Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0125(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0232/2010

Esitatud tekstid :

A7-0232/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/09/2010 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0294

Vastuvõetud tekstid
PDF 195kWORD 42k
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg
Ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise ajutine peatamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Madeira ja Assooride autonoomsetesse piirkondadesse *
P7_TA(2010)0294A7-0232/2010

Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Madeira ja Assooride autonoomsetesse piirkondadesse (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – uuesti konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (09109/2010);

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0370);

–  võttes arvesse oma 20. jaanuari 2010. aasta seisukohta(1);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu konsulteeris uuesti Euroopa Parlamendiga (C7-0106/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 59 lõiget 3;

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0232/2010),

1.  kiidab nõukogu eelnõu muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb eelnõu oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Nõukogu eelnõu   Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Määruse eelnõu
Artikkel 6a – lõige 2
2.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle teatavaks nõukogule.
2.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Muudatusettepanek 2
Määruse eelnõu
Artikkel 6b – lõige 2
2.  Kui nõukogu on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab ta sellest teavitada komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja tagasivõtmise võimalikud põhjused.
2.  Kui nõukogu on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab ta sellest teavitada Euroopa Parlamenti ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja tagasivõtmise võimalikud põhjused.
Muudatusettepanek 3
Määruse eelnõu
Artikkel 6c – lõige 1
1.  Nõukogu võib esitada delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväiteid kolme kuu jooksul alates õigusakti teatavaks tegemisest.
1.  Nõukogu võib esitada delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväiteid kolme kuu jooksul alates õigusakti teatavaks tegemisest. Kui nõukogu kavatseb esitada vastuväite, püüab ta sellest teavitada Euroopa Parlamenti mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud õigusakti, mille suhtes ta kavatseb vastuväite esitada, ja vastuväite võimalikud põhjused.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0002.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika