Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2046(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0240/2010

Esitatud tekstid :

A7-0240/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/09/2010 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0295

Vastuvõetud tekstid
PDF 194kWORD 31k
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 2/2010: BEREC (elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet)
P7_TA(2010)0295A7-0240/2010

Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010. aasta resolutsioon nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 2/2010 projekti kohta, III jagu – komisjon (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a;

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2009(2);

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–  võttes arvesse komisjoni 19. märtsil 2010. aastal esitatud Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 2/2010 projekti (KOM(2010)0108);

–  võttes arvesse volinik Janusz Lewandowski 9. juuli 2010. aasta kirja president Buzekile;

–  võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta seisukohta paranduseelarve nr 2/2010 projekti kohta (12583/2010 – C7-0194/2010);

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e;

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0240/2010),

A.  arvestades, et nõukogu seisukoht paranduseelarve nr 2/2010 projekti kohta hõlmab elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) büroo ametikohtade loetelu;

B.  arvestades, et paranduseelarve nr 2/2010 projekti eesmärk on ametlikult korrigeerida 2010. aasta eelarvet;

C.  arvestades, et nõukogu võttis oma seisukoha vastu 26. juulil 2010. aastal,

1.  võtab teadmiseks paranduseelarve nr 2/2010 projekti;

2.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve nr 2/2010 projekti kohta muutmata kujul heaks ning teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 3/2010 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 64, 12.3.2010.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika