Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0125(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0232/2010

Ingediende teksten :

A7-0232/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/09/2010 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0294

Aangenomen teksten
PDF 201kWORD 41k
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg
Opschorting van de autonome tarieven van het gemeenschappelijke douanetarief bij de invoer van bepaalde industriële producten op Madeira en de Azoren *
P7_TA(2010)0294A7-0232/2010

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 september 2010 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van bepaalde industrieproducten in de autonome regio's Madeira en de Azoren (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – hernieuwde raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien de ontwerptekst van de Raad (09109/2010),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0370),

–  gezien zijn standpunt van 20 januari 2010(1),

–  gelet op artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement opnieuw door de Raad is geraadpleegd (C7-0106/2010),

–  gelet op artikel 55 en artikel 59, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0232/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de ontwerptekst van de Raad, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de EU dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd indien de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen in de ontwerptekst aan te brengen of deze door een nieuwe tekst te vervangen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Ontwerptekst van de Raad   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
Ontwerpverordening
Artikel 6 bis – lid 2
2.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij de Raad daarvan in kennis.
2.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan in kennis.
Amendement 2
Ontwerpverordening
Artikel 6 ter – lid 2
2.  Indien de Raad een interne procedure is begonnen om te besluiten of hij de bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, brengt hij de Commissie hiervan binnen een redelijke termijn voordat een definitief besluit wordt genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden ingetrokken en waarom.
2.  Indien de Raad een interne procedure is begonnen om te besluiten of hij de bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, brengt hij het Europees Parlement en de Commissie hiervan binnen een redelijke termijn voordat een definitief besluit wordt genomen, op de hoogte en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden ingetrokken en waarom.
Amendement 3
Ontwerpverordening
Artikel 6 quater – lid 1
1.  De Raad kan tegen gedelegeerde handelingen bezwaar aantekenen binnen een termijn van drie maanden na de datum van kennisgeving.
1.  De Raad kan tegen gedelegeerde handelingen bezwaar aantekenen binnen een termijn van drie maanden na de datum van kennisgeving. Indien de Raad voornemens is bezwaar aan te tekenen, brengt hij het Europees Parlement hiervan binnen een redelijke termijn vóór hij een definitief besluit neemt op de hoogte, en geeft daarbij aan tegen welke gedelegeerde handeling hij bezwaar wil aantekenen alsook de redenen van zijn bezwaar.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0002.

Juridische mededeling - Privacybeleid