Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2055(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0218/2010

Předložené texty :

A7-0218/2010

Rozpravy :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0298

Přijaté texty
PDF 229kWORD 69k
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk
Propojení obchodních rejstříků
P7_TA(2010)0298A7-0218/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 4. listopadu 2009 o propojení obchodních rejstříků (KOM(2009)0614) a na zprávu o pokroku, která ji doplňuje,

–  s ohledem na první směrnici Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření(1), ve znění směrnice 2003/58/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. července 2003(2),

–  s ohledem na jedenáctou směrnici Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu(3),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES(4),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností(5),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)(6),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE)(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 obsahující doporučení Komisi o e-justici(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2009 o účinném výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktiv(9),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanoviska Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0218/2010),

A.  vzhledem k tomu, že obchodní rejstříky prověřují, evidují a uchovávají informace o společnostech týkající se záležitostí, jako je právní forma společnosti, její sídlo a kapitál, jmenování, ukončení funkce, pravomoci a totožnost osob oprávněných společnost zastupovat, doklady o účetnictví za každý finanční rok a případně informace o likvidaci společnosti, a zpřístupňují je veřejnosti,

B.  vzhledem k tomu, že obchodní rejstříky v EU fungují na vnitrostátní či regionální úrovni a uchovávají informace pouze o společnostech, které jsou evidovány v oblasti, jež k danému rejstříku přísluší,

C.  vzhledem k tomu, že stoupá poptávka po přístupu k informacím o společnostech na přeshraniční úrovni, ať už z obchodních důvodů nebo za účelem usnadnění přístupu ke spravedlnosti; vzhledem k tomu, že pro věřitele a donucovací orgány je nezbytné, aby měli k dispozici spolehlivé a aktuální informace o dlužnících a jejich aktivech; vzhledem k tomu, že je nezbytné zveřejňovat určité údaje, aby se zajistilo dodržování práv zaměstnanců stanovených v právních předpisech týkajících se evropských obchodních společností,

D.  vzhledem k tomu, že skutečnost, že obchodní rejstříky dosud nejsou propojeny, způsobuje hospodářské ztráty a problémy všem zúčastněným stranám, a to nejen společnostem, ale i jejich zaměstnancům, spotřebitelům a veřejnosti, zejména pokud jde o transparentnost, účinnost a právní jistotu; vzhledem k tomu, že snazší přeshraniční přístup ke spolehlivým a aktualizovaným informacím o společnostech ze všech členských států zvyšuje transparentnost a právní jistotu na vnitřním trhu a může obnovit důvěru k trhům po finanční a hospodářské krizi,

E.  vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2007 jsou informace obsažené v obchodních rejstřících ukládány elektronicky a jsou ve všech členských státech dostupné na internetu; vzhledem k tomu, že přestože jsou důležité obchodní informace dostupné na internetu, standardy rejstříků se od sebe liší a zájemci musí řešit problémy s různými jazyky, vyhledávacími kritérii a strukturami,

F.  vzhledem k tomu, že se obsah, výpovědní hodnota a právní význam jednotlivých rejstříků většinou liší, a vzhledem k tomu, že by tato skutečnost mohla mít právní důsledky, jež by mohly být v EU různé stát od státu,

G.  vzhledem k tomu, že jediné místo přístupu k obchodním informacím o všech evropských společnostech by šetřilo čas i náklady; vzhledem k tomu, že má-li být tohoto cíle dosaženo, měla by být zvážena povinná účast všech členských států na tomto projektu,

H.  vzhledem k tomu, že by toto jediné místo přístupu mělo poskytovat vysoce kvalitní informace ze všech členských států; vzhledem k tomu, že by tyto informace měly být spolehlivé a měly by být pravidelně aktualizovány a poskytovány ve standardním formátu a ve všech jazycích EU; vzhledem k tomu, že toto jediné místo přístupu by měla aktivně sledovat Komise,

I.  vzhledem k tomu, že se Komise ve své stěžejní iniciativě s názvem „Průmyslová politika pro věk globalizace“, která je součástí sdělení nazvaného „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, zavazuje „zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro malé a střední podniky, mimo jiné snížením transakčních nákladů na podnikání v Evropě“,

J.  vzhledem k tomu, že Rada ve dnech 25. a 26. května 2010 přijala závěry, které správně upozorňují na význam kvality údajů a na potřebu zjednodušení přístupu k informacím, má-li být posílena důvěra zúčastněných stran a zvýšen úspěch činností na vnitřním trhu, stejně jako na skutečnost, že je zapotřebí, aby se do zajištění centralizovaného přístupu k informacím zapojily všechny členské státy,

K.  vzhledem k tomu, že spolupráce mezi obchodními rejstříky má zásadní význam v případě přeshraničních fúzí, přemístění sídla nebo úpadkových řízení; vzhledem k tomu, že spolupráce se výslovně vyžaduje v několika nástrojích práva obchodních společností, jako je směrnice 2005/56/ES, nařízení (ES) č. 2157/2001 a nařízení (ES) č. 1435/2003,

L.  vzhledem k tomu, že požadavky na zveřejňování zahraničních poboček, které stanoví jedenáctá směrnice v oblasti práva obchodních společností (89/666/EHS), v praxi znamenají, že spolupráce mezi obchodními rejstříky je nezbytná; vzhledem k tomu, že by se tato spolupráce neměla omezovat na okamžik, kdy je pobočka otevírána, ale měla být navíc být zárukou správnosti a aktuálnosti příslušných informací, aby nevznikaly nesrovnalosti mezi obsahem rejstříku, v němž jsou uvedeny údaje o pobočce, a rejstříku, v němž jsou evidovány údaje o mateřské společnosti,

M.  vzhledem k tomu, že jakmile bude přijat statut evropské soukromé společnosti (KOM(2008)0396), může se počet případů vyžadujících přeshraniční spolupráci výrazně zvýšit,

N.  vzhledem k tomu, že již funguje několik mechanismů spolupráce mezi obchodními rejstříky, jako např. evropský obchodní rejstřík (EBR), projekt Interoperabilita obchodních rejstříků v Evropě (BRITE) a systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI); vzhledem k tomu, že EBR a projekt BRITE fungují na dobrovolné bázi, a tudíž se jich neúčastní všechny členské státy; vzhledem k tomu, že projekt BRITE je navíc pouze výzkumným projektem,

O.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 18. prosince 2008 přivítal myšlenku vytvoření portálu e-justice; vzhledem k tomu, že akční plán v oblasti evropské e-justice na období let 2009–2013 stanoví, že evropský obchodní rejstřík bude začleněn do portálu e-justice,

1.  domnívá se, že daný projekt může být pro další integraci evropského hospodářského prostoru užitečný pouze tehdy, pokud se do něho zapojí všechny členské státy, a je toho názoru, že by za tímto účelem měla být zvážena povinná účast všech členských států;

2.  je toho názoru, že nejdříve by měly být realizovány iniciativa EBR a projekt BRITE, a že účast na nich by měla být povinná; trvá na tom, že systém IMI je důležitý pro lepší uplatňování právních předpisů v oblasti vnitřního trhu, neboť se již ukázalo, že je úspěšným nástrojem, pokud jde o provádění směrnice o odborných kvalifikacích(10) a směrnice o službách(11); připomíná, že systém IMI již využívají všechny členské státy a že by mohl být rozšířen na další postupy, aniž by tento krok ze strany členských států vyžadoval velké investice;

3.  upozorňuje na to, že údaje v rejstřících nelze srovnávat s informacemi čistě hospodářského charakteru; z tohoto důvodu se domnívá, že by veřejnosti měl být přístup ke spolehlivým a aktuálním informacím poskytnut prostřednictvím jediného oficiálního místa přístupu; poukazuje na to, že se tak zlepší transparentnost, účinnost a právní jistota ve prospěch společností a jejich pracovníků, spotřebitelů a systému jako celku;

4.  vyzývá Komisi, aby usilovala o to, aby se do vytvoření tohoto budoucího jediného místa přístupu k informacím zapojily všechny členské státy, a to poskytnutím odborných znalostí a dalších zdrojů; žádá Komisi, aby prozkoumala výhody a nevýhody povinné účasti všech členských států na tomto novém projektu;

5.  upozorňuje na to, že význam údajů uchovávaných v jednotlivých obchodních rejstřících může být různý a že tato skutečnost může mít právní důsledky, a to nejen pro společnosti, ale i pro jejich pracovníky a spotřebitele, a že tyto důsledky mohou být odlišné v různých členských státech;

6.  domnívá se, že informace o registraci společnosti mají význam také pro zaměstnance, a to zejména v případě společností, na něž se vztahují právní předpisy v oblasti evropských obchodních společností, tj. nařízení (ES) č. 2157/2001, nařízení (ES) č. 1435/2003 a směrnice 2005/56/ES; domnívá se, že tyto informace jsou důležité i z hlediska ustanovení směrnic 2003/72/ES(12) a 2001/86/ES(13), na jejichž základě jsou zachována již existující účastnická práva zaměstnanců ve výsledných společnostech;

7.  zdůrazňuje proto, že je důležité, aby byli uživatelé při vyhledávání údajů v rejstříku informováni o tom, že jejich právní význam i závaznost se mohou v jednotlivých členských státech lišit;

8.  upozorňuje na to, že co se týče vztahů mezi ústředími a pobočkami, byla by výměna záznamů usnadněna automatizovanějším propojením;

9.  bere na vědomí skutečnost, že obsah záznamů není vždy dostatečně konzistentní;

10.  domnívá se, že v zájmu řádného fungování vnitřního trhu je nezbytné zpřístupnit veřejnosti oficiální a spolehlivé informace o společnostech obchodujících v EU; v této souvislosti vítá zelenou knihu Komise o propojení obchodních rejstříků;

11.  podotýká, že větší transparentnost na vnitřním trhu by mohla vést ke zvýšení přeshraničních investic;

12.  je přesvědčen, že lepší a snadnější přístup k informacím je nezbytný k tomu, aby byla poskytnuta pomoc malým a středním podnikům – které jsou klíčovou součástí základní struktury evropské ekonomiky a hlavním motorem vytváření pracovních míst, hospodářského růstu a sociální soudržnosti v Evropě – neboť přispívá ke snížení jejich administrativní zátěže;

13.  zdůrazňuje, že snadný přístup ke spolehlivým údajům o fúzích, přemístění sídla nebo jiných přeshraničních operacích je pro evropské společnosti nezbytný a dále podpoří konkurenceschopnost a větší plynulost fungování vnitřního trhu, neboť posílí jeho hlavní svobody, tj. volný pohyb finančních prostředků, služeb a osob;

14.  je přesvědčen, že všechny strategie na překonání krize a zlepšení fungování jednotného trhu musí zahrnovat větší transparentnost a spolupráci v rámci přeshraničních mechanismů, jež zvýší důvěru 500 milionů spotřebitelů v Evropě;

15.  bere na vědomí úsilí, které bylo vynaloženo v rámci různých mechanismů a iniciativ pro spolupráci;

16.  zdůrazňuje však, že je třeba přijmout další opatření a že v zájmu transparentnosti trhu je zaprvé nezbytné, aby byly údaje obsažené v obchodních rejstřících 27 členských států snadno dostupné prostřednictvím jediného místa přístupu, jež bude aktivně sledováno, a zadruhé, aby byly spolehlivé, probíhala jejich pravidelná aktualizace a byly poskytovány ve standardním formátu a ve všech úředních jazycích EU; domnívá se, že by mělo být nejdříve vyhodnoceno, do jaké míry by tento krok přinesl další náklady na překlad, a že by za tímto účelem měla být zvážena povinná účast všech členských států;

17.  požaduje, aby byly zaručeny účinné způsoby informování o existenci tohoto jediného místa přístupu, aby jej mohly všechny zúčastněné strany využívat k získávání jasných a spolehlivých informací o evropských společnostech;

18.  poukazuje na to, že Skupina nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže (Stoiberova skupina) prokázala, že ulehčení přeshraničního elektronického přístupu k obchodním informacím by mohlo přinést úsporu více než 160 milionů EUR ročně;

19.  zdůrazňuje význam přístupu k informacím o evropských společnostech, zejména s ohledem na směrnici o službách a dosud nepřijatý statut evropské soukromé společnosti;

20.  upozorňuje však, že přijatá opatření by na společnosti, zejména malé a střední podniky, neměla uvalovat další administrativní zátěž;

21.  s potěšením očekává spuštění portálu e-justice, který musí být dostupný jednotlivcům, podnikům, právníkům a odborníkům v soudnictví a také uživatelsky přívětivý; podporuje myšlenku začlenění evropského obchodního rejstříku do tohoto portálu;

22.  zdůrazňuje význam dalšího sloučení údajů a systémů BRITE, IMI a EBR s cílem vytvořit jediné místo přístupu k informacím pro strany zúčastněné na vnitřním trhu a pro spotřebitele, které soustředěním informací na jednom místě sníží transakční náklady pro výrobce i spotřebitele, a posílí tak přeshraniční obchod, zejména přeshraniční elektronický obchod, a hospodářský růst v Unii;

23.  podporuje, aby byly zatím zavedeny povinné mechanismy spolupráce mezi rejstříky, zejména pokud jde o pravidelné aktualizování údajů, které je nutné zveřejňovat v souvislosti se zahraničními pobočkami; doporučuje, aby byly praktické otázky týkající se spolupráce objasněny ve správní dohodě mezi členskými státy nebo jejich obchodními rejstříky;

24.  domnívá se, že propojení sítě obchodních rejstříků s elektronickou sítí vytvořenou na základě směrnice o průhlednosti umožní snadný přístup k právním a finančním údajům o kotovaných společnostech a bude přínosné i pro investory;

25.  zdůrazňuje, že jakékoli evropské řešení musí veřejnosti a společnostem zaručit dostatečnou ochranu osobních i obchodních údajů, aby se zabránilo jejich zneužívání a zajistila se právní ochrana citlivých údajů;

26.  zdůrazňuje, že jakékoli integrované evropské řešení musí zejména zohlednit rozsah, v jakém by mohly být vnitrostátní rejstříky a také evropské rejstříky existující v některých oblastech hospodářství uzavřeny, přizpůsobeny nebo sloučeny tak, aby se zabránilo duplicitě činností s cílem snižovat byrokracii a zajistit jasnost a jednoduchost;

27.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s. 8.
(2) Úř. věst. L 221, 4.9.2003, s. 13.
(3) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 36.
(4) Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.
(5) Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 1.
(6) Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1.
(7) Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1.
(8) Přijaté texty, P6_TA(2008)0637.
(9) Přijaté texty, P6_TA(2009)0238.
(10) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).
(11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).
(12) Směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 25).
(13) Směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 22).

Právní upozornění - Ochrana soukromí