Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2147(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0244/2010

Ingivna texter :

A7-0244/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/09/2010 - 6.6
CRE 07/09/2010 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0296

Antagna texter
PDF 109kWORD 32k
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg
Begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Viktor Uspaskich
P7_TA(2010)0296A7-0244/2010

Europaparlamentets beslut av den 7 september 2010 om begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet (2009/2147(IMM))

Europaparlamentet utfärdar detta beslut

–  med beaktande av den begäran av den 14 juli 2009 om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet som översänts av Litauens rättsliga myndigheter, och som tillkännagavs i kammaren den 7 oktober 2009,

–  efter att ha hört Viktor Uspaskich i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier, vilket är fogat till fördragen,

–  med beaktande av dåvarande EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och den 10 juli 1986(1),

–  med beaktande av artikel 62 i Republiken Litauens konstitution,

–  med beaktande av artiklarna 6.2 och 7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0244/2010), och av följande skäl:

A.  Straffrättsliga förfaranden har inletts mot Viktor Uspaskich, ledamot av Europaparlamentet, som i det mål som behandlas i den regionala brottmålsdomstolen i Vilnius står åtalad för brott enligt artikel 24.4 jämförd med artikel 222.1, artikel 220.1, artikel 24.4 jämförd med artikel 220.1, artikel 205.1 och artikel 24.4 jämförd med artikel 205.1 i den litauiska brottsbalken.

B.  Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska ledamöter av Europaparlamentet under Europaparlamentets sessioner åtnjuta, vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land, medan immuniteten inte kan åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och inte heller kan hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av sina ledamöters immunitet.

C.  Anklagelserna mot Uspaskich rör inte yttranden han gjort eller röster han avlagt under utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet.

D.  Enligt artikel 62 i Republiken Litauens konstitution får en ledamot av det nationella parlamentet (Seimas) inte göras straffrättsligt ansvarig, anhållas eller utsättas för åtgärder som på annat sätt begränsar hans eller hennes frihet utan Seimas samtycke.

E.  Vidare får en ledamot av Seimas enligt artikel 62 inte åtalas för röster som han eller hon avlagt eller yttranden som han eller hon gjort i Seimas. Ledamoten får emellertid hållas ansvarig för personlig kränkning eller förtal i enlighet med det allmänna förfarandet.

F.  Uspaskich står under åtal i huvudsak för bokföringsbrott i samband med finansieringen av ett politiskt parti under en viss period innan han valdes till ledamot av Europaparlamentet.

G.  Inga övertygande bevis har anförts för att någon typ av fumus persecutionis skulle föreligga, och de brott som Uspaskich anklagas för har ingen koppling till utövandet av hans ämbete som ledamot av Europaparlamentet.

H.  Det är därför lämpligt att upphäva hans immunitet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Viktor Uspaskichs immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Litauen.

(1) Mål 101/63, Albert Wagner mot Jean Fohrmann och Antoine Krier, REG 195, och mål 149/85 Roger Wybot mot Edgar Faure m.fl., REG 2391.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy