Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0110(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0222/2010

Pateikti tekstai :

A7-0222/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/09/2010 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0291

Priimti tekstai
PDF 287kWORD 57k
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras
Laisvas darbuotojų judėjimas Sąjungoje ***I
P7_TA(2010)0291A7-0222/2010
Rezoliucija
 Tekstas

2010 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (kodifikuota redakcija) (COM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0204),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 46 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0112/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Parlamento pirmininkui pateiktas pagrįstas nacionalinių parlamentų nuomones dėl teisės akto projekto atitikties subsidiarumo principui,

–  atsižvelgdami į 2010 m. liepos 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą − Pagreitintas teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodas(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 86 ir 55 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0222/2010),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. rugsėjo 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011 dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (kodifikuota redakcija)
P7_TC1-COD(2010)0110

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. .../2011.)

Teisinė informacija - Privatumo politika