Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2046(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0240/2010

Pateikti tekstai :

A7-0240/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/09/2010 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0295

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 34k
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto projektas Nr. 2/2010. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) biuras
P7_TA(2010)0295A7-0240/2010

2010 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr.  2/2010, III skirsnis – Komisija (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2009 m. gruodžio 17 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–  atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projektą Nr. 2/2010, kurį Komisija pateikė 2010 m. kovo 19 d.(COM(2010)0108),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 9 d. Komisijos nario Januszo Lewandowskio laišką Pirmininkui J. Buzekui,

–  atsižvelgdamas į Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2010, kurią Taryba parengė 2010 m. liepos 26 d. (12583/2010 – C7–0194/2010),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0240/2010),

A.  kadangi Tarybos pozicija dėl Taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2010 apima Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro (BEREC) personalo planą,

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto projektą Nr. 2/2010 siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pakeitimą į 2010 m. biudžetą,

C.  kadangi Taryba priėmė savo poziciją 2010 m. liepos 26 d.,

1.  atsižvelgia į Taisomojo biudžeto projektą Nr. 2/2010;

2.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2010 be pakeitimų ir paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2010 buvo galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 64, 2010 3 12.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika