Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2055(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0218/2010

Teksty złożone :

A7-0218/2010

Debaty :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Głosowanie :

PV 07/09/2010 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0298

Teksty przyjęte
PDF 223kWORD 69k
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg
Integracja rejestrów przedsiębiorstw
P7_TA(2010)0298A7-0218/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie integracji rejestrów przedsiębiorstw (2010/2055(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie integracji rejestrów przedsiębiorstw (COM (2009)0614) oraz towarzyszące jej sprawozdanie z postępów,

–  uwzględniając pierwszą dyrektywę Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich(1), zmienioną dyrektywą 2003/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r.(2),

–  uwzględniając jedenastą dyrektywę Rady 89/666/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczącą wymogów ujawniania informacji odnośnie do oddziałów utworzonych w państwie członkowskim przez niektóre rodzaje spółek podlegające prawu innego państwa(3),

–  uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE(4),

–  uwzględniając dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)(6),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE)(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie e-sprawiedliwości(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie skutecznego wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika(9),

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jak również Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0218/2010),

A.  mając na uwadze, że organy prowadzące rejestry przedsiębiorstw sprawdzają, rejestrują i przechowują informacje o spółkach dotyczące ich formy prawnej, siedziby i kapitału, powołania, odwołania, uprawnień i szczegółowych danych jej przedstawicieli prawnych, dokumentów księgowych za każdy rok budżetowy oraz – w odpowiednich przypadkach – likwidacji spółki, a także upubliczniają te informacje,

B.  mając na uwadze, że rejestry przedsiębiorstw w UE działają na szczeblu krajowym lub regionalnym i zawierają jedynie informacje o spółkach zarejestrowanych na obszarze, za który są odpowiedzialne,

C.  mając na uwadze, że w warunkach transgranicznych wzrasta zapotrzebowanie na dostęp do informacji o spółkach bądź do celów handlowych, bądź też w celu ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości; mając na uwadze, że posiadanie wiarygodnych i aktualnych informacji o dłużnikach i ich aktywach ma istotne znaczenie dla wierzycieli i organów egzekwowania prawa, mając na uwadze, że istnieje konieczność ujawniania pewnych szczegółów w celu zapewnienia przestrzegania praw pracowniczych ustanowionych w europejskim prawie spółek,

D.  mając na uwadze, że fakt, iż rejestry przedsiębiorstw nie są jeszcze zintegrowane, powoduje straty ekonomiczne i problemy dla wszystkich zainteresowanych – nie tylko dla spółek, ale także dla ich pracowników, konsumentów i społeczeństwa – zwłaszcza w zakresie przejrzystości, skuteczności i bezpieczeństwa prawnego, mając na uwadze, że ułatwiony dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji o przedsiębiorstwach ze wszystkich państw członkowskich, ponad granicami, zwiększy przejrzystość i pewność prawną na rynku wewnętrznym i może przywrócić zaufanie do rynków utracone z powodu kryzysu finansowego i gospodarczego,

E.  mając na uwadze, że od dnia 1 stycznia 2007 r. informacje zawarte w rejestrach przedsiębiorstw są przechowywane elektronicznie i dostępne on-line we wszystkich państwach członkowskich; mając na uwadze, że chociaż informacje o przedsiębiorstwach są dostępne on-line, standardy rejestrów różnią się od siebie, a zainteresowane podmioty muszą sobie radzić z różnymi językami oraz warunkami i strukturami wyszukiwania,

F.  mając na uwadze, że zawartość, znaczenie i rola prawna poszczególnych rejestrów na ogół się różni; mając również na uwadze, że może mieć to konsekwencje prawne, które mogą się różnić w zależności od państwa członkowskiego,

G.  mając na uwadze, że jeden punkt dostępu do informacji o przedsiębiorstwach obejmujących wszystkie spółki europejskie oznaczałby oszczędność czasu i kosztów, mając na uwadze, że w tym celu powinno się rozważyć obowiązkowy udział wszystkich państw członkowskich w tym punkcie dostępu,

H.  mając na uwadze, że jeden punkt dostępu powinien być źródłem wysokiej jakości informacji ze wszystkich państw członkowskich; mając na uwadze, że informacje te powinny być wiarygodne, aktualne i dostępne w standardowym formacie oraz we wszystkich językach UE; mając na uwadze, że jeden punkt dostępu powinien podlegać aktywnemu nadzorowi Komisji Europejskiej,

I.  mając na uwadze, że w ramach swojej sztandarowej inicjatywy „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” zawartej w komunikacie zatytułowanym „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” Komisja podejmuje się „poprawić otoczenie biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, między innymi poprzez ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Europie”,

J.  mając na uwadze, że w dniach 25 i26 maja 2010 r. Rada przyjęła konkluzje, które słusznie podkreślają znaczenie jakości danych i potrzebę uproszczenia dostępu do informacji, aby zwiększyć zaufanie interesariuszy i powodzenie działań na rynku wewnętrznym, a także konieczność włączenia wszystkich państw członkowskich w proces gwarantowania scentralizowanego dostępu do informacji,

K.  mając na uwadze, że współpraca między organami prowadzącymi rejestry przedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w przypadku fuzji transgranicznych, przenoszenia siedziby czy transgranicznych postępowań upadłościowych; mając na uwadze, że wymóg współpracy został wyraźnie nałożony przez szereg instrumentów prawa spółek, np. dyrektywę 2005/56/WE, rozporządzenie (WE) nr 2157/2001 oraz rozporządzenie (WE) nr 1435/2003,

L.  mając na uwadze, że wymogi dotyczące ujawniania informacji odnoszące się do oddziałów zagranicznych, zawarte w jedenastej dyrektywie o prawie spółek 89/666/EWG, oznaczają, że w praktyce współpraca między organami prowadzącymi rejestry przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie; mając na uwadze, że współpraca ta nie powinna ograniczać się do momentu otwarcia oddziału, ale powinna także gwarantować, że odpowiednie informacje są poprawne i aktualne, tak by uniknąć rozbieżności między informacjami z rejestru zawierającego dane o oddziale a informacjami z rejestru zawierającego dane o spółce matce,

M.  mając na uwadze, że po przyjęciu statutu europejskiej spółki prywatnej (COM(2008)0396) liczba przypadków, w których wymagana będzie współpraca transgraniczna, może znacznie wzrosnąć,

N.  mając na uwadze, że obecnie istnieje szereg mechanizmów współpracy między organami prowadzącymi rejestry przedsiębiorstw, takich jak europejski rejestr przedsiębiorstw (EBR), projekt dotyczący interoperacyjności rejestrów przedsiębiorstw w całej Europie (BRITE) oraz system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI); mając na uwadze, że udział w EBR i BRITE nie jest obowiązkowy, dlatego nie wszystkie państwa członkowskie w nich uczestniczą; mając na uwadze, że ponadto BRITE jest jedynie projektem badawczym,

O.  mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 18 grudnia 2008 r. Parlament z zadowoleniem przyjął koncepcję utworzenia portalu e-sprawiedliwość; mając na uwadze, że europejski plan działania dotyczący e-sprawiedliwości na lata 2009-2013 przewiduje włączenie EBR do europejskiego portalu e-sprawiedliwość,

1.  jest zdania, że korzyści płynące z tego projektu dla dalszej integracji europejskiego obszaru gospodarczego będzie można wykorzystać jedynie wówczas, gdy wezmą w nim udział wszystkie państwa członkowskie; uważa, że w tym celu należy wziąć pod uwagę obowiązkowy udział wszystkich państw członkowskich;

2.  uważa, że najpierw należy wdrażać inicjatywę EBR i projekt BRITE, oraz rozważa nadanie uczestnictwu w tych projektach obowiązkowego charakteru; podkreśla znaczenie IMI dla poszerzonego wdrożenia prawodawstwa z zakresu rynku wewnętrznego, który już okazał się przydatnym instrumentem w odniesieniu do wdrażania dyrektywy o kwalifikacjach zawodowych(10) i dyrektywy usługowej(11); przypomina, że wszystkie państwa członkowskie stosują już system informacji na temat rynku wewnętrznego (IMI) i że mógłby on zostać rozszerzony na większą gamę procedur nie powodując znacznych kosztów dla państw członkowskich;

3.  zwraca uwagę, że danych zawartych w rejestrach nie można porównywać z informacjami o czysto gospodarczym charakterze; uważa, że w tym celu należy zagwarantować powszechny dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji za pomocą oficjalnego punktu dostępu; zwraca uwagę, że doprowadziłoby to do większej przejrzystości, skuteczności i bezpieczeństwa prawnego z korzyścią dla spółek i ich pracowników, a także konsumentów i całego systemu;

4.  wzywa Komisję do pracy na rzecz włączenia wszystkich państw członkowskich do tego przyszłego jednego informacyjnego punktu dostępu, zapewniając w razie konieczności wiedzę ekspercką oraz dodatkowe źródła; zwraca się do Komisji o zbadanie zalet i wad obowiązkowego dla wszystkich państw członkowskich UE uczestnictwa w tym nowym pojedynczym informacyjnym punkcie dostępu;

5.  zwraca uwagę, że znaczenie danych przechowywanych w różnych rejestrach przedsiębiorstw może być różne, a to z kolei może mieć konsekwencje prawne, nie tylko dla przedsiębiorstw, lecz również dla ich pracowników i konsumentów, które mogą się różnic w zależności od państwa członkowskiego;

6.  jest zdania, że informacje o rejestracji spółki mają również znaczenie dla pracowników, szczególnie w spółkach, w których ma zastosowanie europejskie prawo spółek, tj. rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001, rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 oraz dyrektywa 2005/56/WE; uważa, że informacje te mają również znaczenie w świetle przepisów dyrektywy 2003/72/WE(12) i dyrektywy 2001/86/WE(13), zabezpieczających istniejące wcześniej prawa uczestnictwa pracowników w powstających spółkach;

7.  dlatego podkreśla, jak ważne jest, by podczas pobierania danych zwracano uwagę użytkownikom, że znaczenie prawne i wiążący charakter w odniesieniu do tych danych mogą się różnić w zależności od państwa członkowskiego;

8.  zwraca uwagę, że jeśli chodzi o relacje między głównymi i oddziałami, lepiej zautomatyzowane połączenia ułatwiłyby wymianę wpisów;

9.  zdaje sobie sprawę, że treść wpisów nie zawsze wykazuje wystarczającą spójność;

10.  jest zdania, że udostępnianie wierzycielom, dostawcom i partnerom handlowym oficjalnych i wiarygodnych informacji o spółkach prowadzących działalność w UE jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego; dlatego z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji w sprawie integracji rejestrów przedsiębiorstw;

11.  zauważa, że większa przejrzystość na rynku wewnętrznym mogłaby doprowadzić do wzrostu inwestycji transgranicznych;

12.  jest przekonany, że lepszy i łatwiejszy dostęp do informacji jest niezbędny, aby wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią kluczowy element struktury europejskiej gospodarki oraz główną siłę napędową tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i spójności społecznej w Europie, gdyż przyczynia się on do zmniejszenia obciążenia administracyjnego tych przedsiebiorstw;

13.  podkreśla, że łatwy dostęp do wiarygodnych danych dotyczących fuzji, przenoszenia siedziby lub innych transgranicznych procedur jest niezbędny europejskim przedsiębiorstwom i jeszcze bardziej zwiększy konkurencyjność i płynność funkcjonowania rynku wewnętrznego, wzmacniając najważniejsze swobody, tzn. w zakresie swobodnego przepływu kapitału, usług i osób;

14.  uważa, że wszelkie strategie wyjścia z kryzysu i poprawienia funkcjonowania jednolitego rynku muszą wiązać się z większą przejrzystością i ściślejszą współpracą w ramach mechanizmów transgranicznych, co spowoduje zwiększenie zaufania 500 mln europejskich konsumentów;

15.  docenia wysiłki poczynione w ramach różnych mechanizmów współpracy i inicjatyw;

16.  podkreśla jednak, że należy podjąć dalsze działania oraz że przejrzystość rynku wymaga z jednej strony łatwego dostępu do danych zawartych w rejestrach przedsiębiorstw 27 państw członkowskich poprzez jeden punkt dostępu, który jest aktywnie nadzorowany, a z drugiej strony tego, by dane te były wiarygodne, aktualne i dostępne w standardowym formacie i we wszystkich językach urzędowych UE; uważa, że w pierwszej kolejności należy ocenić w jakim zakresie wygeneruje to dodatkowe koszty tłumaczeniowe, a w tym celu powinno się rozważyć obowiązkowy udział wszystkich państw członkowskich;

17.  wzywa do zagwarantowania skutecznego sposobu ogłaszania faktu istnienia jednego informacyjnego punktu dostepu, tak aby wszystkie zainteresowane strony mogły z niego korzystać celem uzyskania jasnych i rzetelnych informacji na temat europejskich firm;

18.  zauważa, że Grupa wysokiego szczebla niezależnych partnerów do spraw obciążeń administracyjnych (grupa robocza Stoibera) wyjaśniła, iż ułatwienie transgranicznego elektronicznego dostępu do informacji o przedsiębiorstwach umożliwiłoby zaoszczędzenie ponad 160 milionów EUR rocznie;

19.  podkreśla znaczenie dostępu do informacji na temat europejskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w świetle dyrektywy usługowej oraz nierozstrzygniętej kwestii statutu europejskiej spółki prywatnej;

20.  zwraca jednak uwagę, że podejmowane działania nie powinny powodować dodatkowych obciążeń administracyjnych dla spółek, zwłaszcza MŚP;

21.  oczekuje uruchomienia portalu e-sprawiedliwość, który musi być dostępny dla osób prywatnych, przedsiębiorstw, prawników i pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz musi być przyjazny dla użytkowników; popiera koncepcję włączenia EBR do tego portalu;

22.  podkreśla znaczenie dalszego łączenia danych i systemów BRITE, IMI i EBR, aby stworzyć jeden informacyjny punkt dostępu dla zainteresowanych stron na rynku wewnętrznym i konsumentów, obniżając koszty transakcji zarówno dla producentów, jak i konsumentów poprzez zgromadzenie informacji w jednym miejscu, i zwiększyć w ten sposób handel transgraniczny, a zwłaszcza transgraniczny handel elektroniczny, i wzrost gospodarczy w Unii;

23.  popiera ustanowienie w międzyczasie obowiązkowych mechanizmów współpracy między organami prowadzącymi rejestry, szczególnie w zakresie regularnego uaktualniania danych, których ujawnienie jest wymagane w odniesieniu do oddziałów zagranicznych; zaleca wyjaśnienie zagadnień praktycznych związanych ze współpracą w porozumieniu administracyjnym zawartym pomiędzy państwami członkowskimi i/lub ich rejestrami handlowymi;

24.  jest zdania, że połączenie sieci rejestrów przedsiębiorstw z siecią elektroniczną utworzoną na mocy dyrektywy w sprawie przejrzystości umożliwi łatwy dostęp do prawnych i finansowych informacji dotyczących spółek notowanych na giełdzie, a także przyniesie wartość dodaną dla inwestorów;

25.  domaga się, by rozwiązanie europejskie gwarantowało obywatelom i przedsiębiorstwom wystarczającą ochronę danych osobowych i danych dotyczących konkurencji, aby zapobiec nadużywaniu tych danych i by zagwarantować pewność prawną w odniesieniu do danych podlegających ochronie;

26.  wzywa, by w zintegrowanym rozwiązaniu europejskim uwzględnić w szczególności zakres, w jakim można by zamknąć, dostosować lub połączyć rejestry krajowe oraz rejestry europejskie funkcjonujące dotychczas wyłącznie dla niektórych sektorów, aby uniknąć powielania pracy, tj. zmniejszyć obciążenia biurokratyczne, a także zapewnić jasność i prostotę;

27.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 65 z 14.03.1968, s. 8.
(2) Dz.U. L 221 z 04.09.2003, s. 13.
(3) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 36.
(4) Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.
(5) Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 1.
(6) Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 1.
(7) Dz.U. L 207 z 18.8.2003, s. 1.
(8) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0637.
(9) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0238.
(10) Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).
(11) Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).
(12) Dyrektywa Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (Dz.U. L 207 z 18.8.2003, s. 25).
(13) Dyrektywa Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz.U. L 294 z 10.11.2001, s. 22).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności