Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2046(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0240/2010

Teksty złożone :

A7-0240/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/09/2010 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0295

Teksty przyjęte
PDF 202kWORD 34k
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 2/2010: BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej)
P7_TA(2010)0295A7-0240/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2010 na rok budżetowy 2010, Sekcja III - Komisja (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2009 r.(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2010 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 przedstawiony przez Komisję dnia 19 marca 2010 r. (COM(2010)0108),

–  uwzględniając pismo komisarza Janusza Lewandowskiego z dnia 9 lipca 2010 r. skierowane do przewodniczącego Jerzego Buzka,

–  uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2010 zajęte przez Radę dnia 26 lipca 2010 r. (12583/2010 – C7-0194/2010),

–  uwzględniając art. 75b i art. 75e Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0240/2010),

A.  mając na uwadze, że stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2010 uwzględnia plan zatrudnienia BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej),

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2010 służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2010,

C.  mając na uwadze, że Rada przyjęła swe stanowisko dnia 26 lipca 2010 r.,

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 2/2010;

2.  zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2010 bez poprawek i zobowiązuje przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2010 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 64 z 12.3.2010.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności