Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2055(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0218/2010

Texte depuse :

A7-0218/2010

Dezbateri :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Voturi :

PV 07/09/2010 - 6.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0298

Texte adoptate
PDF 219kWORD 71k
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg
Interconectarea registrelor comerțului
P7_TA(2010)0298A7-0218/2010

Rezoluția Parlamentului European din 7 septembrie 2010 referitoare la interconectarea registrelor comerțului (2010/2055(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei din 4 noiembrie 2009 privind interconectarea registrelor comerțului (COM(2009)0614) și raportul intermediar care o însoțește,

–  având în vedere Prima Directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților(1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003(2),

–  având în vedere a unsprezecea Directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți care intră sub incidența legislației unui alt stat(3),

–  având în vedere Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE(4),

–  având în vedere Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni(5),

–  având în vedere Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE)(6),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE)(7),

–  având în vedere rezoluția sa din 18 decembrie 2008 conținând recomandări adresate Comisiei privind e-Justiția(8),

–  având în vedere rezoluția sa din 22 aprilie 2009 referitoare la executarea efectivă a hotărârilor în Uniunea Europeană: transparența activelor debitorilor(9),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0218/2010),

A.  întrucât registrele comerțului examinează, înregistrează și stochează informații referitoare la societățile comerciale, precum cele referitoare la forma juridică a societății, sediul său și capitalul, numirea, încheierea mandatului, competențele și datele referitoare la reprezentanții săi legali, documentele contabile ale fiecărui exercițiu și, atunci când este cazul, procedurile de lichidare a societății și pun aceste informații la dispoziția publicului;

B.  întrucât registrele comerțului din UE funcționează pe o bază națională sau regională și stochează doar informațiile referitoare la societățile comerciale înregistrate în zonele pentru care aceste registre sunt responsabile;

C.  întrucât există o cerere sporită de acces la informații cu privire la societățile comerciale în context transfrontalier, fie în scopuri comerciale, fie pentru a facilita accesul la justiție; întrucât este esențial ca autoritățile de aplicare a legii și creditorii să dispună de informații fiabile și actualizate privind debitorii și activele acestora; întrucât este necesar să se dezvăluie detalii specifice pentru a asigura că drepturile angajaților prevăzute de legislația întreprinderilor europene sunt respectate;

D.  întrucât faptul că registrele comerțului nu sunt încă interconectate conduce la pierderi economice și probleme pentru toți actorii - nu doar pentru societăți, ci și pentru angajații acestora, pentru consumatori și pentru public - în special în ceea ce privește transparența, eficiența și securitatea juridică; întrucât accesul transfrontalier ușor la informații fiabile și actualizate privind întreprinderile din toate statele membre mărește transparența și siguranța juridică pe piața internă și poate reinstaura încrederea în piețe după criza financiară și economică;

E.  întrucât, începând cu 1 ianuarie 2007, informațiile cuprinse în registrele comerțului sunt stocate electronic și accesibile on-line în toate statele membre; întrucât, deși informațiile relevante referitoare la societățile comerciale sunt disponibile on-line, standardele privind registrele sunt diferite, părțile interesate fiind confruntate cu limbi, condiții de căutare și structuri diferite;

F.  întrucât conținutul, valoarea informativă și însemnătatea juridică a registrelor individuale sunt diferite și întrucât acest fapt ar putea avea consecințe juridice variabile de la un stat membru la altul;

G.  întrucât un punct unic de acces la informațiile referitoare la toate societățile comerciale europene ar economisi timp și bani; întrucât, pentru a îndeplini acest obiectiv, ar trebui avută în vedere participarea obligatorie a tuturor statelor membre la acest punct de acces;

H.  întrucât punctul unic de acces ar trebui să ofere informații de calitate din toate statele membre; întrucât aceste informații trebuie să fie fiabile, actualizate și prezentate într-o formă standard în toate limbile UE; întrucât punctul unic de acces trebuie urmărit activ de către Comisia Europeană;

I.  întrucât, în inițiativa sa emblematică „O politică industrială adaptată erei globalizării”, cuprinsă în comunicarea intitulată „Europa 2020: o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii”, Comisia se angajează să „îmbunătățească mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri, inclusiv prin reducerea costurilor de tranzacție aferente desfășurării unei activități economice în Europa”;

J.  întrucât, la 25 și 26 mai 2010, Consiliul a adoptat concluzii care subliniază, pe bună dreptate, importanța calității datelor și necesitatea simplificării accesului la informații pentru a spori încrederea părților interesate și succesul activităților de pe piața internă, precum și necesitatea implicării tuturor statelor membre în ceea ce privește garantarea accesului centralizat la informații;

K.  întrucât cooperarea între registrele comerțului este esențială în cazul fuziunilor, al transferurilor de sediu și al procedurilor de insolvență transfrontaliere; întrucât cooperarea este impusă în mod explicit de câteva dintre instrumentele legislative ale dreptului societăților comerciale, cum ar fi Directiva 2005/56/CE, Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 și Regulamentul (CE) nr. 1435/2003;

L.  întrucât cerințele de divulgare pentru sucursalele din străinătate, prevăzute de a unsprezecea directivă în materie de drept al societăților comerciale (Directiva 89/666/CEE), presupun, în practică, faptul că o cooperare între registrele comerțului este esențială; întrucât această cooperare nu ar trebui limitată la momentul înființării unei sucursale, ci ar trebui extinsă, astfel încât să asigure, de asemenea, faptul că informațiile relevante sunt corecte și actualizate, pentru a evita discrepanțe între conținutul registrelor ce cuprind detalii cu privire la sucursală și al celor care cuprind detalii privind societatea-mamă;

M.  întrucât, odată cu adoptarea statutului societății private europene(COM(2008)0396), numărul cazurilor care necesită cooperare transfrontalieră poate crește semnificativ;

N.  întrucât sunt deja disponibile mai multe mecanisme de cooperare între registrele comerțului, cum ar fi Registrul European al Comerțului (EBR), proiectul Interoperabilitatea registrelor comerțului din întreaga Europă (BRITE) și Sistemul de informare al pieței interne (IMI); întrucât EBR și BRITE sunt pe bază voluntară și, prin urmare, nu toate statele membre participă la acestea; întrucât, în plus, BRITE nu este decât un proiect de cercetare;

O.  întrucât, în rezoluția sa din 18 decembrie 2008, Parlamentul a salutat ideea creării unui portal e-Justiție; întrucât planul de acțiune 2009-2013 privind e-Justiția europeană prevede integrarea EBR în portalul european e-Justiție,

1.  consideră că utilitatea proiectului, din perspectiva consolidării integrării spațiului economic european, nu se va putea realiza decât în contextul participării tuturor statelor membre și consideră că, în acest scop, participarea obligatorie a tuturor statelor membre ar trebui luată în considerare;

2.  consideră că ar trebui promovate inițiativele EBR și proiectul BRITE în primul rând și consideră că participarea la acestea ar trebui să fie obligatorie; insistă asupra importanței Sistemului de informare al pieței interne (IMI) pentru o mai bună punerea în aplicare a legislației privind piața internă, având în vedere că s-a dovedit deja a fi un instrument eficace în ceea ce privește punerea în aplicare a Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale(10) și a Directivei privind serviciile(11); reamintește că toate statele membre folosesc deja sistemul IMI și că acesta ar putea fi extins ca să cuprindă o gamă mai largă de proceduri fără a impune statelor membre efectuarea de investiții importante;

3.  subliniază faptul că datele cuprinse în registre nu sunt comparabile cu informațiile de natură pur științifică; consideră, din acest motiv, că ar trebui oferit publicului un acces la informații fiabile și actualizate, printr-un punct unic oficial de acces; subliniază că aceasta ar îmbunătăți transparența, eficiența și securitatea juridică, spre beneficiul societăților și al angajaților lor, al consumatorilor și al întregului sistem;

4.  invită Comisia să depună eforturi în vederea integrării tuturor statelor membre în acest viitor punct unic de acces la informații, oferind asistență specializată și resurse suplimentare; solicită Comisiei să analizeze avantajele și dezavantajele aderării obligatorii la acest nou punct unic de acces la informații pentru toate statele membre;

5.  subliniază faptul că importanța datelor cuprinse în registrele comerțului poate varia, iar acest fapt poate, la rândul său, implica consecințe juridice, nu doar asupra societăților, ci și asupra angajaților lor și a consumatorilor, care pot varia, în funcție de statul membru în cauză;

6.  consideră că informațiile referitoare la înregistrarea societăților au importanță și pentru angajați, mai ales în societăți în care se aplică dreptul european al societăților, și anume Regulamentul (CE) nr. 2157/2001, Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 și Directiva 2005/56/CE; consideră că aceste informații au, de asemenea, relevanță din perspectiva dispozițiilor Directivei 2003/72/CE(12) și a Directivei 2001/86/CE(13), care prevăd menținerea drepturilor lor anterioare de participare în societățile rezultate;

7.  subliniază, prin urmare, importanța informării utilizatorilor care consultă date cu privire la faptul că însemnătatea juridică și caracterul juridic obligatoriu legate de acestea pot fi diferite în fiecare stat membru;

8.  subliniază faptul că, în raportul dintre societatea-mamă și sucursale, o mai bună interconectare automatizată ar facilita schimbul de înregistrări;

9.  este conștient de faptul că conținuturile înregistrărilor nu dau întotdeauna dovadă de suficientă coerență;

10.  consideră drept esențială, pentru funcționarea adecvată a pieței interne, punerea la dispoziția opiniei publice a unor informații oficiale și fiabile privind societățile comerciale ce tranzacționează în cadrul UE; salută, în acest context, Cartea verde a Comisiei privind interconectarea registrelor comerțului;

11.  constată că o mai mare transparență pe piața internă ar putea conduce la creșterea investițiilor transfrontaliere;

12.  își exprimă convingerea că accesul îmbunătățit și ușor la informații este necesar pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii, care constituie un element-cheie în structura fundamentală a economiei europene și forța motrice principală în crearea de locuri de muncă, creșterea economică și coeziunea socială din Europa, deoarece sprijină reducerea sarcinilor administrative ale acestor întreprinderilor;

13.  subliniază faptul că accesul ușor la date fiabile privind fuziunile, transferurile de sedii sau alte proceduri transfrontaliere este indispensabil pentru societățile europene și va spori în continuare competitivitatea pieței interne și fluiditatea acesteia, prin consolidarea principalelor sale libertăți, mai exact libera circulație a capitalurilor, serviciilor și persoanelor;

14.  consideră că orice strategie pentru ieșirea din criză și îmbunătățirea funcționării pieței unice trebuie să implice un grad mai mare de transparență și de cooperare în cadrul mecanismelor transfrontaliere, ceea ce va spori încrederea celor 500 de milioane de consumatori din Europa;

15.  recunoaște eforturile întreprinse în cadrul diferitelor inițiative și mecanisme de cooperare;

16.  subliniază, cu toate acestea, necesitatea adoptării unor măsuri suplimentare, precum și faptul că transparența pieței presupune, pe de o parte, un acces facil la datele cuprinse în registrele comerțului din cele 27 de state membre printr-un punct unic de acces care să fie monitorizat în mod activ și, pe de altă parte, ca acestea să fie fiabile, actualizate și prezentate într-un format standard și în toate limbile oficiale ale UE; consideră, în primul rând, că ar trebui evaluat în ce măsură aceasta ar implica costuri suplimentare de traducere și că, în acest scop, ar trebui avută în vedere participarea obligatorie a tuturor statelor membre;

17.  solicită să fie asigurate modalități eficace de aducere la cunoștința publicului a existenței acestui punct unic de acces, astfel încât toate părțile interesate să-l poată utiliza pentru a obține informații clare și fiabile privind întreprinderile europene;

18.  subliniază că Grupul la nivel înalt al părților interesate independente privind costurile administrative (Grupul Stoiber) a atras atenția asupra faptului că o facilitare a accesului electronic transfrontalier la informațiile referitoare la societățile comerciale ar putea conduce la eventuale economii anuale de peste 160 de milioane EUR;

19.  subliniază importanța accesului la informații privind întreprinderile europene, în special în ceea ce privește Directiva privind serviciile și Statutul societății private europene, în curs;

20.  subliniază totuși faptul că măsurile adoptate nu ar trebui să impună sarcini administrative suplimentare asupra societăților comerciale, în special asupra IMM-urilor;

21.  așteaptă cu interes lansarea portalului e-Justiție, care ar trebui să fie ușor de utilizat și accesibil cetățenilor, societăților comerciale, practicienilor din domeniul dreptului și autorităților din sistemul judiciar; sprijină ideea integrării EBR în acest portal;

22.  accentuează importanța fuziunii avansate a datelor și sistemelor BRITE, IMI și EBR pentru a pune în practică un singur punct de acces la informații pentru actorii și consumatorii pe piața internă, reducând costurile tranzacțiilor atât pentru producători, cât și pentru consumatori prin concentrarea informațiilor într-un singur loc, și pentru a dezvolta astfel comerțul transfrontalier, în special comerțul electronic transfrontalier, și creșterea economică în Uniune;

23.  sprijină instituirea, în prealabil, a unor mecanisme obligatorii de cooperare între registre, în special în ceea ce privește actualizarea periodică a datelor ce trebuie făcute publice și care vizează sucursalele din străinătate; recomandă ca aspectele practice care implică cooperare să fie clarificate în cuprinsul unui acord administrativ între statele membre și/sau registrele comerțului corespunzătoare;

24.  consideră că o conectare a rețelei registrelor comerțului la rețeaua electronică ce a fost creată în baza Directivei privind transparența va asigura accesul facil la informații juridice și financiare referitoare la societățile comerciale cotate la bursă, precum și o valoare adăugată pentru investitori;

25.  insistă că o soluție europeană trebuie să garanteze cetățenilor și întreprinderilor o protecție adecvată a datelor personale și a celor comerciale pentru a preîntâmpina utilizarea abuzivă a datelor și a garanta certitudinea juridică în cazul datelor care trebuie protejate;

26.  subliniază faptul că o soluție europeană integrată trebuie să țină seama în special de măsura în care registrele naționale și cele europene existente care acoperă anumite sectoare ar putea fi desființate, adaptate sau contopite, pentru a evita suprapunerile în vederea reducerii birocrației și a asigurării clarității și simplității;

27.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 65, 14.3.1968, p. 8.
(2) JO L 221, 4.9.2003, p. 13.
(3) JO L 395, 30.12.1989, p. 36.
(4) JO L 390, 31.12.2004, p. 38.
(5) JO L 310, 25.11.2005, p. 1.
(6) JO L 294, 10.11.2001, p. 1.
(7) JO L 207, 18.8.2003, p. 1.
(8) Texte adoptate, P6_TA(2008)0637.
(9) Texte adoptate, P6_TA(2009)0238.
(10) Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).
(11) Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile pe piața internă (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).
(12) Directiva nr. 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor, JO L 207, 18.8.2003, p. 25.
(13) Directiva 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor (JO L 294, 10.11.2001, p. 22).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate