Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2055(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0218/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0218/2010

Viták :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.8
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0298

Elfogadott szövegek
PDF 136kWORD 69k
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg
A cégnyilvántartások összekapcsolása
P7_TA(2010)0298A7-0218/2010

Az Európai Parlament 2010. szeptember 7-i állásfoglalása a cégnyilvántartások összekapcsolásáról (2010/2055(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a cégnyilvántartások összekapcsolásáról szóló, 2009. november 4-i bizottsági zöld könyvre (COM (2009)0614) és az azt kísérő, az elért haladásról szóló jelentésre,

–  tekintettel a 2003. július 15-i 2003/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel(1) módosított, az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 1968. március 9-i 68/151/EGK első tanácsi irányelvre(2),

–  tekintettel a valamely tagállam joga alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó adatközlési követelményeiről szóló, 1989. december 21-i 89/666/EGK tizenegyedik tanácsi irányelvre(3),

–  tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(4),

–  tekintettel a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló, 2005. október 26-i 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(5),

–  tekintettel az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendeletre(7),

–  tekintettel a Bizottság részére az e-igazságszolgáltatásra vonatkozó ajánlásokat tartalmazó, 2008. december 18-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel „A bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: az adósok vagyonának átláthatósága” című, 2009. április 22-i állásfoglalására,(9),

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0218/2010),

A.  mivel a cégnyilvántartások vizsgálják, rögzítik és tárolják az olyan adatokat, mint a vállalatok társasági formája, székhelye és tőkéje, képviselőinek kinevezése, hivatali idejük lejárta, hatásköreik és adataik, az egyes pénzügyi évekre vonatkozó számviteli dokumentumok, végül szükség esetén a vállalat felszámolásával kapcsolatos adatok, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik ezeket az információkat,

B.  mivel az uniós cégnyilvántartások nemzeti vagy regionális szinten működnek, és csak olyan cégekre vonatkozó információt tárolnak, amelyeket a hatáskörükbe tartozó területre jegyeztek be,

C.  mivel határokon átnyúló összefüggésben egyre növekszik a céginformációkhoz való hozzáférés iránti igény kereskedelmi célokból vagy az igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesítésének megkönnyítésére, mivel a hitelezők és a végrehajtó hatóságok számára fontos, hogy az adósokra és vagyonukra vonatkozóan megbízható és naprakész információkkal rendelkezzenek, mivel szükség van bizonyos részletek közlésére az európai társasági jogban lefektetett munkavállalói jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében,

D.  mivel a cégnyilvántartások összekapcsolásának hiánya gazdasági veszteséget eredményez, és problémát okoz valamennyi érdekelt fél számára, nemcsak a cégek, hanem azok alkalmazottai, a fogyasztók és a nyilvánosság számára is, különösen az átláthatóság, a hatékonyság és a jogbiztonság tekintetében, mivel az összes tagállam cégeiről szóló megbízható és aktualizált információhoz való könnyített, határokon átívelő hozzáférés növeli a belső piacon az átláthatóságot és a jogbiztonságot, és a pénzügyi és gazdasági válságot követően helyre tudja állítani a bizalmat a piacokon,

E.  mivel 2007. január 1. óta a cégnyilvántartásoknál lévő információkat elektronikusan tárolják, és minden tagállamban on-line hozzáférhetők, mivel, noha a lényeges céginformációk on-line hozzáférhetők, a nyilvántartási normák eltérnek, és az érdekeltek különböző nyelvekkel, keresési feltételekkel és struktúrákkal szembesülnek,

F.  mivel a nyilvántartások tartalma, az információk értéke és a jogkövetkezmény különböző, és mivel ehhez olyan jogi következmények kapcsolódhatnak, amelyek az egyes tagállamokban eltérhetnek egymástól,

G.  mivel időt és költségeket lehetne megtakarítani, ha az összes európai cégre vonatkozó üzleti információ egyetlen ponton keresztül lenne hozzáférhető, mivel e cél érdekében megfontolandó valamennyi tagállam kötelező részvétele a fenti hozzáférési pontban,

H.  mivel ezen egyetlen hozzáférési pontnak valamennyi tagállamból a legjobb minőségű információt kell szolgáltatnia; mivel ennek az információnak megbízhatónak és naprakésznek kell lennie, valamint szabványos formában kell megjelennie az EU valamennyi nyelvén; mivel ezen egyetlen hozzáférési pontot az Európai Bizottságnak aktívan ellenőriznie kell,

I.  mivel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közlemény „Iparpolitika a globalizáció korában” iránymutató kezdeményezésében a Bizottság vállalja, hogy „különösen a kkv-k számára javítja az üzleti környezetet, többek között az Európában zajló üzleti tevékenységek tranzakciós költségeinek csökkentésével”,

J.  mivel 2010. május 25–26-án a Tanács olyan következtetéseket fogadott el, amelyek jogosan hangsúlyozzák az adatok minőségének fontosságát és az információhoz való hozzáférés egyszerűsítésének szükségességét annak érdekében, hogy növelje az érdekelt felek bizalmát és a belső piaci tevékenységek sikerét, valamint hogy fokozza a tagállamok információhoz történő központi hozzáférés biztosításában való részvételének szükségességét,

K.  mivel a cégnyilvántartások közötti együttműködés alapvetően fontos a határokon átnyúló egyesülések, a székhelyáthelyezések vagy a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások esetében, mivel az együttműködést több társasági jogi eszköz, például a 2005/56/EK irányelv, a 2157/2001/EK rendelet és az 1435/2003/EK rendelet is egyértelműen előírja,

L.  mivel a 89/666/EGK tizenegyedik társasági jogi irányelvben a külföldi fióktelepek esetében előírt közzétételi követelmények a gyakorlatban elengedhetetlenné teszik a cégnyilvántartások együttműködését, mivel ez az együttműködés nem korlátozódhat arra az időre, amikor a fióktelepet megnyitják, hanem azt is biztosítania kell, hogy a szükséges információ helytálló és naprakész legyen, hogy a fióktelep adatait rögzítő nyilvántartás tartalma ne térjen el az anyavállalat adatait rögzítő nyilvántartás tartalmától,

M.  mivel amint elfogadják az európai zártkörű társaság statútumát (COM(2008)0396), a határokon átnyúló együttműködést igénylő esetek száma jelentősen megnövekedhet,

N.  mivel a cégnyilvántartások között már több együttműködési mechanizmus is kialakult, például az európai cégnyilvántartás (EBR), az átjárható európai cégnyilvántartások (BRITE) projektje és a belső piaci információs rendszer (IMI); mivel az EBR és a BRITE önkéntes alapon működnek, és így nem minden tagállam vesz részt bennük, mivel a BRITE emellett csak kutatási projekt,

O.  mivel 2008. december 18-i állásfoglalásában a Parlament üdvözölte az e-igazságszolgáltatási portál létrehozatalának gondolatát; mivel a 2009–2013 közötti időszakra szóló, az európai e-igazságszolgáltatásra vonatkozó cselekvési terv az EBR európai e-igazságszolgáltatási portálba történő integrálásáról rendelkezik,

1.  úgy véli, hogy az Európai Gazdasági Térség további integrációját a projekt csak akkor segíti elő, ha minden tagállam részt vesz benne, és úgy látja, hogy e cél érdekében megfontolandó valamennyi tagállam kötelező részvétele;

2.  úgy véli, hogy mindenekelőtt az EBR kezdeményezést és a BRITE projektet kell továbbfejleszteni, és úgy gondolja, hogy megfontolandó az ezekben való részvétel kötelezővé tétele; ragaszkodik a belső piacról szóló jogszabályok jobb végrehajtására vonatkozó belső piaci információs rendszer (IMI) fontos szerepéhez, mivel az már sikeres eszköznek bizonyult a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv(10) és a szolgáltatási irányelv(11) végrehajtásának tekintetében; emlékeztet arra, hogy már minden tagállam használja az IMI-t, amelyet ki lehetne terjeszteni az eljárások szélesebb körére anélkül, hogy mindez a tagállamoktól nagyobb beruházást követelne;

3.  rámutat, hogy a nyilvántartási adatok nem hasonlíthatók a tisztán gazdasági jellegű információkhoz; ezért úgy véli, hogy egyetlen hivatalos hozzáférési ponton keresztül kell biztosítani a nyilvánosság számára a megbízható, naprakész információkhoz való hozzáférést; rámutat arra, hogy ez a cégek, azok munkavállalói, a fogyasztók és az egész rendszer előnyére fogja növelni az átláthatóságot, a hatékonyságot és a jogbiztonságot;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy szakértelem és további források biztosításával tegyen erőfeszítéseket az összes tagállamnak a jövőbeli egységes információs hozzáférési pontba történő bevonása érdekében; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az új egységes információs hozzáférési pontban való kötelező részvétel előnyeit és hátrányait minden tagállam esetében;

5.  rámutat, hogy a különböző cégnyilvántartásokban tárolt adatok eltérő jelentőséggel bírnak, és ez ugyanakkor – nemcsak a vállalatok, hanem munkavállalóik és a fogyasztók tekintetében is – olyan jogkövetkezményekkel járhat, amelyek az egyes tagállamokban eltérhetnek egymástól;

6.  úgy véli, hogy a cégnyilvántartással kapcsolatos információk a munkavállalók számára is fontosak, különösen azon cégek esetében, amelyek az európai társasági jog, azaz a 2157/2001/EK rendelet, az 1435/2003/EK rendelet és a 2005/56/EK irányelv hatálya alá tartoznak; úgy véli, hogy ezek az információk jelentőséggel bírnak a 2003/72/EK irányelv(12) és a 2001/86/EK irányelv(13) rendelkezései szempontjából is, amelyek biztosítják a létrejövő cégekben való munkavállalói részvételt biztosító, korábban megszerzett jogok védelmét;

7.  hangsúlyozza ezért annak fontosságát, hogy a nyilvántartási adatokhoz hozzáférő felhasználókat tájékoztassák arról, hogy ezen adatok jogi jelentősége, valamint a hozzájuk kapcsolódó kötelezettségek tagállamonként eltérhetnek;

8.  rámutat, hogy az anyavállalat és a fióktelepek közötti viszony tekintetében az automatizált összekapcsolás javítása megkönnyítené a bejegyzések cseréjét;

9.  megállapítja, hogy a bejegyzések tartalma nem minden esetben elég következetes;

10.  úgy véli, hogy a belső piac megfelelő működése érdekében elengedhetetlen, hogy a nyilvánosság számára hivatalos és megbízható információ álljon rendelkezésre az EU-ban kereskedelmi tevékenységet folytató cégekről; üdvözli ebben az összefüggésben a cégnyilvántartások összekapcsolásáról szóló bizottsági zöld könyvet;

11.  megjegyzi, hogy a belső piacon megvalósuló nagyobb átláthatóság a határokon átnyúló befektetések növekedését eredményezheti;

12.  meggyőződése, hogy az európai gazdaság gerincének fontos elemét képező, az európai munkahelyteremtés, gazdasági növekedés és társadalmi kohézió fő motorját jelentő kis- és középvállalkozásoknak nyújtott segítség érdekében szükséges az információkhoz való jobb és egyszerűbb hozzáférés, mivel elősegíti e vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését;

13.  kiemeli, hogy az egyesülésekkel, székhelyáthelyezésekkel vagy egyéb határokon átnyúló eljárásokkal kapcsolatos megbízható adatokhoz való könnyű hozzáférés elengedhetetlen az európai cégek számára, és tovább fogja növelni a versenyképességet a belső piacon, amelynek működését is gördülékenyebbé teszi azáltal, hogy erősíti fő szabadságait, azaz a tőke, a szolgáltatások és a személyek szabad mozgását;

14.  úgy véli, hogy a krízisből való kilábalást és az egységes piac működésének javítását szolgáló bármely stratégiának részét kell képeznie a nagyobb átláthatóságnak és a határokon átnyúló mechanizmusok terén történő együttműködésnek, ami növelni fogja az 500 millió európai fogyasztó bizalmát;

15.  elismeri a különböző együttműködési mechanizmusok és kezdeményezések keretén belül tett erőfeszítéseket;

16.  hangsúlyozza azonban, hogy további lépéseket kell tenni, és hogy a piaci átláthatóság megköveteli egyrészt, hogy a 27 tagállam cégnyilvántartásaiban szereplő adatokhoz egyetlen, aktívan ellenőrzött hozzáférési ponton keresztül könnyen hozzá lehessen férni, másrészt hogy az adatok megbízhatók, naprakészek legyenek, tárolásuk standardizált formában és valamennyi hivatalos uniós nyelven történjen; úgy véli, először fel kell mérni, hogy mindez mennyire növelné meg a fordítási költségeket, továbbá hogy a fenti cél érdekében megfontolandó az összes tagállam részvételének kötelezővé tétele;

17.  kéri, hogy garantálják az egyetlen hozzáférési pont népszerűsítésének hatékony módjait annak érdekében, hogy minden érdekelt fél használhassa az európai cégekre vonatkozó egyértelmű és megbízható információk megszerzésére;

18.  rámutat, hogy az adminisztratív terhek vonatkozásában felállított, független érdekelteket tömörítő magas szintű munkacsoport (Stoiber-csoport) megállapította, hogy az üzleti információkhoz való határokon átnyúló elektronikus hozzáférés megkönnyítése évente több mint 160 millió euró megtakarítását jelentheti;

19.  hangsúlyozza az európai cégekre vonatkozó információkhoz való hozzáférés jelentőségét, különösen a szolgáltatási irányelv és az európai zártkörű társaság függőben lévő statútuma tekintetében;

20.  rámutat azonban, hogy a meghozott intézkedések nem növelhetik tovább a cégekre, különösen a kkv-kra nehezedő adminisztratív terheket;

21.  várakozással tekint az e-igazságszolgáltatási portál elindítása elé, amelynek hozzáférhetőnek kell lennie az egyének, a vállalkozások, a jogászok és az igazságszolgáltatás területén dolgozók számára, valamint felhasználóbarátnak kell lennie; támogatja az EBR fenti portálba való integrálásának gondolatát;

22.  hangsúlyozza a BRITE, az IMI és az EBR adatai és rendszerei további egyesítésének fontosságát, hogy a belső piac érdekelt felei és fogyasztói számára létrehozzanak egy egységes információs hozzáférési pontot, csökkentve az információk egy helyen történő tárolásával mind a gyártók, mind a fogyasztók tranzakciós költségeit, és ezáltal fellendítve az Unióban a határokon átnyúló kereskedelmet – különösen a határon átnyúló elektronikus kereskedelmet – és a gazdasági növekedést;

23.  támogatja eközben a nyilvántartások együttműködését előíró kötelező mechanizmusok bevezetését különösen, ami a külföldi fióktelepekre vonatkozó adatok rendszeres frissítésének közzétételét illeti; javasolja, hogy az együttműködésre is kitérő gyakorlati kérdéseket a tagállamok és/ vagy cégnyilvántartásaik közötti igazgatási megállapodás keretében tisztázzák;

24.  úgy véli, hogy ha a cégnyilvántartások hálózatát összekapcsolják az átláthatósági irányelv értelmében létrehozott elektronikus hálózattal, akkor könnyen hozzáférhetővé válnak a jegyzett társaságokkal kapcsolatos jogi és pénzügyi információk, és a befektetők hozzáadott értékhez jutnak;

25.  ragaszkodik ahhoz, hogy az európai megoldásnak biztosítania kell a polgárok és a vállalkozások számára a személyes és a verseny szempontjából lényeges adatok megfelelő védelmét az adatokkal való visszaélés megakadályozása, valamint a védelmet élvező adatokkal kapcsolatos jogbiztonság szavatolása végett;

26.  hangsúlyozza, hogy az integrált európai megoldás kidolgozásakor különösen figyelembe kell venni, hogy a bizonyos gazdasági ágazatokat lefedő nemzeti nyilvántartások és meglévő európai nyilvántartások mennyiben szüntethetők meg, illetve mennyire harmonizálhatók vagy vonhatók össze a párhuzamos munkavégzés elkerülése végett, tekintettel a bürokrácia leépítésére, valamint az egyértelműség és egyszerűség biztosítására irányuló célkitűzésre;

27.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 65., 1968.3.14., 8. o.
(2) HL L 221., 2003.9.4., 13. o.
(3) HL L 395., 1989.12.30., 36. o.
(4) HL L 390., 2004.12.31., 38. o.
(5) HL L 310., 2005.11.25., 1. o.
(6) HL L 294., 2001.11.10., 1. o.
(7) HL L 207., 2003.8.18., 1. o.
(8) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0637.
(9) Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0238.
(10) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).
(11) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).
(12) A Tanács 2003. július 22-i 2003/72/EK irányelve az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 207., 2003.8.18., 25. o.).
(13) A Tanács 2001. október 8-i 2001/86/EK irányelve az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről (HL L 294., 2001.11.10., 22. o.).„

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat