Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0125(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0232/2010

Ingivna texter :

A7-0232/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/09/2010 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0294

Antagna texter
PDF 201kWORD 41k
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg
Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för Madeira och Azorerna *
P7_TA(2010)0294A7-0232/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 september 2010 om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – nytt samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (09109/2010),

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0370),

–  med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den 20 januari 2010(1),

–  med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet på nytt hört parlamentet (C7-0106/2010),

–  med beaktande av artiklarna 55 och 59.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0232/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag eller ersätta det med ett nytt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och de nationella parlamenten parlamentets ståndpunkt.

Rådets förslag   Parlamentets ändring
Ändring 1
Utkast till förordning
Artikel 6a – punkt 2
2.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt, ska kommissionen delge rådet denna.
2.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt, ska kommissionen delge Europaparlamentet och rådet denna.
Ändring 2
Utkast till förordning
Artikel 6b – punkt 2
2.  När rådet har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida delegeringen av befogenheter ska återkallas, ska rådet sträva efter att informera kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilken delegerad befogenhet som kan komma att återkallas samt skälen för återkallandet.
2.  När rådet har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida delegeringen av befogenheter ska återkallas, ska rådet sträva efter att informera Europaparlamentet och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilken delegerad befogenhet som kan komma att återkallas samt skälen för återkallandet.
Ändring 3
Utkast till förordning
Artikel 6c – punkt 1
1.  Rådet får invända mot delegerade akter inom en period på tre månader efter anmälningsdatum.
1.  Rådet får invända mot delegerade akter inom en period på tre månader efter anmälningsdatum. Om rådet avser att invända ska det sträva efter att informera Europaparlamentet i rimlig tid innan det fattar det slutliga beslutet, och ange vilken delegerad akt som det avser att invända mot samt de eventuella skälen för sin invändning.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0002.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy