Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2046(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0240/2010

Ingediende teksten :

A7-0240/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/09/2010 - 6.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0295

Aangenomen teksten
PDF 211kWORD 31k
Dinsdag 7 september 2010 - Straatsburg
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 BEREC (Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie)
P7_TA(2010)0295A7-0240/2010

Resolutie van het Europees Parlement van 7 september 2010 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III − Commissie (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314 daarvan, alsmede het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis daarvan,

–  gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(1), en met name op de artikelen 37 en 38 daarvan,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, definitief vastgesteld op 17 december 2009(2),

–  gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

–  gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, ingediend door de Commissie op 19 maart 2010 (COM(2010)0108),

–  gezien de brief van commissaris Janusz Lewandowski aan Voorzitter Buzek van 9 juli 2010,

–  gezien het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010, opgesteld door de Raad op 26 juli 2010 (12583/2010 – C7-0194/2010),

–  gelet op artikel 75 ter en artikel 75 sexies van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0240/2010),

A.  overwegende dat het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 betrekking heeft op de personeelsformatie van BEREC (Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie),

B.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 tot doel heeft deze budgettaire aanpassing formeel te integreren in de begroting 2010,

C.  overwegende dat de Raad zijn standpunt op 26 juli 2010 heeft vastgesteld,

1.  neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010;

2.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 zoals ingediend en verzoekt zijn Voorzitter te verklaren dat gewijzigde begroting nr. 3/2010 definitief is vastgesteld en te zorgen voor de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(2) PB L 64 van 12.3.2010.
(3) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid