Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0110(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0222/2010

Внесени текстове :

A7-0222/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0291

Приети текстове
PDF 276kWORD 36k
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
Свободно движение на работници в Съюза ***I
P7_TA(2010)0291A7-0222/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно свободното движение на работници в Съюза (кодифицирана версия) (COM (2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0204),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 46 от ДФЕС, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C7-0112/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от ДФЕС,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратено до неговия председател от националните парламенти относно съответствието на проекта на акт с принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 юли 2010 г.,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–  като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0222/2010),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  Приема своята позиция на първо четене, изложена по-долу;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 7 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно свободното движение на работници в Съюза (кодифицирана версия)
P7_TC1-COD(2010)0110

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № …/2011.)

Правна информация - Политика за поверителност