Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2055(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0218/2010

Predložena besedila :

A7-0218/2010

Razprave :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Glasovanja :

PV 07/09/2010 - 6.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0298

Sprejeta besedila
PDF 130kWORD 64k
Torek, 7. september 2010 - Strasbourg
Povezovanje poslovnih registrov
P7_TA(2010)0298A7-0218/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2010 o povezovanju poslovnih registrov (2010/2055(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Zelene knjige Komisije z dne 4. novembra 2009 o povezovanju poslovnih registrov (KOM (2009)0614) in priloženega poročila o napredku,

–  ob upoštevanju prve Direktive Sveta št. 68/151/EGS z dne 9. marca 1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti(1), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2003/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003(2),

–  ob upoštevanju enajste Direktive Sveta št. 89/666/EGS z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike družb, za katere velja zakonodaja druge države(3),

–  ob upoštevanju Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES(4),

–  ob upoštevanju Direktive 2005/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih družb(5),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe (SE)(6),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1435/2003 z dne 22. julija 2003 o statutu evropske zadruge (SCE)(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2008 s priporočili Komisiji o e-pravosodju(8),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. aprila 2009 o učinkovitem izvrševanju sodnih odločb v Evropski uniji: preglednost dolžnikovega premoženja(9),

–  ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0218/2010),

A.  ker se v poslovnih registrih preučujejo, vpisujejo in hranijo informacije o podjetjih, kot so informacije o pravni obliki podjetja, njegovem sedežu in kapitalu, imenovanju, odpoklicu, pooblastilih zakonitih zastopnikov in podatkih o njih, računovodskih listinah za vsako poslovno leto ter o prenehanju družbe, kjer je to primerno, javnosti pa je omogočen dostop do teh informacij,

B.  ker se poslovni registri v EU vodijo na nacionalni ali regionalni ravni in se v njih hranijo samo informacije o podjetjih, ki so registrirana na območju v njihovi pristojnosti,

C.  ker je povpraševanje po čezmejnem dostopu do informacij o podjetjih za poslovne namene ali za olajšanje dostopa do sodnega varstva vse večje; ker so zanesljive in najnovejše informacije o dolžnikih in njihovem premoženju bistvenega pomena za upnike in izvršilne organe; ker je treba razkriti določene podrobnosti, da bi zagotovili spoštovanje pravic zaposlenih, določenih v evropskem pravu družb,

D.  ker zaradi nepovezanosti poslovnih registrov nastaja gospodarska škoda in težave za vse zainteresirane strani, ne le za podjetja, ampak tudi za njihove zaposlene, potrošnike in javnost, še zlasti v zvezi z vprašanji preglednosti, učinkovitosti in pravne varnosti; ker olajšan čezmejni dostop do zanesljivih in posodobljenih informacij o podjetjih iz vseh držav članic povečuje preglednost in pravno varnost na notranjem trgu in lahko ponovno vzpostavi zaupanje v trge po finančni in gospodarski krizi,

E.  ker se od 1. januarja 2007 informacije v poslovnih registrih shranjujejo elektronsko in so dostopne na internetu v vseh državah članicah; ker so pomembne poslovne informacije dostopne na internetu, vendar se standardi za registre razlikujejo, zainteresirane strani pa se soočajo z različnimi jeziki, pogoji iskanja in strukturami,

F.  ker se vsebina, pomembnost in pravni pomen posameznih registrov razlikujejo in ker bi to lahko imelo pravne posledice, ki bi se lahko v posameznih državah članicah razlikovale,

G.  ker bi lahko z enotno točko dostopa do poslovnih informacij o vseh evropskih podjetjih prihranili čas in stroške; ker je za dosego tega potrebno razmisliti o obveznem sodelovanju vseh držav članic v tej točki dostopa,

H.  ker bi morala enotna točka dostopa nuditi visokokakovostne informacije iz vseh držav članic; ker bi morale biti informacije zanesljive, ažurne ter posredovane v standardni obliki in v vseh jezikih EU; ker bi morala enotno točko dostopa dejavno spremljati Komisija,

I.  ker si Komisija z vodilno pobudo „Industrijska politika za dobo globalizacije“ iz svojega sporočila „Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ prizadeva za „izboljšanje poslovnega okolja, še posebej za mala in srednja podjetja, med drugim z znižanjem stroškov transakcij pri poslovanju v Evropi“,

J.  ker je Svet na srečanju 25. in 26. maja 2010 sprejel sklepe, ki pravilno izpostavljajo pomen kakovostnih podatkov, nujno poenostavitev dostopa do informacij za okrepitev zaupanja zainteresiranih strani, uspeh dejavnosti na notranjem trgu ter nujno udeležbo vseh držav članic pri zagotavljanju centraliziranega dostopa do informacij,

K.  ker je sodelovanje med poslovnimi registri bistvenega pomena pri čezmejnih združitvah, prenosih sedežev ali čezmejnih postopkih v primeru insolventnosti; ker sodelovanje izrecno predpisuje več instrumentov prava družb, kot so Direktiva 2005/56/ES, Uredba (ES) št. 2157/2001 in Uredba (ES) št. 1435/2003,

L.  ker je sodelovanje poslovnih registrov v praksi nujno zaradi zahtev po razkrivanju informacij za tuje podružnice, ki so določene v enajsti direktivi o pravu družb 89/666/EGS; ker sodelovanje ne sme biti omejeno na čas odprtja podružnice, ampak bi moralo obsegati tudi zagotavljanje pravilnosti in ažurnosti ustreznih informacij, da bi se izognili neusklajenosti med vsebino registra s podatki o podružnici in vsebino registra s podatki o matični družbi,

M.  ker se lahko po sprejetju statuta o evropski zasebni družbi (KOM(2008)0396) znatno poveča število primerov, pri katerih bo potrebno čezmejno sodelovanje,

N.  ker je vzpostavljenih že več mehanizmov sodelovanja med poslovnimi registri, kot so evropski poslovni register (EBR), projekt interoperabilnosti poslovnega registra po vsej Evropi (BRITE) in informacijski sistem za notranji trg (IMI); ker je sodelovanje v EBR in BRITE prostovoljno, se zanju niso odločile vse države članice; ker je poleg tega BRITE samo raziskovalni projekt,

O.  ker je Parlament v resoluciji z dne 18. decembra 2008 pozdravil zamisel o vzpostavitvi portala e-pravosodja; ker akcijski načrt 2009–2013 za evropsko e-pravosodje določa vključitev EBR v portal evropskega e-pravosodja,

1.  verjame, da bo projekt za nadaljnje povezovanje evropskega gospodarskega prostora koristen samo, če bodo sodelovale vse države članice, in meni, da bi bilo treba v ta namen razmisliti o obveznem sodelovanju vseh držav članic;

2.  meni, da se je treba najprej prizadevati za uresničitev pobude EBR in projekta BRITE ter da bi moralo sodelovanje postati obvezno; vztrajno poudarja pomen informacijskega sistema za notranji trg (IMI) pri pospešenem izvajanju zakonodaje o notranjem trgu, saj se je že pokazalo, da gre za uspešen instrument v zvezi z izvajanjem direktive o poklicnih kvalifikacijah(10) in direktive o storitvah(11); opozarja, da že vse države članice uporabljajo IMI, ki bi ga lahko razširili na večje število postopkov, kar za države članice ne bi pomenilo znatnih naložb;

3.  opozarja, da podatkov iz registrov ni mogoče primerjati z informacijami, ki so izključno gospodarske narave; zato meni, da bi bilo treba javni dostop do zanesljivih in ažurnih informacij zagotoviti prek uradne enotne točke dostopa; poudarja, da bodo tako izboljšane preglednost, učinkovitost in pravna varnost v korist podjetij in njihovih zaposlenih, potrošnikov in celotnega sistema;

4.  poziva Komisijo, naj si prizadeva za vključitev vseh držav članic EU v bodočo enotno točko dostopa do informacij, tako da zagotovi strokovno znanje in dodatna sredstva; poziva Komisijo, naj preuči prednosti in pomanjkljivosti obveznega članstva vseh držav članic v tem projektu enotne točke dostopa do informacij;

5.  opozarja, da se pomen podatkov, hranjenih v različnih poslovnih registrih, lahko razlikuje, kar ima lahko za družbe, pa tudi za njihove zaposlene in potrošnike, pravne posledice, ki se lahko razlikujejo od države do države;

6.  meni, da so informacije o registriranju podjetij pomembne tudi za zaposlene, še posebej v tistih podjetjih, kjer se uporablja evropsko pravo družb, med drugim Uredba Sveta (ES) št. 2157/2001, Uredba Sveta (ES) št. 1435/2003 in Direktiva 2005/56/ES; meni, da so te informacije pomembne tudi v luči določb iz Direktive Sveta 2003/72/ES(12) in Direktive Sveta 2001/86/ES(13), ki zagotavljata zaščito prej obstoječih pravic soodločanja v nastalih podjetjih;

7.  zato poudarja pomen obveščanja uporabnikov, ki dostopajo do podatkov v registrih, da se pravni pomen in obveznosti v zvezi s temi podatki lahko razlikujejo glede na posamezno državo;

8.  glede odnosov med matičnimi družbami in podružnicami opozarja, da bi bolj avtomatizirano medsebojno povezovanje olajšalo izmenjavo vnosov;

9.  se zaveda, da vsebina vnosov ni vedno dovolj skladna;

10.  meni, da je za pravilno delovanje notranjega trga bistveno, da so javnosti na voljo uradne in zanesljive informacije o podjetjih, ki trgujejo v EU; v zvezi s tem pozdravlja Zeleno knjigo Komisije o povezovanju poslovnih registrov;

11.  ugotavlja, da bi lahko večja preglednost na notranjem trgu vodila k večjim čezmejnim naložbam;

12.  je prepričan, da je izboljšan in enostaven dostop do informacij potreben zaradi podpore malim in srednje velikim podjetjem, ki so ključni element strukture evropskega gospodarstva in glavna gonilna sila ustvarjanja delovnih mest, gospodarske rasti in socialne kohezije v Evropi, saj pripomore k zmanjšanju njihove upravne obremenitve;

13.  poudarja, da je enostaven dostop do zanesljivih podatkov o združitvah, prenosih sedeža in drugih čezmejnih postopkih nujen za evropska podjetja in da bo še naprej dvigoval konkurenčnost in pretočnost v delovanju notranjega trga, in sicer tako, da bo okrepil njegove glavne svoboščine – prosti pretok kapitala, storitev in ljudi;

14.  meni, da mora vsaka strategija za prebroditev krize in izboljšanje delovanja enotnega trga vključevati boljšo preglednost in sodelovanje v čezmejnih mehanizmih, kar bo okrepilo zaupanje 500 milijonov evropskih potrošnikov;

15.  potrjuje prizadevanja, ki so bila vložena v različne mehanizme in pobude sodelovanja;

16.  vendar poudarja, da so potrebni nadaljnji ukrepi in da je za preglednost trga po eni strani potreben enostaven dostop do podatkov iz poslovnih registrov 27 držav članic prek enotne točke dostopa, ki jo je treba dejavno spremljati, po drugi strani pa morajo biti te informacije zanesljive, ažurne in dostopne v standardni obliki ter v vseh uradnih jezikih EU; meni, da bi bilo treba najprej oceniti, kolikšne dodatne stroške za prevajanje bi imeli zaradi tega in v ta namen razmisliti o obveznem sodelovanju vseh držav članic;

17.  poziva k uvedbi učinkovitih načinov objavljanja natančnih podatkov o obstoju enotne točke, da bi jo lahko vse zainteresirane strani uporabile za pridobivanje jasnih in zanesljivih informacij o evropskih podjetjih;

18.  opozarja, da je skupina neodvisnih zainteresiranih strani na visoki ravni za upravne obremenitve (Stoiberjeva skupina) navedla, da bi poenostavitev čezmejnega elektronskega dostopa do informacij o podjetjih omogočila letni prihranek več kot 160 milijonov EUR;

19.  poudarja pomen dostopa do informacij o evropskih podjetjih, zlasti v zvezi z direktivo o storitvah in prihodnjim statutom evropske zasebne družbe;

20.  vendar poudarja, da ukrepi podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, ne smejo nalagati dodatne upravne obremenitve;

21.  z veseljem pričakuje vzpostavitev portala e-pravosodja, ki mora biti dostopen posameznikom, podjetjem, pravosodnim delavcem in sodstvu ter biti prijazen do uporabnikov; podpira zamisel o vključitvi EBR v ta portal;

22.  poudarja pomen nadaljnjega združevanja podatkov in sistemov BRITE, IMI in Evropskega poslovnega registra (EBR), da se vzpostavi enotna točka dostopa do informacij za zainteresirane strani in potrošnike na notranjem trgu, s čimer se zaradi strnjenih informacij zmanjšajo stroški transakcij za proizvajalce in potrošnike in tako okrepi čezmejno poslovanje, zlasti čezmejno elektronsko poslovanje, in gospodarska rast v Uniji;

23.  podpira zamisel, da se med tem vzpostavijo obvezni mehanizmi sodelovanja med registri, zlasti v zvezi z rednim posodabljanjem podatkov o tujih podružnicah, za katere se zahteva razkritje; priporoča, da se praktična vprašanja v zvezi s sodelovanjem razjasni v upravnem sporazumu med državami članicami in/ali njihovimi poslovnimi registri;

24.  meni, da bo povezava omrežja poslovnih registrov in elektronskega omrežja, vzpostavljenega na podlagi direktive o preglednosti, omogočila enostaven dostop do pravnih in finančnih informacij o družbah, ki kotirajo na borzi, in imela dodano vrednost za vlagatelje;

25.  meni, da mora evropska rešitev državljanom in podjetjem zagotoviti ustrezno varstvo osebnih in poslovnih podatkov, da se prepreči njihova zloraba in zagotovi pravna varnost za občutljive podatke;

26.  poudarja, da mora vsakršna evropska rešitev zlasti upoštevati, v kolikšni meri bi se dali ukiniti, prilagoditi ali združiti nacionalni registri ali obstoječi evropski registri v nekaterih gospodarskih sektorjih, da bi preprečili podvajanje dela in nadaljevali prizadevanja za zmanjšanje birokracije, jasnost in enostavnost;

27.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 65, 14.3.1968, str. 8.
(2) UL L 221, 4.9.2003, str. 13.
(3) UL L 395, 30.12.1989, str. 36.
(4) UL L 390, 31.12.2004, str. 38.
(5) UL L 310, 25.11.2005, str. 1.
(6) UL L 294, 10.11.2001, str. 1.
(7) UL L 207, 18.8.2003, str. 1.
(8) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0637.
(9) Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0238.
(10) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).
(11) Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 376, 27.12.2006, str. 36).
(12) Direktiva Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi statuta evropske zadruge glede udeležbe delavcev (UL L 207, 18.8.2003, str. 25).
(13) Direktiva Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi Statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev (UL L 294, 10.11.2001, str. 22).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov