Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0110(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0222/2010

Esitatud tekstid :

A7-0222/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/09/2010 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0291

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 34k
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg
Töötajate liikumisvabadus Euroopa Liidu piires ***I
P7_TA(2010)0291A7-0222/2010
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus töötajate liikumisvabaduse kohta Euroopa Liidu piires (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0204);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 46, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0112/2010);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendile esitatud liikmesriikide parlamentide põhjendatud arvamusi õigusakti eelnõu subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse kohta;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. juuli 2010. aasta arvamust;

–  võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1);

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 86 ja 55;

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0222/2010),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on kõnealuse ettepaneku puhul tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. septembril 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2011 töötajate liikumisvabaduse kohta Euroopa Liidu piires (kodifitseerimine)
P7_TC1-COD(2010)0110

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr .../2011) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika