Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2055(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0218/2010

Внесени текстове :

A7-0218/2010

Разисквания :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0298

Приети текстове
PDF 290kWORD 71k
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
Взаимно свързване на търговските регистри
P7_TA(2010)0298A7-0218/2010

Резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно взаимното свързване на търговските регистри (2010/2055(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 4 ноември 2009 г. относно взаимното свързване на търговските регистри (COM (2009)0614) и доклада за напредъка, който я придружава,

–  като взе предвид Първата директива на Съвета 68/151/ЕИО от 9 март 1968 г. за съгласуване на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността(1), и изменена с Директива 2003/58/EО на Европейския парламенти и на Съвета от 15 юли 2003 г.(2),

–  като взе предвид Единадесета директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава(3),

–  като взе предвид Директива 2004/109/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО(4),

–  като взе предвид Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно Устава на Европейското дружество (SE)(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (SСE)(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г., съдържаща препоръки до Комисията относно електронното правосъдие(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2009 г. относно ефективното изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците(9),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0218/2010),

А.  като има предвид, че търговските регистри проверяват, регистрират и съхраняват информация за дружествата по такива въпроси като правната форма на дружеството, седалището и капитала, назначаването, прекратяването на заемана длъжност, правомощия и подробности относно законовото представителство, счетоводните документи за всяка финансова година и, по целесъобразност, закриването на дружеството, и правят тази информация достъпна за обществеността,

Б.  като има предвид, че търговските регистри в ЕС действат на национално и регионално равнище и съхраняват информация само за дружествата, които са регистрирани в района, за който те отговарят,

В.  като има предвид, че търсенето на достъп до информация за дружествата в презграничен контекст нараства ‐ за търговски цели или за улесняване на достъпа до правосъдие; като има предвид, че е от съществено значение за кредиторите и правоприлагащите органи да разполагат с надеждна и актуална информация за длъжниците и техните активи, като има предвид, че за да се гарантира спазването на правата на работниците, произтичащи от европейското дружествено право, е необходимо разкриването на определени детайли,

Г.  като има предвид, че фактът, че търговските регистри все още не са свързани помежду си причинява икономически загуби и проблеми за всички заинтересовани лица, не само за дружествата, но и за техните служители, потребители и обществеността, особено по отношение на прозрачността, ефикасността и правната сигурност, като има предвид, че улесненият трансграничен достъп до надеждна и актуална информация относно дружествата от всички държави-членки увеличава прозрачността и правната сигурност на вътрешния пазар и може да възстанови доверието в пазарите след финансовата и икономическа криза,

Д.  като има предвид, че от 1 януари 2007 г. информацията, съдържаща се в търговските регистри се съхранява в електронен вид и е достъпна онлайн във всички държави-членки; като има предвид, че макар съответната търговска информация да е достъпна онлайн, стандартите за регистрите се различават и заинтересованите лица се сблъскват с различни езици, условия за търсене и структури,

Е.  като има предвид, че съдържанието, смисъла и правното значение на отделните регистри могат да бъдат различни и като има предвид, че това може да доведе до правни последици, които за различните държави-членки могат да бъдат различни,

Ж.  като има предвид, че единствен пункт за достъп до търговска информация, отнасяща се до всички дружества в Европа, би спестил време и средства; като има предвид, че за постигането на посочената цел следва да се обмисли задължителното участие на всички държави-членки,

З.  като има предвид, че посоченият единен пункт за достъп следва да предоставя висококачествена информация от всички държави-членки; като има предвид, че посочената информация следва да бъде надеждна, актуализирана, да се предоставя в стандартен формат и на всички езици на ЕС; като има предвид, че Комисията следва активно да следи посочения единен пункт за достъп,

И.  като има предвид, че в своята водеща инициатива „Индустриална политика за ерата на глобализацията“, съдържаща се в съобщението, озаглавено „Европа 2020: европейска стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, Комисията се ангажира „за подобряване на бизнес средата, по-специално за МСП, включително чрез намаляване на разходите по трансакции за развиване на стопанска дейност в Европа“,

Й.  като има предвид, че на 25 и 26 май 2010 г. Съветът прие заключения, които с основание подчертават важността на качеството на данните и необходимостта от опростяване на достъпа до информация, с цел да се засили доверието на заинтересованите лица и успехът на дейностите в рамките на вътрешния пазар, както и необходимостта всички държави-членки да бъдат включени в осигуряването на централизиран достъп до информация,

К.  като има предвид, че сътрудничеството между търговските регистри е от съществено значение в случаите на презгранично сливане, преместване на седалище или презгранични производства по несъстоятелност; като има предвид, че сътрудничеството изрично се изисква съгласно няколко правни инструмента на дружественото право като Директива 2005/56/EО, Регламент (ЕО) № 2157/2001 и Регламент (ЕО) № 1435/2003,

Л.  като има предвид, че изискванията за оповестяване на информация за чуждестранните клонове, предвидени в Единадесета директива в областта на дружественото право 89/666/ЕИО означават на практика, че сътрудничеството между органите, водещи регистрите, е от първостепенно значение; като има предвид, че сътрудничеството следва да не бъде ограничено до времето, в което се открива даден клон, но следва да се продължи с цел да се гарантира, че съответната информация е точна и актуална, за да се избегнат различия между съдържанието на регистрите, съдържащи данните за даден клон и тези, съдържащи данни за дружеството майка,

М.  като има предвид, че след приемането на Устава на Европейското частно дружество (COM(2008)0396) броят на случаите, при които се изисква презгранично сътрудничество, може да нарасне значително,

Н.  като има предвид, че вече съществуват няколко механизма за сътрудничество между търговските регистри, като например Европейският бизнес регистър (EBR), проектът „Оперативна съвместимост на търговските регистри в цяла Европа“ (BRITE) и Информационната система за вътрешния пазар (IMI); като има предвид, че EBR и BRITE са на доброволни начала и поради това не всички държави-членки участват в тях; и като има предвид, че BRITE е само изследователски проект,

О.  като има предвид, че в своята резолюция от 18 декември 2008 г. Парламентът приветства идеята за създаването на портал за електронно правосъдие; като има предвид, че европейският план за действие за електронно правосъдие за 2009-2013 г. предвижда интеграцията на EBR в един европейски портал за електронно правосъдие,

1.  Счита, че ползата от проекта за по-нататъшната интеграция на европейското икономическо пространство ще може да бъде постиганата само, ако участват всички държави-членки и посочва, че с тази цел следва да бъде обмислено задължителното участие на всички държави-членки;

2.  Призовава като начало да бъдат активно продължени инициативите EBR и проектът BRITE и счита, че участието в тях следва да бъде задължително; подчертава значението на Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) за засиленото прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар, тъй като системата вече се доказа като успешен инструмент по отношение на прилагането на Директивата за професионалните квалификации(10) и Директивата за услугите(11); припомня, че всички държави-членки вече използват ИСВП и че системата може да бъде разширена до по-голям кръг процедури, без да се налагат значителни инвестиции от страна на държавите-членки;

3.  Посочва, че данните в регистрите не са съпоставими с информацията от чисто икономическо естество; по тази причина счита, че публичният достъп до надеждна, актуална информация следва да бъде осигурен чрез официален единен пункт за достъп; изтъква, че по този начин ще се подобри прозрачността, ефикасността и правната сигурност в полза на дружествата и техните служители, потребители, както и на цялата система;

4.  Призовава Комисията да работи за интегрирането на всички държави-членки в посочения бъдещ единен пункт за достъп до информация чрез предоставянето на експертни познания и допълнителни средства; изисква от Комисията да проучи предимствата и недостатъците на задължително за всички държави-членки членство в посочения нов единен пункт за достъп до информация;

5.  Подчертава, че данните, съдържащи се в различните търговски регистри могат да имат различно значение и, че то от своя страна може да се окаже свързано с правни последици, не само за дружествата, но и за техните служители и потребители, които да се различават в отделните държави-членки;

6.  Счита, че информацията относно регистрацията на дружества е важна и за служителите, особено за дружества, където се прилага европейското дружествено право, напр. Регламент (EО) № 2157/2001, Регламент (EО) № 1435/2003 и Директива 2005/56/EО; счита, че посочената информация е важна и от гледна точка на разпоредбите на Директива 2003/72/EО(12) и на Директива 2001/86/ЕО(13), които предвиждат служителите да запазват притежаваните от тях права за участие в новите дружества;

7.  Следователно подчертава необходимостта потребителите да бъдат информирани, че при ползването на данни от регистъра правната стойност и задълженията, свързани с тези данни могат се различават в отделните държави-членки;

8.  Изтъква, че във връзка с отношенията между основното седалище и клоновете, че допълнително автоматизиране на взаимното свързването ще улесни обмена на въведените данни;

9.  Съзнава, че съдържанието на въведените данни не винаги има необходимата последователност;

10.  Счита, че за правилното функциониране на вътрешния пазар е от съществено значение официална и надеждна информация за дружествата, търгуващи в рамките на ЕС, да бъде достъпна за обществеността; приветства в този контекст Зелената книга на Комисията относно взаимното свързване на търговските регистри;

11.  Отбелязва, че по-голяма степен на прозрачност на вътрешния пазар би могла да доведе до повишаване на трансграничните инвестиции;

12.  Изразява убеденост, че е необходим по-добър и по-лесен лесен достъп до информация, за да се подпомагат малките и средни предприятия, които са ключов елемент от гръбнака на европейската икономика и основната движеща сила за създаването на работни места, икономически растеж и социално сближаване в Европа, тъй като той допринася за намаляването на административната тежест за посочените предприятия;

13.  Подчертава, че лесният достъп до надеждни данни относно сливания, премествания на седалище или други трансгранични процедури е крайно необходим за европейските дружества и допълнително ще повиши конкурентоспособността и гладкото функциониране на вътрешния пазар като укрепи основните му свободи за движение на средства, услуги и хора;

14.  Счита, че всяка стратегия за изход от кризата и подобряване на функционирането на единния пазар трябва да включва повече прозрачност и сътрудничество в трансгранични механизми, което ще повиши доверието на 500-те милиона европейски потребители;

15.  Признава усилията, положени в рамките на различните механизми и инициативи за сътрудничество;

16.  Подчертава все пак, че трябва да се предприемат по-нататъшни стъпки и че прозрачността на пазара изисква, от една страна, данните в търговските регистри на 27-те държави-членки да бъдат лесно достъпни чрез единен пункт за достъп, който се разработва активно и, от друга страна, те следва да бъдат надеждни, актуализирани и предоставени в стандартен формат на всички официални езици на ЕС; счита, че на първо място следва да се направи оценка в каква степен това ще породи допълнителни разходи за превод и че, с тази цел следва да се обмисли задължителното участие на държавите-членки;

17.  Призовава за осигуряване на ефективни начини, които да гарантират популяризирането на съществуването на единния пункт за достъп, така че всички заинтересовани лица да могат да го използват, за да получат ясна и надеждна информация относно европейските дружества;

18.  Посочва, че независимата група на високо равнище по въпросите на административната тежест (група „Стойбер“) показа, че улесняването на трансграничния електронен достъп до бизнес информация би могло да доведе до годишни икономии в размер на повече от 160 млн. евро;

19.  Подчертава важността на достъпа до информация относно европейските дружества, особено с оглед на Директивата за услугите и очаквания устав на Европейското частно дружество;

20.  Подчертава обаче, че предприеманите стъпки не бива да налагат допълнителна административна тежест на дружествата, особено на МСП;

21.  Очаква стартирането на портала за електронно правосъдие, който трябва да бъде достъпен за физически лица, дружества, практикуващи юристи и за съдебната система, както и да бъде удобен за ползване; подкрепя идеята за интегриране на EBR в този портал;

22.  Подчертава важността на по-нататъшното сливане данните и системите на BRITE, ИСВП и ЕТР с цел въвеждане на единен пункт за достъп до информация за заинтересованите лица и потребителите на вътрешния пазар, като се намаляват разходите по трансакции както за производителите, така и за потребителите, чрез концентриране на информацията на едно място и укрепване по този начин на трансграничната търговия, особено на трансграничната електронна търговия, и на икономическия растеж в Съюза;

23.  Подкрепя междувременното създаване на задължителни механизми за сътрудничество между регистрите, по-конкретно във връзка с редовното актуализиране на изискваните данни, които трябва да се публикуват по отношение на клонове в чужбина; препоръчва практическите въпроси, включващи сътрудничество, да бъдат изяснени в административно споразумение между държавите-членки и/или техните търговски регистри;

24.  Счита, че свързването на мрежата от търговски регистри с електронната мрежа, създадена съгласно директивата за прозрачността, ще предостави лесен достъп до правната и финансовата информация за котираните дружества, както и ще добави стойност за инвеститорите;

25.  Подчертава, че всяка европейско решение трябва да гарантира на гражданите и на предприятията достатъчна защита на личните и търговските данни, за да бъде предотвратена злоупотребата с тези данни и да бъде гарантирана правната сигурност на чувствителни данни;

26.  Подчертава, че всяко интегрирано европейско решение трябва да отчита по-специално до каква степен биха могли да бъдат закрити, приведени в съответствие или обединени националните регистри, както и съществуващите към момента в отделни сектори европейски регистри, за да бъде избегната двойната работа с оглед на намаляването на бюрокрацията и гарантирането на яснота и опростеност;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 65, 14.03.1968 г., стр. 8.
(2) OВ L 221, 04.9.2003 г., стр. 13.
(3) OВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 36.
(4) OВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.
(5) OВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1.
(6) OВ L 294, 10.11.2001 г., стр. 1.
(7) OВ L 207, 18.08.2003 г., стр. 1.
(8) Приети текстове, P6_TA(2008)0637.
(9) Приети текстове, P6_TA(2009)0238.
(10) Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).
(11) Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).
(12) Директива 2003/72/EО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (ОВ L 207, 18.8.2003 г., стp. 25).
(13) Директива 2001/86/EО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (ОВ L 294, 10.11.2001 г., стp. 22).

Правна информация - Политика за поверителност