Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0125(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0232/2010

Внесени текстове :

A7-0232/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0294

Приети текстове
PDF 347kWORD 45k
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
Временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови *
P7_TA(2010)0294A7-0232/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Специална законодателна процедура – подновена консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (09109/2010),

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0370),

–  като взе предвид позицията си от 20 януари 2010 г.(1),

–  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът отново се е консултирал с Парламента (C7-0106/2010),

–  като взе предвид член 55 и член 59, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A7-0232/2010),

1.  Одобрява проекта на Съвета във вида, в който е изменен;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в проекта или да го замени с друг текст;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и на националните парламенти.

Проект на Съвета   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Проект на регламент
Член 6а - параграф 2
2.  Веднага след като приеме делегиран акт Комисията нотифицира Съвета за него.
2.  Веднага след като приеме делегиран акт Комисията нотифицира Европейския парламент и Съвета за него.
Изменение 2
Проект на регламент
Член 6б - параграф 2
2.  Когато Съветът започне вътрешна процедура за вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, той полага усилия да информира Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени, както и евентуалните причини за отмяната.
2.  Когато Съветът започне вътрешна процедура за вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, той полага усилия да информира Европейския парламент и Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени, както и евентуалните причини за отмяната.
Изменение 3
Проект на регламент
Член 6в – параграф 1
1.  Съветът може да възрази срещу делегираните актове в срок от три месеца от датата на нотификацията.
1.  Съветът може да възрази срещу делегираните актове в срок от три месеца от датата на нотификацията. В случай че възнамерява да направи възражение, Съветът полага усилия да информира Европейския парламент в разумен срок преди да вземе окончателно решение, като посочва делегирания акт, срещу който възнамерява да възрази, както и евентуалните причини за възражението.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0002.

Правна информация - Политика за поверителност