Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0128(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0212/2010

Внесени текстове :

A7-0212/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0292

Приети текстове
PDF 278kWORD 72k
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
Установяване на истинността на евро монетите и обработка на негодни за употреба евро монети ***I
P7_TA(2010)0292A7-0212/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети (COM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0459),

–  като взе предвид член 123, параграф 4 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал до Парламента (C7-0207/2009),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Парламента и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665), и допълнението към него (COM(2010)0147),

–  като взе предвид член 294, параграф 3, и член 133 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 16 ноември 2009 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A7-0212/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Призовава Комисията отново да се отнесе до Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) OВ C 284, 25.11.2009 г., стр. 6.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 7 септември 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № .../2010 на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети
P7_TC1-COD(2009)0128

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт,Регламент (ЕС) № 1210/2010.)

Правна информация - Политика за поверителност