Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2055(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0218/2010

Ingivna texter :

A7-0218/2010

Debatter :

PV 06/09/2010 - 21
CRE 06/09/2010 - 21

Omröstningar :

PV 07/09/2010 - 6.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0298

Antagna texter
PDF 132kWORD 50k
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg
Sammankoppling av företagsregister
P7_TA(2010)0298A7-0218/2010

Europaparlamentets resolution av den 7 september 2010 om sammankoppling av företagsregister (2010/2055(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens grönbok av den 4 november 2009 om sammankoppling av företagsregister (KOM(2009)0614) och den lägesrapport som utgör bilaga till grönboken,

–  med beaktande av rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen(1), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG av den 15 juli 2003(2),

–  med beaktande av rådets elfte direktiv 89/666/EEG av den 21 december 1989 om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar(5),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag(6),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 med rekommendationer till kommissionen om e-juridik(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 22 april 2009 om effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen: insyn i gäldenärers tillgångar(9),

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0218/2010), och av följande skäl:

A.  Företagsregistren undersöker, registrerar och lagrar företagsinformation om sådana frågor som ett företags rättsliga form, säte och kapital samt tillsättande, entledigande, befogenheter och andra uppgifter beträffande dess juridiska företrädare, redovisningshandlingar för varje räkenskapsår och, i förekommande fall, företagets likvidering, och gör denna information tillgänglig för allmänheten.

B.  Företagsregistren i EU förvaltas nationellt eller regionalt och lagrar bara information om företag som är registrerade inom det egna territoriet.

C.  Det finns en växande efterfrågan på tillgång till information om företag i gränsöverskridande sammanhang, antingen för kommersiella syften eller för att öka möjligheten till rättslig prövning. Det är mycket viktigt för kreditgivare och verkställande myndigheter att ha tillförlitlig och aktuell information om låntagare och deras tillgångar. Det är nödvändigt att offentliggöra särskilda detaljerade upplysningar för att se till att de anställdas rättigheter som är fastställda i EU:s bolagsrätt respekteras.

D.  Det faktum att företagsregister ännu inte är sammankopplade förorsakar ekonomiska förluster och problem för alla intressenter, inte bara för företag utan också för deras anställda, konsumenterna och allmänheten, särskilt i termer av transparens, effektivitet och rättssäkerhet. Förenklad gränsöverskridande tillgång till tillförlitlig och aktuell information om företag i samtliga medlemsstater förbättrar transparensen och ökar rättssäkerhet på den inre marknaden och kan även bidra till att återskapa förtroendet för marknaderna efter den finansiella och ekonomiska krisen.

E.  Sedan den 1 januari 2007 har informationen i företagsregistren lagrats elektroniskt och är tillgänglig via Internet i alla medlemsstater. Även om relevant företagsinformation finns på Internet följer de olika registren olika standarder, och intressenterna måste hantera olika språk, sökvillkor och strukturer.

F.  Enskilda register tenderar att skilja sig åt vad gäller innehåll, signifikans och rättslig innebörd, vilket kan leda till rättsliga konsekvenser som skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.

G.  En enda kontaktpunkt för information om alla europeiska företag skulle spara tid och pengar. För att uppnå detta mål bör man överväga att göra det obligatoriskt för alla medlemsstater att ansluta sig till denna kontaktpunkt.

H.  Denna enda kontaktpunkt bör tillhandahålla högkvalitativ information från alla medlemsstater. Denna information bör vara tillförlitlig, aktuell och tillhandahållas i ett standardiserat format på alla EU-språk. Kommissionen bör aktivt följa upp denna enda kontaktpunkt.

I.  I sitt flaggskeppsinitiativ ”Industripolitik för en globaliserad tid” som behandlas i kommissionens meddelande ”Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” eftersträvar kommissionen att ”förbättra företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag, däribland genom att minska transaktionskostnaderna för att göra affärer i Europa”.

J.  Den 25–26 maj 2010 antog rådet slutsatser i vilka man med rätta understryker hur viktigt det är med uppgifter av hög kvalitet och att det är nödvändigt att förenkla tillgången till information så att intressenternas förtroende förbättras och verksamheten på den inre marknaden blir mer framgångsrik samt att alla medlemsstater måste engageras för att garantera centraliserad tillgång till information.

K.  Samarbete mellan olika företagsregister är av avgörande vikt när det gäller gränsöverskridande fusioner, omlokalisering av företagssäten och gränsöverskridande insolvensförfaranden, och samarbete är också något som uttryckligen efterlysts i flera bolagsrättsliga instrument, såsom direktiv 2005/56/EG, förordning (EG) nr 2157/2001 och förordning (EG) nr 1435/2003.

L.  De krav på offentliggörande avseende filialer utomlands som föreskrivs i rådets elfte bolagsrättsdirektiv (89/666/EEG) innebär att samarbete mellan företagsregister i praktiken är mycket viktigt. Detta samarbete bör inte begränsas till den tidpunkt då filialen inrättas utan bör också syfta till att grantera att den relevanta informationen är korrekt och aktuell, så att innehållet i register med uppgifter om filialen stämmer överens med innehållet i register med uppgifter om moderbolaget.

M.  När stadgan för europeiska privata aktiebolag (KOM(2008)0396) antas kan antalet fall som kräver gränsöverskridande samarbete komma att öka avsevärt.

N.  Det finns redan flera mekanismer för samarbete mellan företagsregister, såsom det europeiska företagsregistret (EBR), Brite-projektet (Business Register Interoperability Throughout Europe) och informationssystemet för den inre marknaden (IMI). Deltagande i EBR och Brite är frivilligt och därför deltar inte alla medlemsstater i dessa. Brite är dessutom enbart ett forskningsprojekt.

O.  I sin resolution av den 18 december 2008 välkomnade parlamentet planerna på att skapa en portal för e-juridik. Enligt handlingsplanen för europeisk e-juridik 2009–2013 ska EBR integreras i den europeiska portalen för e-juridik.

1.  Europaparlamentet anser att projektets nytta för en fortsatt integration av den europeiska ekonomin kan exploateras bara om alla medlemsstater deltar, och därför bör man överväga obligatoriskt deltagande för alla medlemsstater.

2.  Europaparlamentet anser att EBR-initiativet och Briteprojektet bör komma igång först, och att deltagandet bör göras obligatoriskt. Med tanke på att informationssystemet för den inre marknaden redan har visat sig vara ett framgångsrikt instrument vid genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer(10) och tjänstedirektivet(11), vidhåller parlamentet hur viktigt detta instrument är i samband med åtgärder som syftar till att förbättra genomförandet av den lagstiftning som reglerar den inre marknaden. Alla medlemsstater använder redan informationssystemet för den inre marknaden, och systemet skulle kunna byggas ut så att det kom att omfatta fler typer av förfaranden utan att detta skulle medföra betydande investeringar från medlemsstaternas sida.

3.  Europaparlamentet påpekar att uppgifterna i registren inte är jämförbara med information av rent ekonomisk karaktär. Allmän tillgång till pålitlig och aktuell information bör därför ges via en officiell enda kontaktpunkt. Detta kommer att förbättra transparensen, effektiviteten och rättssäkerheten, till förmån för företagen och deras anställda, konsumenterna och systemet i sin helhet.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för en integrering av samtliga medlemsstater i detta enda framtida kontaktpunkt för information genom att tillhandahålla experter och ytterligare resurser. Kommissionen uppmanas även att överväga för- och nackdelarna med ett obligatoriskt medlemskap för alla medlemsstater i denna nya enda kontaktpunkt för information.

5.  Europaparlamentet påpekar att uppgifternas innebörd i de olika företagsregistren kan variera, och att detta i sin tur kan få rättsliga konsekvenser, inte bara för företag utan också för deras anställda och konsumenterna, som kan skilja sig från medlemsstat till medlemsstat.

6.  Europaparlamentet anser att information om företagsregistrering också är viktig för de anställda, i synnerhet i företag som omfattas av EU:s bolagsrätt, dvs. förordning (EG) nr 2157/2001, förordning (EG) nr 1435/2003 och direktiv 2005/56/EG. Denna information är också viktig mot bakgrund av bestämmelserna i direktiv 2003/72/EG(12) och direktiv 2001/86/EG(13), som föreskriver att det redan existerande arbetstagarinflytandet ska gälla även i de företag som uppstår.

7.  Europaparlamentet betonar därför vikten av att användare som utnyttjar uppgifter från registren får information om att den rättsliga innebörden av och de rättsliga kraven i samband med dessa uppgifter kan skilja sig åt från medlemsstat till medlemsstat.

8.  Europaparlamentet påpekar, med hänsyn till förhållandet mellan huvudkontor och filialer, att en mer automatiserad koppling skulle förenkla utbytet av uppgifter.

9.  Europaparlamentet är medvetet om att innehållet i registerposterna inte alltid är tillräckligt konsekvent.

10.  Europaparlamentet anser att för att den inre marknaden ska fungera väl det avgörande att officiell och tillförlitlig information om företag som verkar inom EU görs allmänt tillgänglig. Parlamentet välkomnar därför kommissionens grönbok om sammankoppling av företagsregister.

11.  Europaparlamentet noterar att ökad transparens på den inre marknaden skulle kunna leda till ökade gränsöverskridande investeringar.

12.  Europaparlamentet är övertygat om att det krävs bättre och enklare tillgång till information som stöd till små och medelstora företag – som utgör en väsentlig komponent i unionens ekonomiska ryggrad och är den främsta motorn när det gäller att skapa sysselsättning, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning inom EU – eftersom det bidrar till minskad administrativ börda för dessa företag.

13.  Europaparlamentet framhåller att det är absolut nödvändigt att företag inom unionen enkelt får tillgång till pålitlig information om fusioner, omlokaliseringar av företagssäten och andra gränsöverskridande förfaranden, och betonar att detta kommer att öka konkurrenskraften ytterligare på den inre marknaden och få den att fungera smidigare genom att stärka dess centrala friheter, nämligen fri rörlighet för kapital, tjänster och personer.

14.  Europaparlamentet framhåller att alla strategier för att komma ur krisen och förbättra den inre marknadens sätt att fungera måste medföra större öppenhet och ökat samarbete i gränsöverskridande mekanismer, vilket kommer att öka förtroendet hos Europas 500 miljoner konsumenter.

15.  Europaparlamentet erkänner de insatser som gjorts inom de olika mekanismerna och initiativen för samarbete.

16.  Europaparlamentet betonar dock att ytterligare åtgärder behöver vidtas och att marknadstransparens fordrar att uppgifterna i företagsregistren hos de 27 medlemsstaterna å ena sidan ska vara lättillgängliga via en enda kontaktpunkt som följs upp på ett aktivt sätt, och att de å andra sidan ska vara tillförlitliga, aktuella och tillhandahållas i ett standardiserat format på samtliga officiella EU-språk. Först bör man undersöka i vilken utsträckning som detta skulle leda till ytterligare kostnader för översättning, och om man mot bakgrund av detta bör överväga obligatoriskt deltagande för alla medlemsstater.

17.  Europaparlamentet efterlyser garantier för effektiva åtgärder för att sprida kunskap om denna enda kontaktpunkt, så att alla intressenter kan utnyttja den för att få tydlig och tillförlitlig information om företag inom EU.

18.  Europaparlamentet påpekar att högnivågruppen av oberoende intressenter för administrativa bördor (Stoibergruppen) har visat att åtgärder som underlättar den gränsöverskridande elektroniska tillgången till företagsinformation skulle kunna medföra besparingar på mer än 160 miljoner euro per år.

19.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att få tillgång till information om företag inom Europeiska unionen, särskilt med hänsyn till tjänstedirektivet och den ännu inte beslutade stadgan för europeiska privata aktiebolag.

20.  Europaparlamentet påpekar samtidigt att de åtgärder som vidtagits inte får medföra ytterligare administrativa bördor för företagen, särskilt små och medelstora företag.

21.  Europaparlamentet ser fram emot lanseringen av portalen för e-juridik, som måste vara tillgänglig för privatpersoner, företag, jurister och domarkåren och som måste vara användarvänlig. Parlamentet stöder tanken på att integrera EBR i denna portal.

22.  Parlamentet betonar även hur viktigt det är att man i ytterligare utsträckning slår samman den information och de system som Brite, informationssystemet för den inre marknaden och Europeiska företagsregistret omfattar så att man åstadkommer en enda kontaktpunkt för information med relevans för intressenter och konsumenter på den inre marknaden, minskar transaktionskostnaderna för både producenter och konsumenter genom att informationen koncentreras, och därmed ökar den gränsöverskridande handeln, särskilt den gränsöverskridande e-handeln, och den ekonomiska tillväxten i unionen.

23.  Europaparlamentet stöder att man fram till dess använder sig av obligatoriska mekanismer för samarbete mellan register, särskilt i samband med de regelbundna uppdateringar av uppgifterna rörande utländska filialer som måste offentliggöras. Parlamentet rekommenderar att praktiska frågor som rör samarbetet löses inom ramen för ett administrativt avtal mellan medlemsstaterna och/eller deras företagsregister.

24.  Europaparlamentet anser att en koppling av nätverket av företagsregister till det elektroniska nät som skapats i enlighet med ”insynsdirektivet” kommer att ge god tillgång till rättslig och finansiell information om börsnoterade företag, och vara ett mervärde för investerare.

25.  Europaparlamentet insisterar på att en europeisk lösning måste ge medborgarna och företagen ett fullgott skydd vad avser personuppgifter och uppgifter med relevans för konkurrenssituationen, så att missbruk av sådana uppgifter förhindras och rättssäkerheten garanteras för känsliga uppgifter.

26.  Europaparlamentet betonar att en integrerad europeisk lösning framför allt måste ta hänsyn till i vilken utsträckning nationella register eller redan befintliga europeiska register inom vissa delar av näringslivet kan avvecklas, anpassas eller slås samman, så att man undviker dubbelarbete, arbetar mot målet att minska byråkratin samt garanterar tydlighet och enkelhet.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 65, 14.3.1968, s. 8.
(2) EUT L 221, 4.9.2003, s. 13.
(3) EGT L 395, 30.12.1989, s. 36.
(4) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.
(5) EUT L 310, 25.11.2005, s. 1.
(6) EGT L 294, 10.11.2001, s. 1.
(7) EUT L 207, 18.8.2003, s. 1.
(8) Antagna texter, P6_TA(2008)0637.
(9) Antagna texter, P6_TA(2009)0238.
(10) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).
(11) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).
(12) Rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande (EUT L 207, 18.8.2003, s. 25).
(13) Rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande (EGT L 294, 10.11.2001, s. 22).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy