Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0110(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0222/2010

Teksty złożone :

A7-0222/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/09/2010 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0291

Teksty przyjęte
PDF 274kWORD 36k
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg
Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii ***I
P7_TA(2010)0291A7-0222/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (tekst jednolity) (COM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0204),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 46 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0112/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 TFEU,

–  uwzględniając umotywowaną opinię przesłaną jego przewodniczącemu przez parlamenty krajowe w sprawie zgodności projektu aktu z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 lipca 2010 r.,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–  uwzględniając art. 86 i 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0222/2010),

A.  mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej, złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących przepisów bez zmian co do istoty,

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania tego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (ujednolicenie)
P7_TC1-COD(2010)0110

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr .../2011.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności