Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010 - Βρυξέλλες
 Ζώντα ζώα και νωπό κρέας: καθορισμός όρων για την εισαγωγή στην Κοινότητα ***I
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία/Κατασκευή επίπλων
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμεόυ Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία/Βιομηχανία ειδών ένδυσης
 Έκθεση σχετικά με την ετήσια δήλωση του 2009 για την ευρωζώνη και τα δημόσια οικονομικά
 Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Milan Martin Cvikl
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rasa Budbergyté
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Kersti Kaljulaid
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Igors Ludboržs
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Szabolcs Fazakas
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ladislav Balko
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Louis Galea
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Augustyn Bronisław Kubik
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Jan Kinšt
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Eoin O'Shea
 Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 65η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
 Δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομά
 Προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2011 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
 Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2011 - Τμήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII, IX
 Πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων: ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί;
 Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην αναπτυξιακή συνεργασία
 Έκθεση της ΕΚΤ για το 2008
Κείμενα (535 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου