Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0110(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0222/2010

Ingivna texter :

A7-0222/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/09/2010 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0291

Antagna texter
PDF 195kWORD 34k
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg
Arbetskraftens fria rörlighet inom unionen - kodifierad text ***I
P7_TA(2010)0291A7-0222/2010
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 september 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifiering) (KOM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0204),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 46 i EUF-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0112/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av de motiverade yttrandena från nationella parlament till talmannen om huruvida förslaget till akt är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 14 juli 2010,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–  med beaktande av artiklarna 86 och 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0222/2010), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 september 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifiering)
P7_TC1-COD(2010)0110

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr .../2011.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy