Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
Κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) ενόψει του υπολογισμού του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) *
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Γερμανία - απολύσεις
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία - απολύσεις
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία - κατασκευή κτηρίων
 Πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση ***
 Προστασία των καταναλωτών
 SOLVIT
 Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς ***I
 Κυκλοφορία προσώπων κατόχων θεώρησης μακράς διάρκειας ***I
 Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008
 Πίνακας αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς

Κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) ενόψει του υπολογισμού του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) *
PDF 342kWORD 45k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) με σκοπό τον προσδιορισμό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) το οποίο χρησιμοποιείται σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))
P7_TA(2010)0041A7-0022/2010

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0238),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 2, παράγραφος 7, δεύτερο εδάφιο, της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), καθώς και το άρθρο 2, παράγραφος 7, δεύτερο εδάφιο, της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0022/2010),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2
Άρθρο 2
Διαγράφεται
Η κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα δυνάμει του άρθρου 1 ισχύει για τους σκοπούς της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ από την 1η Ιανουαρίου 2005 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3
Η κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα δυνάμει του άρθρου 1 ισχύει για τους σκοπούς της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Η κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα δυνάμει του άρθρου 1 ισχύει για τους σκοπούς της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ από την 1η Ιανουαρίου 2010.

(1) EE L 253, 7.10.2000, σ. 42.
(2) EE L 163, 23.6.2007, σ. 17.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Γερμανία - απολύσεις
PDF 364kWORD 53k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ« εφαρμογήν του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))
P7_TA(2010)0042A7-0020/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0007 – C7-0011/2010),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και συγκεκριμένα το σημείο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0020/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο και για να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, με την επιφύλαξη όσων ορίζει η ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία έχει ζητήσει υποστήριξη για περιπτώσεις που αφορούν απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε μία επιχείρηση – τον Όμιλο Karmann(3),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση,

1.   ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ·

2.   υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων να εξασφαλίζουν εύρυθμη και ταχεία διαδικασία για την έγκριση αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου, που προβλέπει την παροχή εφάπαξ, χρονικά περιορισμένης εξατομικευμένης στήριξης με στόχο να βοηθήσει τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης·

3.   υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· τονίζει εν προκειμένω ότι το ΕΤΠ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

4.   τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείο στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν απολυθεί στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

5.   καλεί την Επιτροπή να περιλαμβάνει τόσο στις προτάσεις για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσο και στις ετήσιες εκθέσεις της ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα διαρθρωτικά ταμεία

6.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ να μη μεταφέρει συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεδομένου ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό όργανο με δικούς του στόχους και προθεσμίες·

7.   υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και διαφόρων άλλων μηχανισμών που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006, κατά τη διεργασία ανασκόπησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 στα μέσα της περιόδου ισχύος του·

8.   σημειώνει ότι οι νέες προτάσεις της Επιτροπής για απόφαση σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ παραπέμπουν σε αίτηση ενός μόνον κράτους μέλους, στοιχείο το οποίο ευθυγραμμίζεται προς τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

9.   εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4), και συγκεκριμένα το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(5) και συγκεκριμένα το άρθρο 12, παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εγκαθιδρύθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν ακριβώς λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(3)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. EUR.

(4)  Στις 13 Αυγούστου 2009 η Γερμανία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες για το διάστημα έως τις 23 Οκτωβρίου 2009. Η αίτηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, επομένως, η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ποσό 6 199 341 EUR.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 6 199 341 EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) EGF/2009/013 DE/Karmann.
(4) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία - απολύσεις
PDF 369kWORD 53k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ« εφαρμογήν του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))
P7_TA(2010)0043A7-0021/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0008 – C7-0012/2010),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και συγκεκριμένα το σημείο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0021/2010),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο και για να ενισχύει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιθουανία έχει ζητήσει υποστήριξη για περιπτώσεις που αφορούν απολύσεις στον τομέα της κατασκευής ψυγείων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε μία επιχείρηση – τη «Snaigė» plc – και δύο από τους προμηθευτές της(3),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο κανονισμός για το ΕΤΠ,

1.   ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του Ταμείου·

2.   υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων να εξασφαλίζουν εύρυθμη και ταχεία διαδικασία για την έγκριση αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου, που προβλέπει την παροχή εφάπαξ, χρονικά περιορισμένης εξατομικευμένης στήριξης με στόχο να βοηθήσει τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης·

3.   υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· τονίζει ότι εν προκειμένω το ΕΤΠ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

4.   τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείο στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν απολυθεί στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

5.   καλεί την Επιτροπή να περιλαμβάνει τόσο στις προτάσεις για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσο και στις ετήσιες εκθέσεις της ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και άλλα διαρθρωτικά ταμεία·

6.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ να μη μεταφέρει συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το ΕΚΤ, δεδομένου ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό όργανο με δικούς του στόχους και προθεσμίες·

7.   θεωρεί ότι η λειτουργία και η χρηματοδότηση του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και διαφόρων άλλων μηχανισμών που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 κατά τη διεργασία ανασκόπησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 στα μέσα της περιόδου ισχύος του·

8.   σημειώνει ότι οι νέες προτάσεις της Επιτροπής για απόφαση σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ παραπέμπουν σε αίτηση ενός μόνον κράτους μέλους, στοιχείο το οποίο ευθυγραμμίζεται προς τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

9.   εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4), και συγκεκριμένα το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(5) και συγκεκριμένα το άρθρο 12, παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ιδρύθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(3)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. EUR.

(4)  Στις 23 Ιουλίου 2009 η Λιθουανία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω των απολύσεων στην επιχείρηση Snaigė plc και σε δύο από τους προμηθευτές της. Η αίτηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, επομένως, η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ποσό 258 163 EUR.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Λιθουανία.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 258 163 EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) EGF/2009/010 LT/Snaigė.
(4) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία - κατασκευή κτηρίων
PDF 362kWORD 52k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ« εφαρμογήν του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0009 – C7-0013/2010 – 2010/0002(BUD))
P7_TA(2010)0044A7-0019/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0009 – C7-0013/2010),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και συγκεκριμένα το σημείο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0019/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο και για να τους ενισχύει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιθουανία έχει ζητήσει υποστήριξη από το ΕΤΠ για περιπτώσεις που αφορούν απολύσεις σε 128 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών(3),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει ο κανονισμός για το ΕΤΠ,

1.   ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ·

2.   υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων να εξασφαλίζουν εύρυθμη και ταχεία διαδικασία για την έγκριση αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου, που προβλέπει την παροχή εφάπαξ, χρονικά περιορισμένης εξατομικευμένης στήριξης με στόχο να βοηθήσει τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης·

3.   υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· τονίζει εν προκειμένω ότι το ΕΤΠ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

4.   τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείο στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν απολυθεί στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

5.   καλεί την Επιτροπή να περιλαμβάνει τόσο στις προτάσεις για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσο και στις ετήσιες εκθέσεις της, ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και άλλα διαρθρωτικά ταμεία·

6.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ να μη μεταφέρει συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το ΕΚΤ, δεδομένου ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό όργανο με δικούς του στόχους και προθεσμίες·

7.   θεωρεί ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και διαφόρων άλλων μηχανισμών που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 κατά τη διεργασία ανασκόπησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 στα μέσα της περιόδου ισχύος του·

8.   σημειώνει ότι οι νέες προτάσεις της Επιτροπής για απόφαση σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ παραπέμπουν σε αίτηση ενός μόνον κράτους μέλους, στοιχείο το οποίο ευθυγραμμίζεται προς τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

9.   εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4), και συγκεκριμένα το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(5) και συγκεκριμένα το άρθρο 12, παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ιδρύθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(3)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. EUR.

(4)  Στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 η Λιθουανία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στον κλάδο των κατασκευών. Η αίτηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, επομένως, η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ποσό 1 118 893 EUR.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Λιθουανία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 1 118 893 EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) EGF/2009/017 LT/Kατασκευή κτηρίων.
(4) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


Πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση ***
PDF 257kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση (COM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(NLE))
P7_TA(2010)0045A7-0009/2010

(Διαδικασία έγκρισης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2009)0436),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 175 παράγραφος 1 και το άρθρο 300, παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, όπως και το άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0163/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 196, παράγραφος 2 και 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0009/2010),

1.   εγκρίνει τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Προστασία των καταναλωτών
PDF 394kWORD 119k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την προστασία των καταναλωτών (2009/2137(INI))
P7_TA(2010)0046A7-0024/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2009 με τίτλο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά – Δεύτερη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές» (COM(2009)0025) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Δεύτερος πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές» (SEC(2009)0076),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών) (COM(2009)0336),

–   έχοντας υπόψη της ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009 σχετικά με εναρμονισμένη μέθοδο για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών (COM(2009)0346) και το συνοδευτικό σχέδιο σύστασης της Επιτροπής (SEC(2009)0949),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (SEC(2009)1251),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 119, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0024/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (εφεξής: πίνακας αποτελεσμάτων), μαζί με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αυξήσουν την ικανότητα ανταπόκρισής της στις προσδοκίες και τις ανησυχίες των πολιτών,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την προσεχή Επιτροπή, ο Πρόεδρος Μπαρόζο ζητεί μια πιο συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, λ.χ. με μια πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της αγοράς,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των 499 εκατομμυρίων καταναλωτών της ΕΕ είναι σημαντικός για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και αποφασιστικότατος για την επίτευξη των στόχων της ατζέντας της Λισαβόνας, δηλαδή την ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 50% του πλούτου της ΕΕ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της Στρατηγικής μετά τη Λισαβόνα με ορίζοντα το 2020, η πολιτική για τους καταναλωτές πρέπει να προσαρμοστεί με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον και θα λαμβάνει υπόψη την κοινωνική διάσταση της εσωτερικής αγοράς,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η εσωτερική αγορά ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των καταναλωτών συμβάλλει επίσης στη δημιουργία μιας καινοτόμου και υγιούς οικονομίας, δεδομένου ότι οι αποτελεσματικές και ευέλικτες καταναλωτικές αγορές σε όλους τους τομείς της οικονομίας αποτελούν θεμελιώδεις συντελεστές της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας των πολιτών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εσωτερική αγορά που λειτουργεί ικανοποιητικά θα πρέπει να προσφέρει στους καταναλωτές ευρεία επιλογή προϊόντων και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας έναντι των βέλτιστων δυνατών τιμών και, ταυτόχρονα, υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ βιώνουν την εσωτερική αγορά σε καθημερινή βάση μέσα από το ρόλο τους ως καταναλωτών,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της πολιτικής καταναλωτών θα ενισχυθεί εάν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και εάν είναι σε θέση να τα εφαρμόζουν στις εμπορικές συναλλαγές τους,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έχοντες εμπιστοσύνη, ενημερωμένοι και ενδυναμωμένοι καταναλωτές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, καθώς ανταμείβουν τους εμπόρους που λειτουργούν έντιμα και ανταποκρίνονται βέλτιστα στις ανάγκες των καταναλωτών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ενεργός πολιτική για τους καταναλωτές – με τη δημιουργία ενημερωμένων και ενδυναμωμένων καταναλωτών οι οποίοι με τη σειρά τους θα ζητούν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας – θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστική, δυναμική και καινοτόμος σε παγκόσμιο επίπεδο,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη πολυπλοκότητα των λιανικών αγορών, και ιδίως της λιανικής αγοράς υπηρεσιών, καθιστά την ενημερωμένη επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών ολοένα και πιο δύσκολη για τους καταναλωτές,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη μια συντονισμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση των καταναλωτών που θα τους επιτρέπει να δρουν με αυτοπεποίθηση κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα αποζημίωσης εάν πέσουν θύματα αθέμιτων πρακτικών, στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά την προσφυγή στα δικαστήρια λόγω των υψηλών εξόδων, των μακρών και πολύπλοκών διαδικασιών και των κινδύνων που συνδέονται με την προσφυγή στα δικαστήρια,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον πίνακα των αποτελεσμάτων, μόνο τέσσερις στους έξι καταναλωτές θεωρούν ότι είναι εύκολη η επίλυση διαφορών με τους πωλητές και τους παρόχους μέσω εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, ενώ μόνο τρεις στους δέκα βρίσκουν εύκολη την επίλυση διαφορών μέσω της δικαστικής οδού,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 50% των καταναλωτών της ΕΕ που καταθέτουν κάποια καταγγελία δεν είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διεκπεραίωση της καταγγελίας τους και ότι μόνο το 50% από αυτούς προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει αυξήσει την πίεση προς τις ομάδες καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα που δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους στη διατροφή και τη στέγαση, και ότι, κατά συνέπεια, ολοένα μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών οδηγείται στην υπερχρέωση,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου η διασυνοριακή διάσταση των καταναλωτικών αγορών αναπτύσσεται ταχύτατα, αλλά ότι παρόλα αυτά οι καταναλωτές εξακολουθούν να διστάζουν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ολοκλήρωση της αγοράς, ιδίως επειδή δεν αισθάνονται σίγουροι ότι τα δικαιώματά τους θα προστατεύονται εξίσου όταν πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές και λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού εμπορίου σε μια ενιαία αγορά που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη διασυνοριακή διάσταση των καταναλωτικών αγορών συνεπάγεται νέες προκλήσεις για τις αρχές εφαρμογής της νομοθεσίας, οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν έξω από τα όρια της δικαιοδοσίας τους και περιορίζονται από τον κατακερματισμό του ρυθμιστικού πλαισίου,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές εφαρμογής της νομοθεσίας πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν ένα υψηλό επίπεδο καταναλωτικής προστασίας και για να προσφέρουν στους καταναλωτές εμπιστοσύνη, ώστε και εκείνοι με τη σειρά τους να αξιοποιήσουν πλήρως την ενιαία αγορά,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών δεν μπορούν να επιτύχουν το στόχο τους εάν δεν μεταφέρονται, δεν εφαρμόζονται ούτε και επιβάλλονται σωστά σε εθνικό επίπεδο,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού θεσπιστεί εθνική νομοθεσία, η Επιτροπή θα πρέπει να συνδράμει ενεργά τις εθνικές αρχές, ώστε να εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη τη σημερινή οικονομική ύφεση, η αποφασιστική και συνεπής επιβολή της νομοθεσίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, διότι, αφενός, η κρίση καθιστά τους καταναλωτές πιο ευάλωτους και, αφετέρου, τα χαμηλά επίπεδα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσθετη ζημία στους καταναλωτές, οι δε αρχές επιβολής της νομοθεσίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξανόμενη πίεση επί των πόρων και πρέπει να θέσουν προσεκτικά τις προτεραιότητές τους και να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των ενεργειών τους,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συμβάλουν ενεργά στη βελτιωμένη μεταφορά και επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών συνεχίζοντας να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους,

Εισαγωγή

1.   θεωρεί ότι η ανάθεση το 2007 του χαρτοφυλακίου της προστασίας των καταναλωτών σε μία αφοσιωμένη Επίτροπο, σε συνδυασμό με την ισχυρή προσωπική της δέσμευση, τη μεγάλη διαφάνεια και την ανάληψη πολλών πρωτοβουλιών, είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη προόδου στην ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των καταναλωτών και τα θέματα καταναλωτών, γεγονός που ωφέλησε πολύ τους πολίτες της ΕΕ·

2.   εκφράζει το φόβο ότι η κατανομή της ευθύνης των θεμάτων καταναλωτών σε δύο χαρτοφυλάκια της νέας Επιτροπής μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της εστίασης της προσοχής στους καταναλωτές και, κατά τον ίδιο τρόπο, εκφράζει την ανησυχία ότι η νέα οργανωτική δομή σε διάφορες γενικές διευθύνσεις ενδέχεται να προκαλέσει κατακερματισμό ή να βλάψει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τους καταναλωτές·

3.   επισημαίνει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 12 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναβεβαιώνει – ως διάταξη γενικής εφαρμογής – ότι οι απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον ορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δράσεων της Ένωσης· ζητεί, για αυτόν τον λόγο, από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ουσιαστική ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και να εξετάζει τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων και τις πιθανές συνέπειες οποιασδήποτε νέας νομοθεσίας και των πολιτικών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους καταναλωτές· ζητεί από κάθε σχετική γενική διεύθυνση της Επιτροπής να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με το πώς ενσωματώνεται η πολιτική καταναλωτών στον τομέα αρμοδιότητάς της·

4.   τονίζει την ανάγκη για ενεργό πολιτική καταναλωτών προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά· θεωρεί ότι μια ενεργός πολιτική καταναλωτών είναι ολοένα και πιο σημαντική δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η κοινωνική πολιτική καταπολεμώντας τις αυξανόμενες ανισότητες και να προστατευθούν οι ευάλωτοι καταναλωτές και οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος·

5.   υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να κάνουν ενημερωμένες επιλογές και να μην υπόκεινται στους ψυχολογικούς όρους που επιβάλλουν οι παραγωγοί με τη χρησιμοποίηση μέσων που εφαρμόζονται με μεροληπτικό και δόλιο τρόπο στα προϊόντα, δεδομένου ότι αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό ανάμεσα στους εμπόρους τόσο για αύξηση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν όσο και για να διατηρήσουν τις τιμές σε ανταγωνιστικά επίπεδα·

6.   πιστεύει ότι μια υπεύθυνη στάση από πλευράς του επιχειρηματικού κόσμου με σεβασμό στην αρχή της εταιρικής ευθύνης, στους κανόνες του ανταγωνισμού και στα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών, θα βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης εκ μέρους των καταναλωτών·

7.   υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις καταναλωτών καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προειδοποίηση των δημοσίων αρχών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην καθημερινή τους ζωή και ότι θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν τα μέσα που διαθέτουν προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά τους να δρουν αποτελεσματικά σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ζητείται η γνώμη των οργανώσεων των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως και στη μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών·

8.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση και την κατάρτιση των καταναλωτών, προκειμένου να ενδυναμώσουν τους καταναλωτές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την παροχή σαφών και κατανοητών πληροφοριών, ιδίως για τα πιο νεαρά άτομα, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προορίζονται για αυτά· ενθαρρύνει, ειδικότερα, τα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν καταναλωτικά θέματα στα εθνικά προγράμματα διδακτέας ύλης τους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προκειμένου να δώσουν στα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν να λαμβάνουν περίπλοκες αποφάσεις αργότερα στη ζωή τους, και να εξετάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για γονείς και ενήλικες καταναλωτές, με πιο μακροπρόθεσμο στόχο την ανάπτυξη και εδραίωση της καταναλωτικής συνείδησης· επισημαίνει ότι τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες των διδασκομένων κάθε βαθμίδας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αξιοποιηθούν σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, με βιωματικό τρόπο και με τη χρήση παραδειγμάτων· υπενθυμίζει ότι οι μορφωμένοι καταναλωτές που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και γνωρίζουν πού να απευθυνθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι επίσης σημαντικοί για τον εντοπισμό της μη συμμορφούμενης συμπεριφοράς·

9.   τονίζει την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης κατανάλωσης, υπογραμμίζοντας ότι τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών και οι έμποροι λιανικής πώλησης όσο και οι καταναλωτές πρέπει να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν καλύτερα σχετικά με την έννοια της βιώσιμης κατανάλωσης, προκειμένου να υιοθετήσουν μια τέτοιου είδους συμπεριφορά·

10.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια καλά στοχοθετημένη επικοινωνιακή στρατηγική προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης και τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών, ιδίως με τη δημιουργία φιλικών προς το χρήστη δικτυακών πυλών και με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και σημεία πληροφόρησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· υπογραμμίζει την ανάγκη χρήσης ειδικών διαύλων επικοινωνίας προκειμένου να προσεγγιστούν οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές, μεριμνώντας για την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την αμεροληψία των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και την οργάνωση των μέσων επικοινωνίας·

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές

11.   επιβεβαιώνει ότι ο πίνακας των αποτελεσμάτων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καλύτερη παρακολούθηση των αγορών των καταναλωτών με στόχο την παροχή των στοιχείων που θα συμβάλουν στη διασφάλιση μιας πιο επιτυχημένης χάραξης πολιτικής και ρύθμισης αλλά και για να αποδειχθεί στους πολίτες ότι οι ανησυχίες τους λαμβάνονται δεόντως υπόψη·

12.   επικροτεί τους πέντε βασικούς δείκτες στον πίνακα αποτελεσμάτων – τα παράπονα των καταναλωτών, τις τιμές, την ικανοποίηση των καταναλωτών, την αλλαγή παρόχου και την ασφάλεια – τα οποία είναι σημαντικά προκειμένου να προσδιοριστούν οι αγορές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο δυσλειτουργίας όσον αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα για τους καταναλωτές· πιστεύει, ωστόσο, ότι θα ήταν σκόπιμο να εφαρμόζονται επίσης κριτήρια που θα επιτρέπουν να εκτιμάται η καταλληλότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης·

13.   αναγνωρίζει ότι, παρόλο που οι πέντε δείκτες δεν καλύπτουν όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος των καταναλωτών, παρέχουν επαρκή βάση για να τεθούν προτεραιότητες και να συναχθούν συμπεράσματα όσον αφορά το πού χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα που παρέχουν τα κράτη μέλη είναι πλήρη και μπορούν να συγκεντρώνονται σε εύκολα συγκρίσιμη βάση·

14.   θεωρεί ότι τα τρέχοντα στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες των καταναλωτών, τις τιμές, την ικανοποίηση, την αλλαγή παρόχου και την ασφάλεια εξακολουθούν να μην είναι αρκετά για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα και ότι απαιτούνται περισσότερα υψηλά ποιοτικά στοιχεία για την ανάπτυξη εδραίας βάσης για ζητήματα καταναλωτών· τονίζει ότι οι δείκτες πρέπει, συνεπώς, να αναπτυχθούν περαιτέρω και ότι η συλλογή στοιχείων πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων·

15.   προτείνει στην Επιτροπή, μόλις θα έχουν εξελιχθεί επαρκώς οι πέντε βασικοί δείκτες και η σχετική μεθοδολογία ούτως ώστε να καταλήγουν σε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, να εξετάσει τη σκοπιμότητα να συμπεριλάβει στον πίνακα πρόσθετους μακροπρόθεσμους δείκτες, όπως δείκτες που αφορούν τα μερίδια αγοράς, την ποιότητα, τη διαφήμιση, τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των προσφορών, δείκτες σχετικά με την επιβολή και την ενδυνάμωση του καταναλωτή, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και δεοντολογικούς δείκτες, καθώς και δείκτες για τη μέτρηση της έννομης προστασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στους καταναλωτές· θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει να γίνει προοδευτικά προκειμένου να διασφαλιστεί ένας εστιασμένος και κατανοητός πίνακας αποτελεσμάτων που θα εγγυάται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην προστασία των καταναλωτών και θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη που παρέχει η εσωτερική αγορά·

16.   επαναλαμβάνει ότι ο πίνακας των αποτελεσμάτων θα πρέπει να καλύπτει όλες τις κατηγορίες των δαπανών κατανάλωσης, προκειμένου να προσδιορίσει τις πιο προβληματικές αγορές και να θέσει τις βάσεις για περαιτέρω λεπτομερέστερη τομεακή ανάλυση, ιδίως εκεί όπου, σύμφωνα με ενδείξεις, υπάρχουν προβλήματα κοινά σε διάφορες αγορές· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση για την περαιτέρω ανάπτυξη του πίνακα των αποτελεσμάτων·

17.   γνωρίζει ότι οι καταναλωτές είναι λιγότερο ευχαριστημένοι και αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα με τις υπηρεσίες από ό,τι με τα προϊόντα, γεγονός που εν μέρει αντικατοπτρίζει την μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις συμβατικές σχέσεις και την παροχή στον τομέα των υπηρεσιών· προτρέπει την Επιτροπή να πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη ανάλυση όλων των προβληματικών τομέων που εντοπίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ενέργειες αυτές θα ακολουθηθούν, όπου χρειάζεται, από ειδικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και συστάσεις πολιτικής προς τα κράτη μέλη, και να παράσχει πληροφορίες προς το Κοινοβούλιο·

18.   επιδοκιμάζει το ενδιαφέρον και την ποιότητα των εργασιών της Επιτροπής στη μελέτη της σχετικά με τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν ως συνέχεια του πίνακα αποτελεσμάτων· σημειώνει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που έχουν οξυνθεί περισσότερο λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης· χαιρετίζει, ιδίως, τις αποκαλύψεις που προέκυψαν από τη μελέτη αυτή σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, σημαντικά προβλήματα από πλευράς διαφάνειας και συγκρισιμότητας του κόστους τρεχόντων λογαριασμών στην ΕΕ· κρίνει ότι πρέπει να συναχθούν όλα τα κατάλληλα συμπεράσματα όσον αφορά την ανάγκη βελτίωσης των ρυθμίσεων στον εν λόγω τομέα·

19.   τονίζει ότι, ενώ οι καταγγελίες των καταναλωτών είναι σημαντικές για την ανίχνευση δυσλειτουργιών των αγορών, η απουσία καταγγελιών δε σημαίνει πάντα ότι οι αγορές λειτουργούν σωστά, καθώς σε κάποια κράτη μέλη οι καταναλωτές έχουν μικρότερη τάση να καταγγέλλουν, λόγω διαφορετικών καταναλωτικών συνηθειών ή αντιλήψεων σχετικά με την πιθανότητα επιτυχίας· επισημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός καταγγελιών σε ένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως σημάδι ανεπάρκειας της αγοράς και ότι μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη αποτελεσματικών φορέων που ασχολούνται με τις καταγγελίες ή σε πρόσφατη εκστρατεία πληροφόρησης για τα δικαιώματα των καταναλωτών·

20.   επισημαίνει ότι, ενώ υπάρχουν πάνω από 700 οργανώσεις τρίτων μερών που συγκεντρώνουν καταγγελίες καταναλωτών στην ΕΕ, τα καθεστώτα με τα οποία το κάνουν αυτό διαφέρουν σημαντικά και ότι από αυτές τις οργανώσεις λίγες είναι εκείνες που συλλέγουν στοιχεία σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο καταγγελίας και τομέα· θεωρεί ότι, παρόλο που τα στοιχεία που συλλέγουν είναι αρκετά για την παροχή συμβουλών ή πληροφοριών, δεν επαρκούν για τον προσδιορισμό των ενδεχόμενων ελλείψεων της αγοράς από την άποψη του καταναλωτή· ζητεί για αυτόν τον λόγο από όλες τις οργανώσεις καταγγελιών να εφαρμόσουν εναρμονισμένη μεθοδολογία για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών των καταναλωτών και τις ενθαρρύνει να κοινοποιούν στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες, τα οποία να αντιστοιχούν σε όλα τα πεδία – συνιστώμενα και εθελοντικά – που έχει προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο σύστασής της· πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν πιο ουσιώδη στοιχεία και να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα των εθνικών καταναλωτικών αγορών, οδηγώντας στην δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σε όλη την ΕΕ, η οποία θα καταστήσει δυνατή τη σύγκριση των προβλημάτων των καταναλωτών σε επίπεδο ΕΕ·

21.   εφιστά την προσοχή στην ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις τιμές, σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν ανεξήγητες διασυνοριακές διακυμάνσεις σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες· θεωρεί ότι, παρόλο που οι διαφορές στις τιμές συνδέονται συχνά με διαφορές στη ζήτηση, τα επίπεδα δαπανών, τους φόρους ή τη διάρθρωση του κόστους, πολύ συχνά αποτελούν απλώς ένδειξη κατακερματισμού ή δυσλειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· προτείνει, όπου η τιμή ενός δεδομένου προϊόντος είναι υψηλότερη από το σημείο αναφοράς, να εξετάζεται απαραίτητα η σχέση μεταξύ τιμών εισαγωγής και τιμών κατανάλωσης και να εξετάζεται προσεκτικά πού οφείλονται τα διαφορετικά επίπεδα τιμών·

22.   πιστεύει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις τιμές δεν επαρκούν για την ορθή παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς και ζητεί από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και την Eurostat να συνεργαστούν με την Επιτροπή προκειμένου να παρασχεθούν περισσότερα στοιχεία να αναπτυχθεί περισσότερο η μεθοδολογία για την συγκέντρωση των μέσων τιμών των συγκρίσιμων και αντιπροσωπευτικών προϊόντων και υπηρεσιών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι ανάγκη να επικυρώσουν οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες το έργο συλλογής και υπολογισμού μέσων τιμών και να μετέχουν πληρέστερα σε αυτό· υπογραμμίζει ότι η παρουσίαση πιο διάφανων στοιχείων σχετικά με τις τιμές θα εμπνεύσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους καταναλωτές και θα καταδείξει επίσης ότι αντιμετωπίζονται οι καθημερινές ανησυχίες τους·

23.   αναγνωρίζει ότι η ικανοποίηση των καταναλωτών είναι σημαντικός δείκτης για να κατανοήσει κανείς πόσο καλά ή λιγότερο καλά λειτουργούν οι αγορές για τους καταναλωτές· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τη μεθοδολογία της και τις τεχνικές μέτρησης για τη διενέργεια ερευνών όσον αφορά την ικανοποίηση των καταναλωτών και να καλύψει και περαιτέρω τομείς στο μέλλον·

24.   θεωρεί ότι η δυνατότητα αλλαγής παρόχων είναι ουσιώδης πτυχή του ανταγωνισμού σε μια οικονομία της αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να διευκολύνουν την αλλαγή παρόχων σε όλες τις σημαντικές υπηρεσίες λιανικής·

25.   επισημαίνει ότι οι έρευνες δείχνουν ένα γενικώς υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ασφάλεια των προϊόντων, αν και οι αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια διαφέρουν σημαντικά στα διάφορα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα στοιχεία που είναι σήμερα διαθέσιμα όσον αφορά την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, τα οποία συλλέγονται κυρίως βάσει των καταγεγραμμένων ατυχημάτων ή τραυματισμών από ελαττωματικά προϊόντα ή μέσω συστημάτων κοινοποίησης κινδύνου· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη επαγρύπνησης όσον αφορά την ασφάλεια των παιχνιδιών·

26.   ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ασφάλεια των καταναλωτών, να προβαίνουν σε συστηματική συλλογή και καταγραφή ατυχημάτων ή τραυματισμών μέσω μιας κοινής βάσης δεδομένων·

27.   επισημαίνει ότι η επικράτηση της διασυνοριακής δραστηριότητας διαφέρει ακόμη σημαντικά ανά την ΕΕ και ότι, παρόλο που η μέση δαπάνη στις διασυνοριακές αγορές είναι σημαντική (737 ευρώ κατ« άτομο ετησίως), η πλειονότητα (75%) των εμπόρων λιανικής πώλησης πωλεί μόνο σε καταναλωτές στην ίδια του τη χώρα, ενώ μόνο το ένα τέταρτο των καταναλωτών της ΕΕ πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές· θεωρεί ότι, παρόλο που υπάρχουν ορισμένα διαρθρωτικά εμπόδια όπως η γλώσσα, η απόσταση και οι διαφορές στη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών θα αύξανε σημαντικά τα επίπεδα διασυνοριακών συναλλαγών· κρίνει ότι η ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου δεν πρέπει να μειώσει το επίπεδο των ρυθμίσεων αλλά ότι, αντίθετα, καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για να διασφαλιστεί βέλτιστο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ·

28.   λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι οι διαδικτυακές αγορές διαδίδονται όλο και περισσότερο, αλλά ότι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο οι εθνικές αγορές· ζητεί από την Επιτροπή να εισάγει στους μελλοντικούς πίνακες πληρέστερα στοιχεία σχετικά με το πραγματικό επίπεδο των διασυνοριακών πωλήσεων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακοί καταναλωτές·

29.   επισημαίνει ότι λίγοι περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές της ΕΕ (το 51%) αισθάνονται ότι προστατεύονται επαρκώς με τα υπάρχοντα καταναλωτικά μέτρα, περισσότεροι από τους μισούς (το 54%) πιστεύουν ότι οι δημόσιες αρχές προστατεύουν καλά τα δικαιώματά τους, ενώ ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό (το 59%) πιστεύει ότι τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά από πωλητές και παρόχους·

30.   τονίζει ότι σχεδόν το ένα τρίτο (30%) των καταναλωτών της ΕΕ που πραγματοποίησαν κάποια αγορά εξ αποστάσεως από το διαδίκτυο, το τηλέφωνο ή με ταχυδρομική παραγγελία δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα στην παράδοση· σημειώνει, ωστόσο, ότι εννέα στους δέκα από αυτούς που προσπάθησαν να επιστρέψουν μία αγορά ή να ακυρώσουν μια σύμβαση εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, κατόρθωσαν να το πραγματοποιήσουν·

31.   υπενθυμίζει ότι διάφορα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει εργαλεία για να παρακολουθούν τις εθνικές αγορές τους από τη σκοπιά του καταναλωτή, όπως παρατηρητήρια τιμών, ή ολοκληρωμένα συστήματα καταγγελιών για τη χάραξη πολιτικής, ενώ άλλα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν στοιχεία για να παρακολουθούν τις καταναλωτικές αγορές και έχουν δυσκολίες στη συγκέντρωση στοιχείων· υπογραμμίζει, για αυτό το λόγο, την ανάγκη ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

32.   τονίζει ότι η σημαντική συμβολή των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και της Eurostat, καθώς και η στενή συνεργασία μεταξύ των φορέων αυτών με την Επιτροπή, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τομέα των καταναλωτών, τις εθνικές αρχές επιβολής της νομοθεσίας και τις οργανώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων, θα αποβεί καθοριστική για τη διασφάλιση της ποιότητας και της πληρότητας των στοιχείων όπως και για την περαιτέρω ανάπτυξη της αναγκαίας βάσης των στοιχείων· καλεί τη Eurostat, τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν μέτρα για τη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας·

33.   υποστηρίζει την άποψη ότι τα σχετικά με την αγορά δεδομένα μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση τόσο της καινοτομίας όσο και της ανταγωνιστικότητας· τονίζει, ωστόσο, τη σπουδαιότητα του πίνακα αποτελεσμάτων ως εργαλείου που επιτρέπει τον εντοπισμό των προτιμήσεων και απαιτήσεων των καταναλωτών· επισημαίνει ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να ενθαρρύνουν την καινοτομία παρέχοντας στις επιχειρήσεις κίνητρα για να εισέλθουν σε νέες αγορές και ασκώντας πιέσεις σε εταιρίες για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους·

34.   θεωρεί ότι ο πίνακας των αποτελεσμάτων, αφ« ης στιγμής συμπληρωθεί με τα αξιόπιστα και εύκολα συγκρίσιμα δεδομένα για τα 27 κράτη μέλη, θα πρέπει να χρησιμεύσει ως πλούσια πηγή συγκριτικών στοιχείων για τους για αρμόδιους χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τον ανταγωνισμό, τον καταναλωτή και άλλους τομείς, ώστε να τους βοηθήσει να προσδιορίσουν σε εθνικό επίπεδο τις αγορές που δυσλειτουργούν από τη σκοπιά του καταναλωτή·

35.   ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογεί το καταναλωτικό περιβάλλον σε κάθε κράτος μέλος λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο καταναλωτικό δίκαιο και στις καταναλωτικές συνήθειες· υπενθυμίζει ότι η σύγκριση αποτελεσμάτων καταναλωτών ανάμεσα στα κράτη μέλη και η αξιολόγηση του καταναλωτικού περιβάλλοντος σε όλη την ΕΕ συμβάλλουν στον εντοπισμό ορθών πρακτικών και τελικά οδηγούν σε μια εσωτερική αγορά που λειτουργεί για τους καταναλωτές·

36.   ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν μια ευρεία ενέργεια παρακολούθησης της αγοράς σε ετήσια βάση προκειμένου να εντοπίσουν αγορές που απογοητεύουν τους καταναλωτές και προκειμένου να παράσχουν πλήρη στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να παρακολουθεί και να συγκρίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην εσωτερική αγορά·

37.   φρονεί ότι ο πίνακας των αποτελεσμάτων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη χάραξη μιας καλύτερης πολιτικής για τους καταναλωτές, αλλά ότι θα πρέπει να εισαχθεί σε όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια καλύτερη ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, καθώς και την ενσωμάτωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης στην πολιτική για την προστασία των καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι ο πίνακας των αποτελεσμάτων θα πρέπει επίσης να αποτελέσει το έναυσμα για μια πιο σοβαρή συζήτηση όσον αφορά θέματα της πολιτικής για τους καταναλωτές·

38.   ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει, με την υποστήριξη των κρατών μελών, μια στρατηγική για να κοινοποιήσει τον πίνακα αποτελεσμάτων αποτελεσματικότερα σε ευρύτερο κοινό, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι είναι εύκολα προσβάσιμος και ορατός στους σχετικούς ιστοτόπους και προωθώντας τη σωστή του διάδοση στα μέσα ενημέρωσης, τις εθνικές αρχές, τις οργανώσεις καταναλωτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η ετήσια δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων με μορφή φυλλαδίου το οποίο θα διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να προωθήσουν τη χρήση εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών του δικτυακού τόπου «eYou Guide» που δημιουργήθηκε ειδικά από την Επιτροπή ως οδηγός για τα δικαιώματα των πολιτών·

Επιβολή του καταναλωτικού κεκτημένου

39.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τους πέντε τομείς προτεραιότητας που προσδιόρισε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για την επιβολή του καταναλωτικού κεκτημένου·

40.   τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ ενισχύει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και λειτουργεί αποτρεπτικά για όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν να αποφύγουν τους κανόνες αυτούς· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να βοηθάει τα κράτη μέλη στη μεταφορά και εφαρμογή του καταναλωτικού κεκτημένου της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αναζητήσει δυνατότητες, χρησιμοποιώντας τη νομική βάση που προβλέπει το άρθρο 169 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προβολή της σπουδαιότητας της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών με μέτρα που θα υποστηρίζουν και θα συμπληρώνουν τις πολιτικές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταναλωτών·

41.   σημειώνει ότι η επιβολή ανά την ΕΕ είναι κάθε άλλο από ομοιόμορφη και ότι οι περισσότερες χώρες έχουν δυνατά και αδύνατα σημεία· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη όσον αφορά τους προϋπολογισμούς για την εποπτεία της αγοράς και τους αριθμούς των ελεγκτών· ζητεί από τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αυξήσουν τους πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νόμοι που προστατεύουν τους καταναλωτές και διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται στις αγορές λιανικής πώλησης·

42.   θεωρεί ότι η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς και επιβολής της νομοθεσίας και η αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή τους, με στόχο την ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αποτελεί στοιχείο ύψιστης σημασίας, δεδομένου ότι οι καταναλωτικές δαπάνες θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη· θεωρεί ότι πρέπει να χορηγηθούν περισσότεροι πόροι στις δημόσιες αρχές για να διερευνήσουν και τελικά να σταματήσουν τις παράνομες εμπορικές πρακτικές·

43.   τονίζει ότι οι καταναλωτικές αγορές εξελίσσονται ταχύτατα και ότι οι αρχές επιβολής της νομοθεσίας πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις που συνεπάγονται οι οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές όσον αφορά την ικανότητά τους να είναι αποτελεσματικές σε ένα διασυνοριακό περιβάλλον όπως είναι η εσωτερική αγορά, και, για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να συνδυαστούν οι προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιβολή είναι αποτελεσματική και συνεπής σε όλη την ΕΕ· θεωρεί ότι, για να καλυφθούν τα ρυθμιστικά κενά, είναι επίσης απαραίτητη η αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου·

44.   ενθαρρύνει τη δημιουργία σε όλα τα κράτη μέλη ανεξαρτήτων υπηρεσιών προστασίας των καταναλωτών που θα παρέχουν πληροφορίες και θα φέρνουν υποθέσεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντα των καταναλωτών· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών προστασίας των καταναλωτών όλων των κρατών μελών·

45.   παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα της θέσπισης ενός ειδικού Συνηγόρου του Καταναλωτή· σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύει ο εν λόγω θεσμός ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός στο πλευρό της Πολιτείας για τη διευθέτηση προβλημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του·

46.   συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι εναλλακτικοί μηχανισμοί για τη διευθέτηση των διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και διαιτησία ή η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορη και ελκυστική εναλλακτική λύση για τους καταναλωτές που δεν κατόρθωσαν να επιλύσουν άτυπα τη διαφορά τους με έναν έμπορο ή μια δημόσια οργάνωση παροχής υπηρεσιών· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εναλλακτικών μηχανισμών διευθέτησης των διαφορών, προκειμένου να ενισχύσουν το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να μεγιστοποιήσουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αλλά δίνει έμφαση στο ότι αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να αντικαθιστούν τα δικαστικά ή διοικητικά μέσα επιβολής· πιστεύει επίσης ότι ο ορισμός συγκεκριμένων προθεσμιών για τις απαντήσεις από υπηρεσίες και επιχειρήσεις σχετικά με φακέλους που έχουν υποβληθεί θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά τους καταναλωτές που σχεδιάζουν να δρομολογήσουν ενέργειες για τη διευθέτηση μιας διαφοράς·

47.   υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τους μηχανισμούς έννομης προστασίας· υπενθυμίζει ότι τα δικαστικά συστήματα συλλογικής έννομης προστασίας υπάρχουν προς το παρόν σε 13 κράτη μέλη και ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια το ταχύτερο δυνατόν στην Πράσινη Βίβλο της 27ης Νοεμβρίου 2008 για τα Μέσα Συλλογικής Έννομης Προστασίας των Καταναλωτών (COM(2008)0794

48.   τονίζει την ανάγκη για σωστή κατάρτιση και εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και των δικαστικών αρχών όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών·

49.   σημειώνει ότι η αναθεώρηση του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών δείχνει ότι οι αρχές που διεκπεραιώνουν διασυνοριακές υποθέσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της έλλειψης πόρων· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους διασφάλισης επαρκών πόρων, προκειμένου να τηρηθούν οι υφιστάμενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών·

50.   εκφράζει την υποστήριξή του στις συντονισμένες δράσεις επιβολής [«σαρώσεις» («sweeps»)] κατά τις οποίες οι εθνικές αρχές εξετάζουν ταυτόχρονα και με διεξοδικό τρόπο αν ένας συγκεκριμένος τομέας συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει ότι αυτές οι δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται πιο συχνά (δύο φορές τον χρόνο) βάσει μιας κοινής μεθοδολογίας και να συνδυάζονται με άλλα εργαλεία·

51.   αναγνωρίζει τη νομική πολυπλοκότητα της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς και επιβολής της νομοθεσίας, όπως και το γεγονός ότι οι έρευνες των αρχών επιβολής της νομοθεσίας υπόκεινται συχνά σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας, πιστεύει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιοποιούν αυτά τα αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσής τους κατά μεμονωμένη επιχείρηση, σε περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζεται η επανεμφάνιση παράνομων πρακτικών· θεωρεί ότι τούτο θα αυξήσει τη διαφάνεια, θα καταστήσει πιο εμφανές το έργο της επιβολής των εθνικών αρχών και θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προβαίνουν σε επιλογές τους με σαφή επίγνωση του θέματος·

52.   ζητεί την ενίσχυση των δομών εποπτείας της αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε να προϊόντα που κυκλοφορούν στις αγορές τους να πληρούν υψηλά πρότυπα ασφαλείας και τα ελαττωματικά ή επικίνδυνα προϊόντα να απομακρύνονται ταχύτατα από την αγορά· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αναθεωρεί περιοδικά τις κατευθυντήριες γραμμές για το σύστημα ταχείας ειδοποίησης (RAPEX), προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του·

53.   καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να παρακολουθεί περισσότερο την εφαρμογή των κανονισμών εποπτείας της αγοράς, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 από τα κράτη μέλη και, εάν απαιτείται, να κινεί τάχιστα διαδικασίες επί παραβάσει·

54.   υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να εξετάσει τις πιο πρόσφατες δυνατότητες τεχνικής εποπτείας προκειμένου να διασφαλίσει την παγκόσμια ανιχνευσιμότητα των προϊόντων κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας προμηθειών (λ.χ. με βάση τσιπς ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) ή γραμμωτών κωδίκων)· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τις σημερινές πρωτοβουλίες της και τα νεώτερα πορίσματα για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δικτύου ανιχνευσιμότητας·

55.   υπενθυμίζει ότι το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών χρειάζεται την κατάλληλη χρηματοδότηση ώστε να προαγάγει την καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέχοντας συμβουλές στους πολίτες όσον αφορά τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών και παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε έννομη προστασία στις περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές έχουν πραγματοποιήσει διασυνοριακές αγορές·

56.   επισημαίνει ότι, δεδομένου του διαρκώς αυξανόμενου όγκου των εισαγωγών στην ΕΕ από τρίτες χώρες, είναι σημαντικός ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι τελωνειακές αρχές όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών από μη ασφαλή προϊόντα εισαγωγής, και ότι, συνεπώς, απαιτείται η ολοένα στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές εποπτείας της αγοράς και τις τελωνειακές αρχές, αλλά και ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές διαφόρων κρατών μελών·

57.   τονίζει ότι η μέριμνα για την ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά χρειάζεται συνδυασμένες προσπάθειες με τις αρχές τρίτων χωρών· υποστηρίζει, για αυτόν τον λόγο, την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εντείνει τη διεθνή συνεργασία και να επιδιώξει επίσημες συμφωνίες με τις αρχές επιβολής της νομοθεσίας σε τρίτες χώρες, ιδίως δε με την Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία· σημειώνει ότι ο συνεχής διάλογος και η ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων είναι προς το συμφέρον όλων των μερών και είναι κεντρικής σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλλει έκθεση σχετικά με το διάλογό της με τρίτες χώρες σε τακτά χρονικά διαστήματα·

o
o   o

58.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0540.


SOLVIT
PDF 387kWORD 91k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με το SOLVIT (2009/2138(INI))
P7_TA(2010)0047A7-0027/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην εσωτερική αγορά («SOLVIT»)(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για τις αρχές σχετικά με τη χρήση του «SOLVIT» - του δικτύου επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2002, στα οποία το Συμβούλιο επιβεβαίωνε τη δέσμευση των κρατών μελών για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος SOLVIT και τις αρχές του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2004, για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά(3),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 20ης Ιουλίου 2005 σχετικά με σχέδιο δράσης προς βελτίωση της εκ μέρους της Επιτροπής επικοινωνίας της ιδέας της Ευρώπης(4), μεταξύ άλλων με τη βελτιστοποίηση των δικτύων πληροφοριών και συνδρομής που υποστηρίζει η Επιτροπή,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με σχέδιο δράσης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών συνδρομής για την ενιαία αγορά προς πολίτες και επιχειρήσεις(5),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ. 19(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την επανεξέταση της ενιαίας αγοράς: εξάλειψη των εμποδίων και της αναποτελεσματικότητας με τη βελτίωση της υλοποίησης και της εφαρμογής(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς(8),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του 2008 του SOLVIT με τίτλο «Ανάπτυξη και απόδοση του δικτύου SOLVIT το 2008»(9),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009, σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς(10),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (ανταγωνιστικότητα - εσωτερική αγορά, βιομηχανία και έρευνα) της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με το πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η εσωτερική αγορά(11),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής προς βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς(12),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για τη διοικητική συνεργασία στην ενιαία αγορά(13),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 119, παράγραφος 2 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0027/2010),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να διαμορφώσουν και γνωστοποιήσουν τα δικαιώματα των πολιτών και να βοηθήσουν τους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά, γεγονός που θα επέτρεπε και την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντεινόμενη διαφάνεια αποτελεί το κλειδί για την υπέρβαση των φραγμών που τίθενται στην διασυνοριακή κυκλοφορία και στην επιβολή των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να σημειωθεί σαφής βελτίωση από πλευράς Επιτροπής και κρατών μελών για την αύξηση της συνειδητοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει η εσωτερική αγορά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην πλήρη λειτουργία της,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όποτε εφαρμόζονται εσφαλμένα κανόνες της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ταχείας επανόρθωσης χωρίς αναγκαστική προσφυγή σε δικαστικά μέσα,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν το δίκτυο SOLVIT καταστεί πλήρως επιχειρησιακό θα είναι σε θέση να αποτρέπει την υπερβολική προσφυγή στο δικαστικό σύστημα, όπου συχνά οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες, ενώ οι μηχανισμοί για την εξασφάλιση της υπεράσπισης των πολιτών συχνά δυσχεραίνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση και οι διασυνοριακές ανταλλαγές, μεταξύ άλλων μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων που εγκαθιστά η Επιτροπή, είναι ουσιαστικές για την καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου που αφορά την εσωτερική αγορά,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βασίζονται στην αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν τα μέγιστα από το δυναμικό της,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να βελτιώσουν το δυναμικό των μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων, ώστε να βοηθήσουν τους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο SOLVIT δημιουργήθηκε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη το 2002 με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εξαιτίας της κακής εφαρμογής της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το SOLVIT είναι ένα επιγραμμικό δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ (καθώς και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) συνεργάζονται προς επίλυση, χωρίς δικαστικές διαδικασίες, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις εξαιτίας της κακής εφαρμογής από δημόσιες αρχές της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το SOLVIT θεωρείται ένα σχετικώς επιτυχημένο σύστημα που προσφέρει επανόρθωση, χωρίς τυπικές διαδικασίες, εντός 10 κατά μέσο όρο εβδομάδων, καθώς και ότι η επίλυση προβλημάτων της εσωτερικής αγοράς από το SOLVIT μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ορθής πρακτικής για άλλες υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων στην ενιαία αγορά,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπου ένα μεμονωμένο κράτος μέλος το θεωρήσει αναγκαίο, ιδίως ενόψει οποιωνδήποτε μελλοντικών διαφημιστικών εκστρατειών, το δυναμικό του SOLVIT πρέπει να ενισχυθεί προς αποφυγή προβλημάτων έλλειψης προσωπικού,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το SOLVIT δεν πρέπει, ωστόσο, να αποτελέσει ούτε υποκατάστατο των νομικών εργασιών της Επιτροπής σε περιπτώσεις παραβάσεων, ούτε δικαιολογία για λιγότερο φιλόδοξη δραστηριότητα στ κράτη μέλη όσον αφορά την έγκαιρη και ορθή μεταφορά οδηγιών της ΕΕ,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετιζόμενα με την εσωτερική αγορά, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς του SOLVIT, δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του SOLVIT και, συνεπώς, προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για την επίλυση του προβλήματός τους,

Εισαγωγή

1.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής του Ιουλίου 2002 να θεσπίσει το δίκτυο εθνικών δημόσιων υπηρεσιών του SOLVIT, χρησιμοποιώντας μια διαδραστική επιγραμμική βάση δεδομένων, η οποία έχει αποτελέσει επιτυχές εργαλείο που ενίσχυσε τη διαφάνεια και δημιούργησε πίεση μεταξύ ομότιμων για την επιτάχυνση της επίλυσης προβλημάτων·

2.   καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς προς περιορισμό του διοικητικού άχθους που φέρουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις·

Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων στην εσωτερική αγορά

3.  Επισημαίνει το γεγονός ότι προβλήματα εφαρμογής των κανόνων της εσωτερικής αγοράς εντοπίζονται συχνά μέσω του δικτύου SOLVIT·

4.   υπογραμμίζει ότι η πείρα από το SOLVIT πρέπει να ενσωματώνεται στη χάραξη της εθνικής πολιτικής και της πολιτικής της ΕΕ και να οδηγεί διαρθρωτικές ή κανονιστικές αλλαγές, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο·

5.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει τακτικά στους πίνακες αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς και των καταναλωτών λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και επιβολή της περί εσωτερικής αγοράς νομοθεσίας, προκειμένου να αυξήσει τη διαφάνεια και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για το προσωπικό του SOLVIT·

6.   ζητεί ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, η έκθεση SOLVIT, η Υπηρεσία Προσανατολισμού για τους Πολίτες και ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές, να δημοσιεύονται συγχρόνως άπαξ ετησίως (χωρίς μεταβολή της συχνότητας δημοσίευσής τους), ώστε να παρέχεται μία συνολική εικόνα της εξέλιξης της εσωτερικής αγοράς και να υπάρχει καλύτερος συντονισμός του έργου που έχει επιτελεστεί στους τομείς αυτούς, με παράλληλη διατήρηση της ιδιαιτερότητας των μέσων αυτών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη συμπερίληψη στον Πίνακα Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές, λεπτομέρειες όσον αφορά την καταγραφή της προόδου, των επιτευγμάτων και των ελλείψεων του SOLVIT· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για την επίλυση των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στο δίκτυο SOLVIT·

Οριζόντια προβλήματα που διαπιστώνονται σε εθνικό επίπεδο

7.   επισημαίνει ότι ορισμένα από τα κέντρα του SOLVIT δεν έχουν επαρκές προσωπικό και ότι το 2008 ο αριθμός των υποθέσεων που επιλύθηκαν μειώθηκε, ενώ αυξήθηκε ο μέσος αριθμός των ημερών που απαιτήθηκαν για την επίλυσή τους· ζητεί από όλα τα κέντρα SOLVIT να προχωρήσουν στην πρόσληψη προσωπικού που θα διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία για τη θέση που θα καταλάβουν· πιστεύει ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάρτιση του προσωπικού που απασχολείται στο SOLVIT· εξαίρει το έργο που έχει επιτελέσει το SOLVIT, ιδίως όσον αφορά το ποσοστό επίλυσης προβλημάτων, το οποίο έχει παραμείνει υψηλό (83%), παρότι το 2008 ο φόρτος εργασίας του δικτύου αυξήθηκε (κατά 22%, στις 1 000 υποθέσεις) και παρά το γεγονός ότι ορισμένα κέντρα SOLVIT αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης·

8.   παρατηρεί ότι πολλοί πολίτες και μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν αρκετή επίγνωση του έργου που προσφέρει το SOLVIT και ότι οι επιχειρήσεις είτε προσφεύγουν σε εμπορικές νομικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις που το SOLVIT θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος τους, είτε ακόμη δέχονται αιτήσεις προς τον σκοπό αυτό από κράτη μέλη, μολονότι οι αιτήσεις αυτές δεν είναι σύμφωνες με το κοινοτικό κεκτημένο για θέματα εσωτερικής αγοράς· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι δραστηριότητες του SOLVIT έχουν οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι ανήλθε το 2008 στα 32,6 εκατομμύρια ευρώ·

9.   σημειώνει ότι το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου που φιλοξενεί το αντίστοιχο εθνικό κέντρο SOLVIT σε κάθε κράτος μέλος επηρεάζει ίσως την εικόνα σχετικά με το είδος των εργασιών που επιτελεί το SOLVIT στη χώρα αυτή και ότι το επίπεδο της επιτυχούς επίλυσης και διεκπεραίωσης των υποθέσεων εξαρτάται από τη βούληση και την ικανότητα των κρατών μελών για στενή συνεργασία με τα κέντρα SOLVIT·

10.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το κάθε κέντρο SOLVIT έχει ισχυρή πολιτική στήριξη, ούτως ώστε να μπορεί να πείσει τις αρχές τις οποίες αφορούν οι καταγγελίες προκειμένου να συνεργαστούν ενεργά στο πλαίσιο της διαδικασίας SOLVIT και εντός των σχετικών προθεσμιών·

11.   πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και του SOLVIT· πιστεύει επί πλέον ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προχωρήσουν σε εντατικότερες και ευρύτερες ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών·

12.   επισημαίνει τη σημασία που έχει η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κέντρων SOLVIT και, ως εκ τούτου, συνιστά την πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων μεταξύ των κέντρων SOLVIT των κρατών μελών, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και συμμερισμού παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών και συστημάτων·

Μέτρα που πρέπει να εξεταστούν

13.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν το SOLVIT, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο, ώστε να διασφαλίσουν την ευρεία ενημέρωση των πολιτών και επιχειρήσεων, ιδίως σχετικά με τον τρόπο υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους, και να χορηγήσουν επαρκείς πόρους ώστε η προώθηση αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν εναλλακτικά συστήματα επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του δικτύου SOLVIT· επιπλέον, καλεί τους βουλευτές του να προωθήσουν τον ρόλο του SOLVIT στις εκλογικές τους περιφέρειες·

14.   καλεί κάθε κράτος μέλος να προωθήσει το SOLVIT ως εναλλακτικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, μέσω ενημερωτικής εκστρατείας σε εθνικό επίπεδο·

15.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν το SOLVIT στο Διαδίκτυο· προτρέπει την Επιτροπή να διαθέσει μια ενιαία διεύθυνση στο Διαδίκτυο για όλα τα εθνικά κέντρα SOLVIT - www.solvit.eu - προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών, μέχρις ότου επαναλειτουργήσει η πύλη «Your Europe» στην οποία προβλέπεται να συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες αρωγού ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένου και του SOLVIT·

16.   καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο που θα παραπέμπουν στην ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη του SOLVIT, η οποία θα παρουσιάζει μια συλλογή επιτυχών υποθέσεων και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη διευθέτηση υποθέσεων μέσω του μηχανισμού αυτού·

17.   καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των κέντρων SOLVIT διαθέτοντας δημοσίους υπαλλήλους από τις συναφείς διοικητικές υπηρεσίες για να διευκολύνουν την επίλυση υποθέσεων που είναι εκτός του πεδίου αναφοράς του SOLVIT (SOLVIT+), καθώς και να διασφαλίσουν ότι τα κέντρα SOLVIT διαθέτουν τη δέουσα πρόσβαση σε νομική εμπειρογνωμοσύνη, στα πλαίσια των δημόσιων υπηρεσιών τους· προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει την παροχή άτυπων νομικών εκτιμήσεων προς τα κέντρα SOLVIT·

18.   καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν για το SOLVIT έναν υπάλληλο/σύνδεσμο στις δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας·

19.   καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες για τα SOLVIT σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, με στόχευση σε ειδικές ομάδες, όπως οι ΜΜΕ, που επί του παρόντος υστερούν όσον αφορά τη γνώση ύπαρξης των SOLVIT, και παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προώθηση των SOLVIT· τονίζει ότι, εκ παραλλήλου προς τις δικές της διαδικασίες, η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου παραπέμπει τους αναφέροντες στο SOLVIT, σε περιπτώσεις για τις οποίες πιστεύει ότι ενδέχεται να επιτευχθεί ταχύτερα η επίλυση ενός προβλήματος δια της οδού αυτής·

20.   αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα του SOLVIT ως δικτύου συνεργασίας που προσπαθεί να εξευρίσκει άτυπες λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά από τις δημόσιες αρχές·

21.   σημειώνει ότι στην ετήσια αναφορά του SOLVIT για το 2008 αναφέρεται πως το δίκτυο προσελκύει υψηλό αριθμό υποθέσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς του και ότι το γεγονός αυτό επιβραδύνει την εξέταση των παραδεκτών καταγγελιών στα κέντρα SOLVIT·

22.   σημειώνει ότι υπάρχουν διάφοροι φορείς στους οποίους οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να απευθύνονται για τα προβλήματά τους, όπως η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, το SOLVIT, η Επιτροπή και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής·

23.   ζητεί από το SOLVIT να παραπέμπει, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και, όταν κρίνεται σκόπιμο, στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποθέσεις εσφαλμένης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας που είναι υπερβολικά περίπλοκες και δεν μπορούν να επιλυθούν από το ίδιο·

24.   υπενθυμίζει ότι οι αναφορές εξετάζονται με ανοικτό και διαφανή τρόπο σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες νομοθετικές επιτροπές, την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

25.   θεωρεί ότι η διαδικασία των αναφορών μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της νομοθεσίας· υπενθυμίζει ότι, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου να διαμορφώνει, να αναθεωρεί και να βελτιώνει με ενεργό και άμεσο τρόπο την κοινοτική νομοθεσία· επισημαίνει, επιπλέον, ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων·

26.   σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαίος φορέας αρμόδιος για την παρακολούθηση των καταγγελιών των πολιτών από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας, καθώς οι καταγγελίες υποβάλλονται μέσω διαφόρων διαύλων· ζητεί ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων που παραλαμβάνουν και εξετάζουν καταγγελίες πολιτών·

27.   ζητεί από το SOLVIT να συμπεριλάβει στην ιστοθέση του σύνδεσμο προς την Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου καθώς και προς τις αρμόδιες επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες ότι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορά στο Κοινοβούλιο για την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών μέσω της πολιτικής και νομοθετικής διαδικασίας·

28.   επιπλέον, τάσσεται υπέρ της δημιουργίας κοινής ιστοθέσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που να παρέχει βοήθεια στους πολίτες και να τους παραπέμπει άμεσα στο αρμόδιο θεσμικό όργανο ή οργανισμό για την εξέταση των καταγγελιών τους·

29.   καλεί τους βουλευτές του να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση των SOLVIT και να καταβάλουν προσπάθειες για την διάδοση της γνώσης σχετικά με την ύπαρξη των SOLVIT μεταξύ των μελών των εθνικών κοινοβουλίων παρουσιάζοντας, για παράδειγμα, τις επιτυχίες του SOLVIT σε συνεδριάσεις της COSAC· επισημαίνει επίσης την ανάγκη περαιτέρω συμμετοχής των εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων στην προώθηση των SOLVIT σε εθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν την πραγματοποίηση μιας ακρόασης των κέντρων SOLVIT προκειμένου να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές και τα υφιστάμενα εμπόδια για την ορθή λειτουργία των κέντρων, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των συνήθων μεθόδων εργασίας·

30.   καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον αριθμό των υπαλλήλων στα κέντρα SOLVIT χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων και εναλλακτικών ρυθμίσεων χρηματοδότησης, για την οικοδόμηση του διοικητικού δυναμικού στα αντίστοιχα κρατικά υπουργεία, αναλόγως του πληθυσμού κάθε χώρας και του αριθμού των υποθέσεων που έχουν ως τώρα εξετασθεί·

31.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν από κοινού και να αναλύσουν τις αιτίες για τα χαμηλά επίπεδα επιτυχίας ορισμένων κέντρων SOLVIT, καθώς και τις αιτίες για τους σχετικά μεγάλους χρόνους διεκπεραίωσης των υποθέσεων, προκειμένου να παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό καλύτερης στρατηγικής για την επίλυση των προβλημάτων, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά·

32.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για το SOLVIT, οι οποίες θα περιέχουν πολύ λεπτομερέστερες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία και θα επιτρέπουν επίσης την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας κάθε εθνικού κέντρου, καθόσον διαφορετικά είναι δύσκολο να υπάρξουν μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις των τάσεων, και να προτείνει συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος·

33.   καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ενιαία δικτυακή πύλη για όλα τα κέντρα SOLVIT και να καθιερώσει μια διεύθυνση που θα εντοπίζεται όσο το δυνατόν πιο εύκολα (www.solvit.eu)· ταυτόχρονα, πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία η σημαντική βελτίωση της ορατότητας του δικτύου SOLVIT στο Διαδίκτυο και, για το σκοπό αυτό, πρέπει να αξιοποιηθούν τόσο οι ιστοθέσεις κοινωνικής δικτύωσης όσο και οι μηχανές αναζήτησης·

34.   πιστεύει ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται μεμονωμένα άτομα και οι οποίες αφορούν την αναγνώριση προσόντων, κοινωνικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων διαμονής, το δίκτυο SOLVIT πρέπει να εντείνει τη συνεργασία του και να διευρύνει τις ενημερωτικές εκστρατείες του, περιλαμβάνοντας οργανώσεις μεταναστών και προξενεία κρατών μελών·

35.   πιστεύει ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται επιχειρηματίες, το δίκτυο SOLVIT πρέπει να εντείνει τη συνεργασία του και να διευρύνει τις ενημερωτικές εκστρατείες του, περιλαμβάνοντας ευρωπαϊκές και εθνικές επιχειρηματικές οργανώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

36.   καλεί την Επιτροπή να οριστικοποιήσει κατεπειγόντως το σχέδιο για τις Υπηρεσίες Συνδρομής της Ενιαίας Αγοράς για την ορθολογική οργάνωση των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών, συμβουλών και συνδρομής για την επίλυση των προβλημάτων, ούτως ώστε να γίνουν πιο προσβάσιμες και πιο αποτελεσματικές·

37.   καλεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να συνεργαστεί στενότερα με τα κέντρα SOLVIT και να διαβιβάζει όλες τις εισερχόμενες καταγγελίες που δεν εμπίπτουν την αρμοδιότητά του χωρίς καθυστέρηση και χωρίς γραφειοκρατία στο κέντρο SOLVIT που θεωρεί ότι είναι αρμόδιο, εφόσον οι καταγγελίες αυτές συνδέονται με την εσωτερική αγορά και θα μπορούσαν να εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς του SOLVIT· καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση που μια ανεπίλυτη καταγγελία στο SOLVIT αναδεικνύει ευθύς εξαρχής κάποια παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, να κινεί εσπευσμένη διαδικασία επί παραβάσει·

o
o   o

38.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) COM(2001)0702.
(2) ΕΕ L 331, 15.12.2001, σ. 79.
(3) ΕΕ L 98, 16.4.2005, σ. 47.
(4) SEC(2005)0985.
(5) SEC(2008)1882.
(6) SEC(2009)1007.
(7) ΕΕ C 187 E, 24.7.2008, σ. 80.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0421.
(9) SEC(2009)0142.
(10) ΕΕ L 176, 7.7.2009, σ. 17.
(11) Έγγραφο του Συμβουλίου 13024/09.
(12) SEC(2009)0881.
(13) SEC(2009)0882.


Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς ***I
PDF 278kWORD 42k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0268),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 37 και το άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο β), της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0035/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και τα άρθρα 43, παράγραφος 2 και 168, παράγραφος 4, στοιχείο β) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την από 6 Οκτωβρίου 2009 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–   αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0082/2009),

1.   εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.   εγκρίνει τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, και εφιστά την προσοχή στις επισυναπτόμενες δηλώσεις της Επιτροπής, οι οποίες θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 9 Μαρτίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς

P7_TC1-COD(2009)0077


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕE) αριθ. 438/2010.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 στο σύνολό του πριν από τις 30 Ιουνίου 2011 και, ιδίως, τις πτυχές που έχουν σχέση με τις κατ« εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκό δηλώνουν ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν οιαδήποτε μελλοντική θέση των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣλΕΕ ή μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις που περιέχουν τέτοιου τύπου διατάξεις.

Δήλωση της Επιτροπής όσον αφορά την κοινοποίηση κατ« εξουσιοδότηση πράξεων

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η νομοθετική πράξη προβλέπει διαδικασία επείγοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι η κοινοποίηση κατ« εξουσιοδότηση πράξεων λαμβάνει υπόψη τις περιόδους διακοπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (χειμερινές και θερινές διακοπές, καθώς και εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ώστε να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο των προθεσμιών που καθορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις και είναι έτοιμη να ενεργήσει αναλόγως.

(1) ΕΕ C 318, 23.12.2009, σ. 121.


Κυκλοφορία προσώπων κατόχων θεώρησης μακράς διάρκειας ***I
PDF 350kWORD 41k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 που αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαμονής (COM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))
P7_TA(2010)0049A7-0015/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0091),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο α) και παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0076/2009),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0090),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 και το άρθρο 63, πρώτο εδάφιο, σημείο 3, στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0107/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, το άρθρο 77, παράγραφος 2, στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 79, παράγραφος 2, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 24ης Φεβρουαρίου 2010 να γίνει δεκτή η θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4, της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0015/2010),

1.   εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.   θεωρεί ότι η διαδικασία 2009/0025(COD) έχει καταστεί άνευ αντικειμένου, λόγω της ενσωμάτωσης στη διαδικασία 2009/0028(COD) του περιεχομένου της πρότασης της Επιτροπής (COM(2009)0090) και των σχετικών σχεδίων εκθέσεων·

3.   εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 9 Μαρτίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαρκείας

P7_TC1-COD(2009)0028


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕE) αριθ. 265/2010.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουν τη σημασία της ύπαρξης ενός πλήρους και συνεκτικού συνόλου κανόνων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα παρέχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).

Σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω, μεγάλες καθυστερήσεις για την εφαρμογή του SIS II, πέραν του 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν προκειμένου να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν εισαχθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν ισοδύναμο των προτύπων που ορίσθηκαν για το SIS II.


Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008
PDF 399kWORD 117k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008 (2009/2173(INI))
P7_TA(2010)0050A7-0025/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχεία β) και γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχεία β) και γ) της Συνθήκης ΕΚ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κανονισμός ΕΚ για τις συγχωνεύσεις»)(3),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών(4),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας(5),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/842/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005, για την εφαρμογή του άρθρου 86, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος(6) (απόφαση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο «Η ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης: περιορισμός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο και διασφαλίσεις έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού»(7),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης(8),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2009, με τίτλο «Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 της Συνθήκης ΕΚ και καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις»(9),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την αντιμετώπιση των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων στον κοινοτικό τραπεζικό τομέα(10),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2009, περί της αποκατάστασης της βιωσιμότητας και αξιολόγησης των μέτρων αναδιάρθρωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων(11),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2009, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02)(12),

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ(13) (Λευκή Βίβλος σχετικά τις αγωγές αποζημίωσης) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2009, για το θέμα αυτό(14),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διενέργεια των διαδικασιών ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων(15), την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την απλοποιημένη διαδικασία εξέτασης ορισμένων κατηγοριών κρατικής ενίσχυσης(16) και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια(17) (Δέσμη Μέτρων Απλούστευσης),

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος(18),

–   έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις για το 2008 και 2009,

–   έχοντας υπόψη την επανεξέταση από την Επιτροπή στις 7 Αυγούστου 2009 των καθεστώτων εγγυήσεων και ανακεφαλαιοποίησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα κατά την παρούσα κρίση,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας(19),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2006 και 2007(20),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη(21),

–   έχοντας υπόψη την γραπτή δήλωση του Κοινοβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση κατάχρησης εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(22),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 119, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0025/2010),

Α.   εκτιμώντας ότι οι έκτακτες οικονομικές περιστάσεις των τελευταίων δύο χρόνων απαίτησαν τη λήψη έκτακτων μέτρων,

Β.   εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε το άνευ προηγουμένου βήμα να προσφύγει στο άρθρο 107, παράγραφος 3, στοιχεία β) και γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ.   εκτιμώντας ότι σε καιρούς κρίσεων η εύρυθμη λειτουργία των αγορών είναι ουσιώδης, και πρέπει να εφαρμοσθούν με ευελιξία αλλά και αυστηρότητα οι κανόνες του ανταγωνισμού,

Δ.   εκτιμώντας ότι ο προστατευτισμός και η στρέβλωση του ανταγωνισμού θα βαθύνουν και θα παρατείνουν μόνον την κρίση,

Ε.   εκτιμώντας ότι το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος σε πολλά κράτη μέλη ενδέχεται να επιβραδύνουν την ανάκαμψη της οικονομίας και την οικονομική ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια, ίσως και τις επόμενες δεκαετίες,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν παράσχει εγγυήσεις για την τραπεζική χρηματοδότηση ως απάντηση στην χρηματοπιστωτική κρίση από τον Οκτώβριο 2008· εκτιμώντας επίσης ότι η έκδοση εγγυημένων ομολόγων ήταν σημαντική και έχει παράσχει στις τράπεζες μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης και ασφάλειας έναντι των κινδύνων που αντιμετωπίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα,

Ζ.   εκτιμώντας ότι εμπειρικές αναλύσεις δείχνουν ότι οι εγγυήσεις των κυβερνήσεων των κρατών μελών έχουν προκαλέσει ορισμένες συνέπειες και στρεβλώσεις, όπως η μείωση της διαφοράς απόδοσης (spread) των ιδιωτικών ομολόγων, που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη όταν θα εξετασθεί η επέκτασή τους το 2010,

Η.   εκτιμώντας ότι η ικανότητα των διεθνικών επιχειρήσεων να κάνουν εκτεταμένη χρήση των φορολογικών παραδείσων και των εξωχώριων κέντρων ως μέρος των οικείων στρατηγικών φοροδιαφυγής αντιβαίνει στις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού,

Θ.   ότι η φορολογική διακυβέρνηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα προκειμένου να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τον θεμιτό ανταγωνισμό και να ενισχυθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

Γενικές παρατηρήσεις

1.   χαιρετίζει την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008, ειδικότερα δε το ειδικό κεφάλαιο για τις συμπράξεις (καρτέλ) και τους καταναλωτές· τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ειδικής μονάδας συνδέσμου με τους καταναλωτές· τονίζει ότι η ύπαρξη συμπράξεων βλάπτει τους καταναλωτές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα του ανταγωνισμού·

2.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι συμπράξεις συγκαταλέγονται μεταξύ των σοβαρότερων παραβιάσεων του νόμου περί ανταγωνισμού, διαταράσσουν την αξιακή αλυσίδα, είναι επιζήμιες για τους καταναλωτές και έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη της συγκρότησης συμπράξεων και τη δράση κατά της εν λόγω πρακτικής· επιδοκιμάζει μέσα όπως η δέσμη διευθέτησης διαφορών, η οποία επιτρέπει στην Επιτροπή να διευθετεί υποθέσεις συμπράξεων μέσω απλοποιημένης διαδικασίας σύμφωνα με την οποία εταιρείες, αφού λάβουν γνώση των αποδεικτικών στοιχείων, επιλέγουν να αναγνωρίσουν τη συμμετοχή τους στην σύμπραξη και το πρόστιμο που τους επιβάλλεται μειώνεται· υπενθυμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού και η συνολική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού είναι απαραίτητοι για την καλή λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας την επιχειρηματική αριστεία καθώς και την προστασία των καταναλωτών· υποστηρίζει, συγκεκριμένα, ότι η καταπολέμηση των συμπράξεων έχει καίρια σημασία προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές θα ωφεληθούν από ένα καθεστώς ανταγωνισμού με χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών·

3.   ζητεί να συμμετέχει ευρύτατα στη διαμόρφωση της πολιτικής ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων με την εισαγωγή ενός ρόλου συννομοθέτη και την απαίτηση να ενημερώνεται τακτικά το Κοινοβούλιο για οιαδήποτε πρωτοβουλία στον εν λόγω τομέα·

4.   καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του 2010 σχετικά με τη δράση την οποία προτίθεται να αναλάβει ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

5.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετησίως στο Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις του Κοινοβουλίου, και να αιτιολογεί οιαδήποτε παρέκκλιση από τις συστάσεις του Κοινοβουλίου·

6.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει σταθερό και συνεχή διάλογο με ενώσεις των καταναλωτών προκειμένου να εντοπιστούν προβλήματα ανταγωνισμού και προτεραιότητες εφαρμογής· ζητεί πλήρη έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της ειδικής μονάδας συνδέσμου με τους καταναλωτές εντός της ΓΔ Ανταγωνισμού·

7.   καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει όλες τις αξιολογήσεις και μελέτες που θα αναφέρονται στις μελλοντικές της ετήσιες εκθέσεις περί ανταγωνισμού και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ανεξάρτητων και αξιόπιστων εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση αυτών των αξιολογήσεων και μελετών·

8.   υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εξετάσει κατεπειγόντως τους ανθρώπινους πόρους στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και να εξασφαλίσει ότι οι πόροι που διατίθενται ανταποκρίνονται στον αυξανόμενο φόρτο εργασίας·

9.   τονίζει την ανάγκη σαφών, ισχυρών και φιλικών προς τις ΜΜΕ κανόνων ανταγωνισμού βάσει της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», που είναι κατοχυρωμένη στην ευρωπαϊκή πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act)·

10.   καλεί την Επιτροπή, στην επόμενη έκθεσή της, να αφιερώσει ειδικό κεφάλαιο στις ΜΜΕ και τον ανταγωνισμό· επισημαίνει το υψηλό κόστος του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τις ΜΜΕ, κυρίως εξαιτίας της απειλής άσκησης αγωγής από οντότητες που δεν αξιοποιούν παραγωγικά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τους (non-practising entities)· εφιστά την προσοχή στην κοινή πρόσβαση στην ανοικτή καινοτομία και γνώση· καλεί τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του 7ου προγράμματος πλαισίου (FP7) υπό όρους ανοικτής πρόσβασης·

11.   καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει το άρθρο 12 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 153, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ), στο οποίο αναφέρεται σαφώς ότι «οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης» ως νομική βάση για μελλοντική νομοθεσία στον τομέα της εσωτερικής αγοράς·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την εφαρμογή της δέσμης κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες·

13.   βλέπει θετικά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 της Συνθήκης ΕΚ και καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις» εκτιμά ότι οι κατευθύνσεις αποτελούν πρόοδο εφόσον διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα όσον αφορά πιθανή παρέμβαση της Επιτροπής, αλλά ότι δεν πρέπει ποτέ να θέτουν όρια ή να περιορίζουν την ικανότητα της Επιτροπής να ενεργεί στον τομέα αυτό στα πλαίσια της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.   επισημαίνει ότι το 2008, για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ, επιβλήθηκαν υποχρεωτικά πρόστιμα για μη τήρηση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής·

Κρατικές ενισχύσεις

15.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθεί προσεκτικά η Επιτροπή τη χρησιμοποίηση των κρατικών ενισχύσεων ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις στήριξης δεν χρησιμοποιούνται για την προστασία εθνικών βιομηχανιών κατά τρόπο που βλάπτει την εσωτερική αγορά και τους ευρωπαίους καταναλωτές·

16.   θεωρεί, συνεπώς, ότι έχει ουσιαστική σημασία, κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων με τη Συνθήκη, να εντοπίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των αρνητικών επιπτώσεων των κρατικών ενισχύσεων στον ανταγωνισμό και των θετικών επιπτώσεων όσον αφορά τα κοινά συμφέροντα·

17.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εξωτερική διάσταση των επιπτώσεων των προβλεπομένων τραπεζικών ρυθμίσεων, ειδικότερα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών·

18.   είναι της άποψης ότι οι πολιτικές κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τη διαδικασία ανάκαμψης της οικονομίας συνέβαλαν στην σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της μείωσης της προσφοράς πιστώσεων στην πραγματική οικονομία·

19.   επισημαίνει ότι η πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής για τον ανταγωνισμό, ο δε έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων αντικατοπτρίζει την ανάγκη διατήρησης ίσων όρων για όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά· στο πλαίσιο αυτό, διερωτάται σε ποιο βαθμό οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στην χρηματοπιστωτική αγορά έχουν προκαλέσει στρεβλώσεις ανταγωνισμού· ζητεί την εκπόνηση ανεξάρτητης έκθεσης σχετικά με τις πιθανές στρεβλωτικές συνέπειες των κρατικών παρεμβάσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημείωσαν στον τομέα των αναδιαρθρώσεων οι δικαιούχοι των κρατικών ενισχύσεων και να παράσχει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων και πιθανές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη επιστροφής· παρακινεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τα δεσμευτικά μέτρα αναδιάρθρωσης σε περίπτωση πιθανών στρεβλωτικών συνεπειών που συνεπάγονται διαφορές των όρων επιστροφής μεταξύ κρατών μελών· ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα κριτήρια που διέπουν τις εκποιήσεις, καθώς και σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις τους στις εν λόγω επιχειρήσεις·

20.   ανησυχεί για τις επιδοτήσεις και τις στρεβλώσεις που προκαλούνται από τις εγγυήσεις στη χρηματοδότηση των τραπεζών από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών· ζητεί μετ« επιτάσεως από την Επιτροπή να αξιολογήσει την έκταση των επιδοτήσεων που συνδέονται με εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση των τραπεζών και στη συνέχεια να αναλύσει την συμφωνία τους με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού της ΕΕ και τα μέτρα που χρειάζονται για την διόρθωση τυχόν στρεβλώσεων που συνδέονται με αυτές τις εγγυήσεις·

21.   καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει κατεπειγόντως περαιτέρω την αιτία για την οποία οι κρατικές ενισχύσεις οι οποίες χορηγήθηκαν σε τράπεζες δεν πέρασαν στην πραγματική οικονομία, και να λάβει μέτρα κατά των τραπεζών που απέτυχαν αποδεδειγμένα ή αρνήθηκαν να μεταβιβάσουν τα οφέλη των κρατικών ενισχύσεων·

22.   επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει τη διαδικασία της σταδιακής κατάργησης των κρατικών ενισχύσεων και της ανάθεσης εντολής για την αναδιάρθρωση και τις εκποιήσεις· αναγνωρίζει ότι αυτές οι διαδικασίες πρέπει να είναι ευέλικτες για να είναι επιτυχείς· καλεί παρ« όλα αυτά την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τις εν λόγω διαδικασίες· πιστεύει ότι η κρατική παρέμβαση δεν πρέπει να παραταθεί αδίκως και ότι θα πρέπει να σχεδιασθούν στρατηγικές εξόδου το ταχύτερο δυνατόν·

23.   επιμένει στην ανάγκη συντονισμού των στρατηγικών εξόδου, ιδιαίτερα όσον αφορά την σταδιακή κατάργηση των ενισχύσεων στον τραπεζικό τομέα· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητος αυτός ο συντονισμός για να αποφευχθεί τυχόν στρέβλωση του ανταγωνισμού που θα προκύψει από μια κατάσταση κατά την οποία οι τράπεζες θα μπορούσαν να επιδοτηθούν σε κάποιο βαθμό σε εκείνες τις χώρες όπου διατηρούνται τα προγράμματα στήριξης των τραπεζών σε αντίθεση με τις χώρες όπου τέτοια προγράμματα καταργούνται σταδιακά·

24.   εκτιμά ότι το σύστημα των κανόνων ανταγωνισμού έχει έως τώρα «αντισταθεί στη θύελλα», αλλά ότι η κρίση κατέστησε κατεπείγουσα την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο διασυνοριακής διαχείρισης της κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων μια λύση για τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι «υπερβολικά μεγάλα για να καταρρεύσουν», μια ταχεία και πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης de Larosière, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ένας ενιαίος ευρωπαϊκός ρυθμιστής; ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και ένα ταμείο διάσωσης ή ισοδύναμο σύστημα·

25.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τα εθνικά μέτρα κρατικών ενισχύσεων, τις διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων και τις πιθανές στρεβλωτικές τους επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και τις οικονομικές αποκλίσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτές· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις για μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συνοχή·

26.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την εξέταση πιθανών αθέμιτων συνδυασμών μεταξύ κρατικών ενισχύσεων και άλλων κοινοτικών μέσων, όπως είναι τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της δράσης της·

27.   καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αποφασισθεί πιθανή παράταση του προσωρινού κοινοτικού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικών ενισχύσεων·

28.   επιμένει ότι οι κρατικές ενισχύσεις πρέπει να είναι συμβατές με τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας - Γκέτεμποργκ και τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια· παρακινεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις επιζήμιες επιδοτήσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων ενισχύουν την κατανάλωση ή παραγωγή ορυκτού καυσίμου που αυξάνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· γενικότερα τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν στρατηγικές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον των πολιτικών και των σχεδίων αντίστοιχα που προβλέπονται στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την οικονομική ανάκαμψη·

29.   επιδοκιμάζει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, οι οποίες εισάγουν τυποποιημένη αξιολόγηση για ήσσονος σημασίας θέματα και λεπτομερή αξιολόγηση για σημαντικά θέματα·

30.   καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, κατά τη διάρκεια του 2010, περιεκτική έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για την «πράσινη ανάκαμψη» (η οποία επιφέρει σημαντική στροφή προς την βιωσιμότητα, ιδιαίτερα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας) και των κρατικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος·

31.   ζητεί να εκπονηθούν παρόμοιες εκθέσεις για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν για τη στήριξη των ΜΜΕ, της κατάρτισης, της Έρευνας και της Ανάπτυξης, και της καινοτομίας·

32.   προτείνει ότι κατά την κατάργηση του προσωρινού κοινοτικού πλαισίου για μέτρα κρατικών ενισχύσεων στήριξης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση υπό την παρούσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση (ο απαραίτητος χρόνος για την ανάκαμψη και το μέγεθος της πτώσης του ΑΕΠ) του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

33.   καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει, στα πλαίσια του τομέα τηλεπικοινωνιών, τις προσπάθειές της για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στην επιβολή τελών των εταιρειών σταθερής και ιδιαίτερα κινητής τηλεφωνίας·

34.   τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθεί η πρόκληση που αντιπροσωπεύουν οι φορολογικοί παράδεισοι και τα εξωχώρια κέντρα όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την οικονομική σταθερότητα·

35.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την εισαγωγή κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις δραστηριότητες των εταιρειών·

36.   παρακινεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για δημόσιες υπηρεσίες, η οποία αναμένεται από τις 19 Δεκεμβρίου 2008 και στην οποία τώρα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

37.   επισημαίνει με ανησυχία ότι η ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων είναι μια μακριά και δυσχερής διαδικασία, και ότι μικρός αριθμός κρατών μελών ευθύνεται για όλες σχεδόν τις υποθέσεις που εκκρεμούν· ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταστήσει πιο αυστηρές τις διαδικασίες και να συνεχίσει την πίεση στα κράτη μέλη, ιδιαίτερα στους κατ« εξακολούθηση παραβάτες·

38.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή διερεύνηση της εκτεταμένης χρήσης, από ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες, συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και περιόδων πρακτικής άσκησης με χαμηλό κόστος για υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό ως μια καταχρηστική οικονομική στρατηγική η οποία αντιβαίνει στις αρχές της αξιοπρεπούς εργασίας και αποτελεί πηγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού·

39.   υπογραμμίζει ότι η διευκόλυνση της χρηματοδότησης επενδυτικών κεφαλαίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντική για την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού·

40.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν και κατά πόσον τα διάφορα εθνικά συστήματα στήριξης του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας συνέβαλαν σε άλλους κοινοτικούς στόχους, κυρίως στην αειφόρο ανάπτυξη και τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, και να υποβάλει σχετική έκθεση· προτρέπει την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αγοράς, ειδικότερα δε τη σχέση μεταξύ ΟΕΜ (γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή) και πρώτης και δεύτερης βαθμίδας προμηθευτών·

41.   επιδοκιμάζει τη δημοσίευση της δέσμης μέτρων απλούστευσης·

Αντιμονοπωλιακοί κανόνες

42.   χαιρετίζει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Λευκής Βίβλου σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση των αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας· πιστεύει ότι τούτο αποτελεί νίκη για την προστασία του καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

43.   υπενθυμίζει ότι οι συμπράξεις ζημιώνουν την οικονομία και αντιπροσωπεύουν μια από τις σοβαρότερες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού· πιστεύει ότι οι παραβιάσεις αυτές της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης εφόσον συνεπάγονται ότι τα πλεονεκτήματα των χαμηλότερων τιμών που προκύπτουν από τον ανταγωνισμό δεν μπορούν να περάσουν στους καταναλωτές· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό ότι οιαδήποτε μελλοντική πρόταση για συλλογική έννομη προστασία θα πρέπει να τηρεί την άποψη που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 για τις αγωγές αποζημίωσης σε περίπτωση παραβίασης των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ και επιμένει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει στην έγκριση τέτοιας δράσης μέσω της διαδικασίας συναπόφασης·

44.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το συντονισμό μεταξύ της προσέγγισης του δικαίου του ανταγωνισμού και της προσέγγισης του δικαίου προστασίας του καταναλωτή στις πρωτοβουλίες της·

45.   επιδοκιμάζει την πολύ σταθερή στάση που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή έναντι της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς κατά τα τελευταία χρόνια, η οποία ζημιώνει τα μάλα τους καταναλωτές και την οικονομία· υπογραμμίζει την ανάγκη ευρείας υποστήριξης της πολιτικής του ανταγωνισμού και την ανάγκη εξασφάλισης της δημοκρατικής νομιμότητας μέσω της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ανησυχεί διότι η εφαρμογή συνεχώς υψηλότερων προστίμων ως μόνου μέσου θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ ωμό μέτρο από την άποψη της πιθανής απώλειας θέσεων εργασίας λόγω της ανικανότητας της επιχείρησης να πληρώσει, και ζητεί να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο φάσμα πιο εξειδικευμένων μέτρων που θα καλύπτουν ζητήματα όπως η ατομική ευθύνη, η διαφάνεια και λογοδοσία των επιχειρήσεων, βραχύτερες διαδικασίες, το δικαίωμα σε υπεράσπιση και δίκαιη δίκη, η θέσπιση μηχανισμών για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των προγραμμάτων επιεικούς μεταχείρισης (ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις διαδικασίες αποκαλύψεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής), προγράμματα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και ανάπτυξη ευρωπαϊκών προδιαγραφών· στηρίζει την προσέγγιση «ανταμοιβή και τιμωρία» με επιβολή κυρώσεων που λειτουργούν ως αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο, ιδιαίτερα στην περίπτωση κατ« εξακολούθηση παραβατών, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η συμμόρφωση·

46.   είναι της άποψης ότι όταν διαπραχθούν από την ίδια εταιρεία πολλαπλές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, είναι απαραίτητο να ληφθούν ισχυρότερα μέτρα αποτροπής για την εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών κανόνων σε περιπτώσεις συμπράξεων ή για την καταπολέμηση καταχρήσεων της δεσπόζουσας θέσης·

47.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την αρχή της ατομικής ευθύνης·

48.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ρόλο των προγραμμάτων συμμόρφωσης ως ένα εργαλείο για την καταπολέμηση της αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς·

49.   καλεί την Επιτροπή να ορίσει ειδικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν ενεργήσει εκ προθέσεως ή εξ αμελείας·

50.   καλεί την Επιτροπή να ορίσει ειδικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι μητρικές εταιρίες πρέπει να θεωρούνται αλληλεγγύως υπεύθυνες για συμπεριφορά συμπράξεων εκ μέρους των θυγατρικών τους εταιριών·

51.   τονίζει ότι οι ΜΜΕ πλήττονται συγκριτικά περισσότερο από δυσανάλογα πρόστιμα σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις·

52.   θεωρεί ότι τα πρόστιμα πρέπει να είναι ανάλογα της παραβίασης που έχει διαπραχθεί· προτείνει επίσης να λαμβάνονται υπόψη, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, κατά τον υπολογισμό του προστίμου, τα σχετικά ποσά που καταβλήθηκαν για την αποζημίωση της ζημίας· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει την βάση υπολογισμού των προστίμων και, αν κρίνει σκόπιμο, να ενσωματώσει τις νέες αρχές σχετικά με την επιβολή προστίμων στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003·

53.   καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει το σύστημα «μιας και μόνης θυρίδας εξυπηρέτησης» («one-stop shop») για αιτήσεις επιεικούς μεταχείρισης·

54.   αναμένει να ενημερώνεται δεόντως και να καλείται να γνωμοδοτεί για οιαδήποτε τροποποίηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων, εντός χρονικού διαστήματος που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προβαίνει στον κατάλληλο έλεγχο και να έχει ουσιαστική συμβολή, λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη να αποκτήσει ο τομέας έναν προβλέψιμο ορίζοντα που θα του επιτρέψει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα·

55.   τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικής συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και με οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις, σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία που εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες· επισημαίνει ότι ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τη συνεκτική δράση των διαφόρων παραγόντων της αγοράς αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων για τους καταναλωτές από την έλλειψη επιλογής·

56.   υπενθυμίζει το αίτημα για μια ουσιαστική εξέταση, μεταξύ άλλων, με την διοργάνωση ακρόασης στο Κοινοβούλιο με την συμμετοχή οργανώσεων τελικών χρηστών, της πρότασης κανονισμού της Επιτροπής περί απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των αυτοκινήτων οχημάτων και του σχεδίου συμπληρωματικών κατευθυντηρίων γραμμών· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την έγκριση «διαχρονικών» κανονισμών έως την 1η Ιουνίου 2010·

57.   χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για ένα αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης των καταναλωτών με αδικαιολόγητα υψηλές τιμές για την επισκευή και τη συντήρηση, εξαιτίας στρεβλωτικών πρακτικών όπως είναι ο αποκλεισμός ανεξάρτητων παρόχων υπηρεσιών.

58.   προσδοκά ότι, στο μελλοντικό νομικό πλαίσιο του ανταγωνισμού στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, θα ληφθούν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων εμπόρων αυτοκινήτων· πιστεύει ότι, εάν δεν συμβεί αυτό, πρέπει να παραταθεί ο ισχύων κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για την αυτοκινητοβιομηχανία, υπό την παρούσα μορφή του·

59.   ζητεί να καλείται να γνωμοδοτεί για οιαδήποτε τροποποίηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία που εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες, εντός χρονικού διαστήματος που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προβαίνει στον κατάλληλο έλεγχο και να έχει ουσιαστική συμβολή·

Έλεγχος των συγκεντρώσεων

60.   επιδοκιμάζει το στόχο της περαιτέρω βελτίωσης των μηχανισμών παραπομπής και της μεγαλύτερης συνοχής στην αξιολόγηση συγκρίσιμων δραστηριοτήτων συγκέντρωσης, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω τις επιπτώσεις του κανόνα των δύο τρίτων·

61.   επιδοκιμάζει την αναθεώρηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με διορθωτικά μέτρα που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής, με την οποία κωδικοποιούνται οι πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η μελέτη για τα διορθωτικά μέτρα και εξετάζονται τα σημεία που εθίγησαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης·

62.   ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μια έκθεση ανά χώρα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 21, παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, ο οποίος επιτρέπει να δίδεται προτεραιότητα στους προβληματισμούς δημοσίου συμφέροντος έναντι των προβληματισμών του ανταγωνισμού·

63.   τονίζει ότι η παρούσα οικονομική κρίση δεν δικαιολογεί την χαλάρωση των πολιτικών της ΕΕ για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων·

Έρευνες στον τομέα

64.   καλεί την Επιτροπή να ορίσει τα εφαρμοστέα κριτήρια για την έναρξη έρευνας στον τομέα· είναι της άποψης ότι η Επιτροπή πρέπει να ενεργεί όχι μόνον μετά από καταγγελίες της βιομηχανίας ή των καταναλωτών, αλλά επίσης μετά από σύσταση του Κοινοβουλίου·

65.   καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την κατανομή των περιθωρίων κέρδους στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2009, για τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα μέτρα, μεταξύ δε αυτών και κανονισμό, για την προστασία των καταναλωτών, των εργαζομένων και των παραγωγών από τυχόν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης ή τις αρνητικές συνέπειες που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας·

66.   επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τις παλαιότερες εκκλήσεις του για έρευνα στον τομέα όσον αφορά τις διαδικτυακές διαφημίσεις και τις σχέσεις μεταξύ των παραγωγών γεωργικών προϊόντων (ιδιαίτερα γαλακτοκομικών προϊόντων), των ενδιάμεσων αγοραστών, των μεγάλων εταιρειών διανομής και των τελικών καταναλωτών· ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των συγκεντρώσεων των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των προγραμμάτων διανομής περιεχομένου, όπως έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο και το διαδίκτυο· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ανάλυση του ανταγωνισμού στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, του αυτοκινήτου και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

67.   τονίζει ότι είναι ανάγκη να διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα στον τομέα και να ληφθούν μέτρα παρακολούθησης, σε στενή συνεργασία με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ), όσον αφορά τη βιομηχανία ειδών διατροφής, και συγκεκριμένα, την αλυσίδα διανομής γαλακτοκομικών προϊόντων·

68.   ζητεί από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις τιμές των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους όρους ανταγωνισμού στη βιομηχανία τροφίμων·

69.   τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός στον φαρμακευτικό τομέα με τη λήψη μέτρων κατάλληλων για την καταπολέμηση εκείνων των πρακτικών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που μπορεί να συντελούν στην καθυστέρηση ή παρεμπόδιση της εισόδου γενόσημων προϊόντων στην αγορά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τομεακής έρευνας που έχει πραγματοποιήσει η ΓΔ Ανταγωνισμού·

70.   χαιρετίζει την έρευνα της Επιτροπής στον ενεργειακό τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η έλλειψη επενδύσεων στον τομέα των υποδομών, ιδίως όσον αφορά τις διασυνδέσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, εμποδίζουν τον ανταγωνισμό· σημειώνει ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού και ο πραγματικός ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας απαιτούν μια διασυνδεδεμένη και καλά λειτουργούσα ενεργειακή υποδομή·

71.   ανησυχεί για την έλλειψη ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες· ζητεί την εκπόνηση νέας τομεακής μελέτης· επιμένει ότι ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) πρέπει να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, στηριζόμενος κυρίως σε σχετική ανάλυση της αγοράς· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να χορηγηθούν για τον σκοπό αυτό, επαρκείς πόροι στη γραμματεία του·

72.   κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην έκθεσή της, προσεγγίζει με συνοπτικό μόνο τρόπο τη διοργανική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς να δίνει απάντηση στα ακόλουθα αιτήματα που είχε διατυπώσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2009:

   εξέταση των καταχρηστικών πρακτικών στον κλάδο των υπηρεσιών, οι οποίες ενδέχεται να εμποδίζουν τις μικρές επιχειρήσεις από τη δυνατότητα υποβολής προσφορών για παροχή εργασιών·
   παρακολούθηση της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των αγορών καυσίμων της Ένωσης·
   λήψη μέτρων που να ευνοούν τον ανταγωνισμό των τιμών αντί των μέτρων που ρυθμίζουν τις λιανικές τιμές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών·

73.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του για διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και σχετικά με το κατά πόσον οι εθνικές διαφορές οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού·

o
o   o

74.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) COM(2009)0374.
(2) ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ L 24 , 29.1.2004, σ. 1.
(4) ΕΕ L 336, 29.12.1999, σ. 21.
(5) ΕΕ L 203, 1.8.2002, σ. 30.
(6) ΕΕ L 312, 29.11.2005, σ. 67.
(7) ΕΕ C 10, 15.1.2009, σ. 2.
(8) ΕΕ C 16, 22.1.2009, σ. 1.
(9) ΕΕ C 45, 24.2.2009, σ. 7.
(10) ΕΕ C 72, 26.3.2009, σ. 1.
(11) ΕΕ C 195, 19.8.2009, σ. 9.
(12) ΕΕ C 270, 25.10.2008, σ. 8.
(13) COM(2008)0165.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0187.
(15) ΕΕ C 136, 16.6.2009, σ. 13.
(16) ΕΕ C 136, 16.6.2009, σ. 3.
(17) ΕΕ C 85, 9.4.2009, σ. 1.
(18) ΕΕ C 82, 1.4.2008, σ. 1.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0033.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0099.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0191.
(22) ΕΕ C 184 Ε, 6.8.2009, σ. 23.


Πίνακας αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς
PDF 500kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς (2009/2141(INI))
P7_TA(2010)0051A7-0084/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2009, σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς(1),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2004, για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο οδηγιών που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά(2),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς (SEC(2009)1007),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 με θέμα «Επανεξέταση της ενιαίας αγοράς: εξάλειψη των εμποδίων και της αναποτελεσματικότητας με τη βελτίωση της υλοποίησης και της εφαρμογής»(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τον ρόλο του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα(5),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (ανταγωνιστικότητα - εσωτερική αγορά, βιομηχανία και έρευνα) της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με το πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερη η εσωτερική αγορά(6),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 119, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0084/2009),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εσωτερική αγορά που να λειτουργεί αποτελεσματικά είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός σταθερού και καινοτόμου οικονομικού περιβάλλοντος, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η εσωτερική αγορά έχει μακρά ιστορία, μένει ακόμη να γίνουν πολλά για να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητές της,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς την ορθή μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή των κοινοτικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά στο εθνικό τους δίκαιο εντός των προθεσμιών,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην καλύτερη μεταφορά της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά συνεχίζοντας να συνεργάζονται στενά τόσο στη φάση διαπραγμάτευσης όσο και στη διαδικασία μεταφοράς,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωποι των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να συναντώνται σε τακτική βάση για την αποτίμηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς συνεισφέρει στη μείωση του ελλείμματος μεταφοράς του κοινοτικού δικαίου, είναι ανάγκη να υιοθετηθεί μία περισσότερη ποιοτική προσέγγιση προκειμένου, πέρα από τα αριθμητικά στοιχεία, να προσδιορισθούν οι αιτίες για αυτό το έλλειμμα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς και ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές έχουν διαφορετικές μεθοδολογίες με διαφορετικά επίπεδα εφαρμογής και διαφορετικές σειρές δεικτών, γενικός στόχος τους είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον μέσο έλλειμμα μεταφοράς του 1% συμπίπτει με το στόχο του 1% που συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το 2007, αλλά ότι εννέα κράτη μέλη δεν έχουν επιτύχει ακόμη αυτό το στόχο,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παράγοντας κατακερματισμού είναι 6%, που σημαίνει ότι 100 οδηγίες δεν έχουν μεταφερθεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για 22 οδηγίες έχει σημειωθεί υπέρβαση μεγαλύτερη των δύο ετών από την προθεσμία μεταφοράς τους, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του στόχου της «μηδενικής ανοχής», που αποφάσισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το 2002,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η παρακολούθηση της μεταφοράς ορισμένων οδηγιών με καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευκολότερη πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με το ποιες οδηγίες δεν έχουν μεταφερθεί από τα επιμέρους κράτη μέλη θα ήταν χρήσιμη τόσο για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού όσο και για την άσκηση πίεσης σε ίσο επίπεδο, και εκ μέρους των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επανειλημμένες περιπτώσεις μη μεταφοράς ή μη ορθής μεταφοράς του κοινοτικού δικαίου δεν είναι κατ« ανάγκη αποτέλεσμα της απροθυμίας εκ μέρους των κρατών μελών αλλά, ενδεχομένως, οφείλεται σε έλλειψη σαφήνειας ή συνέπειας της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, και είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο ο πίνακας αποτελεσμάτων να μην αποτελεί μόνο μέσο πίεσης στα κράτη μέλη, αλλά να προσφέρει επίσης ένα μέσο διαλόγου το οποίο θα μπορούσε να βελτιώσει την κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη κατά τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα της μεταφοράς,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ότι αφορά την εσωτερική αγορά, το κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί από το νομοθετικό έργο στην υλοποίηση, ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να παρέχει σε τακτική βάση λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβάνοντας αντικειμενικούς δείκτες σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, για την καλύτερη παρακολούθηση της απόδοσης και των τάσεων,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενημερώνουν τους ψηφοφόρους τους για την εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς η οποία τους επηρεάζει, καθώς και για τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να επιβάλουν τα δικαιώματά τους,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν εξασφαλίσει χρήσιμες γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή, τη μεταφορά και την επιβολή βασικών νομοθετικών διατάξεων της εσωτερικής αγοράς, μέσω εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας, μελετών, ημερίδων και ακροάσεων, και ότι τούτο θα συνεχιστεί και στο μέλλον,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση και οι διασυνοριακές ανταλλαγές, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικών δικτύων που συστήνει η Επιτροπή, είναι ουσιαστικές για τη βελτιωμένη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου που αφορά την εσωτερική αγορά,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βασίζονται στην αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν τα μέγιστα από το δυναμικό της,

Εισαγωγή

1.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να λαμβάνουν επιλεκτικά τα μέτρα που τα εξυπηρετούν, αλλά να αναλαμβάνουν την εφαρμογή όλων·

2.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με την Επιτροπή και μεταξύ τους, και να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη της πλήρους εκμετάλλευσης του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές της για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων της ουσιαστικής εποπτείας της αγοράς, της εναρμόνισης, της περαιτέρω απλούστευσης της νομοθεσίας, και άλλων μέσων με στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

3.   πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ενεργεί η Επιτροπή σε νωρίτερο στάδιο, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος ελλείμματος μεταφοράς του κοινοτικού δικαίου, και να υποστηρίζει περισσότερο τα κράτη μέλη σε όλο το χρονικό διάστημα της μεταφοράς· είναι της άποψης ότι τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κυρίως διάλογο και μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση και επίλυση πιθανών προβλημάτων πριν από τη λήξη προθεσμίας της μεταφοράς·

4.   υποστηρίζει ειδικότερα την ιδέα της μεγαλύτερης συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων και της ενισχυμένης συνεργασίας με άλλους ενδιαφερομένους φορείς, όπως οι κοινωνικοί εταίροι, κατά τη φάση διαπραγμάτευσης και τη διαδικασία μεταφοράς της νομοθεσίας·

5.   υποστηρίζει τη σημασία του ανοιχτού διαλόγου και μιας πιο στενής συνεργασίας των εθνικών κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σκοπό την περαιτέρω συζήτηση και λεπτομερή εξέταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία μεταφοράς, καθώς η ορθή μεταφορά και η ορθή εφαρμογή των οδηγιών σε εθνικό επίπεδο αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, του ανταγωνισμού και της οικονομικής και κοινωνικής ισορροπίας στο εσωτερικό της ΕΕ·

6.   καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει ένα ετήσιο φόρουμ για την εσωτερική αγορά με τη συμμετοχή εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών καθώς και άλλων παραγόντων, ώστε να αναληφθεί μία σαφέστερη δέσμευση σχετικά με τη μεταφορά, την εφαρμογή και την τήρηση της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά·

7.   υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο φόρουμ για την εσωτερική αγορά θα πρέπει να συνεδριάζει σε επίπεδο ομάδων εργασίας και σε επίπεδο υπουργών, προκειμένου να αποτελέσει ουσιαστική βάση ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων·

8.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει συστηματικά στους πίνακες αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, καθώς και αντικειμενικούς δείκτες σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

9.   ζητεί να δημοσιεύονται ταυτόχρονα, σε ετήσια βάση ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, η έκθεση SOLVIT, η έκθεση της υπηρεσίας προσανατολισμού των πολιτών και ο πίνακας αποτελεσμάτων της αγοράς για τους καταναλωτές (χωρίς να αλλάζει η συχνότητα δημοσίευσής τους), ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης της εσωτερικής αγοράς και συντονίζεται καλύτερα το έργο που επιτελείται στους συγκεκριμένους τομείς, χωρίς να αλλοιώνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των μέσων αυτών·

10.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους για την εξάλειψη των υπολειπόμενων εμποδίων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας «δοκιμής εσωτερικής αγοράς» για όλη την προτεινόμενη νέα νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προτεινόμενα νέα μέτρα δεν υπονομεύουν την εσωτερική αγορά·

11.   θεωρεί ότι ο πίνακας εσωτερικής αγοράς έχει σημαντικές επικαλύψεις με την ετήσια επισκόπηση της Επιτροπής για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας· κατά συνέπεια, ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την ετήσια επισκόπηση με στρατηγικότερο τρόπο, εστιάζοντας σε τομείς κάθετης πολιτικής, που θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιοτική ανάλυση του πίνακα εσωτερικής αγοράς·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ένα περισσότερο εύληπτο δελτίο τύπου με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, προκειμένου τα αποτελέσματα αυτά να γίνουν ευρύτερα γνωστά και να αυξηθεί η πίεση προς τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ορθή και έγκαιρη μεταφορά των οδηγιών·

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

13.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για τρίτη συνεχή φορά, επιτυγχάνεται έλλειμμα μεταφοράς 1%· προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν πέτυχαν το στόχο αυτό να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους·

14.   θεωρεί ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ της έγκαιρης και ορθής μεταφοράς των οδηγιών για την εσωτερική αγορά και της ποιότητας της αρχικής νομοθεσίας· κατά συνέπεια, λαμβάνει υπόψη τη σημασία των ανάντη εργασιών, συμπεριλαμβανομένων μιας δέσμευσης για συμμόρφωση προς τις αρχές για βελτίωση της νομοθεσίας, της πλήρους διαβούλευσης με τα κράτη μέλη για τη μεταφορά και για τις μεθόδους επιβολής, καθώς και της ανάγκης για λεπτομερείς εκτιμήσεις επιπτώσεων και για ανάλυση της σχετικής νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πριν από την υποβολή προτάσεων νέων νομοθετικών μέτρων·

15.   υπενθυμίζει ότι ο αριθμός των οδηγιών που δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη παραμένει υπερβολικά υψηλός, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ώστε ο αριθμός αυτός να μειωθεί άμεσα, αρχίζοντας από τις οδηγίες που η μεταφορά τους έχει καθυστερήσει για μία διετία ή περισσότερο·

16.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερέστερη πληροφόρηση στις ιστοσελίδες της σχετικά με τις οδηγίες που δεν έχουν εφαρμοστεί στα επιμέρους κράτη μέλη·

17.   προτρέπει τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή πίνακες αντιστοιχίας με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μεταφορά των οδηγιών, ώστε να παρέχεται λεπτομερέστερη πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα της μεταφοράς· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει βέλτιστες πρακτικές έγκαιρης και ορθής μεταφοράς και να τις ανακοινώσει στα κράτη μέλη·

Εφαρμογή

18.   θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς, προωθώντας και ενισχύοντας μια λειτουργία συντονισμού της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο των εθνικών τους διοικητικών δομών·

19.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν για τους δημόσιους λειτουργούς και τις δικαστικές αρχές σε εθνικό επίπεδο, εκπαίδευση σχετική με τους κανονισμούς της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο των υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων και δικτύων·

20.   συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη λειτουργικότητα των διασυνοριακών δικτύων στο πλαίσιο των συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή (π.χ. το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα μη εδώδιμα επικίνδυνα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (RAPEX), το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) ή το Δίκτυο Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών (CPC)), λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα, όπως είναι η χορήγηση των αναγκαίων πόρων·

21.   καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει τη νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς κυκλική διαδικασία, στην οποία οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις να αποτελούν σημαντικό τμήμα και να χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί αν η νομοθεσία ικανοποιεί ή παρακάμπτει την αρχική αξιολόγηση αντίκτυπου και, σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, να προσδιορισθεί με ποιο τρόπο θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να αναδιατυπωθεί προκειμένου να υλοποιηθούν αρχικοί της στόχοι·

Επιβολή

22.   θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για την πληροφόρηση των πολιτών και των επιχειρηματιών για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν στην πράξη αυτά τα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην οριστική διαμόρφωση του προγράμματος που προβλέπει τη δημιουργία υπηρεσιών βοήθειας στην ενιαία αγορά, με στόχο τον εξορθολογισμό της πληροφόρησης, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνδρομής για την επίλυση προβλημάτων, και την καλύτερη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες·

23.   πιστεύει ότι οι πληροφορίες για την εσωτερική αγορά, που δημοσιεύει η Επιτροπή στο Διαδίκτυο, είναι πλήρεις αλλά υπερβολικά κατακερματισμένες· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει και να ενισχύσει, με τη συμμετοχή του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου, τη δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου – Επιχειρήσεις», ως ηλεκτρονική μονοαπευθυντική υπηρεσία για επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική αγορά, προκειμένου να αποφευχθούν περιττές και δαπανηρές παράλληλες δομές και να αξιοποιηθούν πιθανές συνέργειες, ιδίως σε σχέση με τις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες(7)·

24.   υπογραμμίζει το βασικό ρόλο που έχει διαδραματίσει το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκτυο για να μπορούν οι ΜΜΕ να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται από την εσωτερική αγορά· τονίζει ότι οι γραφειοκρατικές υποχρεώσεις δεσμεύουν πολύτιμους πόρους, και, ως εκ τούτου, εμποδίζουν την ισχυρότερη επικέντρωση στη βασική αποστολή του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου, δηλαδή την παροχή εξατομικευμένης στήριξης για τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί περισσότερο το ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκτυο για τη στοχοθετημένη διανομή πληροφοριών και για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους εταίρους του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου·

25.   πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να βελτιώσουν τη δυνατότητα των μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων, και ειδικότερα του SOLVIT, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού προσφυγής· υπογραμμίζει ότι η πείρα από το SOLVIT πρέπει να ενσωματώνεται στην εθνική χάραξη πολιτικής καθώς και στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, ώστε να πραγματοποιούνται διαρθρωτικές ή κανονιστικές αλλαγές όπου κρίνεται απαραίτητο· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τα δίκτυα των κέντρων SOLVIT με την παροχή πρόσθετων οικονομικών πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού·

26.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου τα κέντρα Solvit και τις υπηρεσίες τους για την επίλυση προβλημάτων να καταστούν περισσότερο ορατά στους επιχειρηματίες και τους πολίτες της Ευρώπης·

o
o   o

27.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 176, 7.7.2009, σ. 17.
(2) ΕΕ L 98, 16.4.2005, σ. 47.
(3) ΕΕ C 187 Ε, 24.7.2008, σ. 80.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0421.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0352.
(6) Έγγραφο του Συμβουλίου 13024/09.
(7) Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 36).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου