Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2046(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0240/2010

Ingivna texter :

A7-0240/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/09/2010 - 6.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0295

Antagna texter
PDF 198kWORD 32k
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 2/2010: Berec (Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation)
P7_TA(2010)0295A7-0240/2010

Europaparlamentets resolution av den 7 september 2010 om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2010 för budgetåret 2010, Del III - kommissionen (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, slutgiltigt antagen den 17 december 2009(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2010 för budgetåret 2010 som kommissionen lade fram den 19 mars 2010 (KOM(2010)0108),

–  med beaktande av skrivelsen från kommissionsledamot Janusz Lewandowski till talman Buzek av den 9 juli 2010,

–  med beaktande av rådets ståndpunkt om det förslag till ändringsbudget nr 2/2010 som rådet fastställde den 26 juli 2010 (12583/2010 – C7-0194/2010),

–  med beaktande artiklarna 75b och 75e i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0240/2010), och av följande skäl:

A.  Rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2010 täcker tjänsteförteckningen för kontoret för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec).

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 2/2010 är att formellt föra in denna budgetjustering i budgeten för 2010.

C.  Rådet antog sin ståndpunkt den 26 juli 2010.

1.  Europaparlamentet har tagit del av förslaget till ändringsbudget nr 2/2010.

2.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 2/2010 utan ändringar och uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2010 slutgiltigt antagen samt att se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 64, 12.3.2010.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy