Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2055(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0218/2010

Predkladané texty :

A7-0218/2010

Rozpravy :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Hlasovanie :

PV 07/09/2010 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0298

Prijaté texty
PDF 144kWORD 69k
Utorok, 7. septembra 2010 - Štrasburg
Prepojenie obchodných registrov
P7_TA(2010)0298A7-0218/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. septembra 2010 o prepojení obchodných registrov (2010/2055(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zelenú knihu Komisie zo 4. novembra 2009 o prepojení obchodných registrov (KOM(2009)0614) a priloženej správe o pokroku,

–  so zreteľom na prvú smernicu Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoločenstva(1), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/58/ES z 15. júla 2003(2),

–  so zreteľom na jedenástu smernicu Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE)(6),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE)(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o elektronickej justícii(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. apríla 2009 o účinnom výkone rozsudkov v Európskej únii: transparentnosť aktív dlžníka(9),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0218/2010),

A.  keďže obchodné registre preverujú, evidujú a uchovávajú informácie o spoločnostiach, napríklad informácie o právnej forme spoločnosti, jej sídle a základnom imaní, ukončení podnikania, právomociach a totožnosti právnych zástupcov, doklady o účtovníctve za každý finančný rok a prípadne informácie o likvidácii spoločnosti a tieto informácie sprístupňujú verejnosti,

B.  keďže obchodné registre v EÚ fungujú na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a uchovávajú informácie iba o spoločnostiach, ktoré sú evidované v oblastiach podliehajúcim týmto registrom,

C.  keďže sa zvyšuje dopyt po prístupe k informáciám o obchodných spoločnostiach v cezhraničnom kontexte, a to na komerčné účely alebo na uľahčenie prístupu k spravodlivosti; keďže pre veriteľov a exekučné orgány je podstatné, aby mali k dispozícii spoľahlivé a aktuálne informácie o dlžníkoch a ich aktívach; keďže je potrebné zverejniť konkrétne podrobnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa rešpektovali práva zamestnancov stanovené v európskom obchodnom práve,

D.  keďže skutočnosť, že obchodné registre zatiaľ nie sú prepojené, spôsobuje hospodárske straty a problémy všetkým zúčastneným stranám, nielen spoločnostiam, ale aj ich zamestnancom, spotrebiteľom a verejnosti, najmä z hľadiska transparentnosti, efektívnosti a právnej istoty; keďže uľahčeným prístupom k spoľahlivým a aktualizovaným informáciám zo všetkých členských štátov o spoločnostiach pôsobiacich za hranicami štátu sa zvyšuje transparentnosť a právna istota na vnútornom trhu a môže sa obnoviť dôvera k trhom po finančnej a hospodárskej kríze,

E.  keďže od 1. januára 2007 sú informácie obsiahnuté v obchodných registroch uchovávané elektronicky a sú k dispozícii na internete vo všetkých členských štátoch; keďže napriek skutočnosti, že dôležité obchodné informácie sú k dispozícii na internete, štandardy registrov sa od seba líšia a záujemcovia musia riešiť problémy s rôznymi jazykmi, vyhľadávacími kritériami a štruktúrami,

F.  keďže sa obsah, význam a právna závažnosť jednotlivých registrov líšia a keďže by to mohlo mať právne následky, ktoré by mohli byť v jednotlivých členských štátoch rôzne,

G.  keďže jednotné prístupové miesto k obchodným informáciám o všetkých európskych spoločnostiach by šetrilo čas a náklady; keďže v záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa mala zvážiť povinná účasť všetkých členských štátov v tomto prístupovom mieste,

H.  keďže toto jednotné prístupové miesto by malo poskytovať kvalitné informácie zo všetkých členských štátov; keďže tieto informácie by mali byť spoľahlivé, aktualizované a poskytované v štandardnom formáte a vo všetkých jazykoch EÚ; keďže toto jednotné prístupové miesto by mala aktívne sledovať Komisia,

I.  keďže vo svojej kľúčovej iniciatíve „Priemyselná politika vo veku globalizácie“, ktorá je súčasťou oznámenia Komisie s názvom „Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“, sa Komisia zaväzuje „zlepšiť podnikateľské prostredie, najmä pre malé a stredné podniky, okrem iného znižovaním transakčných nákladov pri podnikateľskej činnosti v rámci Európy“,

J.  keďže Rada v dňoch 25. a 26. mája 2010 prijala závery, ktoré správne podčiarkujú dôležitosť kvality údajov a potrebu zjednodušiť prístup k informáciám, s cieľom zvýšiť dôveru zainteresovaných strán a zabezpečiť úspech činností v rámci vnútorného trhu, ako aj potrebu zapojiť všetky členské štáty do procesu zabezpečenia centralizovaného prístupu k informáciám,

K.  keďže spolupráca medzi obchodnými registrami je nevyhnutná v prípade cezhraničných fúzií, presunov sídel spoločností alebo cezhraničných konkurzných konaní; keďže spolupráca sa výslovne vyžaduje niekoľkými nástrojmi práva obchodných spoločností, ako napríklad smernicou 2005/56/ES, nariadením Rady (ES) č. 2157/2001 a nariadením Rady (ES) č. 1435/2003,

L.  keďže požiadavky na zverejňovanie pre zahraničné pobočky, ktoré stanovuje jedenásta smernica o práve obchodných spoločností (89/666/EHS), v praxi znamenajú, že spolupráca medzi registrami je nevyhnutná; keďže táto spolupráca by sa nemala vzťahovať len na dobu, keď sa pobočka otvára, ale mala by byť i zárukou, že tieto informácie sú správne a aktuálne, aby nevznikali nezrovnalosti medzi obsahom registra, v ktorom sú uvedené informácie o pobočke a obsahom toho, v ktorom sú zapísané údaje o materskej spoločnosti,

M.  keďže sa po prijatí stanov európskej súkromnej spoločnosti (SPE) (KOM(2008)0396) môže významne zvýšiť počet prípadov, v ktorých sa bude požadovať cezhraničná spolupráca,

N.  keďže už bolo zavedených niekoľko mechanizmov spolupráce medzi obchodnými registrami, ako napr. Európsky obchodný register (EBR), projekt interoperability obchodných registrov v rámci Európy (BRITE) a informačný systém vnútorného trhu (IMI); keďže EBR a BRITE fungujú na dobrovoľnej báze a preto sa v nich nezúčastňujú všetky členské štáty; keďže je okrem toho BRITE iba výskumným projektom,

O.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 18. decembra 2008 privítal myšlienku vytvorenia portálu elektronickej justície; keďže európsky akčný plán v oblasti elektronickej justície na roky 2009 2013 stanovuje, že Európsky obchodný register bude začlenený do Európskeho portálu elektronickej justície,

1.  domnieva sa, že projekt môže byť využitý pre ďalšiu integráciu európskeho hospodárskeho priestoru len vtedy, keď sa na ňom budú podieľať všetky členské štáty a zastáva názor, že by sa na tento účel mala zvážiť povinná účasť všetkých členských štátov;

2.  domnieva sa, že najskôr by mala byť urýchlená realizácia iniciatív EBR a projektu BRITE a že účasť v nich by mala byť povinná; trvá na tom, že informačný systém o vnútornom trhu (IMI) je dôležitý pre lepšie vykonávanie právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu, keďže sa už ukázalo, že je úspešným nástrojom, pokiaľ ide o vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií(10) a smernice o službách(11); pripomína, že všetky členské štáty už využívajú informačný systém o vnútornom trhu (IMI), ktorý by sa mohol rozšíriť na ďalšie postupy bez toho, aby si to vyžadovalo veľké investície členských štátov;

3.  upozorňuje na to, že údaje v registroch nie je možné porovnávať s informáciami, ktoré majú čisto hospodársky charakter; z tohto dôvodu sa domnieva, že prístup verejnosti k spoľahlivým a aktualizovaným informáciám by malo poskytovať oficiálne jednotné prístupové miesto; upozorňuje, že sa tým zlepší transparentnosť, efektívnosť a právna istota v prospech spoločností a ich pracovníkov, spotrebiteľov a systému ako celku;

4.  vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o integráciu všetkých členských štátov do tohto budúceho jednotného prístupového miesta k informáciám a aby v prípade potreby poskytla odbornú pomoc a ďalšie zdroje; žiada Komisiu, aby preskúmala výhody a nevýhody, ktoré budú vyplývať všetkým členským štátom EÚ z povinného členstva v tomto budúcom jednotnom prístupovom mieste k informáciám;

5.  upozorňuje na to, že údaje uchovávané v obchodných registroch môžu mať rôzny význam a že z toho môžu vyplývať právne dôsledky – nielen pre spoločnosti, ale aj pre ich pracovníkov a spotrebiteľov –, ktoré sa môžu v jednotlivých členských štátoch líšiť;

6.  domnieva sa, že informácie o registrácii spoločností majú význam aj pre zamestnancov, a to najmä v spoločnostiach, v ktorých sa uplatňuje európske obchodné právo, t. j. nariadenie (ES) č. 2157/2001, nariadenie (ES) č. 1435/2003 a smernica 2005/56/ES; domnieva sa, že tieto informácie majú význam aj z hľadiska ustanovení smernice 2003/72/ES(12) a smernice 2001/86/ES(13), ktorými sa stanovuje zachovanie už existujúcich práv účasti zamestnancov vo výsledných spoločnostiach;

7.  zdôrazňuje preto, že je dôležité, aby pri vyhľadávaní v registri boli užívatelia upozornení na to, že právny význam a záväznosť týchto údajov sa v jednotlivých členských štátoch môžu líšiť;

8.  upozorňuje na to, že pokiaľ ide o vzťahy medzi hlavnými sídlami a pobočkami, výmenu záznamov by uľahčilo automatizovanejšie prepojenie;

9.  berie na vedomie skutočnosť, že obsahy záznamov nie sú vždy dostatočne konzistentné;

10.  domnieva sa, že v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné sprístupniť verejnosti oficiálne a spoľahlivé informácie o spoločnostiach, ktoré obchodujú v EÚ; v tomto kontexte víta zelenú knihu Komisie o prepojení obchodných registrov;

11.  konštatuje, že vyššia transparentnosť na vnútornom trhu by mohla viesť k zvýšeniu cezhraničných investícií;

12.  je presvedčený, že na pomoc malým a stredným podnikom je nevyhnutný zlepšený a jednoduchší prístup k informáciám, čo predstavuje kľúčový prvok v základnej štruktúre európskeho hospodárstva a hlavnú hnaciu silu pre vytváranie pracovných miest, hospodársky rast a sociálnu súdržnosť v Európe, keďže pomáha znížiť administratívnu záťaž týchto podnikov;

13.  zdôrazňuje, že jednoduchý prístup k spoľahlivým údajom týkajúcim sa fúzií, presunov sídel spoločností alebo ďalších cezhraničných konaní je pre európske spoločnosti nevyhnutný a ďalej zvýši konkurencieschopnosť a hladké fungovanie vnútorného trhu tým, že posilní jeho hlavné slobody, napr. voľný pohyb finančných prostriedkov, služieb a jednotlivcov;

14.  domnieva sa, že všetky stratégie na prekonanie krízy a na zlepšenie fungovania jednotného trhu musia zahŕňať väčšiu transparentnosť a spoluprácu v cezhraničných mechanizmoch, čo zvýši dôveru 500 miliónov európskych spotrebiteľov;

15.  berie na vedomie úsilie, ktoré bolo vynaložené v rámci rôznych mechanizmov a iniciatív pre spoluprácu;

16.  zdôrazňuje však, že treba prijať ďalšie opatrenia a že v záujme transparentnosti trhu je nevyhnutné, aby údaje obsiahnuté v obchodných registroch 27 členských štátov boli jednoducho dostupné cez aktívne sledované jednotné prístupové miesto a zároveň aby boli spoľahlivé, pravidelne aktualizované, mali štandardný formát a boli k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ; domnieva sa, že by sa najprv malo posúdiť, do akej miery by to znamenalo dodatočné náklady na preklad a že by sa na tento účel mala zvážiť povinná účasť všetkých členských štátov;

17.  žiada, aby sa zabezpečili účinné formy propagácie jednotného prístupového miesta s cieľom zaručiť, aby ho všetky zainteresované strany mohli využívať na získavanie jasných a spoľahlivých informácií o európskych spoločnostiach;

18.  poukazuje na to, že skupina nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť administratívneho zaťaženia (Stoiberova skupina) objasnila, že uľahčenie cezhraničného elektronického prístupu k informáciám o podnikoch by mohlo viesť k úspore viac než 160 miliónov EUR ročne;

19.  zdôrazňuje význam prístupu k informáciám o európskych spoločnostiach, najmä v zmysle smernice o službách a očakávaného štatútu európskej súkromnej spoločnosti;

20.  poukazuje však na to, že prijaté opatrenia by nemali predstavovať ďalšiu administratívnu záťaž pre spoločnosti, najmä malé a stredné podniky;

21.  očakáva spustenie portálu elektronickej justície, ktorý musí byť prístupný jednotlivcom, podnikom, právnikom a sudcom, a musí byť užívateľsky ústretový; podporuje myšlienku začlenenia EBR do tohto portálu;

22.  zdôrazňuje význam ďalšieho zlúčenia údajov a systémov BRITE, IMI a EBR s cieľom zaviesť jednotné prístupové miesto k informáciám pre zainteresované strany vnútorného trhu a spotrebiteľov, znížiť náklady na transakcie pre výrobcov a spotrebiteľov prostredníctvom koncentrácie informácií na jednom mieste, a posilniť tým cezhraničný obchod, najmä cezhraničný elektronický obchod, a hospodársky rast v Únii;

23.  podporuje zavedenie dočasných povinných mechanizmov spolupráce medzi registrami týkajúcich sa najmä pravidelného aktualizovania údajov, ktoré je potrebné zverejniť v súvislosti so zahraničnými pobočkami; pripomína, že by bolo potrebné prostredníctvom administratívnej dohody medzi členskými štátmi a/alebo ich obchodnými registrami ozrejmiť praktické otázky týkajúce sa spolupráce;

24.  domnieva sa, že prepojenie siete obchodných registrov s elektronickou sieťou vytvorenou na základe smernice o transparentnosti poskytne jednoduchý prístup k právnym a finančným údajom o kótovaných spoločnostiach a že bude prínosné aj pre investorov;

25.  trvá na tom, že európske riešenie musí občanom a podnikom zabezpečiť dostatočnú ochranu osobných a obchodných údajov, aby sa zabránilo ich zneužitiu, a zabezpečiť právnu istotu citlivých údajov;

26.  zdôrazňuje, že v integrovanom európskom riešení sa musí zohľadniť najmä to, do akej miery by bolo možné vyradiť, upraviť alebo zlúčiť vnútroštátne registre alebo už existujúce európske registre vzťahujúce sa na určité sektory hospodárstva tak, aby sa zabránilo duplicite činností v súlade s cieľom znižovania byrokratickej záťaže a zabezpečenia jasnosti a jednoduchosti;

27.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8.
(2) Ú. v. EÚ L 221, 4.9.2003, s. 13.
(3) Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 36.
(4) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.
(5) Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1.
(8) Prijaté texty, P6_TA(2008)0637.
(9) Prijaté texty, P6_TA(2009)0238.
(10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).
(12) Smernica Rady č. 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 25).
(13) Smernica Rady č. 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 22).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia