Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010 - Βρυξέλλες
Ζώντα ζώα και νωπό κρέας: καθορισμός όρων για την εισαγωγή στην Κοινότητα ***I
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία/Κατασκευή επίπλων
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμεόυ Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία/Βιομηχανία ειδών ένδυσης
 Έκθεση σχετικά με την ετήσια δήλωση του 2009 για την ευρωζώνη και τα δημόσια οικονομικά
 Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Milan Martin Cvikl
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rasa Budbergyté
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Kersti Kaljulaid
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Igors Ludboržs
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Szabolcs Fazakas
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ladislav Balko
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Louis Galea
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Augustyn Bronisław Kubik
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Jan Kinšt
 Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Eoin O'Shea
 Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 65η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
 Δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομά
 Προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2011 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
 Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2011 - Τμήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII, IX
 Πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων: ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί;
 Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην αναπτυξιακή συνεργασία
 Έκθεση της ΕΚΤ για το 2008

Ζώντα ζώα και νωπό κρέας: καθορισμός όρων για την εισαγωγή στην Κοινότητα ***I
PDF 270kWORD 35k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών καθώς και για τον καθορισμό όρων όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών (COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))
P7_TA(2010)0069A7-0018/2010

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0516),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 37 και το άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο β) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0211/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, το άρθρο 43, παράγραφος 2 και το άρθρο 168, παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2009(1),

–   αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0018/2010),

1.   εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Μαρτίου 2010 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών καθώς και για τον καθορισμό όρων όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών

P7_TC1-COD(2009)0146


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 477/2010/ΕΕ.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία/Κατασκευή επίπλων
PDF 363kWORD 53k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ« εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0058 – C7-0041/2010 – 2010/2035(BUD))
P7_TA(2010)0070A7-0047/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0058 – C7-0041/2010),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (εφεξής: «διοργανική συμφωνία»)(1), και ιδίως το άρθρο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0047/2010),

A.   εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.   εκτιμώντας ότι η οικονομική υποστήριξη της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να διατίθεται το συντομότερο δυνατό και με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συνδιαλλαγής στις 17 Ιουλίου 2008 και συνεκτιμώντας δεόντως τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 όσον αφορά την έγκριση αποφάσεων για κινητοποίηση του Ταμείου,

Γ.   εκτιμώντας ότι η Λιθουανία έχει ζητήσει υποστήριξη σε περιπτώσεις που αφορούν απολύσεις σε 49 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται όλες στον κλάδο της κατασκευής επίπλων(3),

Δ.   εκτιμώντας ότι οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο κανονισμός για το ΕΤΠ,

1.   ζητεί από τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να επισπευσθεί η κινητοποίηση του ΕΤΠ·

2.   υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης·

3.   υπογραμμίζει ότι ο αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων για συνεισφορά από το ΕΤΠ απαιτεί περαιτέρω βελτιώσεις της διαδικασίας. Καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ελαττωθεί το διάστημα μεταξύ της υποβολής αίτησης εκ μέρους των κρατών μελών και της καταβολής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό·

4.   τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

5.   τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ, θα πρέπει να διασφαλιστεί η υποστήριξη της επανένταξης κάθε μεμονωμένου απολυθέντος εργαζόμενου στην απασχόληση από το ΕΤΠ· επαναλαμβάνει ότι η παροχή υποστήριξης από το ΕΤΠ δεν υποκαθιστά ούτε τις δράσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των επιχειρήσεων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμφωνιών ούτε τα μέτρα αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων ή των κλάδων·

6.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις αποφάσεις για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, καθώς και στις ετήσιες εκθέσεις της, ακριβείς πληροφορίες σχετικά τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από άλλα διαρθρωτικά ταμεία·

7.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, να μη μεταφέρει συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το ΕΚΤ, δεδομένου ότι το ΕΚΤ δημιουργήθηκε ως χωριστός ειδικός μηχανισμός με τους δικούς του στόχους και τις δικές του προθεσμίες·

8.   τονίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μηχανισμών που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 – 2013·

9.   σημειώνει ότι οι προτάσεις απόφασης της νέας Επιτροπής για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αναφέρονται στην αίτηση ενός και μοναδικού κράτους μέλους, πράγμα που είναι σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου·

10.   εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Μαρτίου 2010

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ« εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4), και ιδίως το άρθρο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(5), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(3)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανωτάτου ορίου των 500 εκατομμυρίων EUR.

(4)  Η Λιθουανία υπέβαλε, στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στον κλάδο της κατασκευής επίπλων και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες στις 16 Οκτωβρίου 2009. Η αίτηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, επομένως, η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ποσό 662 088 EUR.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Λιθουανία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 662 088 EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2010,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) Υπόθεση EGF/2009/016 LT/Κατασκευή επίπλων.
(4) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμεόυ Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία/Βιομηχανία ειδών ένδυσης
PDF 362kWORD 54k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ« εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0056 – C7-0035/2010 – 2010/2031(BUD))
P7_TA(2010)0071A7-0048/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0056 – C7-0035/2010),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (εφεξής: «διοργανική συμφωνία»)(1), και ιδίως το άρθρο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0048/2010),

A.   εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.   εκτιμώντας ότι η οικονομική υποστήριξη της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να διατίθεται το συντομότερο δυνατό και με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συνδιαλλαγής στις 17 Ιουλίου 2008 και συνεκτιμώντας δεόντως τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 όσον αφορά την έγκριση αποφάσεων για κινητοποίηση του Ταμείου,

Γ.   εκτιμώντας ότι η Λιθουανία έχει ζητήσει υποστήριξη σε περιπτώσεις που αφορούν απολύσεις σε 45 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται όλες στον κλάδο της κατασκευής ειδών ένδυσης(3),

Δ.   εκτιμώντας ότι οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο κανονισμός για το ΕΤΠ,

1.   ζητεί από τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να επισπευσθεί η κινητοποίηση του ΕΤΠ·

2.   υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που έχουν απολυθεί ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης·

3.   υπογραμμίζει ότι ο αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων για συνεισφορά από το ΕΤΠ απαιτεί περαιτέρω βελτιώσεις της διαδικασίας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ελαττωθεί το διάστημα μεταξύ της υποβολής αίτησης εκ μέρους των κρατών μελών και της καταβολής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό.

4.   τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται·

5.   τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ, θα πρέπει να διασφαλιστεί η υποστήριξη εκ μέρους του ΕΤΠ της επανένταξης κάθε μεμονωμένου απολυθέντος εργαζόμενου στην απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η παροχή υποστήριξης από το ΕΤΠ δεν υποκαθιστά ούτε τις δράσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των επιχειρήσεων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμφωνιών ούτε τα μέτρα αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων ή των κλάδων·

6.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις αποφάσεις για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, καθώς και στις ετήσιες εκθέσεις της, ακριβείς πληροφορίες σχετικά τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από άλλα διαρθρωτικά ταμεία·

7. υπενθυμίζει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, να μην μεταφέρει συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το ΕΚΤ, δεδομένου ότι το ΕΚΤ δημιουργήθηκε ως χωριστός ειδικός μηχανισμός με τους δικούς του στόχους και τις δικές του προθεσμίες·
8. τονίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μηχανισμών που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 - 2013·
9. σημειώνει ότι οι προτάσεις απόφασης της νέας Επιτροπής για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αναφέρονται στην αίτηση ενός και μοναδικού κράτους μέλους, πράγμα που είναι σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου·
10. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Μαρτίου 2010

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ« εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4), και ιδίως το άρθρο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(5), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(3)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατομμυρίων EUR.

(4)  Στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, η Λιθουανία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στον κλάδο της ένδυσης. Η αίτηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, επομένως, η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ποσό 523 481 EUR.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Λιθουανία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 523 481 EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2010,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) Υπόθεση EGF/2009/018 LT/Κατασκευή ειδών ένδυσης.
(4) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


Έκθεση σχετικά με την ετήσια δήλωση του 2009 για την ευρωζώνη και τα δημόσια οικονομικά
PDF 375kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την έκθεση που αφορά την ετήσια δήλωση του 2009 για την Ευρωζώνη και τα Δημόσια Οικονομικά (2009/2203(INI))
P7_TA(2010)0072A7-0031/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια δήλωση για την Ευρωζώνη και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια έκθεση για την Ευρωζώνη, αμφότερα με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2009 (COM(2009)0527 και SEC(2009)1313),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 12ης Αυγούστου 2009 σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ το 2009 (SEC(2009)1120),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε βάση ανάκαμψης (COM(2009)0545),

–   έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2009 για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας και με την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2009)0034),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την ΟΝΕ@10: τα πρώτα δέκα έτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι μελλοντικές προκλήσεις(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2007-2008(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0031/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη βιώνουν τη σοβαρότερη οικονομική και κοινωνική κρίση τους μετά την έναρξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σταθερό νόμισμα και υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές έχουν αποδείξει την αξία τους, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κρίσεως στην Ευρώπη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η δημοσιονομική όσο και η νομισματική πολιτική και τα μέτρα σταθεροποίησης στον οικονομικό τομέα ήταν καθοριστικής σπουδαιότητας για τη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχρονικός συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής και των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης στην G-20, στην ΕΕ και στα κράτη μέλη έχει συμβάλει στην αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική πολιτική πολλών κρατών μελών υπήρξε φιλοκυκλική,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πραγματική οικονομική πολιτική της ΕΕ υπάρχει μόνον στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, και ότι ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής, που αποτελεί κυρίως ευθύνη των κρατών μελών, είναι περιορισμένης κλίμακας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των ορυκτών και άλλων μη ανανεώσιμων πόρων υπόκεινται σε μεγάλες διακυμάνσεις, συντελούν σε παγκόσμιες ανισορροπίες και αποτέλεσαν το βασικό αίτιο των εμποδίων στην επίτευξη του στόχου της ΕΚΤ για ποσοστό πληθωρισμού κάτω από το 2% αλλά κοντά στο ποσοστό αυτό, το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές αυτές αναμένεται ότι θα αυξηθούν μεσοπρόθεσμα πράγμα που απειλεί την μακροοικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια ελλείμματα των κρατών μελών πρόκειται να αυξηθούν ταχέως φτάνοντας περίπου στο 7% του ΑΕγχΠ το 2010 λόγω του συνδυασμένου αντίκτυπου υψηλότερων δαπανών ως συνέπεια αυτόματων σταθεροποιητών και διακριτικών μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και χαμηλότερων φορολογικών εσόδων· λαμβάνοντας, υπόψη ότι το 2011 αναμένεται σχετική βελτίωση του επιπέδου των ελλειμμάτων· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη επανειλημμένα αποτύχει να ικανοποιήσουν τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας ήδη αρκετό χρονικό διάστημα πριν από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία επιστροφή σε υγιή δημόσια οικονομικά είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα του κοινού μας νομίσματος,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της κρίσης ήταν ο βασικότερος λόγος για τη νέα επιδείνωση στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, ενώ το δημοσιονομικό ισοζύγιο των περισσότερων κρατών μελών είχε βελτιωθεί πριν από την κρίση· λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά κράτη μέλη είχαν υψηλό δημόσιο χρέος ήδη πριν από την κρίση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντικυκλικές δημόσιες δαπάνες ήταν απαραίτητες για να αποτραπεί μια ακόμη σοβαρότερη οικονομική ύφεση, και ότι εξακολουθούν να είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας· λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι τα υπέρμετρα διαρθρωτικά ελλείμματα του προϋπολογισμού και το υπέρμετρο δημόσιο χρέος αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη και περιορίζουν ιδιαίτερα τη δυνατότητα δαπανών σε τομείς όπως η παιδεία, η περίθαλψη, η καινοτομία και οι δημόσιες υπηρεσίες,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι η δημιουργία της ευρωζώνης, αν και ευπρόσδεκτη, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα ευέλικτων εθνικών πολιτικών όσον αφορά τις ισοτιμίες,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί στον προγραμματισμό της πολιτικής μία κρίση τόσο εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ήταν σχεδιασμένο να εφαρμόζεται σε καιρούς τόσο «καλούς» όσο και «κακούς» από οικονομικής συγκυρίας, αλλά πολλά κράτη μέλη αγνόησαν την υποχρέωση σύμφωνα με το εν λόγω Σύμφωνο να προετοιμαστούν για τους «κακούς» καιρούς,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση υποχρεώνει την ευρωζώνη να διαδραματίσει έναν αποτελεσματικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες του ευρώ έχουν ανεπαρκώς αξιοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, επειδή η ευρωζώνη δεν έχει ούτε καταλλήλως καθορισμένη διεθνή στρατηγική ούτε αποτελεσματική διεθνή εκπροσώπηση,

Νομισματική πολιτική

1.   εκφράζει την ανησυχία του λόγω της παρούσας και αναμενόμενης συρρίκνωσης της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις εξαιρετικές προσπάθειες στους τομείς της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι παράλληλα με τα έκτακτα μέτρα ανάκαμψης, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αντί να καθυστερούν, έτσι ώστε να καταστήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία και την αγορά εργασίας περισσότερο ισχυρή και ανθεκτική κατά των παγκόσμιων οικονομικών αναταραχών·

2.   επιδοκιμάζει την ενεργό και ευέλικτη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ από τον Οκτώβριο 2008 όσον αφορά την επέκταση παροχής ρευστότητας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

3.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η επιπλέον ρευστότητα που δόθηκε από την ΕΚΤ και άλλες κεντρικές τράπεζες δεν χρησιμοποιήθηκε από όλες τις τράπεζες για να ελαφρύνει η πιστωτική ασφυξία την οποία αντιμετωπίζει η βιομηχανία και, ειδικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

4.   επιδοκιμάζει την εντατική συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου, της ΕΚΤ και της Ευρωομάδας·

5.   εκφράζει ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει για την ευρωζώνη η ταχεία υποτίμηση του δολαρίου των ΗΠΑ και του ρενμίνμπι-γιουάν, το οποίο έχει τεχνητά υποτιμηθεί από μία αθέμιτη παρέμβαση εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης· εκφράζει την ανησυχία για την πιθανή ανάδειξη μίας νέας φούσκας των στοιχείων ενεργητικού στην Ασία· ζητεί την έναρξη ενισχυμένων διεθνών μακροοικονομικών διαλόγων με σκοπό να προσαρμοστούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μια πλέον ισορροπημένη παγκόσμια οικονομία·

6.   τονίζει ότι ο στόχος της σταθερότητας των τιμών μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν αντιμετωπιστούν με κατάλληλο τρόπο τα βαθύτερα αίτια του πληθωρισμού· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αύξηση του πληθωρισμού η οποία σημειώθηκε πριν από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης δεν προκλήθηκε από υπέρμετρη εσωτερική ζήτηση αλλά ήταν το αποτέλεσμα απότομης ανόδου των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, των βασικών εμπορευμάτων, των στοιχείων ενεργητικού και των ακινήτων·

7.   υπογραμμίζει ότι η πειθαρχία που επιδεικνύεται στον τομέα της συγκράτησης των αμοιβών δρα επίσης ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του εισοδήματος των νοικοκυριών και ως εκ τούτου στην ιδιωτική κατανάλωση· για το λόγο αυτό, προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αποκλειστική εστίαση στη συγκράτηση των αμοιβών ως μηχανισμό για να επιτευχθεί η σταθερότητα των τιμών και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα· υπενθυμίζει ότι ο αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός έχει ήδη συντελέσει στην άσκηση καθοδικών πιέσεων στις αμοιβές ενώ παράλληλα οι υψηλότερες τιμές των βασικών προϊόντων και αυξημένες δαπάνες της ενέργειας έχουν περιορίσει την αγοραστική αξία των καταναλωτών της ΕΕ· τονίζει ότι οι πραγματικοί μισθοί πρέπει να αυξηθούν με τον ίδιο ρυθμό όπως οι αυξήσεις της παραγωγικότητας προκειμένου να διασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα της κατανομής των εισοδημάτων·

8.   επαναλαμβάνει το αίτημά του για καλύτερο συντονισμό μεταξύ του ΠΟΕ, του ΔΝΤ, του Συμβουλίου Οικονομικής Σταθερότητας και της Ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας προκειμένου να καταπολεμείται η κερδοσκοπία και να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που θέτει η οικονομική κρίση·

9.   υπενθυμίζει ότι οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούν εμπόδιο στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και ότι ο συντονισμός των νομισματικών πολιτικών είναι ουσιώδης για να αποφευχθεί η παρουσίαση χρηματοπιστωτικών ανισορροπιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μακροοικονομική αστάθεια· ζητεί τη διοργάνωση μιας παγκόσμιας νομισματικής διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΔΝΤ ως βήματος συζήτησης για παγκόσμιες διαβουλεύσεις σχετικά με νομισματικά θέματα·

Η βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας στον τομέα της οικονομικής πολιτικής

10.   συμμερίζεται την ανησυχία της Επιτροπής σχετικά με τις σημαντικές ανισορροπίες σχετικά με την εξέλιξη του μοναδιαίου εργατικού κόστους, τα ποσοστά αύξησης της παραγωγικότητας, την ολοένα πιο άνιση κατανομή εισοδημάτων και πλούτου, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τις αποκλίσεις στα επίπεδα επιτοκίων στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη και εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών για την πρόληψη της ανάπτυξης αυτών των ανισορροπιών·

11.   όπως προτείνεται στο έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2008 για την ΟΝΕ@10: επιτυχίες και προκλήσεις μετά από δέκα έτη λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2008)0238), καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει διαγνωστικούς μηχανισμούς και δείκτες με σκοπό να ελέγξει πιο αποτελεσματικά και να αξιολογήσει σχετικές οικονομικές εξελίξεις στα κράτη μέλη, που θα συμπεριλαμβάνουν πολυμερή έλεγχο του μοναδιαίου εργατικού κόστους, των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, των χρηματοπιστωτικών αγορών και των πολιτικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα·

12.   λαμβάνει υπό σημείωση την ανησυχία που εκφράστηκε από την Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με την ευρωζώνη για το 2009, σε σχέση με τις ανισορροπίες που έχουν συσσωρευτεί μέσα στην ευρωζώνη και τις δύο βασικές πηγές ανισορροπιών που εντοπίζει η Επιτροπή, αφενός ότι το αναπτυξιακό μοντέλο το επικεντρωμένο στον ανταγωνιστικό εξαγωγικό τομέα είναι ευάλωτο αν δεν στηρίζεται από την εγχώρια ζήτηση και αντιστρόφως ότι σε ορισμένες χώρες με έλλειμμα οι ανισορροπίες αυτές εκδηλώνονταν με υπερβολικές πιέσεις της εγχώριας ζήτησης, εκτίναξη των τιμών των ακινήτων και υπέρμετρη διόγκωση του τομέα των οικοδομών· συνιστά κατά συνέπεια στην Επιτροπή να εξετάσει ενδεχόμενους τρόπους για αποτελεσματική βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων μηχανισμών με τους οποίους θα παρεμποδιστεί η νέα υπέρμετρη αύξηση αυτών των ανισορροπιών στο μέλλον και οι ασύμμετροι κλυδωνισμοί στους οποίους συμβάλλουν·

13.   υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή αναφέρει σαφώς στην ετήσια δήλωσή της για την ευρωζώνη 2009, ότι ο καθιερωμένος μηχανισμός συντονισμού των πολιτικών εντός της ευρωζώνης δεν λειτούργησε καλά σε αυτήν την κρίση· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι απαιτείται επειγόντως εμβάθυνση και διεύρυνση της μακροοικονομικής εποπτείας ώστε να υπάρξει συντονισμένη απάντηση στην κρίση·

14.   επιδοκιμάζει τη χρήση πόρων της ΕΤΕπ καθώς και των κοινών αλλά διαφορετικού ύψους συνεισφορών των κρατών μελών σε αντικυκλικές δημόσιες δαπάνες κατά τη διάρκεια της κρίσης, που έχουν χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμιστεί εν μέρει ο περιορισμένος όγκος του προϋπολογισμού της ΕΕ· προειδοποιεί ωστόσο για την υπερβολική προσφυγή στην ΕΤΕπ που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράκαμψη της διαδικασίας προϋπολογισμού και θα στερούσε από το Κοινοβούλιο το δικαίωμα να πάρει θέση όσον αφορά τον προσανατολισμό των αναληφθεισών δαπανών· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι η ΕΤΕπ δεν πρέπει να καταστεί υποκατάστατο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

15.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η εποπτεία και η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και ο περιορισμός των εσωτερικών και εξωτερικών ελλειμμάτων είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή ανάπτυξη της ΟΝΕ·

16.   τονίζει την ανάγκη εκτεταμένης εφαρμογής των κανόνων του ΣΣΑ ενώ σημειώνει ότι οι κανόνες που καθορίζονται στο ΣΣΑ αναφέρονται μόνο στο δημόσιο έλλειμμα και στο δημόσιο χρέος· επισημαίνει ότι αυτό το μέσο δημοσιονομικού συντονισμού αντιμετωπίζει εν μέρει μόνο τις μείζονες αιτίες οικονομικών ανισορροπιών μέσα στην ευρωζώνη· θεωρεί κατά συνέπεια ότι ο δημοσιονομικός συντονισμός πρέπει να προχωρήσει πέρα από την τρέχουσα εμβέλεια του ΣΣΑ·

17.   υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και ο ενισχυμένος χρηματοπιστωτικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει ήδη το ευρώ δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε περιχαράκωση της ευρωζώνης·

18.   επαναλαμβάνει την άποψή του ότι ο οικονομικός συντονισμός θα πρέπει να έχει τη μορφή ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την οικονομία και την απασχόληση βάσει της επικείμενης στρατηγικής της ΕΕ 2020, των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών, της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και των προγραμμάτων σύγκλισης και σταθερότητας·

Δημόσια οικονομικά

19.   εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για το μη διατηρήσιμο ύψος του δημόσιου χρέους και την προβλεπόμενη ταχεία αύξησή του κατά το 2010 και 2011·

20.   τονίζει ότι έχει σημασία να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι νέες διατάξεις που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί ο οικονομικός συντονισμός και η διακυβέρνηση στην ευρωζώνη· εν προκειμένω, προσδοκά την έγκριση συγκεκριμένων προτάσεων από την Επιτροπή και από τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας·

21.   χαιρετίζει την πρώτη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής και συμφωνεί, μεταξύ άλλων, με το συμπέρασμά του ότι η νομική υποστήριξη της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των εθνικών στατιστικών αρχών θα πρέπει να επιδιωχθεί σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν έως τώρα πράξει· εν προκειμένω, προσδοκά αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής (Eurostat) σε σχέση με την ετήσια παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κώδικα Πρακτικής, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών αρχών (COM(2005)0217 τελικό)·

22.   εκφράζει ανησυχίες για τη μειωμένη ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν μελλοντικές τάσεις οικονομικής ύφεσης και να συμβάλλουν στις επειγόντως απαιτούμενες επενδύσεις στις γνώσεις, στον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού τομέα και στην αειφόρο ανάπτυξη·

23.   συμφωνεί ότι, με την αύξηση της ευελιξίας του πλαισίου, το αναθεωρημένο ΣΣΑ του 2005 προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για το συντονισμό «στρατηγικών εξόδου» και παρέχει ικανό περιθώριο ελιγμών για περιόδους οικονομικής ύφεσης ώστε να καθίσταται δυνατή η παγίωση της οικονομικής ανάπτυξης· είναι της άποψης, ωστόσο, ότι μόλις ξεπερασθεί η τρέχουσα ύφεση απαιτείται, παράλληλα με την τήρηση του αναθεωρημένου ΣΣΑ, να ενισχυθεί ο προληπτικός βραχίονας του συμφώνου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη θα απέχουν πράγματι από φιλοκυκλικές πολιτικές κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικής μεγέθυνσης·

24.   τονίζει ότι κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης των κρατών μελών η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τα συμπεράσματα της ανακοίνωσής της για τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης (COM(2009)0545

25.   υποστηρίζει τη χρήση της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος εκ μέρους της Επιτροπής με στόχο τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος και υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης κατάρτισης φιλόδοξων, συγκεκριμένων και ποσοτικώς προσδιορίσιμων προγραμμάτων για την εξισορρόπηση των δημόσιων οικονομικών σε κράτη μέλη, αρχής γενομένης από τα έτη 2010 και 2011·

26.   ανησυχεί ιδιαίτερα για την εξέλιξη του ελλείμματος στην Ελλάδα· ζητεί να αντληθούν διδάγματα από αυτή την κατάσταση σε μελλοντικές διευρύνσεις της ευρωζώνης, ιδίως σε σχέση με την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων·

27.   πιστεύει ότι τα κράτη που συναντούν προβλήματα στη στήριξη των δημόσιων οικονομικών τους θα πρέπει να φέρουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων τους ιδίως μέσω μιας πιο πρόσφορης φορολογικής πολιτικής· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν το ρυθμό των μεταρρυθμίσεών τους μέσω αποφασιστικών δράσεων πολιτικής προκειμένου να καλυφθούν τα κενά βιωσιμότητας τα οποία προκαλούνται από τους υψηλούς ρυθμούς χρέωσης και τις δαπάνες που έχουν σχέση με τη γήρανση του πληθυσμού·

28.   τονίζει ότι ορισμένες ελλείψεις στη διάρθρωση της ΟΝΕ, και ως ένα βαθμό η οικονομική πολιτική ορισμένων μελών της ευρωζώνης καθώς και τρίτων εταίρων, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των κρατών μελών να βάλουν τάξη στα οικονομικά τους· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο ισχύων μηχανισμός συντονισμού της πολιτικής εντός της ευρωζώνης χρειάζεται να διευρυνθεί για να αντιμετωπισθούν, ιδιαίτερα, οι σημερινές και μελλοντικές οικονομικές ανισορροπίες και διαφορές εντός της ευρωζώνης· σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζει τη λύπη του που δεν υπάρχουν υποχρεωτικές δεσμεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων για την επιβολή του συντονισμού στην ευρωζώνη·

29.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν την ισορροπία στους δημόσιους λογαριασμούς τους και να χρηματοδοτήσουν δημόσιες επενδύσεις μέσω:

   α) ευρωομολόγων (eurobonds) ή παρόμοιων μέτρων προκειμένου να μειωθεί το κόστος των επιτοκίων για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις των επιπέδων των επιτοκίων μεταξύ των κρατών μελών δεν έχουν μειωθεί στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την κρίση·
   β) της ενθάρρυνσης της φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για την καθιέρωση κοινής εταιρικής φορολογικής βάσης·
   γ) της καθιέρωσης συστήματος υποβολής εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων και τους φόρους που καταβάλλονται για τα κέρδη αυτά·

30.   επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει, όταν καταρτίζουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους, να λαμβάνουν υπόψη τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις ανά χώρα καθώς και τη γενικότερη δημοσιονομική κατάσταση στην ευρωζώνη· τα διάφορα εθνικά δημοσιονομικά χρονοδιαγράμματα και οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται στις υποκείμενες προβλέψεις θα πρέπει να εναρμονιστούν ούτως ώστε να αποφεύγονται αποκλίσεις λόγω της χρήσης διαφορετικών μακροοικονομικών προβλέψεων (για παράδειγμα, σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη, την ανάπτυξη στην ΕΕ, την τιμή του βαρελιού πετρελαίου και τα επιτόκια) καθώς και άλλες παραμέτρους·

31.   καλεί την Επιτροπή, την Eurostat και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες για την εξεύρεση εργαλείων που θα βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα των εθνικών προϋπολογισμών ως προς τις διάφορες κατηγορίες δαπανών·

32.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο δυνατό συγκεκριμένη πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει ο δημοσιονομικός τομέας να συμβάλει στο κόστος της κρίσης·

33.   καλεί την ΕΚΤ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να ενθαρρύνουν τη διαδικασία οικονομικής και νομισματικής ολοκλήρωσης εντός της ΕΕ και να υποστηρίξουν τη διεύρυνση της ευρωζώνης·

34.   καλεί την ΕΚΤ να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών εκτός της ευρωζώνης να υιοθετήσουν το ευρώ, ειδικά σε περιπτώσεις στις οποίες κράτη μέλη έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να εφαρμόζουν χρηστή και σταθερή φορολογική πειθαρχία·

Αντιμετώπιση της εξάρτησης από πόρους και δημιουργία περισσότερων νέων θέσεων εργασίας σε σύγχρονες, περιβαλλοντικά βιώσιμες βιομηχανίες

35.   υπενθυμίζει ότι η κρίση δεν αποτελεί δικαιολογία για να αναβληθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος· υπογραμμίζει ότι η καθυστέρηση της σχετικής δράσης μπορεί να στοιχίσει τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη και ότι η αύξηση της απόδοσης της ενέργειας και των πόρων καθώς και η αναπροσαρμογή σε βιώσιμους ανανεώσιμους πόρους συνιστά τον καλύτερο τρόπο για να περιοριστεί η εξάρτηση από περιορισμένους πόρους με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σύγχρονες, περιβαλλοντικά βιώσιμες βιομηχανίες·

36.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες που καταβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή, και ζητεί από την ΕΚΤ και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν το ζήτημα αυτό στην περιοδική οικονομική έκθεσή τους·

37.   καλεί την Ευρωομάδα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ταχεία ένταξη στην ευρωζώνη εκείνων των κρατών μελών που επιδιώκουν να προσχωρήσουν και που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις·

Εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης

38.   επαναλαμβάνει την άποψή του ότι, παρά την κρίση, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις προσπάθειες για μια κοινή διεθνή εκπροσώπηση της ευρωζώνης·

39.   υποστηρίζει την άποψη ότι το πολιτικό πρόγραμμα εργασιών της ΟΝΕ θα χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από τις προκλήσεις που θέτουν οι αναδυόμενες οικονομίες ασιατικών χωρών· αποδοκιμάζει την έλλειψη προόδου στο ζήτημα της καλύτερης εξωτερικής εκπροσώπησης της ευρωζώνης παρά την αυξανόμενη παγκόσμια σπουδαιότητα του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος· τονίζει ότι η ευρωζώνη πρέπει να διαμορφώσει μια διεθνή στρατηγική που θα ανταποκρίνεται στο διεθνές καθεστώς του νομίσματός της·

40.   επισημαίνει επίσης ότι οι παγκόσμιες ανισορροπίες που συνδέονται με διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, συν τοις άλλοις, μεταξύ του δολαρίου, του ρενμίνμπι-γιουάν, και του ευρώ πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν για να αποφευχθούν μελλοντικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις στο μέλλον· καλεί την Ευρωομάδα, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες εξουσίες τους και να εντείνουν τον συντονισμό της δράσης τους σε θέματα συναλλαγματικής πολιτικής·

41.   τονίζει με έμφαση τη σημασία των συμπερασμάτων της G-20 σχετικά με τις παγκόσμιες ανισορροπίες και για το τι θα πρέπει να πράξει κάθε οικονομική ζώνη προκειμένου να εξισορροπήσει την οικονομία της· τονίζει τη σημασία των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά την προπαρασκευή των επόμενων συνόδων κορυφής της G-20· είναι της άποψης ότι η σχετική προπαρασκευή θα πρέπει να είναι περισσότερο διαφανής εντός της ΕΕ και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τηρείται ενήμερο·

o
o   o

42.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ευρωομάδα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0543.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0123.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0013.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0357.


Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
PDF 261kWORD 33k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (C7-0044/2010 – 2010/0813(NLE))
P7_TA(2010)0073A7-0059/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0044/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 109 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0059/2010),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 24ης Φεβρουαρίου 2010, το Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του Vítor Constâncio ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προέβη εν συνεχεία στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 130, και ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου καθώς και τις απαντήσεις του στο γραπτό ερωτηματολόγιο που του εστάλη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία δίωρη ακρόαση του υποψηφίου στις 23 Μαρτίου 2010, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και έπειτα απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής,

1.   εκδίδει ευνοϊκή γνωμοδότηση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό του Vítor Constâncio ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Milan Martin Cvikl
PDF 257kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Milan Martin Cvikl ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0022/2010 – 2010/0810(NLE))
P7_TA(2010)0074A7-0046/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0022/2010),

–   έχοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προταθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0046/2010),

Α.   εκτιμώντας ότι ο Milan Martin Cvikl πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 286, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με το διορισμό του Milan Martin Cvikl ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους ελεγκτικούς οργανισμούς των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rasa Budbergyté
PDF 262kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Rasa Budbergyté ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0018/2010 – 2010/0806(NLE))
P7_TA(2010)0075A7-0039/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0018/2010),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προταθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0039/2010),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Rasa Budbergyté πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό της Rasa Budbergyté ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Kersti Kaljulaid
PDF 260kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Kersti Kaljulaid ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0016/2010 – 2010/0804(NLE))
P7_TA(2010)0076A7-0045/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0016/2010),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προταθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0045/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Kersti Kaljulaid πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 286, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με το διορισμό της Kersti Kaljulaid ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Igors Ludboržs
PDF 257kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Igors Ludboržs ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0017/2010 – 2010/0805(NLE))
P7_TA(2010)0077A7-0040/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο διαβουλεύθηκε με το Κοινοβούλιο (C7-0017/2010),

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προταθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0040/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Igors Ludboržs πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Igors Ludboržs ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Szabolcs Fazakas
PDF 260kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Szabolcs Fazakas ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0019/2010 – 2010/0807(NLE))
P7_TA(2010)0078A7-0038/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0019/2010),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της 15ης Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το ορισθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0038/2010),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Szabolcs Fazakas πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου για τον διορισμό του Szabolcs Fazakas ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ladislav Balko
PDF 260kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Ladislav Balko ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0023/2010 – 2010/0811(NLE))
P7_TA(2010)0079A7-0037/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0023/2010),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προταθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0037/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ladislav Balko πληροί τους όρους που τίθενται από το άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Ladislav Balko ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Louis Galea
PDF 258kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Louis Galea ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0020/2010 – 2010/0808(NLE))
P7_TA(2010)0080A7-0042/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0020/2010),

–   έχοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προταθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0042/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Louis Galea πληροί τους όρους που τίθενται από το άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Louis Galea ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Augustyn Bronisław Kubik
PDF 267kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Augustyn Bronisław Kubik ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0021/2010 – 2010/0809(NLE))
P7_TA(2010)0081A7-0041/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0021/2010),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προταθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0041/2010),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Augustyn Bronisław Kubik πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Augustyn Bronisław Kubik ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Jan Kinšt
PDF 258kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Jan Kinšt ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0015/2010 – 2010/0803(NLE))
P7_TA(2010)0082A7-0044/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0015/2010),

–   έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών άκουσε το προταθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α7-0044/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jan Kinšt πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με το διορισμό του Jan Kinšt ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Eoin O'Shea
PDF 260kWORD 31k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Eoin O'Shea ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0033/2010 – 2010/0812(NLE))
P7_TA(2010)0083A7-0043/2010

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0033/2010),

–   έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2010, δέχθηκε σε ακρόαση τον προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο για το αξίωμα του Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0043/2010),

A.   εκτιμώντας ότι ο Eoin O'Shea πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 286, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Eoin O'Shea ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ελεγκτικά όργανα των κρατών μελών.


Σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 65η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
PDF 411kWORD 108k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, της 25ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την 65η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2010/2020(INI))
P7_TA(2010)0084A7-0049/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε o Alexander Graf Lambsdorff εξ ονόματος της Ομάδας ALDE σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 65η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (B7-0243/2009),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2009, προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(1),

–   έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο στις 9 Ιουνίου 2009 (10809/09),

–   έχοντας υπόψη την 64η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGA), και ειδικότερα τα ακόλουθα ψηφίσματα του εν λόγω οργάνου: «Προς παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις»(2), «Γυναίκες και ανάπτυξη»(3), «Διεθνής στρατηγική για τη μείωση των καταστροφών»(4), «Αρμονία με τη φύση»(5), «Η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν»(6), «Προώθηση της δίκαιης γεωγραφικής εκπροσώπησης στα όργανα των συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα»(7), «Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στο πεδίο των ανθρώπινων δικαιωμάτων»(8), «Η παγκοσμιοποίηση και ο αντίκτυπός της στην πλήρη άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων»(9), «Ενίσχυση της δράσης των Ηνωμένων Εθνών στο πεδίο των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω της προαγωγής της διεθνούς συνεργασίας και της σπουδαιότητας της μη επιλεκτικότητας, της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας»(10), «Προαγωγή μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης πραγμάτων»(11), «Τα δικαιώματα του παιδιού»(12), «Το ανήλικο κορίτσι»(13), «Έκθεση του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων»(14), «Προστασία του παγκόσμιου κλίματος για την παρούσα και τις μελλοντικές γενιές της ανθρωπότητας»(15), «Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών»(16), «Προς έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα: επιταχύνοντας την υλοποίηση των δεσμεύσεων για πυρηνικό αφοπλισμό»(17), «Πυρηνικός αφοπλισμός»(18), «Προαγωγή της πολυμέρειας στον τομέα του αφοπλισμού και της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων»(19),

–   έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας των Ηνωμένων Εθνών και τις δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την παροχή βοήθειας για την καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας,

–   έχοντας υπόψη την επικείμενη διάσκεψη αναθεώρησης του 2010 των συμβαλλομένων μερών της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (ΣΜΔ), την αναθεώρηση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και την αξιολόγηση του έργου του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) και της Επιτροπής Εδραίωσης της Ειρήνης (PBC),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και το πρωτόκολλο του Κιότο στην UNFCCC,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τις προοπτικές για την Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα (DDA) σε συνέχεια της Έβδομης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ(20),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (COP 15)(21),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης(22),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην αναπτυξιακή συνεργασία(23),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Μαΐου 2009, σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόμηση της ειρήνης / των εθνών(24),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και το μέλλον της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (ΣΜΔ)(25),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωσή του, της 22ας Απριλίου 2009, σχετικά με την εκστρατεία «Ας πούμε ΟΧΙ στη βία κατά των γυναικών»(26),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις συμβάσεις ΑΣΧ(27),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τη μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών(28),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 121, παράγραφος 3, και το άρθρο 97 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0049/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, αντλώντας νομιμοποίηση από την καθολική συμμετοχή σε αυτό των κρατών του κόσμου, εξακολουθεί να κατέχει κεντρική θέση στις προσπάθειες διαμόρφωσης και ενίσχυσης των μηχανισμών λήψης αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων μέσω αποτελεσματικής πολυμέρειας βάσει του διεθνούς δικαίου, των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών καθώς και της κοινής προσήλωσης στην υλοποίηση των στόχων που υιοθετήθηκαν στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών του 2005,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για πολυμερή συνεργασία και ενίσχυση του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αποτελέσει κινητήρια δύναμη στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του οργανισμού και να συνεχίσει να στηρίζει σθεναρά τον σημαντικό του ρόλο στο διεθνές σύστημα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα διάρθρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες και τις ανάγκες του 21ου αιώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θεωρεί τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας τμήμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών προκειμένου αυτό το απαραίτητο όργανο να καταστεί ευρύτερα αντιπροσωπευτικό και πιο αποτελεσματικό,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών παρέχοντας περίπου το 40% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού των Ηνωμένων Εθνών, ποσοστό μεγαλύτερο του 40% του κόστους δραστηριοτήτων διατήρησης της ειρήνης και ποσοστό 12% των στρατευμάτων, καθώς και περισσότερο από το ήμισυ της βασικής χρηματοδότησης των ταμείων και των προγραμμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφεξής θα εκπροσωπείται ενιαία στις διεθνείς της σχέσεις και στα διεθνή φόρουμ, από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας («Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος») με την υποστήριξη μιας νέας διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει επίσης επιφέρει αλλαγές στις αρμοδιότητες που άπτονται των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, όπως η αυξημένη ενσωμάτωση των διαφορετικών συνιστωσών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, κυρίως της αναπτυξιακής πολιτικής,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδεχθεί την ΕΚ ως παρατηρητής στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, ως συμβαλλόμενο μέρος σε αρκετές συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών και, σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στον Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ως μέλος,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ διαφώνησαν πρόσφατα σχετικά με το αν θα παραστούν στη διάσκεψη αναθεώρησης του Durban κατά του ρατσισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι προέκυψαν διαφορές κατά τον έλεγχο από μέρους της ΕΕ των επιδόσεων της Κίνας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και κατά την ψηφοφορία επί της έκθεσης Goldstone· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά λειτούργησαν σε βάρος της επιρροής της ΕΕ και της ικανότητάς της να προβάλλει τις αξίες της στα Ηνωμένα Έθνη,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη και ανεξέλεγκτη διάδοση των πυρηνικών όπλων αποτελεί ολοένα μεγαλύτερη απειλή για τον ελεύθερο κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση και των τριών πυλώνων της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (ΣΜΔ), ήτοι της μη διάδοσης, του αφοπλισμού και της συνεργασίας στον τομέα της μη στρατιωτικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, θα αποτελέσει κεντρικό ζήτημα στην επικείμενη διάσκεψη αναθεώρησης της ΣΜΔ,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, υποστηρίζοντας το 2000 τη δήλωση της Χιλιετίας για την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε να μειώσει κατά το ήμισυ την ακραία φτώχεια παγκοσμίως έως το έτος 2015, εστιάζοντας συγχρόνως τις προσπάθειές της στην πρόοδο ως προς την υλοποίηση των οκτώ αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ),

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεσμικές καινοτομίες ως προς την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο εσωτερικό του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να δώσουν νέα ώθηση στις προσπάθειες επίτευξης μιας ολιστικής και συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την ενδυνάμωση των γυναικών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια διεξοδική και νομικώς δεσμευτική διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος για την περίοδο μετά το 2012 αναμένεται να οδηγήσουν σε συμφωνία στην Πόλη του Μεξικού τον Δεκέμβριο του 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος ενδέχεται να επιτείνει τον κίνδυνο συγκρούσεων για φυσικούς πόρους,

1.   απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

o
o   o

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη
   α) να προωθήσει, μέσω ενισχυμένου διαλόγου με τους κυριότερους εταίρους, την αποτελεσματική πολυμέρεια προκειμένου να αναπτυχθεί ένας ισχυρότερος ΟΗΕ· να προαγάγει στους κόλπους του ΟΗΕ την κοινή, συνεκτική και συνεπή προσέγγιση της ΕΕ την οποία προσδοκούν και άλλα μέλη,
   β) να επιδιώξει να προβάλει στο εσωτερικό του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών τον ρόλο της ως έντιμου διαμεσολαβητή μεταξύ διαφορετικών ομάδων συμμετεχόντων, με σκοπό την καλλιέργεια της αλληλοκατανόησης και μιας μεγαλύτερης συνεκτικότητας μεταξύ των τριών πυλώνων των Ηνωμένων Εθνών (ειρήνη και ασφάλεια, ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα)· να προαγάγει ενεργά και να αντιμετωπίσει συστηματικά τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης στους διμερείς της διαλόγους,
   γ) να ασκήσει πίεση για την αναζήτηση λύσεων οι οποίες να καθιστούν πιο ορατό μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ τον ενισχυμένο εξωτερικό ρόλο και τις αυξημένες ευθύνες της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εξασφάλιση επαρκούς χρόνου ομιλίας καθώς και του δικαιώματος πρωτοβουλίας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών· να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά μέσα εξωτερικής δράσης για την πραγματοποίηση αποτελεσματικών και συνεκτικών παρεμβάσεων της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη και να διασφαλίσει ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί στον ενισχυμένο ρόλο της, ιδίως από άποψη προσωπικού,
   δ) να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα ομιλεί με μία φωνή ώστε να κάνει τη θέση της να ακουστεί, αντλώντας συγχρόνως διδάγματα από τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίμα του Δεκεμβρίου του 2009,
   ε) να μεριμνήσει ώστε να εκπροσωπούνται με αποτελεσματικό και συνεκτικό τρόπο οι αξίες και τα συμφέροντα της Ένωσης στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών· σε αυτό το πλαίσιο, να καταβάλει προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει ότι οι υποψηφιότητες κρατών μελών της ΕΕ για την ανάληψη σημαντικών αξιωμάτων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, θα έχουν την πλήρη στήριξη της Ένωσης· να προβάλει τον ρόλο της ως συνεκτικής δύναμης η οποία μπορεί να δρα αποτελεσματικά, ιδίως σε σημαντικές ψηφοφορίες, με σκοπό την επίτευξη ενιαίων θέσεων,
   στ) να επιδιώξει πιο ουσιαστική συνεργασία και διάλογο με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και με αναδυόμενους παγκόσμιους και περιφερειακούς παράγοντες, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, με στόχο να βρει ένα κοινό πρόγραμμα και κοινές λύσεις για τις παγκόσμιες προκλήσεις σε πολυμερές πλαίσιο,
   ζ) να βελτιώσει, ενόψει των νέων δυνατοτήτων της ΕΕ σε επίπεδο εσωτερικού συντονισμού και την εξωτερικής εκπροσώπησης, τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά σημαντικές επικείμενες διοργανώσεις του ΟΗΕ, όπως η αναθεώρηση των ΑΣΧ και η διάσκεψη αναθεώρησης της ΣΜΔ το 2010, καθώς και οι αξιολογήσεις του έργου του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Εδραίωσης της Ειρήνης (PBC) το 2011,
   Η παγκόσμια διακυβέρνηση και η μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
   η) να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον υπό εξέλιξη διάλογο σχετικά με την παγκόσμια διακυβέρνηση και να διασφαλίσει τη σαφή διασύνδεση μεταξύ του έργου της G20 και του ΟΗΕ, ως νόμιμου οργάνου για την ανάληψη παγκόσμιας δράσης,
   θ) να αναλάβει συγκεκριμένη δράση και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά τη στήριξη της διαδικασίας μεταρρύθμισης του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας την ανάγκη για ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας ως προς όλες τις πτυχές του,
   ι) να απευθύνει έκκληση στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να διαμορφώσει μια πιο συνεκτική θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να προωθήσει τη θέση αυτή στον ΟΗΕ· να υπογραμμίσει ότι η δημιουργία έδρας της ΕΕ σε ένα διερυμένο Συμβούλιο Ασφαλείας εξακολουθεί να αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
   ια) να προωθήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών και διεθνικών κοινοβουλίων στις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατικής φύσης των Ηνωμένων Εθνών, των προγραμμάτων τους και των φορέων τους, και να στηρίξει πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και των κοινοβουλίων με τον στόχο αυτόν,
   ιβ) να εντείνει τις προσπάθειες αναζωογόνησης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σε αρμονική συνεργασία με τους κυριότερους εταίρους, μετατρέποντας τις προτάσεις των ειδικών ομάδων εργασίας και τις συστάσεις αξιωματούχων του ΟΗΕ, όπως του προέδρου της 64ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σε συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του ρόλου, του κύρους, της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της Συνέλευσης, καθώς και να συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας του έργου της,
   ιγ) να συμβάλει στην εφαρμογή του νέου συστήματος ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων καθώς και των συναφών θεσμικών καινοτομιών με σκοπό τη δημιουργία, όσο το δυνατόν συντομότερα, ενός πιο συνεκτικού σύνθετου οργανισμού ο οποίος θα εργάζεται για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την προστασία και ενδυνάμωση των γυναικών, μεταξύ άλλων σε καταστάσεις συγκρούσεων και περιόδους μετά από κρίσεις,
   Ειρήνη και ασφάλεια
   ιδ) να στηρίξει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με σκοπό τον καλύτερο ορισμό της έννοιας της αρχής της «Ευθύνης Προστασίας» (Responsibility to Protect - R2P), ώστε να τονιστεί η σπουδαιότητά της για την πρόληψη συρράξεων με ταυτόχρονη ενθάρρυνση της εφαρμογής της,
   ιε) να στηρίξει την πρωτοβουλία των κρατών μελών της ΕΕ για την έγκριση ψηφίσματος του ΟΗΕ σχετικά με τα χημικά όπλα που απορρίπτονται στη θάλασσα και την απειλή που συνιστούν για την οικολογία, την υγεία, την ασφάλεια και την οικονομία, καθώς και σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας για το θέμα αυτό και ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειρίας και τεχνολογιών σε εθελοντική βάση,
   Διαχείριση κρίσεων, διατήρηση και εδραίωση της ειρήνης
   ιστ) να συμβάλει στην ενίσχυση του ειρηνευτικού δυναμικού του ΟΗΕ έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπερέκτασης των δυνάμεών του και να προωθηθεί η ενσωμάτωση της έννοιας της οικοδόμησης της ειρήνης στις δράσεις αποκατάστασης της ειρήνης· να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αναζήτησης νέων οριζόντων για την ειρηνευτική δράση του ΟΗΕ, δίνοντας έμφαση στις συνέργειες μεταξύ του στρατιωτικού και του πολιτικού τομέα και βελτιώνοντας τον συντονισμό μεταξύ διάφορων περιφερειακών εταίρων, ιδίως μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης,
   ιζ) να βελτιώσει, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΟΗΕ, την ανάπτυξη μεικτών ειρηνευτικών δυνάμεων σε αποστολές για τις οποίες υπάρχει εντολή των Ηνωμένων Εθνών· να ενθαρρύνει τα αντίστοιχα όργανα του ΟΗΕ να ενισχύσουν περαιτέρω τις διεθνείς και περιφερειακές εταιρικές σχέσεις για την αποκατάσταση της ειρήνης, ειδικότερα προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή χρήση των περιορισμένων πόρων,
   ιη) να καταβάλει προσπάθειες για την ανάπτυξη συνεκτικής θέσης και δράσεων της ΕΕ όσον αφορά την αξιολόγηση του έργου της Επιτροπής Εδραίωσης της Ειρήνης το 2011· να στηρίξει τις προσπάθειες διεύρυνσης του ρόλου της Επιτροπής Εδραίωσης της Ειρήνης όσον αφορά τη διευκόλυνση και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ειρηνευτικών συμφωνιών και να ενισχύσει τον συμβουλευτικό ρόλο της έναντι του Συμβουλίου Ασφαλείας,
   ιθ) να συνεχίσει να προάγει τη συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ στον τομέα της αποκατάστασης μετά την κρίση και να στοχεύει σε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση ευρέος φάσματος πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών που συμβάλλουν στην κλιμάκωση των συγκρούσεων στις κοινωνίες,
   Πυρηνικός αφοπλισμός και μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, συμβατικός αφοπλισμός και έλεγχος των εξοπλισμών, καταπολέμηση της τρομοκρατίας
   κ) να συνεργαστεί με συνεκτικότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα με τα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την επιτυχή έκβαση της διάσκεψης αναθεώρησης της ΣΜΔ του 2010· να δεσμευτεί υπέρ του πλήρους πυρηνικού αφοπλισμού σύμφωνα με το ψήφισμα 1887 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υιοθετώντας τον στόχο ενός κόσμου απαλλαγμένου από τα πυρηνικά όπλα, μόλις υπάρξουν οι προϋποθέσεις, και του αφοπλισμού βάσει αυστηρού και αποτελεσματικού διεθνούς ελέγχου· να εμβαθύνει τον διάλογό του με όλες τις πυρηνικές δυνάμεις για τη διαμόρφωση ενός κοινού προγράμματος και ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με σκοπό την προοδευτική εξάλειψη και την τελική εξάλειψη των αποθεμάτων πυρηνικών κεφαλών, με παράλληλη βελτίωση των μέσων επαλήθευσης· να ζητήσει επιτακτικά την κύρωση και την έναρξη ισχύος της συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT),
   κα) να στηρίξει την κυβέρνηση των ΗΠΑ όσον αφορά τη δεδηλωμένη προσήλωσή της στον παγκόσμιο πυρηνικό αφοπλισμό, που έχει ενθαρρυνθεί από το όραμα του προέδρου Obama για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα, και να επιδοκιμάσει τις διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διαπραγμάτευση της απόσυρσης των πυρηνικών όπλων από το ευρωπαϊκό έδαφος με την πλήρη συνεργασία της Ρωσίας, προκειμένου η απόσυρση να είναι αναλογική,
   κβ) να υπογραμμίσει την ανάγκη για αποτελεσματικό έλεγχο των εξοπλισμών, συμπεριλαμβανομένων των φορητών όπλων και των πυρομαχικών που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο, και να ασκήσει την επιρροή του για να στηρίξει ευρύτερες, πρακτικότερες και αποτελεσματικότερες προσπάθειες και μέτρα αφοπλισμού· να τονίσει την ανάγκη για πλήρη υλοποίηση της Σύμβασης για τα χημικά όπλα (CWC), της Σύμβασης για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα (BTWC), της Σύμβασης για τα πυρομαχικά διασποράς (CCM) και της Σύμβασης για τις νάρκες κατά προσωπικού (APMC), υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς καθεστώτος κατά της διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής,
   κγ) να ενισχύσει τη συνεργασία και τον συντονισμό με σημαντικούς εταίρους στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, με βάση τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και να στηρίξει τις πολυμερείς προσπάθειες του ΟΗΕ κατά της τρομοκρατίας (συμπεριλαμβανομένων ενεργειών για να εναρμονισθεί το σύστημα του καταλόγου τρομοκρατών του ΟΗΕ προς τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου ανθρώπινων δικαιωμάτων), καθώς και την αποτελεσματική υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών κατά της τρομοκρατίας· να εντείνει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας και τη σύναψη ολοκληρωμένης σύμβασης σχετικά με τη διεθνή τρομοκρατία· να δείχνει πνεύμα στενής συνεργασίας σε περιπτώσεις στις οποίες κινδυνεύουν οι ζωές ομήρων,
   Ανάπτυξη και αλλαγή του κλίματος
   κδ) να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει ο ΟΗΕ, καθόσον ο σημερινός κατακερματισμός ενέχει τον κίνδυνο προοδευτικής περιθωριοποίησης του ΟΗΕ ως πρωταγωνιστικού παράγοντα στον τομέα της ανάπτυξης· να επιμείνει στην αναγκαιότητα ενός πιο συνεκτικού προγραμματικού και επιχειρησιακού πλαισίου του ΟΗΕ προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΗΕ,
   κε) να επιμείνει να μην χρησιμοποιηθεί η κρίση ως δικαιολογία για να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει η απαραίτητη παγκόσμια αντίδραση στην αλλαγή του κλίματος και την περιβαλλοντική υποβάθμιση, και να χρησιμοποιηθεί αντ« αυτού η αντίδραση στην κρίση ως ευκαιρία για τη θεμελίωση μιας νέας και σύγχρονης πράσινης οικονομίας· σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία πράσινης οικονομίας, που δρομολογήθηκε από το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, πρέπει να υποστηριχθεί πλήρως και οι σχετικές συζητήσεις για μια παγκόσμια πράσινη νέα συμφωνία πρέπει να ενθαρρυνθούν,
   κστ) να τονίσει την ανάγκη για βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη,
   κζ) να επαναβεβαιώσει την αρχή σύμφωνα με την οποία η πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να σχεδιάζεται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τις αποδέκτριες χώρες,
   Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετηρίδας
   κη) κατά την προετοιμασία για τη διάσκεψη αναθεώρησης των ΑΣΧ, να επιβεβαιώσει εκ νέου τη δέσμευσή του ότι οι ΑΣΧ πρέπει να επιτευχθούν έως το 2015· να απευθύνει έκκληση σε όλους τους εταίρους του να πράξουν το ίδιο, επισημαίνοντας το γεγονός ότι οι δωρητές δεν εκπληρώνουν το σύνολο των υποχρεώσεων που ανέλαβαν το 2005 όσον αφορά τις ετήσιες ροές βοήθειας, καθώς και ότι η συνολική πρόοδος είναι υπερβολικά βραδεία για να καταστεί δυνατή η επίτευξη των περισσότερων στόχων έως το 2015,
  κθ) να αναλάβει ισχυρό ηγετικό ρόλο ενόψει της υψηλού επιπέδου συνόδου ολομελείας για τους ΑΣΧ, προωθώντας ιδιαίτερα τους ακόλουθους στόχους:
   να τονισθεί εκ νέου ότι οι ΑΣΧ είναι το ελάχιστο που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2015, με καταπολέμηση κάθε προσπάθειας μετριασμού, εξασθένησης ή καθυστέρησης σε σχέση με τα υπεσχημένα·
   σύναψη συμφωνίας μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών για ταχύτερη δράση που θα περιλαμβάνει σαφή και συγκεκριμένα σχέδια και δεσμεύσεις, δεδομένου ότι οι ΑΣΧ και οι υποσχέσεις πόρρω απέχουν από το να τηρηθούν και άνω του ενός δισ. άτομα εξακολουθούν να διαβιούν υπό συνθήκες εξαιρετικής φτώχειας, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί·
   να δοθεί μια σαφής ένδειξη ότι θα εγκριθεί πριν από το 2015 μια νέα, ακόμη πιο φιλόδοξη ατζέντα για την εκρίζωση της φτώχειας, που θα εξασφαλίζει συνεχείς προσπάθειες για την πλήρη επίτευξη του στόχου αυτού·
   άσκηση πίεσης για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών του ΟΗΕ και για ένα συνεπέστερο επιχειρησιακό πλαίσιο του ΟΗΕ, προκειμένου να αποφεύγεται ο κατακερματισμός και έτσι να καταστεί δυνατή η επίτευξη των ΑΣΧ,
   λ) να δηλωθεί απερίφραστα ότι η υλοποίηση των ΑΣΧ δεν είναι μόνον ηθική υποχρέωση, αλλά συμβάλλει επίσης σημαντικά στην προώθηση της ευημερίας, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στον κόσμο,
   λα) να υπογραμμισθεί ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταβάλει επιπλέον προσπάθειες για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες· να προτείνει καινοτόμους μηχανισμούς χρηματοδότησης, όπως έναν διεθνή φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές,
   λβ) να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός, συνέπεια στην πολιτική και η επίτευξη του ΑΣΧ 8, καθώς και να μειωθεί το χρηματοδοτικό χάσμα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του Gleneagles του 2010 και να ανέλθει το σύνολο της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας (ΔΑΒ) σε 154 δισ. δολάρια (σε τιμές 2008),
   λγ) να επιβεβαιώσει εκ νέου, στο πλαίσιο της υψηλού επιπέδου συνόδου ολομελείας για τους ΑΣΧ, τη συλλογική του δέσμευση για τη διάθεση του 0,7% του ΑΕΕ σε ΔΑΒ έως το 2015, βάσει σαφών και δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων που θα ισχύουν για κάθε κράτος μέλος,
   λδ) να εμμείνει στη θέση ότι οι πόροι που έχουν διατεθεί για την επίτευξη των ΑΣΧ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής και της κλιματικής κρίσης· αντ« αυτού, να κινητοποιήσει πρόσθετους πόρους και να δρομολογήσει αποτελεσματικότερη δράση για την επίτευξη στόχων ως προς τους οποίους η πρόοδος είναι υπερβολικά περιορισμένη, όπως ο ΑΣΧ5 (μητρική υγεία) και ο ΑΣΧ4 (παιδική θνησιμότητα)· να εστιάσει την προσοχή στην επανενεργοποίηση των ΑΣΧ σύμφωνα με μια ατζέντα και έναν χάρτη πορείας για την περίοδο 2010-2015,
   Αλλαγή του κλίματος
   λε) να προωθήσει συζήτηση ενόψει της επικείμενης διάσκεψης των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (COP16) στο Μεξικό τον Δεκέμβριο του 2010, και να ξεκινήσει προσπάθειες για τη δημιουργία συναίνεσης ως προς την έγκριση μιας νέας δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος για την περίοδο μετά το 2012,
   λστ) να αποφύγει τα οργανωτικά και διαρθρωτικά σφάλματα της COP15 στην Κοπεγχάγη, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί διεθνής δεσμευτική συμφωνία, προτείνοντας συγκεκριμένους κανόνες ψηφοφορίας, βάσει σημαντικών πλειοψηφιών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόοδος των διαπραγματεύσεων,
   Ανθρώπινα δικαιώματα
   Θεσμικά θέματα
   λζ) να παροτρύνει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να εκφράζεται με μία φωνή εξ ονόματος όλων των κρατών μελών της ΕΕ όταν αναφέρεται σε θέματα που άπτονται των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς επίσης και να καλέσει όλα τα κράτη μέλη να δίνουν έμφαση σε αυτές τις ενιαίες θέσεις της ΕΕ, προκειμένου να τους προσδίδουν μεγαλύτερο κύρος, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ, η οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών είναι μία από τις αρχές που καθοδηγούν τη δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή, και ότι η στήριξη της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι ένας από τους στόχους της εξωτερικής της δράσης,
   λη) να διαμορφώσει, στο πλαίσιο έγκαιρου και ουσιαστικού διαλόγου με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα μέλη του ΟΗΕ, μια αποτελεσματική και ενεργητική στρατηγική διαπραγμάτευσης καθώς και μια κοινή θέση ως προς την αξιολόγηση του έργου του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) το 2011, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση των μεθόδων εργασίας θα διεξαχθεί στη Γενεύη, ενώ η συζήτηση για το καθεστώς του φορέα θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη· να ενισχύσει την Τρίτη Επιτροπή, στην οποία η συμμετοχή είναι καθολική, ως δίαυλο επικοινωνίας για τις υποθέσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων που συζητούνται στο ΣΑΔ, έχοντας υπόψη ότι η Τρίτη Επιτροπή θα μπορούσε επίσης να αντισταθμίσει τις ελλείψεις του ΣΑΔ,
   λθ) να συμφωνήσει με διαπεριφερειακούς εταίρους, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΣΑΔ, για τα κριτήρια συμμετοχής και να καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκλογή του ΣΑΔ· να προωθήσει την ενίσχυση του ΣΑΔ και των ειδικών διαδικασιών χωρίς να ανοίξει τη δέσμη της θεσμικής οικοδόμησης και με διατήρηση της ανεξαρτησίας της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (HCHR)· να υποστηρίξει τη δυνατότητα του ΣΑΔ να αντιμετωπίζει συγκεκριμένες παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω ψηφισμάτων που αφορούν συγκεκριμένες χώρες,
   μ) να στηρίξει τον νέο Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, προκειμένου να ενσωματωθούν οι πτυχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις καίριες πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις που λαμβάνονται στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη,
   Θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων
   μα) να ταχθεί σθεναρά υπέρ της άποψης ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει καταστάσεις που αφορούν συγκεκριμένες χώρες στο πλαίσιο ψηφισμάτων, προσπαθώντας συγχρόνως να αποφεύγεται η χρήση «προτάσεων μη ανάληψης δράσης»,
   μβ) να αναλάβει ηγετικό ρόλο κατά την προώθηση και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μελών ευάλωτων ομάδων και μειονοτήτων, της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, της θρησκευτικής ελευθερίας, των δικαιωμάτων του παιδιού, της προστασίας των προασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών,
   μγ) να υποστηρίξει σθεναρά την απόδοση προτεραιότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διαμόρφωση της αντίδρασης στην παγκόσμια οικονομική ύφεση, διότι ο αρνητικός της αντίκτυπος γίνεται δυσανάλογα αισθητός στα ήδη περιθωριοποιημένα τμήματα του πληθυσμού σε πολλές χώρες, όπου η απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι σημαντικά περιορισμένη ή εντελώς υπονομευμένη,
   μδ) να εστιάσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της παγκόσμιας τάσης υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής, επιδιώκοντας την έγκριση του αντίστοιχου ψηφίσματος για τη θανατική ποινή· να στηρίξει όλες τις προσπάθειες κατάργησης των βασανιστηρίων και να ενθαρρύνει ιδίως την έγκριση του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων,
   Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και ενδυνάμωση των γυναικών
   με) να αγωνιστεί υπέρ της ενδυνάμωσης περισσότερων γυναικών, έτσι ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν τον ζωτικό τους ρόλο ως προς την προώθηση της βιώσιμης ειρήνης, της ασφάλειας και της συμφιλίωσης, καθώς και να προωθήσει τη συμμετοχή τους σε προσπάθειες διαμεσολάβησης και επίλυσης συγκρούσεων, επίσης ενόψει της επικείμενης 10ης επετείου της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· να ενθαρρύνει όσα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη αναλάβει δράση σε αυτόν τον τομέα να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣΔ) για την εφαρμογή της απόφασης,
   μστ) να επιδείξει τη βαθιά του δέσμευση έναντι της απόφασης 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε το 2000, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για τη δέκατη επέτειό του,
   μζ) να καταπολεμήσει αποφασιστικά και με κάθε μέσο τη χρήση του βιασμού και της γενετήσιας βίας ως πολεμικών όπλων· να ταχθεί υπέρ της θέσης ότι τα εγκλήματα αυτά πρέπει να τιμωρούνται ως εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και ότι τα θύματα τέτοιων εγκλημάτων πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια μέσω ειδικών προγραμμάτων στήριξης· να στηρίξει τη νεοδιορισθείσα Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις,
   Τελικές συστάσεις
   μη) να καταβάλει προσπάθειες ώστε να συμπεριληφθεί χωριστό θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη της 65ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των περιφερειακών συνελεύσεων, των εθνικών κοινοβουλίων και της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), έτσι ώστε προωθηθεί ο διάλογος σχετικά με το πώς μπορούν οι βουλευτές, τα εθνικά κοινοβούλια και οι περιφερειακές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από την 63η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμά της με τίτλο «Συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης» (A/RES/63/24)·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στην Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο, στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0150.
(2) A/RES/64/223.
(3) A/RES/64/217.
(4) A/RES/64/200.
(5) A/RES/64/196.
(6) A/RES/64/176.
(7) A/RES/64/173.
(8) A/RES/64/171.
(9) A/RES/64/160.
(10) A/RES/64/158.
(11) A/RES/64/157.
(12) A/RES/64/146.
(13) A/RES/64/145.
(14) A/RES/64/143.
(15) A/RES/64/73.
(16) A/RES/64/69.
(17) A/RES/64/57.
(18) A/RES/64/53.
(19) A/RES/64/34.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0110.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0089.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0056.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0029.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0372.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0333.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0259.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0152.
(28) EE C 124 E, 25.5.2006, σ. 549.


Δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομά
PDF 306kWORD 78k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομά
P7_TA(2010)0085RC-B7-0222/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 151, 153 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες και να βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπουν στην ΕΕ να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος όλων των πολιτών και για την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1), της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2), της 15ης Νοεμβρίου 2007 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών(3), της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά(4), της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την απογραφή των Ρομά με βάση την εθνοτική καταγωγή στην Ιταλία(5), και της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κοινωνική κατάσταση των Ρομά και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας της ΕΕ(6),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(7), την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(8), την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(9), η οποία προβλέπει την ευθυγράμμιση των νόμων και κανονισμών που τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν σε περιπτώσεις αδικημάτων όπου εμπλέκονται ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, και την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών(10), η οποία εγγυάται σε όλους τους πολίτες το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης σε όλη την ΕΕ υπό τον όρο να εργάζονται ή να αναζητούν απασχόληση, να σπουδάζουν ή να είναι αυτάρκεις ή συνταξιούχοι,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις για τους Ρομά, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2009, που δημοσιεύθηκαν από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων(11) και την έκθεση του αρμόδιου Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Thomas Hammarberg,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2007 και του Ιουνίου 2008, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου 2008 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την ένταξη των Ρομά, τα οποία εγκρίθηκαν στο Λουξεμβούργο στις 8 Ιουνίου 2009,

–   έχοντας υπόψη ότι το 2005 κηρύχτηκε η δεκαετία της ένταξης των Ρομά και ιδρύθηκε το ταμείο εκπαίδευσης των Ρομά, από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, από υποψήφιες προς ένταξη χώρες και από άλλες χώρες στις οποίες τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν σημαντική παρουσία,

–   έχοντας υπόψη την πρώτη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομά, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, και την επικείμενη δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομά, που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρδοβα της Ισπανίας στις 8 Απριλίου 2010 και αποτελεί κεντρική εκδήλωση της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου,

–   έχοντας υπόψη την αναμενόμενη στο τέλος του 2010 έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά,

–   έχοντας υπόψη τις δέκα κοινές βασικές αρχές για την ένταξη των Ρομά,

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις της 12ης Φεβρουαρίου 2010 (O-0017/2010 – B7-0013/2010, O-0018/2010 – B7-0014/2010) και της 24ης Φεβρουαρίου 2010 (O-0028/2010 – B7-0202/2010, O-0029/2010 – B7-0203/2010) προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομά,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 10-12 εκατομμύρια ευρωπαίων Ρομά εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές συστηματικές διακρίσεις και σε πολλές περιπτώσεις μεγάλη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των ευρωπαίων Ρομά έγιναν πολίτες της ΕΕ μετά τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007, αποκτώντας έτσι το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους να μετακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ευρωπαίων Ρομά, που έχουν μακρά παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, διαφέρει από εκείνην των ευρωπαϊκών εθνικών μειονοτήτων και δικαιολογεί ειδικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ρομά, ως άτομα και ως κοινότητες, που αποφάσισαν να εγκατασταθούν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από εκείνο του οποίου την υπηκοότητα έχουν, βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευπαθή θέση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει ποικίλους μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταπολεμηθεί ο αποκλεισμός των Ρομά, όπως η νέα ευκαιρία που παρέχεται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων να αφιερωθεί έως το 2% της συνολικής πρόβλεψης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε δαπάνες για τη στέγαση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2010 ή οι υφιστάμενες δυνατότητες βάσει του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου δεν έχει επαρκώς μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο ούτε έχει εφαρμοσθεί πλήρως από όλα τα κράτη μέλη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί κατ« επανάληψη να προάγει ενεργά τις αρχές των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης για τον πληθυσμό των Ρομά σε όλη την Ευρώπη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρυσι σημειώθηκε αισθητή αύξηση των αντι-τσιγγάνικων αισθημάτων στα μέσα ενημέρωσης και στον πολιτικό λόγο σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και αυξανόμενη συχνότητα βιαιοπραγιών ρατσιστικού χαρακτήρα σε βάρος των Ρομά,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά σε ό,τι αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους για εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία και στέγη τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, ήταν άνιση και αργή,

Θ.   εκτιμώντας ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε όσους αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις,

Ι.   εκτιμώντας ότι πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των Ρομά στις κυβερνητικές δομές και τη δημόσια διοίκηση στα κράτη μέλη.

1.   καταδικάζει την πρόσφατη έξαρση της αθιγγανοφοβίας σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ υπό μορφή τακτικής ρητορικής μίσους και επιθέσεων κατά των Ρομά·

2.   θεωρεί ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά, που αποτελούν μία πανευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα, απαιτεί μία συνολική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

3.   εκφράζει την ανησυχία του για τις διακρίσεις που υφίστανται οι Ρομά στην εκπαίδευση (ιδίως τον διαχωρισμό), στη στέγαση (ιδίως αναγκαστικές εξώσεις και μη αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης, συχνά σε γκέτο), στην απασχόληση (εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό εργασίας) και στην πρόσβαση στα συστήματα υγείας και σε άλλες κοινωφελείς υπηρεσίες, όπως και σε ό,τι αφορά το εκπληκτικά χαμηλό επίπεδο πολιτικής συμμετοχής τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αυστηρή τήρηση των μέτρων υπέρ των ίσων ευκαιριών κατά την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων, έτσι ώστε τα έργα να μην επιδεινώνουν άμεσα ή έμμεσα το διαχωρισμό και τον αποκλεισμό των Ρομά· τονίζει ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2010, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά με την επιλεξιμότητα των στεγαστικών παρεμβάσεων υπέρ περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, η οποία επιτρέπει στεγαστικές παρεμβάσεις για τις ευπαθείς ομάδες στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, και καλεί για ταχεία υλοποίηση του αναθεωρημένου κανονισμού, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν ενεργά αυτή τη δυνατότητα· θεωρεί, από την άποψη αυτή, ότι η στέγαση είναι προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση αποτελεσματικής κοινωνικής ένταξης· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε η διευκόλυνση για τα μικροδάνεια που εγκρίθηκε πρόσφατα να είναι ανοικτή στους Ρομά, για να βοηθήσει την ένταξή τους στην αγορά εργασίας·

4.   αναγνωρίζει πως η πλήρης ιδιότητα του πολίτη και η κοινωνικο-οικονομική συμμετοχή των Ρομά επηρεάζονται από μια ιστορία διακρίσεων και κοινωνικού στιγματισμού· εκτιμά πως η σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος της ένταξης των Ρομά πρέπει να συμπληρωθεί με τη λήψη προδραστικών μέτρων για την υπέρβαση των περασμένων και των σημερινών διακρίσεων· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή σε αυτή την πτυχή στο πλαίσιο της όλης αντιμετώπισης εκ μέρους της του θέματος της ένταξης των Ρομά

5.   θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν από κοινού την ευθύνη να προωθήσουν την ενσωμάτωση των Ρομά και να υποστηρίξουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη ορατών αποτελεσμάτων στο πεδίο αυτό· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υποστηρίξουν τα αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία του κατάλληλου κοινωνικού και πολιτικού κλίματος για την υλοποίηση μέτρων ένταξης των Ρομά, για παράδειγμα υποστηρίζοντας τις εκστρατείες δημόσιας διαπαιδαγώγησης ώστε να αυξηθεί η ανεκτικότητα των μη Ρομά πληθυσμών απέναντι στην κουλτούρα και την ένταξη των Ρομά, τόσο στις χώρες των οποίων οι Ρομά είναι πολίτες όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες διαμονής τους

6.   επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την ένταξη των Ρομά, που εγκρίθηκαν Λουξεμβούργο στις 8 Ιουνίου 2009 και τα οποία ενσωματώνουν τις Κοινές Βασικές Αρχές για την Ένταξη των Ρομά, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τα λαμβάνουν υπόψη τους όταν εκπονούν και εφαρμόζουν πολιτικές για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη στήριξη της ισότητας των φύλων, την καταπολέμηση των διακρίσεων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και για τη διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, τη στέγαση, την υγεία, την απασχόληση, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη δικαιοσύνη, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, καθώς και στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες· επικροτεί το αίτημα προς την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να δώσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και στις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν σχέση με την ένταξη των Ρομά· επικροτεί το αίτημα προς την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να δώσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και στις ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν σχέση με την ένταξη των Ρομά

7.   εκφράζει βαθιά ανησυχία διότι, παρά τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μέχρι τώρα ανταποκριθεί στο αίτημά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 να καταρτίση ευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ρομά, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και την προώθηση των προσπαθειών για τη βελτίωση της κατάστασης των πληθυσμών Ρομά·

8.   καλεί, επομένως, και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική για την ένταξη των Ρομά, ως μηχανισμό για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων κατά των Ρομά στην Ευρώπη·

9.   αναμένει την ανακοίνωση της Επιτροπής, που πρόκειται να παρουσιαστεί μετά την προσεχή ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομά, όπου θα εξετασθούν οι πολιτικές και οι μηχανισμοί που ήδη υπάρχουν για τη βελτίωση της ένταξης των Ρομά, και οι παράγοντες της ανεπαρκούς μέχρι σήμερα προόδου· ζητεί να περιέχει η ανακοίνωση αυτή σαφείς στόχους και μηχανισμούς για το μελλοντικό σχεδιασμό της πολιτικής που αφορά τους Ρομά·

10.   καλεί τους νέους Ευρωπαίους Επιτρόπους να δώσουν προτεραιότητα στα ζητήματα που σχετίζονται με τους Ρομά και που καλύπτονται από τα χαρτοφυλάκιά τους, και να προωθήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα συντονισμού μεταξύ των ιδίων και των Γενικών Διευθύνσεων, προκειμένου να καλυφθούν σε επίπεδο Ένωσης τα θέματα που αφορούν τους Ρομά· καλεί την Επιτροπή να ορίσει έναν από τους Επιτρόπους ως υπεύθυνο για τον συντονισμό της πολιτικής που αφορά τους Ρομά

11.   προτρέπει τα όργανα της ΕΕ να ενσωματώσουν τις κοινότητες Ρομά, από το επίπεδο της βάσης μέχρι το επίπεδο των διεθνών ΜΚΟ, στη διεργασία της ανάπτυξης συνολικής πολιτικής της Ένωσης για τους Ρομά, σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της εποπτείας, και επίσης να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες της δεκαετίας για την ένταξη των Ρομά 2005-2015, το σχέδιο δράσης του ΟΑΣΕ και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΗΕ και του ιδίου του Κοινοβουλίου· ζητεί να κινητοποιηθεί η κοινότητα των Ρομά για την από κοινού εφαρμογή της πολιτικής για την ένταξη, δεδομένου ότι αυτή μπορεί να αποβεί επιτυχής μόνον εάν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετάσχουν πλήρως σε αυτήν·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει οριζόντια αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τους Ρομά, και να προωθήσει και άλλες προτάσεις για την επίτευξη συνεκτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρομά, να παροτρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη ορατών αποτελεσμάτων, να ενθαρρυνθεί η κριτική ανάλυση των αδυναμιών στις πολιτικές, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών και να υπάρξει αξιοποίηση όλων των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από το πιλοτικό πρόγραμμα για τους Ρομά, και τα οποία πρέπει να τροφοδοτήσουν τις γενικότερες πολιτικές·

13.   προτρέπει τους διοργανωτές της Διάσκεψης Κορυφής και την ΕΕ να ορίσουν μια ξεκάθαρη πολιτική συνέχεια στα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παλαιότερων καταστάσεων όπου ούτε πολιτικά συμπεράσματα ούτε συγκεκριμένες προτάσεις είχαν εγκριθεί· εκτιμά πως η Διάσκεψη Κορυφής δεν θα πρέπει να αρκεσθεί σε διακηρύξεις, αλλά θα πρέπει να εστιασθεί στην ανάληψη στρατηγικών πολιτικών δεσμεύσεων που να μαρτυρούν μια πολιτική βούληση για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των κοινοτήτων Ρομά και της πλειονότητας του πληθυσμού·

14.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να κάνουν χρήση των υφισταμένων πρωτοβουλιών, όπως είναι η δεκαετία για την ένταξη των Ρομά, με σκοπό την ένταση των προσπαθειών σε αυτό το πεδίο·

15.   θεωρεί σημαντικό το να καταρτισθεί ένα σύνθετο αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα στοχεύει ταυτόχρονα σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής και θα καθιστά δυνατή την άμεση επέμβαση σε περιοχές γκέτο αντιμέτωπες με σοβαρά διαρθρωτικά μειονεκτήματα·

16.   τονίζει πως τα μέτρα κατά των διακρίσεων από μόνα τους δεν επαρκούν για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά, αλλά απαιτείται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια θεμελιωμένη σε μια στέρεη νομική βάση για το συντονισμό των μέτρων από τους θεσμικούς και κοινωνικούς ενδιαφερόμενους και για να αναγκασθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους· επομένως, αποδέχεται ταυτόχρονα την ανάγκη μιας σαφούς νομοθετικής δέσμευσης και αξιόπιστων δημοσιονομικών πόρων·

17.   συνιστά στο Συμβούλιο να εγκρίνει μια κοινή θέση για τη διαρθρωτική και προενταξιακή χρηματοδοτική πολιτική, που να απηχεί την ευρωπαϊκή πολιτική δέσμευση για αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν αυτοί οι πόροι για την προώθηση της ένταξης των Ρομά και για τη διασφάλιση του πλήρους συνυπολογισμού των Κοινών Βασικών Αρχών για την Ένταξη των Ρομά σε οποιαδήποτε αναθεώρηση των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, έχοντας επίσης κατά νου την προσεχή περίοδο προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να εκτιμήσει τις μέχρι στιγμής κοινωνικές επιπτώσεις των επενδύσεων που χρησιμοποιούν προενταξιακούς και διαρθρωτικούς πόρους που απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες, να συναγάγει συμπεράσματα και να μελετήσει νέες πολιτικές και κανόνες εάν αυτό κριθεί απαραίτητο σε αυτό το πεδίο·

18.   τονίζει ότι οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες πρέπει να συμμετάσχουν στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια ένταξης των Ρομά το συντομότερο, δεδομένου ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις προσφέρουν μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για να δρομολογηθεί μια ουσιώδης αλλαγή στη στάση των κυβερνήσεων έναντι των Ρομά·

19.   επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα οποιαδήποτε μέτρα έχουν άμεση ή έμμεση επίπτωση στους Ρομά πολίτες της ΕΕ θα είναι συνεπή με τις αρχές που εκτίθενται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στην οδηγία περί φυλετικής ισότητας που απαγορεύει ρητά τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις· εκφράζει ανησυχία για τον αναγκαστικό επαναπατρισμό Ρομά προς χώρες των Δυτικών Βαλκανίων όπου θα ήταν πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα έλλειψης στέγης και διακρίσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης, και καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων με την παροχή της δέουσας βοήθειας και με παρακολούθηση·

20.   τονίζει την επισφαλή κατάσταση πολλών Ρομά οι οποίοι, ασκώντας την ελευθερία μετακίνησης εντός της ΕΕ, μετανάστευσαν εντός του εδάφους της· τονίζει πως οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται σε σχέση με τις ομάδες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνο προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τη νομοθεσία και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποφασίσουν κατά πόσον υπάρχει ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής στάσης·

21.   υπογραμμίζει τη σημασία του να δοθεί ένας ρόλος στις τοπικές αρχές, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των προσπαθειών για την προώθηση της ενσωμάτωσης των Ρομά και την καταπολέμηση των διακρίσεων· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη προκειμένου αυτά να ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές να κάνουν καλύτερη χρήση των διαρθρωτικών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για να προαγάγουν την ένταξη των Ρομά, συμπεριλαμβανομένης της αντικειμενικής παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων·

22.   τονίζει τη σημασία των πανενωσιακών οργανώσεων Ρομά ως κεντρικών στοιχείων για τη διασφάλιση της επιτυχίας των πολιτικών κοινωνικής ένταξης καθώς και την ανάγκη συμμετοχής των εκπροσώπων των Ρομά σε όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προαγωγή των δικαιωμάτων τους και στην ένταξη των κοινοτήτων τους· εκτιμά πως χρειάζονται μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την οικοδόμηση της επαγγελματικής και οργανωτικής ικανότητας των Ρομά και για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των Ρομά ως «οριζόντιας» προτεραιότητας· τονίζει ότι για την επιτάχυνση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά είναι ζωτικής σημασίας η πολιτική ανεξαρτησία και η προώθηση της αυτο-οργάνωσης των Ρομά από άποψη οικονομικών, ακαδημαϊκών και ανθρώπινων πόρων·

23.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον ΟΑΣΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0151.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0244.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0534.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0035.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0361
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0117.
(7) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(8) ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
(9) ΕΕ L 328, 6.12.2008, σ. 55.
(10) ΕΕ L 158, 30.4.2004, σ. 77.
(11) Έκθεση σχετικά με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2009· European Union Minorities and Discrimination Survey, Data in Focus Report: The Roma in 2009· The Situation of Roma EU Citizens Moving to and Settling in Other EU Member States· και Housing Conditions of Roma and Travellers in the European Union: Comparative Report.


Προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2011 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
PDF 413kWORD 131k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2011 – Τμήμα III – Επιτροπή (2010/2004(BUD))
P7_TA(2010)0086A7-0033/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 313 και 314 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–   έχοντας υπόψη τον επικαιροποιημένο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Επιτροπής για το διάστημα 2007-2013 που υποβλήθηκε σύμφωνα με το σημείο 46 της προαναφερθείσας διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνεδρίασης συνεννόησης της 18ης Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (Α7-0033/2010),

Γενικές πτυχές του προϋπολογισμού

1.   σημειώνει ότι για το 2011 το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2007-2013 προβλέπει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) συνολικού ύψους 142,629 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει δυνητική μέγιστη αύξηση μόνον κατά 0,83% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2010 όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (141,453 δισεκατομμύρια ευρώ σε ΠΑΥ)· σημειώνει ότι το ύψος των πιστώσεων πληρωμών (ΠΠ) ορίζεται σε 134,263 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 9,2% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2010 (122,937 δισεκατομμύρια ευρώ σε ΠΠ)· υπενθυμίζει ότι τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν μόνον περίπου 1% του ΑΕΠ της ΕΕ και βρίσκονται συνεπώς σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι προβλέπει η τρέχουσα απόφαση για τους ιδίους πόρους·

2.   επισημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ ΠΑΥ και ΠΠ στο ΠΔΠ ισούται με 8,366 δισεκατομμύρια ευρώ· υπενθυμίζει ότι παρά τη διαφορά 6,689 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνον για το 2010 στο ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε για το 2010 δείχνει διαφορά 18,515 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω περαιτέρω μείωσης των πληρωμών· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για την αύξηση των διαφορών μεταξύ ΠΑΥ και ΠΠ, οι οποίες δημιουργούν ελλείμματα μακροπρόθεσμα, και τονίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε όλη τη διαδικασία του προϋπολογισμού για να κρατήσει τις διαφορές σε διατηρήσιμο και διαχειρίσιμο επίπεδο·

3.   υπενθυμίζει ότι εκτός από κάποιες σκέψεις σχετικά με τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για τα εναπομείναντα έτη (2011-2013), η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή υποχρεώθηκε να αναθεωρήσει το ΠΔΠ επανειλημμένα, επειδή δεν επέτρεπε στην ΕΕ να αντιδράσει σωστά και ικανοποιητικά σε ποικίλες προκλήσεις που ανέκυπταν κατά τα τελευταία έτη· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι είναι απολύτως απαραίτητη μια σε βάθος ανασκόπηση και αναθεώρηση του ΠΔΠ· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει την έκθεσή της σχετικά με τη λειτουργία της τρέχουσας διοργανικής συμφωνίας με βάση τις δηλώσεις 1 και 3 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, μαζί με συγκεκριμένες προτάσεις αναθεώρησης του σημερινού ΠΔΠ για την περίοδο 2007 – 2013, πριν από το πρώτο εξάμηνο του 2010·

4.   επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2011 είναι ο τέταρτος από τους επτά που υπάγονται στο τρέχον ΠΔΠ και τονίζει ότι τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 37 της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του περιθωρίου νομοθετικής ευελιξίας 5% καθίστανται τώρα εύλογα, δεδομένου ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής έχουν σαφέστερη εικόνα των αδυναμιών των υφισταμένων προγραμμάτων και των θετικών εξελίξεων που παρατηρήθηκαν σε αυτά· υπενθυμίζει ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας, η διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ευελιξίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκτέλεσή του με χρήσιμο τρόπο· προσδοκά, ο κανονισμός του Συμβουλίου για το ΠΔΠ να εγκριθεί με βάση το έγγραφο COM(2010)0072 τελικό, και η προσεχής διοργανική συμφωνία να εγκριθεί με βάση το έγγραφο COM(2010)0073 τελικό, ώστε να προσφέρεται μεγαλύτερη ευελιξία·

5.   επισημαίνει ότι η ενίσχυση ορισμένων πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ μετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας λογικά θα πρέπει να συνεπάγεται πρόσθετες χρηματοοικονομικές δυνατότητες για την ΕΕ·

6.   στο πλαίσιο των ενδιάμεσων επανεξετάσεων των προγραμμάτων που υπάγονται στη συναπόφαση, ζητεί από την Επιτροπή να του παράσχει αναλυτική επισκόπηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων για όλους τους τομείς των δαπανών·

7.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εσωτερική αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2009, οι περισσότερες δηλώσεις δραστηριοτήτων για τη στήριξη του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2010 περιείχαν σαφή και περιεκτική αιτιολόγηση της προστιθέμενης αξίας της δράσης της ΕΕ, περιελάμβαναν δε δείκτες και στόχους SMART και σχετικούς με συγκεκριμένα αποτελέσματα· τονίζει πάντως ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των αποτελεσμάτων που αφορούν δαπάνες δαπανών και να αξιοποιούνται καλύτερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι ήταν σπάνιες οι αιτιολογήσεις πιστώσεων με βάση επιδόσεις·· αναμένει συνεπώς ότι η Επιτροπή θα βελτιώσει αναλόγως τις δηλώσεις δραστηριοτήτων της για το 2011·

8.   υποστηρίζει ότι οι βελτιώσεις που χρειάζεται ακόμα να γίνουν στο συγκεκριμένο πεδίο, ειδικότερα όσον αφορά τις Γενικές Διευθύνσεις του τομέα των εξωτερικών σχέσεων (RELEX) και τα προενταξιακά προγράμματα, έχουν αποφασιστική σημασία τόσο για να εξασφαλιστεί η εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όσο και για να αντληθεί το μέγιστο όφελος από την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων και από τον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό στην Επιτροπή, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των νέων καθηκόντων και προκλήσεων που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2011

9.   υπενθυμίζει ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο των περιορισμών του ΠΔΠ, μπόρεσε να εξασφαλίσει κάποια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία επιπλέον των εθνικών προσπαθειών που καταβάλλονται στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης εγκρίνοντας μεγαλόπνοο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (EERP), αλλά σημειώνει ότι η συνολική οικονομική κατάσταση στην ΕΕ παραμένει μη ικανοποιητική·

10.   τονίζει ότι η νεολαία έχει τεράστια σημασία τόσο τώρα όσο και για το μέλλον της ΕΕ και ότι πρέπει να της δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά τον καθορισμό των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων· τονίζει ότι η νεολαία βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών κοινωνικής ένταξης και ότι η ικανότητά της για καινοτομία αποτελεί κεφάλαιο για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση στο οποίο πρέπει να βασιστεί η ΕΕ· υπενθυμίζει ότι επένδυση στη νεολαία και την εκπαίδευση σημαίνει επένδυση στο παρόν και στο μέλλον, όπως εκτίθεται στη «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία» και ότι η συγκεκριμένη συντονισμένη και πολύπλευρη επένδυση πρέπει να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση ως ζήτημα οριζόντιου χαρακτήρα·

11.   τονίζει ότι η πολιτική για τη νεολαία πρέπει να καθοριστεί με ευρύτητα, και να καλύπτει την ικανότητα των ατόμων να αλλάζουν θέσεις και καθεστώς επανειλημμένα στη διάρκεια της ζωής τους, περνώντας χωρίς περιορισμό από διάφορες καταστάσεις όπως μαθητεία, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά περιβάλλοντα και επαγγελματικός προσανατολισμός· ένας από τους στόχους θα πρέπει να είναι η μετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασίας·

12.   κρίνει αναγκαίο τα μέτρα του δημόσιου τομέα για τη νεολαία να επικεντρωθούν στη δημιουργία μέσων που να καθιστούν δυνατή την προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών και του διαπολιτισμικού διαλόγου· τα μέσα αυτά θα μπορούσαν να διασφαλίσουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού στα ευρωπαϊκά ζητήματα, με στόχο την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας με διαρκώς βαθύτερες ρίζες·

13.   υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη η καινοτομία και η ατζέντα για την ψηφιακή τεχνολογία , και επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις νέες δεξιότητες, όπως οι δεξιότητες στην πληροφορική, και στις επιχειρηματικές πτυχές υπογραμμίζει ότι οι προτεραιότητες της έρευνας, της καινοτομίας και της ατζέντας για την ψηφιακή τεχνολογία αποτελούν ζωτικά στοιχεία για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη, και υπενθυμίζει τη σημασία ορισμένων προγραμμάτων, όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας, που συμβάλλουν στο στόχο αυτό·

14.   είναι πεπεισμένο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, ότι η ΕΕ πρέπει να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της στην ενεργή υποστήριξη των καινοτόμων και ειδικότερα των πράσινων τεχνολογιών που συμβάλλουν ουσιαστικά στην υπέρβαση της οικονομικής κρίσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές και αναδεικνύοντας την ΕΕ σε ηγετική, βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία· σημειώνει ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση των προγραμμάτων Ε&Α·

15.   τονίζει εν προκειμένω ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των διαρθρωτικά μειονεκτουσών περιφερειών, ιδίως στην ύπαιθρο, και, επομένως, στην τόνωση της συνολικής οικονομίας της ΕΕ· επισημαίνει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή περισσότερα δοκιμαστικά σχέδια για τις ΜΜΕ, με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου·

16.   υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων στην έρευνα είναι πολύ πιθανό να έχει αποφασιστικό αντίκτυπο όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα, και θωρεί ότι η ΕΕ πρέπει τώρα να πλήρως διατεθειμένη να παράσχει τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά κίνητρα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό· πιστεύει ότι αυτή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, επιπλέον των εθνικών προσπαθειών για υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων, θα ενισχύσει τα φαινόμενα εξάπλωσης προς όφελος όλων των κρατών μελών·

17.   υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα, ως ελευθερία που παγιώνεται στις Συνθήκες και ως ουσιαστική προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ, πρέπει να θεωρείται ένας από τους απαραίτητους όρους για όλες τις ενέργειες στήριξης της νεολαίας· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της διαμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΕΕ με τρόπο ώστε να αντανακλά, μεταξύ άλλων, την αύξηση της κινητικότητας της νεολαίας·

18.   τονίζει ότι οι μεταφορές συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεδομένου ότι καθιστούν δυνατή τη διασυνοριακή κινητικότητα προσώπων, εμπορευμάτων και γνώσης· υπογραμμίζει ότι οι μεταφορές είναι φορέας ισότητας και κοινωνικής κινητικότητας, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, δεδομένου ότι προσφέρουν ευκαιρίες και βελτιώνουν τις ανταλλαγές στον τομέα της γνώσης και της κατάρτισης·

19.   πιστεύει ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για τη νεολαία και την καινοτομία· είναι πεπεισμένο σχετικά με την ανάγκη να επιβεβαιωθεί η υποστήριξη σε όλα τα προγράμματα και τα μέσα που αποσκοπούν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στην ύπαιθρο, και παρέχουν βοήθεια για τα αρχικά στάδια λειτουργίας των νεοσύστατων επιχειρήσεων και για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ νέων επιχειρηματιών· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό το ρόλο που διαδραματίζει η Small Business Act στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και σε συμβάσεις του δημοσίου και στην περαιτέρω προώθηση των δεξιοτήτων και της ικανότητάς τους για καινοτομία· υπενθυμίζει ότι έχει προτείνει διάφορα δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες τα τελευταία έτη με σκοπό να στηρίξει τους νέους επιχειρηματίες, να προωθήσει τις διασυνδέσεις μεταξύ των ΜΜΕ και να ενισχύσει την κινητικότητα των εργαζομένων, και υπογραμμίζει ότι θα παρακολουθεί προσεκτικά τις νομοθετικές προτάσεις που θα υποβληθούν μετά την ολοκλήρωση αυτών των σχεδίων και ενεργειών·

20.   λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει η νεολαία στην ανάκαμψη από τη σημερινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, πιστεύει ότι η προαγωγή ίσων ευκαιριών και η καλύτερη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην ένταξη στην αγορά εργασίας θα πρέπει να τονιστούν και να ενισχυθούν και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δεδομένου ότι η ΕΕ δεν μπορεί πλέον να δέχεται παθητικά το γεγονός ότι η νεολαία πλήττεται σε ιδιαίτερο βαθμό από τη φτώχεια, τα ανεπαρκή συστήματα εκπαίδευσης και την υψηλή ανεργία·

21.   υπενθυμίζει ότι το 2011 κηρύχτηκε «Ευρωπαϊκό έτος των εθελοντικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά», και το 2010 «Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού'· επισημαίνει ότι ο εθελοντισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλούς και ποικίλους τομείς μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική μέριμνα και την αναπτυξιακή πολιτική, μπορεί δε να εφοδιάσει τους ανθρώπους με νέες δεξιότητες και ικανότητες, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την απασχολησιμότητά τους και συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη·

22.   επισημαίνει ότι η κλιματική μεταβολή έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία της Ευρώπης· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία της υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ για την υποστήριξη και την ενίσχυση των μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· κρίνει αναγκαίο να αναπτυχθούν περαιτέρω κατάλληλες αντιδράσεις σε επίπεδο πολιτικής και να αναπτυχθεί μία βάση γνώσεων που να τεθεί στη διάθεση και άλλων χωρών· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αντανακλά σε ικανοποιητικό βαθμό αυτό το γενικό πλαίσιο για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος·

23.   πιστεύει ότι οι συγκεκριμένες προτεραιότητες αντιπροσωπεύουν κοινή προσπάθεια για επικέντρωση του ενδιαφέροντος πρωτίστως στους πολίτες της ΕΕ, στοιχείο που πρέπει να παραμείνει μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ·

24.   τονίζει τη σημασία της διεθνικής συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών στο πλαίσιο των «ευρωπεριφερειών» και τη σημασία των τελευταίων για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση περισσότερων δοκιμαστικών σχεδίων για την προαγωγή της διασυνοριακής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών στην ΕΕ·

25.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το έγγραφο εργασίας σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική «ΕΕ 2020»(2), που προσδιορίζει τρεις κύριες κινητήριες δυνάμεις για το μέλλον της ΕΕ και πραγματεύεται τις πραγματικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ ως βάση ευρύτερου διαλόγου σχετικά με την οικονομική στρατηγική της ΕΕ· πιστεύει ότι η συγκεκριμένη στρατηγική θα πρέπει να εστιαστεί περισσότερο στην καταπολέμηση της ανεργίας· υπογραμμίζει, πάντως, σε σχέση με τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2011, ότι πρέπει να ληφθούν σαφή, προορατικά μέτρα για να καταστεί ουσιαστικότερη η ΕΕ 2020, ιδίως στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, του περιβάλλοντος και των κοινωνικών πολιτικών, και υποστηρίζει με σθένος ότι αυτή η στρατηγική δεν πρέπει να μετατραπεί σε άλλον έναν αόριστο και καθαρά ενδεικτικό πίνακα αποτελεσμάτων για τα κράτη μέλη· αρνείται να αναπαραγάγει την απογοητευτική εμπειρία της στρατηγικής της Λισαβόνας, με το Συμβούλιο να προβαίνει σε συστηματικές περικοπές των γραμμών που στηρίζουν προσπάθειες συνεπείς προς την συμφωνηθείσα στρατηγική·

26.   ζητεί συνεπώς να αναληφθούν σαφείς και φιλόδοξες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, με γνώμονα αυτές τις προτεραιότητες, για να προετοιμαστεί το έδαφος για την ολοκλήρωση της στρατηγικής ΕΕ 2020 και να καταδειχτεί η ετοιμότητα της ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στα κρίσιμα αυτά ζητήματα· αναμένει ότι η πρόταση της Επιτροπής για το σχέδιο προϋπολογισμού θα ικανοποιεί αυτήν την φιλοδοξία, και θα λυπηθεί εάν χαθεί η ευκαιρία για να ξεκινήσει η διαδικασία του προϋπολογισμού με τρόπο ανάλογο των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας·

27.   τονίζει ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που προβλέπονται στην διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 για να κινητοποιήσει κονδύλια για τις προτεραιότητες αυτές και υπογραμμίζει ότι αυτή η δημοσιονομική προσπάθεια μπορεί να απαιτήσει μετακίνηση πιστώσεων από άλλα μέσα ή προγράμματα· θεωρεί ότι αυτή η πρακτική θα πρέπει να βασιστεί όχι μόνο σε ποσοτική παρακολούθηση των υπαρχόντων προγραμμάτων, αλλά και σε στενή και ενδελεχή ποιοτική παρακολούθηση· πιστεύει ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να βασιστεί στο έργο που έχουν επιτελέσει εν προκειμένω οι ειδικές επιτροπές του ΕΚ, και να βελτιώσει την ποιότητα των δαπανών της αυξάνοντας έτσι την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, κάτι που είναι απαραίτητο στο πλαίσιο των περιορισμένων δημόσιων οικονομικών·

28.   θεωρεί απαραίτητη τη σαφή και εμπεριστατωμένη παρουσίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ και προτίθεται να μελετήσει προσεκτικά το χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι πρόσφατες σημαντικές δημοσιονομικές συμφωνίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη βελτιωμένη παρουσίαση των εγγράφων δημοσιονομικού προγραμματισμού της Επιτροπής και ζητεί περαιτέρω αποσαφήνιση της κατανομής μεταξύ επιχειρησιακών και διοικητικών δαπανών· αναγνωρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να γίνει αυτή η διάκριση· υπενθυμίζει ότι για την εφαρμογή των προγραμμάτων απαιτούνται οι κατάλληλες διοικητικές δαπάνες·

29.   υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση αυτών των προτεραιοτήτων μέσω μιας πιθανής ανακατανομής πιστώσεων δεν πρέπει να γίνει σε βάρος των θεμελιωδών πολιτικών της ΕΕ όπως η πολιτική συνοχής, η διαρθρωτική ή η κοινή γεωργική πολιτική· επισημαίνει ότι η πολιτική της συνοχής, μέσω της μοναδικής πολυεπίπεδης δομής διακυβέρνησης και του οριζόντιου χαρακτήρα της, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020, προωθώντας την επικουρικότητα με μια προσέγγιση από τη βάση, βελτιώνοντας την αποδοχή και εξασφαλίζοντας την υποστήριξη των πολιτών της Ένωσης· επισημαίνει ότι αυτές οι πολιτικές πληρούν μία από τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ, συγκεκριμένα την κοινωνική ένταξη και αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών·

30.   υπογραμμίζει ότι θεωρεί πως η πρώτη αυτή διαδικασία δυνάμει των διατάξεων της νέας συνθήκης θα προσφέρει μεγαλύτερη ευκαιρία για άσκηση πλήρους κοινοβουλευτικού ελέγχου επί του προϋπολογισμού της ΕΕ στο σύνολό του και επισημαίνει ότι δεν σκοπεύει να περιστείλει τα προνόμιά του ως προς τον προϋπολογισμό·

Τομέας 1α

31.   υπενθυμίζει ότι ορισμένες πολιτικές και μέτρα που απαρτίζουν το EERP καλύπτονται από τον τομέα αυτό από κοινού με μεγάλο αριθμό πολυετών προγραμμάτων (CIP, FP7, TENs, κ.λπ.) που θα ωριμάσουν το 2011· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη συνέχεια που έχει δοθεί στο EERP, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που έχουν ανατεθεί στην ΕΤΕπ·

32.   υπογραμμίζει ότι οι προτεραιότητες για το 2011, ενόψει της στρατηγικής ΕΕ 2020, θα χρηματοδοτηθούν κατά κύριο λόγο από αυτόν τον τομέα, η δε διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας (π.χ. στη διαστημική πολιτική και τον τουρισμό) είναι πιθανό ότι θα έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις· τονίζει ότι μια διαστημική πολιτική με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής, τεχνολογικής και περιβαλλοντικής προόδου και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας επιβάλλει ουσιαστική χρηματοδοτική προσπάθεια τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη· επισημαίνει, ιδιαίτερα, την ανάγκη για συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του GMES·

33.   φρονεί ότι το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση, με το να επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στηρίζει τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με τους νέους και συγκεκριμένα με την πρόσβασή τους στην αυτονομία· τονίζει ότι το πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τις δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού και να ενσωματώσει τις πιθανές νέες εξελίξεις, επιτρέποντας μεταξύ άλλων να δημιουργηθεί σαφής σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, που είναι τομείς ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη· επισημαίνει το αίτημα, που έχει ήδη εγκρίνει το Κοινοβούλιο, σχετικά με την προώθηση ειδικού προγράμματος κινητικότητας για την προαγωγή των πρώτων θέσεων απασχόλησης των νέων, με την ονομασία «Erasmus First Job'·

34.   υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης, οι επενδύσεις στις μεταφορές, ιδίως μέσω των επενδύσεων στα ΔΕΔ-Μ, μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο τόσο στην προαγωγή της ανάπτυξης και της απασχόλησης όσο και στην προώθηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών συμφερόντων της Ευρώπης· στο πλαίσιο αυτό, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις επενδύσεις για την ασφάλεια όλων των τρόπων μεταφοράς·

35.   υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση άλλων σημαντικών ενεργειών εκκρεμεί και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συμφωνηθεί κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, ακόμη κι αν οι ενέργειες αυτές δεν είχαν προβλεφθεί στο ΠΔΠ για το 2011: εκτέλεση της δέσμη χρηματοπιστωτικής εποπτείας που συνίσταται στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ)· χρηματοδότηση του παροπλισμού του σταθμού πυρηνικής ενέργειας του Κοζλοντούι (75 εκατ. ευρώ το 2011) που το 2010 καλύφθηκε από το μέσο ευελιξίας· και χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (10 εκατ. ευρώ το 2011)·

36.   ανησυχεί επομένως πολύ σοβαρά για τη δραστική μείωση των πιστώσεων, που προβλέπεται στο ΠΔΠ, η οποία αντιπροσωπεύει τεράστια πτώση, κατά 1,875 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2010· κατανοεί ότι η χρηματοδότηση του EERP εξηγεί εν μέρει την κατάσταση αυτή, αλλά παραμένει απολύτως πεπεισμένο ότι μια φιλόδοξη, συνεκτική μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του σημερινού ΠΔΠ αποτελεί απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για έναν αποτελεσματικό προϋπολογισμό της ΕΕ·

Τομέας 1β

37.   εκφράζει την άποψη ότι βασικό στοιχείο κατά την αξιολόγηση της πολιτικής για τη συνοχή και της διαρθρωτικής πολιτικής πρέπει να είναι η απλούστευση και η εκτέλεσή τους τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποβολή της περιγραφής των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (MCS) από τα κράτη μέλη για όλα σχεδόν τα επιχειρησιακά προγράμματα και το ποσοστό έγκρισης 87% εκ μέρους της Επιτροπής έως το τέλος του 2009· αναμένει συνεπώς σημαντική αύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών το 2010 και 2011·

38.   υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ όπως καθορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει υψηλή προτεραιότητα για το 2011· υπογραμμίζει την ανάγκη στενής παρακολούθησης των κανόνων N+2, N+3 και ζητεί την έγκαιρη παροχή πλήρων και ενημερωμένων στοιχείων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, ειδικότερα όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού που κινδυνεύουν να ακυρωθούν·

39.   επισημαίνει ότι κατά τη φάση εκκίνησης της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού αναφέρθηκαν διάφορες καθυστερήσεις και δηλώνει την ανησυχία του για το χαμηλό βαθμό απορρόφησης όλων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ τα προηγούμενα χρόνια, που οδήγησε σε διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών στο συγκεκριμένο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά, ιδιαίτερα με τα κράτη μέλη που είχαν χαμηλό ποσοστό απορρόφησης κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση·

40.   υπενθυμίζει την κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στη συνεννόηση του Νοεμβρίου 2009 στην οποία ζητείται απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης και προτρέπονται τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση της δυνατότητας για αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους ώστε να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης· χαιρετίζει, εν προκειμένω, την τρέχουσα αναθεώρηση του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006), που αποσκοπεί στη βελτίωση της απλούστευσης της διαχείρισης των ταμείων και στη θέσπιση μέτρων που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης· ζητεί να εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει τον πιθανό αντίκτυπο των νέων διατάξεων στις πιστώσεις πληρωμών, και να αξιολογήσει τη δημοσιονομική επίπτωση της προτεινόμενης παρέκκλισης από τον κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης (N+2, N+3)·

41.   επιμένει ότι η βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη της βέλτιστης χρήσης του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους προς τον στόχο αυτό και να παρακολουθούν προσεκτικά την επιτόπου εκτέλεση των πολιτικών·

Τομέας 2

42.   εκφράζει ανησυχία σχετικά με το στενό περιθώριο στον τομέα 2, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, εάν συνεχιστεί η αστάθεια που χαρακτηρίζει τιμές των γεωργικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια· παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τις αγορές γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια κατάσταση· τάσσεται υπέρ της δημιουργίας επαρκούς περιθωρίου για τον τομέα 2 στον προϋπολογισμό του 2011·

43.   υπενθυμίζει ότι το δεύτερο σκέλος του EERP – ευρυζωνικό διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές – χρηματοδοτείται από τη γραμμή του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη κατά το 2010 (420 εκατ. ευρώ) και δεν προβλέπονται νέες αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2011·

44.   υπενθυμίζει ότι η κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών θα αλλάξει σε βάθος τον παραδοσιακό διοργανικό διάλογο, και επιβεβαιώνει ότι προτίθεται να εξετάζει πολύ προσεκτικά όλες τις πιστώσεις στα διάφορα στάδια της διαδικασίας δεδομένου ότι είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι αλλαγές στις γεωργικές αγορές· ζητεί επομένως από την Επιτροπή να υποβάλει τη διορθωτική επιστολή για τη γεωργία όσο το δυνατόν πιο νωρίς, προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή Συνδιαλλαγής να λάβει εποικοδομητικές και αποτελεσματικές αποφάσεις·

45.   υπογραμμίζει ότι η προϊούσα γήρανση στον τομέα της γεωργίας επιβάλλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση της διαδοχής των γενεών, με στόχο να παραμείνει η γεωργία ανταγωνιστική και ικανή να αντεπεξέλθει στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις που προέκυψαν μετά την Κοπεγχάγη·

46.   αναμένει ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος θα εξακολουθήσει να έχει υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ για το «μετά την Κοπεγχάγη» διάστημα το 2010 και το 2011, και υπενθυμίζει ότι, ως μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης, η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί ευθύνη που κληροδοτείται στις επόμενες γενιές· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει σαφές σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των πιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής· υπογραμμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει σημαντικό δυναμικό στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα απεξάρτησης όλων των μεταφορικών μέσων από τον άνθρακα· υπενθυμίζει ότι η ελευθέρωση του αποθεματικού στη γραμμή αυτή θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις της Επιτροπής·

47.   υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ έχει πρωταρχικό στόχο να διασφαλίζει τη σταθεροποίηση της αγοράς, να παρέχει ασφάλεια και να εξασφαλίζει προσιτές τιμές για καταναλωτές και παραγωγούς και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διαθέσει στον προϋπολογισμό του 2011 τα αναγκαία μέσα για να αντιμετωπιστούν οι νέες ανάγκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση·

48.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την εκτέλεση των μέτρων που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2010, για την αντιμετώπιση της κρίσης στο γαλακτοκομικό τομέα, και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων και σε άλλες αγορές προϊόντων στο μέλλον·

Τομέας 3α

49.   επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να διατηρήσει το επίπεδο χρηματοδότησης που επιβάλλει η εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ένωση, και τονίζει τη σημασία της πλήρους και ουσιαστικής εφαρμογής, επιβολής και αξιολόγησης των υφιστάμενων μέσων στο συγκεκριμένο τομέα· θεωρεί απαραίτητο προς το σκοπό αυτό να αποτιμηθεί εκ νέου η καταλληλότητα των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα αυτόν με γνώμονα τους στόχους του Προγράμματος της Στοκχόλμης, παραδείγματος χάριν στους τομείς της μετανάστευσης, του ελέγχου και της διαχείρισης των συνόρων, της προστασίας των δεδομένων και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι πολλά προγράμματα στον τομέα αυτό θα υποβληθούν σύντομα σε ενδιάμεση ανασκόπηση, πράγμα που μπορεί επίσης να απαιτήσει επανεξέταση των πιστώσεων που διατίθενται σε αυτά·

50.   πιστεύει ότι είναι ουσιώδες, στο πλαίσιο της προαγωγής του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, να ενισχυθούν η πολιτική για τη μετανάστευση και η υποστήριξη της ένταξης των μεταναστών· φρονεί, για το σκοπό αυτό, ότι η δράση που αποσκοπεί στην εναρμόνιση των μεταναστευτικών πολιτικών των επιμέρους κρατών μελών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πολιτική προτεραιότητα που επιβάλλει ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ, με στόχο την επίτευξη σταθερής ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων ασφάλειας και της υπεράσπισης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

51.   προτίθεται να διεξαγάγει σε βάθος έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης της ανάπτυξης των μεγάλων συστημάτων δικτύου δεδομένων, ιδιαίτερα δε τη μετάβαση από το SIS I στο SIS II, στην οποία σημειώθηκαν επανειλημμένες καθυστερήσεις και αποτυχίες, προκειμένου να αποφασίσει αν θα διατηρήσει το προβλεπόμενο επίπεδο χρηματοδότησης για τα συστήματα αυτά, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εγγράψει στο αποθεματικό οποιαδήποτε κονδύλια προορίζονται για τη μετάβαση στο SIS II εν αναμονή των αποτελεσμάτων περαιτέρω αναλύσεων και δοκιμών·

52.   θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αλλαγές όπως η πλήρης ένταξη της EUROPOL στην κοινοτική σφαίρα και η ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, καθώς και η λεπτομερής εξέταση των δημοσιονομικών αναγκών του FRONTEX·

Τομέας 3β

53.   υπενθυμίζει ότι αυτός ο τομέας καλύπτει ευρύ φάσμα ενεργειών υπέρ της νεολαίας μέσω πολυετών προγραμμάτων όπως Νεολαία σε Δράση, το Πρόγραμμα «Πολιτισμός (2007-2013)», Ευρώπη για τους Πολίτες, ετήσιες εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένων των Παραολυμπιακών αγώνων και Erasmus Mundus(3)· προτίθεται συνεπώς να στηρίξει τα συγκεκριμένα σχετικά προγράμματα της ΕΕ που έχουν άμεση σχέση με τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2011 και να παρακολουθεί την εκτέλεσή τους προσεκτικά τόσο από ποιοτική όσο και ποσοτική άποψη· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το ανώτατο όριο αυτού του τομέα για το 2011 είναι μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε το 2010·

54.   υπογραμμίζει ότι οι συστηματικές περικοπές των πιστώσεων των προγραμμάτων αυτών στις οποίες προέβη το άλλο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής είναι αδικαιολόγητες και αντιπαραγωγικές για την ανάπτυξη μιας Ευρώπης για τους Πολίτες·

Τομέας 4

55.   υπενθυμίζει τη μόνιμη, σχεδόν αφόρητη πίεση που ασκείται στην χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα όταν το περιθώριο ελιγμών της παγιδεύεται ανάμεσα σε χαμηλά χρηματοοικονομικά περιθώρια, μη προβλέψιμες κρίσεις σε τρίτες χώρες και μια διαρκώς αυξανόμενη επιθυμία να διατρανώσει τις προτεραιότητές της στην παγκόσμια σκηνή· υπογραμμίζει την ανάγκη να εφοδιαστεί η Ένωση με τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα για τη διασφάλιση συνεπούς και κατάλληλης απόκρισης σε απρόβλεπτες παγκόσμιες προκλήσεις, και υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι ο προϋπολογισμός που έχει προγραμματιστεί για την ΚΕΠΠΑ το 2011 ενδέχεται να αποδειχτεί ανεπαρκής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οποιαδήποτε αύξηση πέρα από τον προγραμματισμένο ετήσιο προϋπολογισμό θα συνεπαγόταν περαιτέρω στον τομέα 4·

56.   επισημαίνει την ανάγκη αναθεώρησης της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία του 2006 σε σχέση με τα προνόμια του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, συμπεριλαμβανομένων της ανάγκης για νέους κανόνες σχετικά με την ευέλικτη χρήση του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ για τις μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΠΑΑ, και της πλήρους διαφάνειας των στρατιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση του ταμείου εκκίνησης·

57.   επισημαίνει ότι, μετά τον διορθωτικό προϋπολογισμό για το 2010, το 2011 θα είναι το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS)· προτίθεται να διαθέσει στην EEAS τα απαραίτητα διοικητικά μέσα για την εκπλήρωση της αποστολής της, ιδίως όσον αφορά την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων με ειρηνικά μέσα, αλλά υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της συνθήκης και σε σύμφωνα με την κοινή πρόθεση να αυξηθεί η συμμετοχή του ΕΚ στη διαμόρφωση και διαχείριση των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, θα ασκήσει πλήρως τον έλεγχό του επί του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών της EEAS· υπενθυμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί πλήρης δημοσιονομική διαφάνεια όσον αφορά το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας, και ότι η πιθανώς ιδιαίτερη φύση της θα επιβάλει ενδεχομένως τη δημιουργία νέου τμήματος στον προϋπολογισμό της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, με την εξάλειψη των περιττών επικαλύψεων, η νέα Υπηρεσία θα αποφέρει οικονομίες κλίμακας· επισημαίνει παράλληλα ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωμένες·

58.   εκφράζει την ανησυχία του για την ανεπάρκεια των πληροφοριών σχετικά με τη χρηματοδότηση των αναλήψεων υποχρεώσεων της ΕΕ με στόχο τη στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και υπενθυμίζει ότι δεν είχε προβλεφθεί τέτοια υποχρέωση στο ΠΔΠ· τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση ότι η χρηματοδότηση των μέτρων αυτών πρέπει να είναι επιπρόσθετη προς τα υπάρχοντα κονδύλια της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ)·

59.   επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή του να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το λαό της Αϊτής μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει αναλυτικής αξιολόγησης των αναγκών, όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξο σχέδιο βοήθειας για την Αϊτή· υπενθυμίζει ότι ένα τέτοιο σχέδιο δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τις ανειλημμένες δεσμεύσεις έναντι άλλων αναπτυσσόμενων και λιγότερο προηγμένων χωρών και πρέπει να προβλέπει νέες πηγές χρηματοδότησης· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με τη σύσταση μόνιμης δύναμης πολιτικής προστασίας της ΕΕ, και ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες σχετικές προτάσεις·

60.   επισημαίνει ότι επί του παρόντος η ΕΕ κινητοποιεί όλους τους πόρους της, πέρα από τα υφιστάμενα προγράμματα, για να στηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες και προσπάθειες ανασυγκρότησης σε εμπόλεμες περιοχές, συγκεκριμένα στη Γεωργία, το Αφγανιστάν, τη Μέση Ανατολή και την Νοτίως της Σαχάρας Αφρική, και θεωρεί απαράδεκτο υφιστάμενες προτεραιότητες να εγκαταλείπονται για νέες·

61.   υπενθυμίζει τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης για τη σταθεροποίηση της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων και για τη σταδιακή ενσωμάτωσή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

62.   τονίζει με έμφαση ότι η Εταιρική Σχέση με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ως συνιστώσα της πολιτικής της για τη γειτνίαση, έχει μεγάλη σημασία για την ΕΕ και επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει το προταθέν πλαίσιο· θεωρεί εξίσου σημαντικό να διασφαλιστεί κατάλληλη χρηματοδότηση που να αντανακλά τη δέσμευση της ΕΕ έναντι των νότιων γειτόνων της·

63.   υπενθυμίζει ότι το θέμα της χρηματοδότησης των «συνοδευτικών μέτρων για τη μπανάνα», μετά τη Συμφωνία της Γενεύης για το εμπόριο μπανάνας, δεν εξετάσθηκε στη συνεννόηση για τον προϋπολογισμό του 2010· είναι κατηγορηματικά αντίθετο στην πρόταση για χρήση των περιθωρίων του τομέα 4 για μια τέτοια χρηματοδότηση (25 εκατ. ευρώ το χρόνο), που δεν είχε προβλεφθεί στο ΠΔΠ και πιστεύει ότι για το ζήτημα αυτό αξίζει να βρεθεί κατάλληλη λύση πολυετούς χρηματοδότησης·

Τομέας 5

64.   επιθυμεί, στο πνεύμα της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρησιμοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ, να αποτιμήσει προσεκτικά την κατάσταση όσον αφορά αυτόν τον τομέα, μόλις λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά αιτήματα της Επιτροπής, τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και το συνολικό περιθώριο ελιγμών υπό τα ανώτατο όριο του ΠΔΠ·

65.   τονίζει την ανάγκη να προσεγγιστούν με διαφάνεια και διορατικότητα ορισμένα ζητήματα που έχουν σημαντικές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, όπως οι ανάγκες σε προσωπικό, οι συντάξεις, η οικονομικά και ενεργειακά αποδοτική κτιριακή πολιτική, η πολιτική εξωτερικής ανάθεσης και η σχέση διοικητικών και επιχειρησιακών λειτουργιών και τάσεων·

66.   επισημαίνει ότι, όσον αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις, η αύξηση που ενέκρινε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2009 ήταν 1,85% δηλαδή μόνο το μισό του ποσοστού που προκύπτει από την εφαρμογή της «μεθόδου» και ότι, ανάλογα με την έκβαση της υπόθεσης της προσφυγής της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον του δικαστηρίου, η διαφορά, με αναδρομική ισχύ, θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 135 εκατ. ευρώ για όλα τα θεσμικά όργανα·

67.   υπενθυμίζει ότι η πρόβλεψη της Επιτροπής για αύξηση το 2010, μολονότι περιορίσθηκε σε 0,9% δεν περιλάμβανε διοικητικές πτυχές που στην πράξη χρηματοδοτούνται εκτός αυτού του τομέα, όπως είναι οι γραμμές τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης (πρώην γραμμές ΒΑ), οι εκτελεστικοί οργανισμοί (εκτός των οργανισμών έρευνας), και οι διοικητικές δαπάνες για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και για άμεση και έμμεση έρευνα· ζητεί από την Επιτροπή να τοποθετηθεί σχετικά με το ποια κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται στον καθορισμό των συνολικών διοικητικών δαπανών, και να συνεχίσει να παρέχει σαφή περιγραφή των πτυχών που δεν υπάγονται στον τομέα 5· ζητεί να συμπεριληφθούν όλες οι διοικητικές δαπάνες στον τομέα 5·

68.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ενημερωμένη έκθεση σχετικά με την αναλυτική εξέταση, προκειμένου να υπάρξει σαφής ανάλυση και παρακολούθηση των αναγκών σε προσωπικό·

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

69.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την πολιτική που ακολουθούσε κατά τα τελευταία οικονομικά έτη όσον αφορά τη χρηματοδότηση των αποκεντρωμένων οργανισμών, συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονάσματα από την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους όταν αποφασίζει για τις επιδοτήσεις που πρέπει να προτείνει· εμμένει ωστόσο ότι οι οργανισμοί που εξαρτώνται σε κάποιο βαθμό από έσοδα προερχόμενα από τέλη πρέπει να εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν εκτενώς τα έσοδα με ειδικό προορισμό, ώστε να τους παρέχεται η δημοσιονομική ευελιξία που χρειάζονται· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαφάνεια που χαρακτηρίζει την παρουσίαση των ετησίων επιδοτήσεων η οποία είχε ζητηθεί στο έγγραφο εργασίας σχετικά με τους οργανισμούς στους οποίους παραπέμπει το άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου και θα συνοδεύει το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής·

70. αναμένει ότι οι δραστηριότητες της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς θα επαναληφθούν σύντομα, και επιβεβαιώνει εκ νέου την προσδοκία του ότι η ομάδα αυτή θα μπορέσει να καταλήξει σε συμπεράσματα περί του πρακτέου, τα οποία θα επιτρέπουν στα θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν επί κοινής προσέγγισης για την εγκαθίδρυση, διαχείριση και χρηματοδότηση των αποκεντρωμένων οργανισμών καθώς επίσης και για τη θέση που καταλαμβάνουν στο θεσμικό τομέα της Ένωσης·
Η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού του 2011

71.   τονίζει ότι η διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού του 2011 θα είναι η πρώτη που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν επί μεταβατικών μέτρων, εφαρμοστέων στη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(4), τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται έως ότου τεθούν σε ισχύ οι αναγκαίες νομικές πράξεις (ο νέος κανονισμός για το ΠΔΠ, ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμός και μια πιθανή εναπομένουσα διοργανική συμφωνία), με τις οποίες θα ορίζονται οι κανόνες σχετικά με αυτά τα ζητήματα·

72.   κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2010, το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να συμφωνήσουν επί αρχών και μεθόδων όσον αφορά την οργάνωση, την προετοιμασία και τη λειτουργία της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 της αναφερθείσας Κοινής Δήλωσης· τονίζει ότι οι αρχές αυτές πρέπει να είναι συμβατές με τις αρχές που ορίζονται στο ψήφισμά του σχετικά με τις δημοσιονομικές πτυχές της Συνθήκης της Λισαβόνας(5) και στο ψήφισμά του σχετικά με μεταβατικές διαδικαστικές κατευθυντήριες γραμμές για θέματα προϋπολογισμού ενόψει της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(6)· αναθέτει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών της να διαπραγματευτεί αυτές τις αρχές με το Συμβούλιο και την Επιτροπή·

o
o   o

73.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) COM(2009)0647 τελικό.
(3) Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάγεται στον τομέα 1α.
(4) βλέπε παράρτημα 5 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα).
(5) Ψήφισμα της 7ης Μαΐου 2009.
(6) Ψήφισμα της 12ης Νοεμβρίου 2009.


Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2011 - Τμήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII, IX
PDF 382kWORD 83k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2011, Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2010/2003(BUD))
P7_TA(2010)0087A7-0036/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–   έχοντας υπόψη την 6η έκθεση των Γενικών Γραμματέων των θεσμικών οργάνων σχετικά με τις τάσεις του τομέα 5 των δημοσιονομικών προοπτικών, όπως αυτές αναθεωρήθηκαν το φθινόπωρο 2009,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(4),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0036/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρόν στάδιο της ετήσιας διαδικασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών των άλλων οργάνων και τις προτάσεις του Προεδρείου του για τον προϋπολογισμό 2011,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι χρήσιμο να συνεχιστεί για τρίτο έτος η δοκιμαστική επιχείρηση ενισχυμένης συνεργασίας και στενότερων σχέσεων ανάμεσα στο Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών, για ολόκληρη τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2011,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανώτατο όριο για τον τομέα 5 το 2011 είναι 8 415 000 000 ευρώ (που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 327 000 000 ευρώ ή 4% σε σύγκριση με το 2010, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 2% για τον πληθωρισμό),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2010 ανέρχεται σε 1 607 363 235 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει 19,87% του τομέα 5 φέτος, πριν από την αναθεώρηση του ΠΔΠ 2007-2013 που μείωσε το ανώτατο όριο του τομέα 5 κατά 126 000 000 ευρώ για να συμβάλει στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, και 20,19% μετά την εν λόγω αναθεώρηση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη το πώς έχει εξελιχθεί το μερίδια εκάστου θεσμικού οργάνου στις δαπάνες του τομέα 5 και ποίοι είναι οι διάφοροι λόγοι για σημαντικές τροποποιήσεις, λόγοι όπως η έναρξη της ισχύος των διαφόρων συνθηκών (αύξηση του αριθμού των Μελών και/ή διεύρυνση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των διαφόρων θεσμικών οργάνων), η διεύρυνση της Ένωσης και άλλες αποφάσεις που συνεπάγονται σημαντικές αυξήσεις στις δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την έγκριση του δημοσιονομικού πλαισίου,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας θα έχει, σε ποικίλους βαθμούς, δημοσιονομικές συνέπειες για όλα τα θεσμικά όργανα, συνέπειες των οποίων το συνολικό μέγεθος είναι ακόμα άγνωστο,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικής σημασίας το να παρακολουθηθεί η κατάσταση του τομέα 5 προσεκτικά καθ« όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2010 και ενόψει της έγκρισης του προϋπολογισμού του 2011,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη τόσο ο δημοσιονομικός αντίκτυπος στα συστήματα συνταξιοδότησης, τις τάσεις που σχετίζονται με την ηλικία και τη συνταξιοδότηση, την πρόσληψη υπαλλήλων και άλλους τομείς που αφορούν τις νομικές διατάξεις, όσο και η ανάγκη να εξασφαλισθεί το βιώσιμο μακροπρόθεσμα,

Γενικό πλαίσιο

1.   επισημαίνει ότι η έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα η μία και μόνη ανάγνωση του προϋπολογισμού από το καθένα από τα δυο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή, μετά την οποία ακολουθεί συνεδρίαση συνδιαλλαγής για να υπάρξει τελικός προϋπολογισμός, θα απαιτήσει ακόμα στενότερη συνεργασία και διάλογο μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνωνα καθ« όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίασης ρεαλιστικών εκτιμήσεων τη δέουσα χρονική στιγμή

2.   επισημαίνει ότι οι περιστάσεις υπό τις οποίες θα εγκριθούν οι προϋπολογισμοί 2010 και 2011 είναι εντελώς εξαιρετικές και συνιστούν πρόκληση, καθόσον αφενός η επιτυχής εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας αποτελεί μείζονα προτεραιότητα η οποία και αυτή θα αποτελέσει πρόκληση από δημοσιονομική άποψη και αφετέρου τα αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι ακόμα έντονα αισθητά σε πολλά κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να τίθεται πολιτικό δίλημμα σε επίπεδο ΕΕ· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιπροσωπεύει λιγότερο από 2,5% του συνόλου των δημόσιων δαπανών της ΕΕ· σημειώνει περαιτέρω ότι συνακόλουθα ο τομέας 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ αντιστοιχεί στο 0,14% των δημόσιων δαπανών σε ολόκληρη την ΕΕ·

3.   υπογραμμίζει τη δύσκολη κατάσταση σε σχέση με το ανώτατο όριο δαπανών στον τομέα 5 για το 2011 και έχει επίγνωση του ότι τα θεσμικά όργανα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην προσπάθεια να συμβιβάσουν τη χρηματοδότηση όλων των αναγκών με την επιθυμία τους να διατηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και την αυτοσυγκράτηση για να τηρούν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· σημειώνει ότι ορισμένοι τομείς της διοικητικής λειτουργίας χρηματοδοτούνται εκτός του τομέα 5· ζητεί να ενταχθούν όλες οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας στον συγκεκριμένο τομέα και να αναθεωρηθεί το ανώτατο όριο κατ« αντιστοιχία·

4.   εμμένει συνεπώς στο τύχουν οι εξελίξεις παρακολούθησης εκ του σύνεγγυς πριν από τη λήψη τελικών αποφάσεων· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι πρέπει να ορισθούν προτεραιότητες και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις κύριες δραστηριότητες·

5.   δηλώνει για άλλη μια φορά ότι η διοργανική συνεργασία είναι ουσιώδης για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και την περαιτέρω διερεύνηση του πεδίου για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και, όπου κρίνεται δυνατό και ενδεδειγμένο, για την εξοικονόμηση κεφαλαίων και την καλύτερη από κοινού χρήση πόρων· πιστεύει που θα μπορούσαν επίσης να υπάρξουν χρήσιμα οφέλη με την επέκταση αυτής της έννοιας και σε άλλους τομείς που δεν έχουν μελετηθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο αυτό, όπως το EMAS, οι πολιτικές περί μη διακρίσεων, και η τηλεργασία· προτείνει να διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες για χρήση ανοικτού λογισμικού με επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας και τούτο με σαφώς καθορισμένα κριτήρια σκοπιμότητας και λαμβάνοντας υπόψη τόσο το άμεσο όσο και το έμμεσο κόστος και όφελος· επισημαίνει ότι πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες σε τομείς που ήδη τυγχάνουν μελέτης όπως το μεταφραστικό δυναμικό και οι προσλήψεις (EPSO), στη βάση των πραγματικών ή τεκμηριωμένων αναγκών·

6.   επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι να τονωθεί η διοργανική συνεργασία στο πεδίο της κτιριακής πολιτικής καλεί τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να χαράξουν κι εκείνα μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κτιριακή στρατηγική οι οποίες να περιλαμβάνουν επίσης τους στόχους που ορίζονται στο παρόν ψήφισμα· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να λάβει εγκαίρως τις πληροφορίες που απαιτούνται για να λάβει έγκαιρα αποφάσεις δυνάμει της διαδικασίας του άρθρου 179 του δημοσιονομικού κανονισμού, που «θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτιμήσεις των αναγκών και αναλύσεις της σχέσης κόστους-οφελών για τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις, με υπογράμμιση των δυνατοτήτων μίσθωσης ή αγοράς, καθώς και ενημέρωση με διαφάνεια σχετικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης, τις μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές επιπτώσεις και τη συμβατότητα με το ΠΔΠ» (Παράρτημα 2 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο)(5)· είναι της γνώμης ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να θεωρείται βασικό ζήτημα η συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα για την εναρμόνιση των πληροφοριών αυτών για να είναι δυνατή η σύγκριση των χώρων και του κόστους· επισημαίνει την ανάγκη για ειδική έκθεση και δυνατές συστάσεις όσον αφορά το αδικαιολόγητα υψηλό κόστος συντήρησης, ανακαίνισης και αγοράς·

7.   επισημαίνει ότι, όσον αφορά την προσαρμογή των μισθών του προσωπικού και την εκκρεμούσα ενώπιον του δικαστηρίου υπόθεση, το πρόσθετο κόστος για όλα τα θεσμικά όργανα μπορεί να εκτιμηθεί σε περίπου 135 εκατ. ευρώ (για την περίοδο από Ιούλιο 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2010) εάν το Δικαστήριο ήθελε λάβει απόφαση που δικαιώνει την Επιτροπή· σημειώνει ότι η απόφαση αυτή αναμένεται να εκδοθεί το 2010, αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να καθυστερήσει έως το 2011·

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

8.   τονίζει ότι αποτελεί τεράστια πρόκληση η διαχείριση ορισμένων αβεβαιοτήτων – μνεία των οποίων γίνεται κατωτέρω – σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2011, οι οποίες θα καταστήσουν άκρως δυσχερείς τις ακριβείς προβλέψεις και το δημοσιονομικό προγραμματισμό έως τα πολύ τελευταία στάδια της διαδικασίας, όταν η κατάσταση θα έχει καταστεί σαφέστερη· καλεί από τις σχετικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διοίκηση να προβλέψουν σε εύθετο χρόνο μια σειρά από βασικά σενάρια που να μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη των τελικών πολιτικών αποφάσεων αφού κατανοηθούν καλύτερα οι αντίστοιχες δημοσιονομικές συνέπειες

9.   υπενθυμίζει ότι σκοπός της διορθωτικής επιστολής που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών από το Προεδρείο τον Σεπτέμβριο είναι να ληφθούν υπόψη ανάγκες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν όταν καταρτίζονταν οι προβλέψεις, και υπογραμμίζει ότι τούτο δεν πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία για την αναθεώρηση προβλέψεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί· αναμένει από το Προεδρείο την υποβολή ρεαλιστικών αιτημάτων στο πλαίσιο των προβλέψεων· είναι διατεθειμένο να εξετάσει τις προτάσεις του Προεδρείου με βάση αποκλειστικά τις ανάγκες και με φρόνηση για να εξασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του θεσμικού οργάνου·

10.   τονίζει ότι η νομοθετική αριστεία αποτελεί προτεραιότητα του Κοινοβουλίου, και υπογραμμίζει την ανάγκη να παρέχονται στο θεσμικό όργανο τα απαιτούμενα μέσα για την επίτευξή της·

11.   υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης γνώσης· υπενθυμίζει την ανάγκη να οργανωθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών μια παρουσίαση της πληθώρας των πηγών/συστημάτων πληροφοριών που διατίθενται στους βουλευτές και να ληφθούν οι ζητηθείσες πληροφορίες σχετικά με το πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά το «σύστημα διαχείρισης γνώσης», όπως συμφωνήθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 15 Σεπτεμβρίου 2009· θεωρεί ότι ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο μέσω Διαδικτύου· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξεταστεί πώς οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καταστούν διαθέσιμο στους ευρωπαίους πολίτες·

12.   θα επιθυμούσε μια ανάλυση σχετικά με τον διαδικτυακό τηλεοπτικό σταθμό του Κοινοβουλίου, Europarl TV· ζητεί, ιδιαίτερα, στοιχεία για τη θεαματικότητα και τη γεωγραφική και ηλικιακή κατανομή των τηλεθεατών, για να αξιολογήσει κατά πόσο το συγκεκριμένο μέσο έχουν επιτύχει τους στόχους του όσον αφορά τη διάδοση και την ποιότητα και ποσότητα των πληροφοριών που μεταδίδονται·

13.   θεωρεί ότι η λήψη μέτρων για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί ζωτικής σημασίας προτεραιότητα για τον προϋπολογισμό 2011 και ότι προς τούτο θα απαιτήσει την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για να στεφθεί το εγχείρημα από επιτυχία·

14.   επισημαίνει ότι πρέπει να εκτιμηθεί η λήψη πρόσθετων σχετικών μέτρων στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού και εντός του ευρύτερου πλαισίου των δημοσιονομικών προοπτικών· είναι δε της άποψης ότι θα ήταν χρήσιμη μια ανάλυση των αντίστοιχων μεριδίων των θεσμικών οργάνων διαχρονικά, στην οποία να περιληφθούν οποιεσδήποτε σημαντικές εξελίξεις που ενδέχεται να έχουν δικαιολογήσει την αλλαγή αυτών των μεριδίων·

15.   επισημαίνει ότι από το 2006 το Κοινοβούλιο ήταν υποχρεωμένο να περιλαμβάνει δαπάνες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αυτοεπιβαλλόμενη δήλωση του 1988, όπως είναι το καθεστώς των βουλευτών και οι άμεσες και έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με τον νέο ρόλο που διαδραματίζει μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· υπογραμμίζει την ανάγκη για ανοικτή και σε βάθος συζήτηση σχετικά με το τρέχον αυτοεπιβληθέν όριο 20% που ισχύει για το επίπεδο του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· είναι της γνώμης ότι το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να συνεργαστούν για να αποτιμήσουν εκ νέου αυτό το όριο πριν αρχίσουν διοργανικό διάλογο για το θέμα· είναι της γνώμης ότι βάσει των αρχικών αναφορών πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων το 2007, οι δαπάνες του πρέπει να εδραιωθούν περίπου στο παραδοσιακό όριο 20%, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των λοιπών θεσμικών οργάνων και του περιθωρίου που διατίθεται·

16.   υπογραμμίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση τη θεμελιώδη αρχή σύμφωνα με την οποία σε όλους τους βουλευτές πρέπει να παρέχεται ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης σε περιεκτικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που να τους επιτρέπουν να εργάζονται και να εκφράζουν τις απόψεις τους και να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα στη μητρική τους γλώσσα για να είναι σε θέση να ενεργούν εξ ονόματος των ψηφοφόρων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·

17.   αναμένει απάντηση από τα αρμόδια όργανα στο ερώτημα πώς η έννοια της πολιτικής για την κατάρτιση προϋπολογισμού σε μηδενική βάση η οποία θα διακρίνει επίσης το πάγιο και το μεταβλητό κόστος μπορεί να εφαρμοσθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί από το Προεδρείο να υποβάλλει ετήσιες προβλέψεις του ανωτέρω πάγιου κόστους για τα έτη που καλύπτει το ΠΔΠ·

18.   τονίζει ότι επίπτωση των μισθών για το Κοινοβούλιο θα ανέλθει σε περίπου 14 εκατ. ευρώ μετά από μια πιθανή δικαίωση της Επιτροπής· στο στάδιο αυτό όμως δεν μπορεί να είναι σίγουρο ότι αυτό θα αφορά τον προϋπολογισμό 2010 ή 2011·

19.   ζητεί, πριν από την εξέταση οποιασδήποτε δυνατής περαιτέρω αύξησης στο μέλλον, να διεξαχθεί αξιολόγηση της χρήσης της αποζημίωσης γραμματείας των βουλευτών και να εκτιμηθεί το συνολικό κόστος της αύξησης που είναι αυτή τη στιγμή υπό έγκριση από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· υπενθυμίζει ότι οι ευρύτερες συνέπειες από πλευράς κόστους πρέπει πάντα να αξιολογούνται σε σχέση με τη λήψη νέων μέτρων όπως, για παράδειγμα, κατά την λήψη αποφάσεων σχετικά με τα καθεστώτα για το προσωπικό και τους διαπιστευμένους βοηθούς των βουλευτών τόσο το 2010 όσο και το 2011· συγκεκριμένα υπογραμμίζει ότι εάν πρόκειται να προσληφθούν και άλλοι βοηθοί στις Βρυξέλλες, αυτό θα έχει αντίκτυπο από πλευράς χώρου γραφείων, συντήρησης και ασφάλειας κτιρίων, εξοπλισμού πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού για την επιτέλεση διοικητικών καθηκόντων και εγκαταστάσεων γενικής φύσης· θεωρεί ότι είναι κρίσιμη η παρουσίαση τον Μάρτιο της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τα κτίρια στους τρεις τόπους εργασίας του, εμμένει στην ανάγκη για μακρόπνοο σχεδιασμό στην κτιριακή πολιτική του για να εξασφαλίζεται το βιώσιμο του προϋπολογισμού·

20.   ζητεί τη χάραξη μεσο- και μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τα κτίρια, η οποία να περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους: κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κτιρίων· αποτελεσματική χρήση του υπάρχοντος χώρου γραφείων· ακριβή εκτίμηση των αναγκών και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τους υπαλλήλους και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· αποτελεσματική στρατηγική στη διατήρηση σε καλή κατάσταση, τη συντήρηση και την ανακαίνιση των κτιρίων, ώστε να μην επαναληφθούν περιστατικά όπως εκείνο του 2008 στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. ή να αποφευχθούν προβλήματα που σχετίζονται με την ύπαρξη αμιάντου στα κτίρια· αυστηρή ανασκόπηση των θεμάτων ευθύνης, περιλαμβανομένης της διεργασίας απόδοσης ευθυνών και της κίνησης αξιώσεων καταβολής αποζημιώσεων για ζημίες για τις οποίες την ευθύνη φέρουν τρίτοι, όπως επίσης αυστηρή και με διαφάνεια τήρηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων· ζητεί, ακόμη, η μεσο- και μακροπρόθεσμη κτιριακή στρατηγική να έχει γνώμονα την αειφορία να λαμβάνονται υπόψη πτυχές όπως είναι ο φιλικός προς το περιβάλλον χαρακτήρας, η ενεργειακή απόδοση και η υγεία· ζητεί ακόμη οι στόχοι να περιλαμβάνουν επίσης πτυχές κινητικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση ανθρώπων με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία· επισημαίνει και πάλι ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποδίδει στην αγορά κτιρίων προτεραιότητα έναντι της ακριβότερης ενοικίασης ή μίσθωσης·

21.   υπενθυμίζει ότι το Προεδρείο στο σχέδιο προβλέψεών του για τον διορθωτικό προϋπολογισμό 1/2010 προτείνει την ενίσχυση του προσωπικού των γραμματειών των επιτροπών με 70 πρόσθετους υπαλλήλους· υπογραμμίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί θα κατανεμηθούν σε τρεις ομάδες σύμφωνα με τον αυξημένο φόρτο που αναμένεται για τη νομοθετική δραστηριότητα των επιτροπών ως εκ της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κατανομή θα πρέπει να υποβληθεί σε μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση έως τον Ιούλιο 2011, για να αποσαφηνιστεί εάν οι υπηρεσίες στις οποίες έχουν χορηγηθεί περισσότεροι υπάλληλοι έχουν επηρεαστεί πραγματικά από την προβλεπόμενη αύξηση του φόρτου εργασίας·

22.   τονίζει ότι τα δημοσιονομικά δελτία και οι παρόμοιου τύπου αναλύσεις κόστους είναι υψίστης σημασίας για τη λήψη αποφάσεων εντός του Κοινοβουλίου· εμμένει στο ότι αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται συστηματικά και ότι πρέπει να προσδιορίζουν τις πάγιες και τις κατ« αποκοπή δαπάνες που συνδέονται άμεσα με το υπό εξέταση μέτρο όπως επίσης πρέπει να αναφέρουν κατά πόσο υπάρχει πιθανός δημοσιονομικός αντίκτυπος σε άλλες δαπάνες·

23.   είναι της γνώμης ότι η παρακολούθηση της συνέχειας και η ανάλυση είναι σημαντικές για πολλά μέτωπα που έχουν σαφή σχέση με τον προϋπολογισμό, όπως είναι η αναδιάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων, η αποδοτική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και η επιδίωξη μιας επαγγελματικής πολιτικής προσωπικού, μια αποδοτική ως προς το κόστος και την κατανάλωση ενεργείας κτιριακή πολιτική από την άποψη της επιλογής τόπου, της μη εισαγωγής διακρίσεων, του EMAS, των συνάψεων δημοσίων συμβάσεων και των μέτρων που λαμβάνονται για συμμόρφωση προς τις συστάσεις που διατυπώνονται κατά την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού· τονίζει πως γενικά χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τα αρνητικά σχόλια των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη χορήγηση επιδοτήσεων σε συγγενείς υπαλλήλων του Κοινοβουλίου, και ζητεί από τη Γενική Γραμματεία να υποβάλλει οιεσδήποτε δραστηριότητες με χαρακτήρα επιδότησης εκδήλωσης σε προληπτική εξέταση από τη γενική γραμματεία και να γνωστοποιεί το μέτρο στην αρμόδια επιτροπή·

24.   σημειώνει τον λογιστικό έλεγχο τον οποίον διεξήγαγε η DG INLO και την ως εξ αυτού αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης· πιστεύει ότι τα αποτελέσματα του εν λόγω λογιστικού ελέγχου θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη λήψη περαιτέρω μέτρων, όπως είναι η διεξαγωγή περιοδικών και συστηματικών λογιστικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς των κρατών μελών για να ελεγχθεί η μεθοδολογία για την πολιτική συντήρησης και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια ατόμων και εξοπλισμού εντός των κτιρίων·

25.   υπογραμμίζει την ανάγκη να λάβει πλήρες δημοσιονομικό δελτίο για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ευθύς ως ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, διότι διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η σε βάθος αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου κόστους για την κτιριακή στρατηγική και τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου·

26.   επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξουν προετοιμασίες για να είναι κανείς έτοιμος να δεχθεί παρατηρητές από την Κροατία εν όψει μιας δυνατής διεύρυνσης της ΕΕ·

Άλλα θεσμικά όργανα

27.   ζητεί την έγκαιρη υποβολή ρεαλιστικών, βασισμένων στο κόστος δημοσιονομικών αιτημάτων, που θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη την ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση των περιορισμένων πόρων· τάσσεται υπέρ μιας δημοσιονομικής ανάλυσης του πώς ενδέχεται να επηρεάσει η Συνθήκη της Λισαβόνας καθένα από τα θεσμικά όργανα το 2010/2011 και πώς, στην περίπτωση όπου υπάρξουν πρόσθετες ανάγκες για τις οποίες θα μπορούσαν να διατυπωθούν αιτήματα, αυτές οι ανάγκες πρέπει να αιτιολογούνται·

28.   είναι της γνώμης ότι θα ήταν καλό να ζητηθούν πληροφορίες και να διεξαχθούν οι δέουσες συγκρίσεις σχετικά με τα συστήματα των άλλων θεσμικών οργάνων για ποικίλες μορφές αποδοχών, αποζημιώσεων και εξόδων ταξιδίου· επισημαίνει ότι η διαφάνεια και η δημοκρατική απόδοση λογαριασμών είναι προφανώς άκρως σημαντικά στοιχεία·

29.   επιθυμεί να υπάρξει συνέχεια στην προτεραιότητα που δόθηκε πέρσι για καλύτερο καταμερισμό των διαθέσιμων πόρων μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων και των συγκεκριμένων μέτρων που ελήφθησαν στον τομέα της μετάφρασης και θεωρεί ότι και ο τομέας της διερμηνείας θα μπορούσε να εξετασθεί υπό το πρίσμα αυτό·

30.   καλεί τον εισηγητή του για το 2010 να πραγματοποιήσει ατομικές επισκέψεις στο Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Διαμεσολαβητή και τον Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για να τους ακούσει πριν από το στάδιο των προβλέψεων και να προβεί σε σχετική αναφορά στην Επιτροπή Προϋπολογισμών·

o
o   o

31.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ C 269, 10.11.2009, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0115.


Πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων: ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί;
PDF 409kWORD 127k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων: ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουμε; (2009/2105(INI))
P7_TA(2010)0088A7-0029/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2009 σχετικά με την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (COM(2009)0234),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων: πρότυπα προϊόντων, απαιτήσεις για τη γεωργική παραγωγή και συστήματα ποιότητας (COM(2008)0641),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων: εναρμόνιση ή αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την πολιτική για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και των γεωργικών ειδών διατροφής(2),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τα συστήματα πιστοποίησης της ποιότητας των τροφίμων,

–   έχοντας υπόψη τον υγειονομικό έλεγχο για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (COM(2008)0040),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0029/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας για τα προϊόντα διατροφής στον κόσμο και ότι αυτά τα υψηλά πρότυπα ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των ευρωπαίων καταναλωτών και αποτελούν μέσο μεγιστοποίησης της προστιθέμενης αξίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η παραγωγή και τα επίπεδα κατανάλωσης των οποίων πληρούν τις τοπικές απαιτήσεις, αφενός στηρίζει τις παραδοσιακές και εμπειρικές μεθόδους καλλιέργειας και αφετέρου διασφαλίζει την εφαρμογή τους σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα ποιότητας αποτελούν μια ζωντανή πολιτισμική και γαστρονομική κληρονομιά για την Ένωση και είναι σημαντικός παράγοντας της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας πολλών περιφερειών της ΕΕ, ενισχύοντας δραστηριότητες που έχουν, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, άμεση σχέση με τις συνθήκες ζωής του τόπου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή πολιτική των αλυσίδων διανομής επηρεάζει τις ευκαιρίες των μικρών παραγωγών να έχουν πρόσβαση στο ευρύ κοινό,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές εκδηλώνουν ολοένα εντονότερο ενδιαφέρον όχι μόνο για την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και για την προέλευση και τη μέθοδο παραγωγής των ειδών διατροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ήδη ανταποκριθεί στις εν λόγω τάσεις και έχει καθιερώσει τέσσερα συστήματα πιστοποίησης της ποιότητας και προέλευσης για τα τρόφιμα, δηλαδή την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), το εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (ΕΠΙΠ) και τη βιολογική γεωργία,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους καταναλωτές τα συστήματα πιστοποίησης αποτελούν εγγύηση ανώτερης ποιότητας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγραφή στα προϊόντα λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,

Γενικές παρατηρήσεις

1.   χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής στην οποία ενσωματώνονται πολλές από τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, αποτέλεσμα της διαδικασίας προβληματισμού στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων· εκφράζει την επιθυμία τα μέτρα που προτείνει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν συντομότερα, ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι παρατηρήσεις που έλαβε από τους γεωργούς και τους παραγωγούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης και με στόχο την αξιολόγηση της σκοπιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας του προτεινόμενου κανονιστικού πλαισίου, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και την ανάγκη να μη δημιουργηθούν πρόσθετα κόστη ή βάρη για τους παραγωγούς·

2.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, χάριν μιας απλούστευσης που θα έχει ίσως το αντίθετο του αναμενομένου αποτέλεσμα, λαμβάνει εν μέρει μόνο υπόψη τις ανάγκες που εξέφρασαν οι ενδιαφερόμενοι τομείς μετά από τη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου·

3.   τονίζει ότι η ποιότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ολόκληρης της αλυσίδας ειδών διατροφής και ουσιαστική συνισταμένη για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαίων παραγωγών γεωργικών ειδών διατροφής· εκτιμά δε ότι η ποιότητα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα για τους ευρωπαίους παραγωγούς και μπορεί να συμβάλει εμμέσως στην αγροτική ανάπτυξη·

4.   θεωρεί ότι η πολιτική της ΕΕ υπέρ της ποιότητας μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την προστιθέμενη αξία στην οικονομία των περιφερειών της Ευρώπης· θεωρεί ότι η ποιοτική γεωργική και αγροδιατροφική παραγωγή αποτελεί συχνά τη μόνη ευκαιρία πολλών αγροτικών περιοχών με περιορισμένες δυνατότητες παραγωγής· θεωρεί, επιπλέον, την ποιότητα ως ένα μέσο για την πολυμορφία των προϊόντων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού·

5.   ζητεί να ενισχυθεί η πολιτική ποιότητας της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό κίνητρο για να βελτιώσουν οι παραγωγοί της Ένωσης τις προσπάθειές τους όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος· θεωρεί ότι η πολιτική αυτή δύναται να ενισχύσει ουσιαστικά την προστιθέμενη αξία της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής της Ένωσης σε μια όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά·

6.   είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική υπέρ της ποιότητας μπορεί να συμβάλλει σε σημαντικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή γεωργία, δεδομένου ότι τα ποιοτικά προϊόντα είναι ένας τομέας υψηλής απόδοσης, που, μόνο στην περίπτωση των προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), ήδη υπερβαίνει τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ·

7.   θεωρεί ότι η θέσπιση διαφορετικών επιπέδων προστασίας των ευρωπαϊκών ονομασιών ποιότητας θα μπορούσε να προκαλέσει αδικίες, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη οικονομικά κυρίως κριτήρια· θεωρεί, επομένως, ότι όλες οι γεωγραφικές ενδείξεις πρέπει να χαίρουν του αυτού βαθμού αναγνώρισης·

8.   θεωρεί ότι, σε μια ολοένα και πιο ανοικτή αγορά, κρίνεται απαραίτητο να υποστηρίξει η ΕΕ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), την αρχή της αποτελεσματικής προστασίας των προϊόντων ποιότητας χάρη σε ένα σύστημα διασφάλισης της πνευματικής ιδιοκτησίας·

9.   τονίζει ότι κατά τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ η Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει συμφωνία για τα μη εμπορικά θέματα, η οποία να διασφαλίζει ότι τα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις της ΕΕ στους τομείς της ασφάλειας τροφίμων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της περιβαλλοντικής προστασίας όπως εκείνες που επιβάλλονται στα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ·

10.   εκτιμά ότι η νέα πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα θα πρέπει να είναι πιο ανοικτή σε προϊόντα από τα νέα κράτη μέλη, τα οποία απέκτησαν πρόσβαση στο σύστημα για την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων μόλις πριν από λίγα χρόνια· πιστεύει ότι οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για να καταχωρηθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να είναι διαφανείς και κατανοητές όχι μόνο στους αιτούντες (παραγωγούς), αλλά και στους καταναλωτές·

11.   τάσσεται υπέρ του στενότερου ελέγχου και καλύτερου συντονισμού μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα διατροφής πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και τις αφορούσες το περιβάλλον και τον κοινωνικό τομέα·

12.   τονίζει την ανάγκη για προδιαγραφές ποιότητας που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία με τους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων και που θα παρέχουν κίνητρα για τη βελτίωση των προδιαγραφών αυτών, συμβάλλοντας έτσι σε ευρύτερους στόχους πολιτικής της ΕΕ·

13.   θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για την ποιότητα πρέπει να συνδέεται στενά με την μετά το 2013 μεταρρύθμιση της ΚΓΠ· φρονεί ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής, η ΕΕ πρέπει να παράσχει οικονομική στήριξη προκειμένου να επιτύχει μια παραγωγή γεωργικών προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας· τονίζει ότι αυτή η στήριξη πρέπει να αποτυπωθεί στην ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και την αύξηση της προσβασιμότητας του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη δημιουργία και ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων στην ύπαιθρο· υπογραμμίζει ότι η οικονομική στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων αποτελεί μια ευκαιρία προκειμένου να στραφούν στην αγορά οι γεωργικές επιχειρήσεις ημι-αυτοσυντήρησης· θεωρεί ότι οι οργανώσεις των παραγωγών χρειάζονται καλύτερη στήριξη, ιδίως για να μην αδικούνται οι μικροί παραγωγοί·

14.   υπογραμμίζει ότι η ποικιλομορφία θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί τον βασικό πλούτο της Ευρώπης και ότι όλα τα προϊόντα ποιότητας που πληρούν τα κριτήρια τα οποία καθορίζει η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται· θεωρεί ότι μετά το 2013 η ΚΓΠ θα πρέπει να στηρίξει την πολιτική υπέρ της ποιότητας και, συγκεκριμένα, τις προσπάθειες των παραγωγών να προωθήσουν πιο φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής· τονίζει ότι οι περιφέρειες είναι οι εταίροι της ΚΓΠ και ότι συγχρηματοδοτούν και διαχειρίζονται την αγροτική ανάπτυξη· προσθέτει ότι, λόγω της γεωγραφικής τους εγγύτητας, οι περιφέρειες είναι οι εταίροι των παραγωγών, και ιδίως των παραγωγών παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων· φρονεί ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία αναγνώρισης και προώθησης των προϊόντων ονομασίας, των παραδοσιακών προϊόντων και των βιολογικών προϊόντων·

Απαιτήσεις για τη γεωργική παραγωγή στην ΕΕ και πρότυπα εμπορίας

15.   τονίζει την ανάγκη επίσημης αναγνώρισης των προσπαθειών των ευρωπαίων παραγωγών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ΕΕ για τη γεωργική παραγωγή σε ό,τι αφορά τα κριτήρια ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, καλής μεταχείρισης των ζώων καθώς και τις υγειονομικές προδιαγραφές·

16.   καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις που είναι διαθέσιμες στους ευρωπαίους παραγωγούς σχετικά με τη δυνατότητα να επιδεικνύουν πάνω στα προϊόντα τους τη δέσμευσή τους σε ό,τι αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και την τήρηση όλων των ευρωπαϊκών προδιαγραφών παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ενός λογότυπου ποιότητας της ΕΕ, το οποίο θα παρέχεται αποκλειστικά στα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ και που, δεδομένου ότι το εν λόγω λογότυπο θα πιστοποιεί τη συμμόρφωση στη νομοθεσία μετά από επίσημο έλεγχο, δεν θα συνεπάγεται επ« ουδενί πρόσθετο κόστος για τους οικονομικούς φορείς, ούτε οικονομική ή διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη που ασκούν τους ελέγχους·

17.  Θεωρεί ότι τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ πληρούν εγγενώς μία προδιαγραφή ποιότητας, καθώς παράγονται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, τη βιώσιμη παραγωγή, και τη συμμόρφωση με περιβαλλοντικά και υγειονομικά κριτήρια (πολλαπλή συμμόρφωση)· εκτός αυτού με την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων διασφαλίζονται τα πολιτιστικά τοπία της Ευρώπης. κατόπιν τούτων θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα μιας ποιοτικής επισήμανσης «καλλιεργήθηκε (παρήχθη) στην Ευρώπη».

18.   θεωρεί ότι τα πρότυπα εμπορίας ανά τομέα κατέχουν ακόμη σημαντική θέση στην αλυσίδα παραγωγής, και ως εκ τούτου θα πρέπει να διατηρηθούν, διότι καταδεικνύουν με σαφήνεια τις αλλαγές στην αγορά, επιτρέπουν στους αγοραστές να συγκρίνουν τις τιμές, τα μεγέθη και την ποιότητα των προϊόντων, και διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού στο ευρωπαϊκό εμπόριο·

19.   υποστηρίζει την εισαγωγή συμπληρωματικών προαιρετικών αποκλειστικών όρων, και ιδιαίτερα την πρόβλεψη σαφούς ορισμού και χρήσης των όρων «ορεινής παραγωγής», «νησιωτικής παραγωγής», «τοπικής παραγωγής» και «χαμηλής εκπομπής άνθρακα», και την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με τη χρήση τους· εκφράζει περαιτέρω την υποστήριξή του στην εναρμόνιση σε ενωσιακό επίπεδο του όρου «ορεινής παραγωγής», για τον οποίο υπάρχει ρύθμιση μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει μελέτη σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη σήμανσης με βάση το «αποτύπωμα άνθρακα» προς την κατεύθυνση της περιεκτικότερης μέτρησης του «οικολογικού αποτυπώματος», δεδομένου ότι τα σήματα ή οι όροι που αναφέρονται μόνο στα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα παραβλέπουν άλλες βασικές περιβαλλοντικές πτυχές, όπως είναι οι επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους και τη βιοποικιλότητα·

20.   κρίνει αναγκαία την προώθηση της εθελοντικής σήμανσης άλλων συστημάτων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον και τα ζώα, όπως η «ολοκληρωμένη παραγωγή», η «ελεύθερη βοσκή» και η «ορεινή γεωργία'·

21.   θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση των προϊόντων των ορεινών ζωνών καθώς και των προϊόντων ζωνών που είναι απαλλαγμένες από ΓΤΟ· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για να διασφαλίσει την κατάλληλη προστασία των προϊόντων των περιοχών αυτών·

22.   ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τη δυνατότητα καθιέρωσης δεικτών ποιότητας που θα συνδέονται με τις κοινωνικές συνθήκες παραγωγής, π.χ. με τα εισοδήματα των παραγωγών και με τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων·

23.   θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να αναφέρεται η χώρα καταγωγής για τα νωπά γεωργικά προϊόντα και, στην περίπτωση των μεταποιημένων προϊόντων με ένα μόνο συστατικό ο τόπος προέλευσης των γεωργικών πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για το τελικό προϊόν, με σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας, ώστε να είναι σε θέση οι καταναλωτές να προβούν σε αγορές κατάλληλα ενημερωμένοι·

24.   υπενθυμίζει ότι η σήμανση του «τόπου γεωργικής παραγωγής» έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία σε χώρες όπως η Αυστραλία και οι ΗΠΑ και ότι είναι ήδη υποχρεωτική στην ΕΕ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα·

25.   επισημαίνει ότι οι συμπληρωματικές και ειδικές πληροφορίες είναι εθελοντικού χαρακτήρα και ότι το συνολικό περιεχόμενο της σήμανσης δεν πρέπει να είναι υπερφορτωμένο· πιστεύει ότι το σήμα ποιότητας της ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι σαφές και να διακρίνεται κατά προτεραιότητα·

26.   πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές μέθοδοι για την παροχή πληροφοριών, όπως π.χ. πληροφορίες μέσω Διαδικτύου ή ραβδοκωδίκων ή στην απόδειξη·

27.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ενδελεχή τεχνική και οικονομική μελέτη ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι η νέα νομοθεσία δεν θα επιφέρει υπερβολικό κόστος στην βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων, και συγκεκριμένα στους μικρομεσαίους παραγωγούς· μια τέτοια μελέτη θα πρέπει να καλύπτει τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης υποχρεωτικής σήμανσης «τόπου γεωργικής παραγωγής» για τα μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν «σημαντικά συστατικά» (το οποίο σημαίνει ένα συστατικό τροφίμου που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% του ξηρού βάρους του εν λόγω τροφίμου) ή «χαρακτηριστικά συστατικά» (που σημαίνει το συστατικό ενός τροφίμου που συνήθως οι καταναλωτές συνδέουν με την ονομασία του τροφίμου), όπως ορίζεται στο άρθρο 2, του προτεινόμενου κανονισμού της ΕΕ για την παροχή διατροφικών πληροφοριών στους καταναλωτές·

28.   ζητεί η απλοποίηση των προτύπων και η βελτίωση της αξιοπιστίας του λογότυπου ποιότητας της ΕΕ να αποτελέσουν συμπληρωματικό μέτρο σε σχέση με ήδη υπάρχοντα πιστοποιητικά, και τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές ονομασίες προέλευσης στα κράτη μέλη·

29.   καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τη συνοχή στις προτάσεις της για την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων όσον αφορά την προσέγγιση της σήμανσης «χώρα προέλευσης» και την πρόταση κανονισμού για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές· πιστεύει ότι η πολιτική στον τομέα της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της νέας πολιτικής καθώς και οι ιδιαιτερότητες επιμέρους τομέων, όπως ο τομέας των μεταποιημένων γεωργικών αγαθών·

Γεωγραφικές ενδείξεις και παραδοσιακά προϊόντα

30.   θεωρεί ότι το σύστημα των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων είναι ένα από τα μέσα της ΚΓΠ που προορίζονται για την υποστήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών και την προώθηση της διαφοροποιημένης απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

31.   θεωρεί ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις έχουν μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή γεωργία· είναι της γνώμης ότι τα τρία συστήματα καταχώρησης των γεωγραφικών ενδείξεων (για τον οίνο, τα αλκοολούχα προϊόντα και τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα) πρέπει να διατηρηθούν όπως έχουν·

32.   εκτιμά ότι το σημερινό σύστημα της ΕΕ για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων προϊόντων πρέπει να διατηρηθεί και ότι θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις η προστασία σε επίπεδο ΕΕ· θεωρεί επίσης ότι δεν πρέπει να θεσπισθούν παράλληλα εθνικά ή περιφερειακά συστήματα αναγνώρισης, εφόσον μπορούν να καταλήξουν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας· είναι της γνώμης ότι δεν χρειάζεται να θεσπιστούν σε ενωσιακό επίπεδο περαιτέρω συστήματα πιστοποίησης των τροφίμων, διότι έτσι θα απαξιωθούν τα υφιστάμενα συστήματα και θα προκληθεί σύγχυση στους καταναλωτές·

33.   θεωρεί, εξάλλου, ότι οι δύο ισχύοντες μηχανισμοί, η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) πρέπει επίσης να διατηρηθούν, λόγω της μεγάλης αναγνώρισης και επιτυχίας τους· χρειάζεται, πάντως, να υπάρξει για τον καταναλωτή μεγαλύτερη σαφήνεια στον διαχωρισμό μεταξύ της ΠΟΠ και της ΠΓΕ, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω δράσεων πληροφόρησης και προώθησης με ενωσιακή οικονομική βοήθεια τόσο στο πλαίσιο της διεθνούς αγοράς όσο και στις τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης και της αύξησης του ποσοστού της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης·

34.   θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις θα πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε να αναγνωρισθεί πλήρως και να ενισχυθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι οργανώσεις που ορίζουν ή αναγνωρίζουν τα κράτη μέλη για τη διαχείριση, την προστασία και/ή την προώθηση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που παρέχει η καταχώριση ως γεωγραφική ένδειξη·

35.   θεωρεί ότι, η εμπειρία των παραγωγών έχει καταδείξει ότι η διαχείριση της ποιότητας προϊόντος με τις ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ και η αποτελεσματικότητα της προστασίας έναντι των υφαρπαγών, δεν επαρκούν για την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη· είναι της άποψης ότι πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία της ΕΕ, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν τον ίδιο το ρόλο των οργανώσεων, τις οποίες ορίζουν ή αναγνωρίζουν ως υπεύθυνες για τη διαχείριση, προστασία και/ή προώθηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των δικαιωμάτων τους πνευματικής ιδιοκτησίας και να επιτρέψουν στις οργανώσεις αυτές να προσαρμόσουν το δυναμικό παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς, με βάση δίκαια και μη γενεσιουργά διακρίσεων κριτήρια·

36.   προτείνει την ενίσχυση του ρόλου των κοινοπραξιών ιδιοκτητών γεωγραφικών ενδείξεων(3), με στόχο τον ορισμό της νομοθεσίας σε σχέση τόσο με την διαχείριση του όγκου όσο και τη χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων σε σχέση με τα παραγόμενα αγαθά· θεωρεί ότι οι κοινοπραξίες θα πρέπει να μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στον συντονισμό των οικονομικών συντελεστών, έτσι ώστε να καταστήσουν δυνατή την πιο δίκαιη ανταπόκριση μεταξύ των ποσοτήτων που παράγονται και διατίθενται στις αγορές και εκείνων που μπορούν να απορροφηθούν από τις αγορές, καθώς επίσης και στις δράσεις προώθησης έναντι των γεωργών και των καταναλωτών· θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των διαφόρων κρίκων της παραγωγής, της επεξεργασίας και της διανομής θα διασφαλιζόταν πιο αποτελεσματικά, καθώς η βιωσιμότητα αυτή είναι ουσιώδης για τη ζωή στο αγροτικό περιβάλλον· προσθέτει ότι ο έλεγχος της ποσότητας είναι μία από τις απαιτήσεις για τον έλεγχο ποιότητας· φρονεί ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην νομοθεσία της Ένωσης ο ορισμός του ρόλου των κοινοπραξιών· θεωρεί ότι οι πρακτικές και οι εμπειρίες οι οποίες παρατηρήθηκαν στις διάφορες χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να καταγραφούν και να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να προσδιορισθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κοινοπραξιών·

37.   εκτιμά ότι δεν θα πρέπει να προστεθούν συμπληρωματικά κριτήρια στις διαδικασίες καταχώρησης οιουδήποτε εξ αυτών των οργάνων, αλλά, αντίθετα, σκοπός θα πρέπει να είναι η απλούστευση· επισημαίνει ότι οι τρέχουσες διαδικασίες για καταχώρηση ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι περίπλοκες και μακρόχρονες· προτρέπει την Επιτροπή να βρει τρόπους για την επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής·

38.   τονίζει την ανάγκη εξορθολογισμού της επεξεργασίας των αιτήσεων καταχώρησης, αλλά δεν συντάσσεται με την ιδέα της συντόμευσης της διαδικασίας ελέγχου με την αυθαίρετη απόρριψη αιτήσεων τις οποίες η Επιτροπή κρίνει ελλιπείς σε ένα πρώιμο στάδιο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι αρχικές απόψεις της Επιτροπής διαμορφώνονται πολύ βιαστικά ή δεν είναι οι αρμόζουσες για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω της ελλιπούς κατανόησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών προϊόντος ή τοπικής αγοράς·

39.   ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις ενδεδειγμένες πληροφορίες (σήμανση και όλα τα άλλα διαθέσιμα μέσα) που απαιτούνται για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ που κυκλοφορούν στην αγορά με την εμπορική ονομασία φορέα λιανικού εμπορίου· ζητεί να υπάρξει υποχρεωτική καταχώρηση του ονόματος του παραγωγού στα ΠΟΠ και ΠΓΕ, όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά με την εμπορική ονομασία φορέα λιανικού εμπορίου·

40.   θεωρεί ότι, σε περίπτωση που ένα προϊόν προστατευόμενο από γεωγραφική ένδειξη χρησιμοποιείται ως συστατικό, ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για αυτή τη γεωγραφική ένδειξη ή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να μπορεί να καθορίζει κανόνες για τη διαχείριση της χρήσης του ονόματός του στις ονομασίες πώλησης των μεταποιημένων προϊόντων, καθώς και να μπορεί να διενεργεί ειδικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά, η εικόνα ή η φήμη του προϊόντος με γεωγραφική ένδειξη· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη χρήση των ονομάτων των προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη που χρησιμοποιούνται ως συστατικά στοιχεία στη σήμανση των μεταποιημένων προϊόντων, ώστε να αποφεύγεται τυχόν παραπλάνηση του καταναλωτή·

41.   τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης ενωσιακών κανόνων που θα επιτρέπουν στους οργανισμούς διαχείρισης της γεωγραφικής ένδειξης να ορίζουν κανόνες όσον αφορά τη συσκευασία του προϊόντος τους, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση της υψηλής ποιότητάς τους·

42.   αντιτίθεται στην ιδέα της αντικατάστασης των γεωγραφικών ενδείξεων με εμπορικά σήματα, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν θεμελιωδώς διαφορετικά νομικά εργαλεία· τονίζει ότι η διαφορά μεταξύ εμπορικών σημάτων και γεωγραφικών ενδείξεων θα πρέπει να εξηγηθεί καλύτερα· ζητεί την εφαρμογή στην πράξη των υφιστάμενων ενωσιακών κανόνων που καθιστούν αδύνατη την καταχώρηση ενός εμπορικού σήματος που περιέχει ή αναφέρεται σε ΠΟΠ/ΠΓΕ από φορείς που δεν αντιπροσωπεύουν τις οργανώσεις παραγωγών αυτών των ΠΟΠ/ΠΓΕ·

43.   ζητεί, περαιτέρω, να αναλάβουν οι αρχές όλων των κρατών μελών την δέσμευση της ενδελεχούς αυτεπάγγελτης προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, επιθυμεί να θεσπισθεί αυτό με συγκεκριμένους όρους στο πλαίσιο αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 της 20ής Μαρτίου 2006 σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωγραφικών προϊόντων(4) και των τροφίμων, καθορίζοντας ταυτόχρονα σαφέστερα τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται σε όλες τις φάσεις, τόσο πριν όσο και μετά από τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά

44.   θεωρεί ότι το μέσο των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων θα πρέπει να διατηρηθεί, ενώ οι σχετικοί κανόνες καταχώρησης θα πρέπει να απλουστευθούν περισσότερο· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να επανεξετάσει το μέσο ΕΠΙΠ, να μελετήσει τις δυνατότητες μείωσης του χρόνου της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και να διερευνήσει τις δυνατότητες παροχής καλύτερης προστασίας του προϊόντος βάσει αυτού του καθεστώτος, καθώς και κάθε άλλο μέσο που μπορεί να καταστήσει το συγκεκριμένο σύστημα πιο ελκυστικό στους παραγωγούς· υπενθυμίζει ότι τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Προϊόντα αποτελούν σχετικά πρόσφατο μέσον πράγμα που εξηγεί την αργή εξέλιξή του· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα σχετικά με το μέσο αυτό οι παραγωγοί ώστε να καταστεί ένα οικείο εργαλείο προώθησης της ποιότητας στην Ευρώπη·

45.   θεωρεί ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η εξαφάνιση των γνώσεων σχετικά με το παραδοσιακό φαγητό και τον τρόπο παρασκευής του επί σειρά γενεών, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής τράπεζας γνώσεων για τις παλιές συνταγές και τις ιστορικές μεθόδους παρασκευής τροφίμων·

46.   ζητεί να εφαρμοσθούν μέσα για τη συλλογική ανάδειξη και προώθηση μικρών, παραδοσιακών, τοπικών και βιοτεχνικών προϊόντων, τα οποία συνδέονται στενά με συγκεκριμένο τόπο και φέρουν γεωγραφική ονομασία, για τα οποία οι διαδικασίες πρόσβασης στις Προστατευμένες Ονομασίες Προέλευσης/ Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις είναι εξαιρετικά επίπονες και δαπανηρές·

47.   υπενθυμίζει ότι ορισμένες γεωγραφικές ενδείξεις υφίστανται συστηματική παραποίηση σε τρίτες χώρες· αυτό υπονομεύει το κύρος και την εικόνα του προϊόντος ΓΕ και αποπροσανατολίζει τον καταναλωτή· τονίζει ότι η εξασφάλιση της προστασίας μιας ΓΕ σε τρίτη χώρα είναι μια μακρά και δύσκολη διαδικασία για τους παραγωγούς, δεδομένου ότι κάθε τρίτη χώρα μπορεί να έχει διαμορφώσει το δικό της ειδικό σύστημα προστασίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει τεχνικά και οικονομικά τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για τις ΓΕ, προκειμένου να διευκολύνει την επίλυση των προβλημάτων υφαρπαγής·

48.   ζητεί μεγαλύτερη προστασία για τις γεωγραφικές ενδείξεις

   στον ΠΟΕ, τόσο μέσω της επέκτασης της προστασίας που παρέχει το άρθρο 23 της συμφωνίας TRIPS σε όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις όσο και μέσω της κατάρτισης ενός νομικά δεσμευτικού πολυμερούς μητρώου για τις γεωγραφικές ενδείξεις, και
   στις τρίτες χώρες, μέσω της διαπραγμάτευσης διμερών συμφωνιών, ιδίως με τις οικονομικά σημαντικές χώρες·
   στηρίζει το στόχο της Επιτροπής να συμπεριληφθούν οι γεωγραφικές ενδείξεις στο πεδίο εφαρμογής της «Εμπορικής συμφωνίας καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης» και στο έργο του μελλοντικού «Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας'· και
   θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργασθεί πιο στενά με τους οργανισμούς εκπροσώπησης των παραγωγών προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη πριν από την έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων και κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας·
   θεωρεί την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων απαραίτητη προϋπόθεση μίας ισόρροπης συμφωνίας στις γεωργικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

49.   θεωρεί ότι πρέπει να ενταθούν οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης του συστήματος sui generis προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων· καλεί την Επιτροπή συνεχίσει την προώθηση της έννοιας της γεωγραφικής ένδειξης στις τρίτες χώρες, ιδίως δε αυξάνοντας τις αποστολές τεχνικής βοήθειας σε συνδυασμό με τους ευρωπαίους παραγωγούς προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη και/ή τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους·

Ολοκληρωμένη παραγωγή

50.   κρίνει απαραίτητη την προαγωγή συστημάτων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον και βασίζονται στον εξορθολογισμό των εισροών, όπως στην περίπτωση της «ολοκληρωμένης παραγωγής'·

51.   τονίζει ότι η εισαγωγή νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ολοκληρωμένη παραγωγή θα προσέφερε μεγαλύτερη ορατότητα στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της ΕΕ επί θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων, περιβάλλοντος και καλής μεταχείρισης των ζώων έναντι των εισαγωγών από τρίτες χώρες· πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονη εκστρατεία προώθησης και εμπορίας για την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή παραγωγή·

52.   υποστηρίζει την προαγωγή των συστημάτων παραγωγής τροφίμων ποιότητας βάσει κριτηρίων αειφορίας, όπως η περίπτωση της ολοκληρωμένης παραγωγής· ζητεί την ενωσιακή ρύθμιση του θέματος, ούτως ώστε να ενοποιηθούν τα κριτήρια που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη, η οποία θα συνοδεύεται από κατάλληλη εκστρατεία προώθησης που θα ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις σημαντικότερες πτυχές της ολοκληρωμένης παραγωγής στην Ευρώπη·

Βιολογική γεωργία

53.   επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η βιολογική γεωργία και η ολοκληρωμένη παραγωγή παρέχουν οφέλη για την υγεία των καταναλωτών, καθώς και την εγγύηση ότι με τη διαδικασία αυτή παραγωγής αποφεύγονται περιβαλλοντικές ζημίες που συνδέονται με τη χρήση λιπασμάτων και επίσης προσφέρουν στους ευρωπαίους γεωργούς σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, μολονότι δεν αποτελούν από μόνες τους τη λύση στο ζήτημα των μελλοντικών παγκόσμιων αποθεμάτων τροφίμων· υποστηρίζει τις πρόσφατες προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός νέου βιολογικού λογότυπου της ΕΕ για όλα τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας της ΕΕ·

54.   κρίνει απαραίτητη την ύπαρξη μιας αυθεντικής ενιαίας αγοράς για τα βιολογικά προϊόντα στην οποία θα συνεισέφερε σημαντικά η θέσπιση ενός υποχρεωτικού ενωσιακού λογότυπου· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την υποστήριξή του προς το πλαίσιο που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91(5), και ελπίζει ότι, παρά την πρόσφατη θέση του σε ισχύ, θα αναπτύξει το συντομότερο δυνατόν όλο το κανονιστικό δυναμικό του

55.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και η ΕΕ έχουν το καθήκον της προώθησης των προϊόντων ποιότητας, αλλά και της ανάληψης δράσης υπέρ της προστασίας τους σε διεθνές επίπεδο· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται αυστηρότεροι έλεγχοι για τα βιολογικά προϊόντα τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες, κάτι που θα διασφαλίσει τον ισότιμο ανταγωνισμό μεταξύ των βιολογικών προϊόντων της ΕΕ και αυτών που προέρχονται από τρίτες χώρες·

56.   θεωρεί ότι η εμφάνιση μη βιολογικών προϊόντων με σήμανση που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας βλάπτει την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς στην ΕΕ στον τομέα των βιολογικών προϊόντων· εκφράζει επ« αυτού τον προβληματισμό του σχετικά με τις προσπάθειες διεύρυνσης του συστήματος βιολογικής σήμανσης σε προϊόντα διατροφής τα οποία δεν παράγονται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας·

57.   ανησυχεί για την αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών βιολογικών σημάτων στα μη διατροφικά προϊόντα, έναν τομέα μεγάλης εξάπλωσης που δεν καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να επεκταθεί η νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα·

58.   επαναλαμβάνει ότι, για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των βιολογικών προϊόντων θα πρέπει:

   να διασφαλίζεται ότι τα βιολογικά προϊόντα από τρίτες χώρες πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις με τα βιολογικά προϊόντα από την ΕΕ και ότι εντείνεται η σχετική παρακολούθηση,
   να αναγράφεται η χώρα προέλευσης στην περίπτωση των νωπών και μεταποιημένων βιολογικών γεωργικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, ανεξάρτητα με το εάν χρησιμοποιείται το ενωσιακό λογότυπο για τα οργανικά προϊόντα,
   να αυξηθεί η αξιοπιστία του ευρωπαϊκού λογότυπου μέσω ενός προγράμματος προώθησης των βιολογικών προϊόντων, και
   να είναι διακριτή η σήμανση των μη γεωργικών προϊόντων στα οποία γίνεται αναφορά για τη βιολογική μέθοδο παραγωγής από αυτή των βιολογικών γεωργικών προϊόντων·

59.   χαιρετίζει τη δημιουργία γραφείων για τα παραδοσιακά και τα βιολογικά προϊόντα σε επίπεδο κρατών μελών· πιστεύει ότι πρέπει το κάθε κράτος μέλος να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, αναγνωρισμένα και από τους παραγωγούς και από τους καταναλωτές τα οποία θα στοχεύουν στην προώθηση και την πιστοποίηση της τοπικής παραγωγής βιολογικών προϊόντων ποιότητας·

60.   καλεί την Επιτροπή να σκιαγραφήσει τους τρόπους με τους οποίους προτείνει να προωθηθεί το τοπικό εμπόριο φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών προϊόντων·

Ιδιωτικά συστήματα πιστοποίησης

61.   τονίζει ότι, ως έχουν σήμερα τα πράγματα, τα ιδιωτικά συστήματα πιστοποίησης δεν προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των σχετικών προϊόντων, αλλά συχνά μετατρέπονται σε οικονομική και γραφειοκρατική επιβάρυνση όσον αφορά την πρόσβαση του γεωργού στην αγορά·

62.   ζητεί να γίνει καταγραφή όλων των ιδιωτικών συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας, τα οποία οι ευρωπαίοι παραγωγοί καλούνται να εφαρμόσουν επί πλέον των ήδη επιβαλλομένων από την νομοθεσία της ΕΕ προδιαγραφών ποιότητας· υποστηρίζει τη θέσπιση ενός Νομοθετικού Πλαισίου Βασικών Αρχών της Ένωσης με στόχο τη διαφανή λειτουργία των εν λόγω ιδιωτικών συστημάτων πιστοποίησης·

63.   υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορθές πρακτικές αναφορικά με τη λειτουργία όλων των συστημάτων που άπτονται της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. οι κατευθυντήρες αυτές γραμμές πρέπει να εφαρμόζονται από τους οικονομικούς παράγοντες και να περιέχουν σειρά ιδεών για να βοηθηθεί ο παραγωγικός τομέας να προωθήσει την προστιθέμενη αξία των παραγωγών του, να ενθαρρύνει την αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων πιστοποίησης και τη συμμετοχή του παραγωγικού τομέα στη διαμόρφωση τέτοιων συστημάτων, και να ευνοήσει, μέσω των ενώσεων παραγωγών, την απλούστευση των διοικητικών επιβαρύνσεων που συνεπάγεται η πιστοποίηση με στόχο τη μέγιστη δυνατή μείωση του κόστους για τους γεωργούς·

Πολιτική ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων

64.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αναφέρει στην ανακοίνωσή της την ανάγκη υποστήριξης των μέτρων προβολής, που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση της απόδοσης των προσπαθειών των ευρωπαίων γεωργών όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον· πιστεύει ότι τα μέσα προβολής που διαθέτει η ΕΕ πρέπει να μεταρρυθμιστούν για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους· προτείνει, εν προκειμένω, να επεκταθούν και στην αγορά της ΕΕ οι ενισχύσεις για την προβολή που θεσπίστηκαν πρόσφατα στον τομέα του οίνου·

65.   υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές δράσεις που αποσκοπούν στην, όσο το δυνατόν, πληρέστερη και ουσιαστικότερη ενημέρωση σχετικά με τα πλεονεκτήματα που συνεπάγονται οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων· συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της πληροφόρησης και της προώθησης σε ότι αφορά τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων για τα προϊόντα της ΕΕ·

66.   οι προσπάθειες αυτές πληροφόρησης και προώθησης για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα κοινοτικά εμπορικά σήματα, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσω δημόσιων και/ή ιδιωτικών οντοτήτων, ατόμων ή οργανώσεων·

67.   θεωρεί ότι, δεδομένης της σημασίας που έχει η ευρωπαϊκή αγορά για τους παραγωγούς προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν επιπρόσθετα οικονομικά μέσα για τα προγράμματα προώθησης εντός της εσωτερικής αγοράς, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνεχισθεί η αύξηση του προϋπολογισμού για τις εκστρατείες προώθησης στις τρίτες χώρες·

68.   υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές ενημέρωσης πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο στους καταναλωτές αλλά και στους παραγωγούς, δεδομένου ότι οι ενέργειές τους συνδέονται στενά με τις γνώσεις που έχουν για την αγορά και για την εκτίμηση της ποιότητας των προϊόντων τους από τους καταναλωτές·

69.   τονίζει τις δυνατότητες της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα αυτό, ειδικότερα χάρη στα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη· επισημαίνει, εν τούτοις, ότι οι δυνατότητες άντλησης πιστώσεων των μικρών παραγωγών έχουν συρρικνωθεί εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, πράγμα το οποίο περιορίζει δραστικά την πρόσβασή τους σε συγχρηματοδότηση από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εναρμόνισης του συστήματος γεωργικών πιστώσεων σε επίπεδο ΕΕ·

70.   θεωρεί ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν οι γεωργικές αγορές που τυγχάνουν άμεσης διαχείρισης από τους γεωργούς, όπως τα σημεία πώλησης εποχικών τοπικών προϊόντων, διότι αυτές εξασφαλίζουν μια δίκαιη τιμή για τα προϊόντα ποιότητας, εδραιώνουν το δεσμό μεταξύ προϊόντος και τόπου από τον οποίο προέρχεται, και παροτρύνουν τον καταναλωτή να επιλέγει συνειδητά και με βάση την ποιότητα· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία χώρων εμπορίας όπου οι παραγωγοί θα μπορούν να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές·

71.   ζητεί τη θέσπιση προγραμμάτων για την προώθηση πωλήσεων στην τοπική αγορά, με στόχο την στήριξη των τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών μεταποίησης και εμπορίας· θεωρεί ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με συνεταιρισμούς παραγωγών, που συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην ύπαιθρο·

o
o   o

72.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0098.
(2) ΕΕ C 328, 26.10.1998, σ. 232.
(3) Για παράδειγμα «consortium» στην Ιταλία, «consejo regulador» στην Ισπανία, και «organisme de défense et de gestion» ή «détenteur d'IG» στη Γαλλία.
(4) ΕΕ L 93, 31.3.2006, σ. 12.
(5) EE L 189, 20.7.2007, σ. 1.


Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην αναπτυξιακή συνεργασία
PDF 431kWORD 133k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για την αναπτυξιακή συνεργασία (2009/2150(INI))
P7_TA(2010)0089A7-0034/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη διάσκεψη κορυφής της G20 που πραγματοποιήθηκε στο Πίτσμπουργκ στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2009 και τη διάσκεψη της G20 που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 2 Απριλίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη διάσκεψη κορυφής της G8 που πραγματοποιήθηκε στην L« Aquila, Ιταλία, στις 8-10 Ιουλίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000 για τη Χιλιετηρίδα η οποία καθορίζει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) ως κριτήρια που θεσπίζονται από κοινού από τη διεθνή κοινότητα, μεταξύ άλλων, για την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη(1) και τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας στις αναπτυξιακές πολιτικές(2),

–   έχοντας υπόψη τη Συναίνεση του Monterrey, που εγκρίθηκε στη Διεθνή Διάσκεψη σχετικά με την Οικονομική Πολιτική για την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Monterrey, Μεξικό, στις 18-22 Μαρτίου 2002,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και την ατζέντα της Accra για δράση,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) με τίτλο «The Implications of the Global Financial Crisis for Low-Income Countries – An Update» που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του ΔΝΤ με τίτλο «Global Economic Outlook – Sustaining the Recovery» που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2009,

–   έχοντας υπόψη τη έκθεση του ΔΝΤ με τίτλο «World Economic Outlook Update» που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2010,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Protecting Progress: The Challenge Facing Low-Income Countries in the Global Recession» που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Global Development Finance: Charting a Global Recovery 2009» που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Global Economic Prospects – Crisis, Finance and Growth» που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2010,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ανάπτυξη του 2009 με τίτλο «Overcoming Fragility in Africa – Forging a New European Approach» που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2009,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε από την εταιρεία παροχής συμβουλών HTSPE με τίτλο «The Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a European Approach», που ανατέθηκε από την Επιτροπή και δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Ομάδας Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τους ΑΣΧ με τίτλο «Strengthening the Global Partnership for Development in a Time of Crisis» που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΗΕΕΑ με τίτλο «Trade and Development Report, 2009» που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΗΕΕΑ «The Least Developed Countries Report 2009: The State and Development Governance»,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής της FAO και την επισιτιστική ασφάλεια(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για την αναπτυξιακή συνεργασία(4),

–   έχοντας υπόψη τις ακροάσεις του σχετικά με τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και για την αναπτυξιακή συνεργασία, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2009, και ιδιαίτερα τη συμβολή του καθηγητή Guttorm Schjelderup σχετικά με τις παράνομες χρηματικές ροές και τους φορολογικούς παραδείσους,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής της G20 στο Πίτσμπουργκ της 24ης και 25ης Σεπτεμβρίου 2009(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις Ετήσιες Εκθέσεις του 2007 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με νέα χρηματοπιστωτικά μέσα για την ανάπτυξη σε συνδυασμό με τους ΑΣΧ(7),

–   έχοντας υπόψη το κοινό ψήφισμα που ενεκρίθη από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ στις 3 Δεκεμβρίου 2009 στην Λουάντα σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα κράτη ΑΚΕ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τη νομική βάση για την απόφαση 2006/1016/ΕΚ(8),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας(9),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2009 με τίτλο «Στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών για να αντιμετωπίσουν την κρίση» (COM(2009)0160),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2005 με τίτλο «Νέες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη: μία ανασκόπηση επιλογών» (SEC(2005)0467),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 18ης και 19ης Μαΐου 2009 σχετικά με την υποστήριξη των αναπτυσσομένων χωρών για την αντιμετώπιση της κρίσης,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «Συνοχή των Αναπτυξιακών Πολιτικών – δημιουργία του πολιτικού πλαισίου για μια προσέγγιση για το σύνολο της Ένωσης» (COM(2009)0458) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 17ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη και το επιχειρησιακό πλαίσιο της αποτελεσματικότητας της βοήθειας,

–   έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική και Οικονομική Κρίση και τις επιπτώσεις της στην ανάπτυξη, καθώς και τη στήριξη της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της έκβασης της διάσκεψης μέσω του ψηφίσματος 63/303 της 9ης Ιουλίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη για τις καινοτόμους χρηματοδοτήσεις η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 28 και 29 Μαΐου 2009 και τη Διεθνή Διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα από τις 28 Νοεμβρίου 2008 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Προέδρου της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις του διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, που δημοσιεύθηκε το Μάρτιο 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0034/2010),

A.   εκτιμώντας ότι η μεγέθυνση των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών αυξήθηκε μόνο κατά 2,1% το 2009 σε σύγκριση με το 6,1% το 2008,

Β.   εκτιμώντας ότι το παγκόσμια εμπόριο αγαθών αναμένεται να σημειώσει πτώση κατά 17% το 2009, ενώ οι επενδύσεις στο εμπόριο και στις υποδομές είναι διστακτικές λόγω του περιορισμού των πιστώσεων, και εκτιμώντας ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά από την κρίση,

Γ.   εκτιμώντας ότι τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσπαθούν με κάθε τρόπο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών και ότι θα αντιμετωπίσουν σοβαρούς δανειοδοτικούς περιορισμούς εκτός εάν εξασφαλίσουν περισσότερα κεφάλαια,

Δ.   εκτιμώντας ότι οι συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσου εισοδήματος δεν θα πρέπει να παραγνωριστούν,

Ε.   εκτιμώντας ότι τα κενά στους κανονισμούς λειτουργίας, στην εποπτεία και στον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι αδυναμίες των υφιστάμενων εποπτικών μηχανισμών και μέσων ταχείας αντίδρασης καθώς και ορισμένες πολιτικές διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχουν προκαλέσει και επιτάχυναν μια συστημική κρίση παγκοσμίων διαστάσεων, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται αναθεώρηση των υφισταμένων δομών, που θα πρέπει να περιλαμβάνει διεθνείς αποζημιώσεις και επιμερισμό βαρών,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι οι φορολογικοί παράδεισοι προσφέρουν ένα τόπο για απόκρυψη χρημάτων και παρέχουν κίνητρα για την υπονόμευση της χρηστής διακυβέρνησης, ιδίως σε ότι αφορά τη φορολογία και το κράτος δικαίου· εκτιμώντας ότι οι παράνομες ροές κεφαλαίου από αναπτυσσόμενες χώρες εκτιμώνται σε 641-941 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας έτσι περίπου 10 φορές το σύνολο της παγκόσμιας βοήθειας για την ανάπτυξη,

Ζ.   επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2008 της Διεθνούς Διαφάνειας, η διαφθορά σε παγκόσμιο επίπεδο έχει πλέον φθάσει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, ήτοι το ήμισυ περίπου της παγκόσμιας Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) και των απαραίτητων επενδύσεων για την επίτευξη των στόχων επί θεμάτων πόσιμου ύδατος και συνθηκών δημόσιας υγιεινής,

Η.   εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας εφόσον το 2008 χορήγησε το 60% περίπου των συνολικών ροών βοήθειας, και ότι η Επιτροπή προβλέπει ότι το 2009 η ΕΑΒ θα σημειώσει πτώση κατά 22 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ,

Θ.   εκτιμώντας ότι η μείωση της παραγωγής των προηγμένων οικονομιών, η οποία προκλήθηκε από την παγκόσμια κρίση, θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε πτώση του όγκου της ΕΑΒ τη στιγμή που η εξωτερική βοήθεια έχει υπέρτατη σημασία για τις αναπτυσσόμενες χώρες,

Ι.   εκτιμώντας ότι κατ« ουσία όλες οι δεσμεύσεις της ΕΕ (99%) προέρχονται από υφιστάμενες υποχρεώσεις πληρωμών· 8.8 δισ. ευρώ προκαταβάλλονται, πράγμα που σημαίνει ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος τα προσεχή έτη να υπάρξει λιγότερη βοήθεια για την ανάπτυξη,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι μία ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας θα μπορούσε να αποφέρει κέρδη αποδοτικότητας που θα έφθαναν σε 3 - 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2010 έως 2015,

1.   έχει πλήρη συνείδηση ότι τα τελευταία δύο έτη υπήρξε μία διαδοχή παγκόσμιων κρίσεων (επισιτιστική, ενεργειακή, κλιματική, χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική) που έχει μεν σοβαρές επιπτώσεις στις βιομηχανικές και στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά καταστροφικές συνέπειες για τις φτωχές ομάδες του πληθυσμού σε αναπτυσσόμενες χώρες, με πάνω από 200 εκατομμύρια εργαζόμενους να εκτίθενται παγκοσμίως σε έσχατη φτώχεια και πάνω από το 1/6 του παγκόσμιου πληθυσμού να υποφέρει από πείνα·

2.   τονίζει ότι αποτελεί υποχρέωση της ΕΕ να συνδράμει τις αναπτυσσόμενες χώρες στο να αντιμετωπίσουν τις επιβαρύνσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση και την κλιματική αλλαγή για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνες· καλεί για αυτόν τον λόγο τα κράτη μέλη να τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους για παροχή ΕΑΒ στις αναπτυσσόμενες χώρες·

3.   ζητεί την ενίσχυση των δεσμεύσεων για την επίτευξη των ΑΣΧ έως το 2015 και ζητεί μεγαλύτερη συντονιστική δράση ενόψει της αναθεώρησης των ΑΣΧ το 2010, καλεί όλα τα κράτη μέλη να επιδείξουν τη μέγιστη υποστήριξη και να συμφωνήσουν σε μια κοινή θέση στη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τους ΑΣΧ το 2010·

4.   καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της ΕΑΒ, τόσο στο διμερές όσο και στο πολυμερές επίπεδο·

5.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον όγκο της ΕΑΒ προκειμένου να επιτευχθεί ο συλλογικός στόχος του 0,56% ΕΑΒ/ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) έως το 2010 και ο στόχος του 0,7% ΕΑΒ/ΑΕΕ έως το 2015· ζητεί περαιτέρω επιτάχυνση των προσπαθειών για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας μέσω της υλοποίησης της Δήλωσης του Παρισιού και της Ατζέντας της Accra για Δράση· συντονίζοντας καλύτερα τις δράσεις μεταξύ τους, βελτιώνοντας την προβλεψιμότητα και την βιωσιμότητα των μηχανισμών παροχής βοήθειας, επιταχύνοντας τον ρυθμό της παροχής βοήθειας, συνεχίζοντας την αποδέσμευση της βοήθειας και αυξάνοντας την ικανότητα απορρόφησής της από τους δικαιούχους· υποστηρίζει την νέα διεθνή πρωτοβουλία για την διαφάνεια της βοήθειας, η οποία αποσκοπεί στην βελτίωση της διαθεσιμότητας και της προσπελασιμότητας των σχετικών με την βοήθεια πληροφοριών, επαυξάνοντας έτσι την νομιμότητά της και καθιστώντας δυνατόν να εξασφαλισθεί ότι χρησιμοποιείται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την καταπολέμηση της φτώχειας· απευθύνει έκκληση σε όλα τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν ακόμη στην πρωτοβουλία αυτή, να το πράξουν

6.   τονίζει ότι ενώ η υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΑΒ είναι επιτακτική δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης σε ότι αφορά την ανάπτυξη και επαναδιατυπώνει το αίτημά του στην Επιτροπή να προωθήσει δραστήρια τα ήδη υφιστάμενα καινοτόμα όργανα χρηματοδότησης της ανάπτυξης και να προσδιοριστούν επειγόντως οι πρόσθετες καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης·

7.   παρατηρεί με ανησυχία τη μείωση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας για τη δημόσια υγεία - ιδίως όσον αφορά τον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας - που είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη των ΑΣΧ· επισημαίνει ότι η υγεία και καλή κατάσταση των εργαζομένων συνιστούν προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη·

8.   ζητεί από την Επιτροπή να εντατικοποιήσει τη μεταρρύθμιση της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας·

9.   τονίζει ότι η υπό εξέλιξη μεταρρύθμιση της δομής της διεθνούς βοήθειας δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε ανακοπή της πετυχημένης έως τώρα πορείας σε ότι αφορά την ανάπτυξη και δεν πρέπει να καταστεί προπέτασμα καπνού για τα κράτη μέλη που επιδιώκουν να απαρνηθούν τις υποσχέσεις τους·

10.   είναι της άποψης ότι ο όγκος της αναπτυξιακής βοήθειας και μόνο δεν επαρκεί για να κρίνεται η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ·

11.   είναι της άποψης ότι θα πρέπει να συνεχίσει να δίδεται προτεραιότητα στην υπέρβαση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

12.   υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για συνέχιση της παροχής βοήθειας αλλά και για συνεχή προσαρμογή της στα νέα δεδομένα και τις νέες συνθήκες·

13.   τονίζει ότι λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επιβάλλεται τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική ενίσχυση της αναπτυξιακής συνεργασίας·

14.   υπογραμμίζει ότι η πιστωτική στενότητα, η αβεβαιότητα που προκαλείται από την ύφεση και η μείωση του όγκου των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, των επενδύσεων και των εμβασμάτων των μεταναστών σε παγκόσμιο επίπεδο αποτέλεσαν τις διόδους μετάδοσης της κρίσης από τις ανεπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι είναι απαραίτητο η Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες σε όλους αυτούς τους τομείς και να εντατικοποιήσει τη συντονισμένη, ευρεία και συνεκτική παρουσία της στη διεθνή σκηνή·

15.   ζητεί εκτός αυτού από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να φροντίζουν, κατά την παρακολούθηση των μέσων και των πολιτικών τους για την αναπτυξιακή συνεργασία, να διατηρούν σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα τις μη επιδιωκόμενες συνέπειες για τις οικονομίες των αναπτυσσομένων χωρών, όπως την αυξανόμενη εξάρτηση από τη χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας που έχει αρνητικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη, τους μισθούς και την απασχόληση, και την καθιέρωση δομών επιδίωξης προσόδων και διαφθορά·

16.   ζητεί από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να βελτιώσουν τον συντονισμό της διμερούς και πολυμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς οι αδυναμίες στον τομέα αυτό αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες αναποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας·

17.   αναγνωρίζει ότι τα κενά στους κανονισμούς λειτουργίας, στην εποπτεία και στον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και ορισμένες πολιτικές διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά για την πρόληψη της κρίσης, επαυξάνοντας αντιθέτως τα αρνητικά της αποτελέσματα· υπογραμμίζει ότι, αντίθετα με ότι συνέβη στις αναπτυγμένες χώρες, αυτοί οι περιορισμοί έχουν περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να αντιδρούν στην οικονομική επιβράδυνση μέσω της έγκρισης δημοσιονομιών μέτρων για την ανάκαμψη·

18.   υπογραμμίζει ότι η απάντηση στην χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση πρέπει να είναι συνολική και ότι κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κανένα τμήμα της αγοράς και καμία περιοχή δικαιοδοσίας δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τη ρύθμιση ή την εποπτεία και ότι η διαφάνεια και η υπευθυνότητα όλων των παραγόντων πρέπει να αποτελούν τη βάση του νέου τρόπου διαχείρισης του χρηματοπιστωτικού κόσμου·

19.   επιδοκιμάζει τη βελτίωση των συνθηκών δανεισμού των χαμηλού εισοδήματος χωρών, που παρέχονται από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποφάσισαν να χορηγούν μεγαλύτερες πιστώσεις στους φτωχούς, με έμφαση τη μείωση της φτώχειας και με χρηματοδότηση της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες· εκφράζει, ωστόσο, τη βαθειά του ανησυχία για τον κίνδυνο και την απειλή αύξησης του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών και μιας νέας κρίσης της βιωσιμότητα του χρέους· καλεί τις κυβερνήσεις να προβούν το ταχύτερο σε μεταρρυθμίσεις των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

20.   καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής της πρότασης της Παγκόσμιας Τράπεζας για την δημιουργία ενός ταμείου για τους πλέον ευάλωτους, με σκοπό την χρηματοδότηση της επισιτιστικής ασφάλειας, της κοινωνικής προστασίας και της ανθρώπινης ανάπτυξης·

21.   ζητεί από τους ηγέτες της G20 να ενεργήσουν χωρίς αναβολή, σχετικά με τη δέσμευση που ανέλαβαν στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής του Σεπτεμβρίου 2009 στο Πίτσμπουργκ και να προβούν σε μεταρρύθμιση της δομής της παγκόσμιας ανάπτυξης μεταφέροντας, στο πλαίσιο αυτό, το 5% τουλάχιστον των ποσοστών συμμετοχής του ΔΝΤ σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες και το 3% τουλάχιστον των μεριδίων ψήφου της Παγκόσμιας Τράπεζας σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες με μεταβατική οικονομία·

22.   υπογραμμίζει την ανάγκη για μεταρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης ώστε να εξασφαλισθεί καλύτερη εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών στα φόρα λήψεως των αποφάσεων· προτείνει προς τούτο την διεύρυνση του G20 με την συμπερίληψη ενός τουλάχιστον εκπροσώπου των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο ασκών την προεδρία του G77·

23.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδώσουν όλως ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση και την προστασία της αξιοπρεπούς εργασίας καθώς και στη καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και της παιδικής εργασίας εφαρμόζοντας επί του θέματος τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο ρόλος της οποίας πρέπει να αναβαθμισθεί·

24.   τονίζει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα διεθνές σύστημα διακυβέρνησης το οποίο θα προστατεύει τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και χώρες, ιδίως εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και οι οποίες έχουν ανύπαρκτους ή αναποτελεσματικούς μηχανισμούς ασφαλείας·

25.   σημειώνει ότι η συμμετοχή στο ΔΝΤ σηματοδοτεί κατανομή ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων (SDR) ύψους 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ αλλά μόνον τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ SDR θα πάνε σε αναπτυσσόμενες χώρες· προτρέπει τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να διερευνήσουν την πρόταση του George Soros οι ευημερούσες χώρες να κατανείμουν τα SDR τους σε ταμείο για δημόσια αγαθά σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η εξάλειψη της φτώχειας·

26.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα για την αύξηση της χρηματοδότησης των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής του G20·

27.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξει μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ΔΝΤ·

28.   ζητεί την ενδυνάμωση της μακροοικονομικής συνεργασίας στο πλαίσιο του G20, την ενίσχυση του ρόλου του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και τη μεταρρύθμιση των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών ώστε να διασφαλιστεί συντονισμένη απάντηση στην κρίση και τις συνέπειές για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

29.   εκφράζει τη λύπη του που ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν έχει αντλήσει πλήρως τα διδάγματα της άνευ προηγουμένου κρίσης, παρά το γεγονός ότι έχει επωφεληθεί από τις τεράστιες κρατικές εγγυήσεις· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, τη δέσμευση των ηγετών της G20 στη διάσκεψη κορυφής του Σεπτεμβρίου 2009 στο Πίτσμπουργκ να εξασφαλιστεί ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα αντισταθμίσει τα κόστη της κρίσης που έως τώρα έχουν αναληφθεί από τους φορολογούμενους, άλλους πολίτες και δημόσιες υπηρεσίες τόσο σε προηγμένες οικονομίες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες·

30.   πιστεύει σθεναρά ότι η φορολόγηση του τραπεζικού συστήματος θα αποτελούσε δίκαιη συνεισφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα στην παγκόσμια κοινωνική δικαιοσύνη· ζητεί, επίσης, την καθιέρωση την καθιέρωση διεθνούς φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές έτσι ώστε να καταστεί δικαιότερο το όλο φορολογικό σύστημα και να δημιουργηθούν πρόσθετοι πόροι για χρηματοδότηση της ανάπτυξης, των δημόσιων αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών στην αλλαγή του κλίματος και στις συνέπειες της·

31.   προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας φόρος στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μπορεί να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην εκπλήρωση των ΑΣΧ, στη διόρθωση των παγκόσμιων ανισορροπιών και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο·

32.   ζητεί από το ΔΝΤ να προετοιμάσει έκθεση για την επόμενη συνάντηση του G20 σχετικά με τη συμβολή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τις ποικίλες παρεμβάσεις των διαφόρων κυβερνήσεων, στην οποία να περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις, άμεσες και έμμεσες, που δέχονται τα δημόσια οικονομικά και ιδίως ο αντίκτυπός τους στον προϋπολογισμό των αναπτυσσομένων χωρών·

33.   σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες αναμένεται να αντιμετωπίσουν ένα χρηματοπιστωτικό έλλειμμα ύψους 315 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2010 και ότι η ογκούμενη φορολογική δυσπραγία στις περισσότερο ευάλωτες χώρες θέτει σε κίνδυνο 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για δαπάνες στους τομείς της παιδείας, της υγείας, των υποδομών και της κοινωνικής προστασίας· θεωρεί, επομένως, ορθό να διερευνηθεί το έδαφος προς την κατεύθυνση συμφωνίας με τις πιστώτριες χώρες για τη θέσπιση προσωρινού δικαιοστασίου ή διαγραφής του χρέους για τις φτωχότερες χώρες ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να εφαρμόσουν αντικυκλική φορολογική πολιτική, προκειμένου να αμβλύνουν τις δριμείες συνέπειες της κρίσης· προτείνει να αναληφθούν προσπάθειες προς διευκόλυνση των διευθετήσεων για διαφάνεια στον διακανονισμό χρεών·

34.   επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών για την εφαρμογή προαιρετικής φορολόγησης εκπομπών αερίων στις εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές με στόχο τη συμβολή στη χρηματοδότηση του κόστους των αναπροσαρμογών για την άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σε αναπτυσσόμενες χώρες και καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξετάσουν την περίπτωση εφαρμογής παρόμοιας φορολογίας·

35.   σύμφωνα με το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2008, καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συμφωνήσουν, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαθέσουν το 25% τουλάχιστον των παραγομένων εσόδων από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στη βοήθεια που χορηγείται στις αναπτυσσόμενες χώρες, με δημόσιες επενδύσεις, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη κλιματική αλλαγή·

36.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξουν κάθε μέτρο που επιτρέπει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της οποίας πρωταρχικά θύματα είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, και, στο πλαίσιο αυτό, να ενισχύσουν τις μεταφορές κατάλληλων τεχνολογιών·

37.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδώσουν περαιτέρω προσοχή στη σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής κρίσης και της υπανάπτυξης, και καλεί αυτά να καταστήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την «πράσινη ανάπτυξη» στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να διαθέσει πρόσθετες πιστώσεις για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της όσον αφορά τη καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό των περιβαλλοντικών προσφύγων·

38.   εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2009 να μην υπονομεύσει τους ΑΣΧ όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· προτρέπει το Συμβούλιο να συμφωνήσει όσο το δυνατόν συντομότερα, στο πλαίσιο των συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης και των συμβιβαστικών λύσεων του G20, για τις σταθερές δημοσιονομικές δεσμεύσεις που θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τις επιδεινούμενες κλιματικές συνθήκες και να εξασφαλίσουν ότι η βοήθεια που χρειάζεται ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης δεν θα οδηγήσει σε υποτροπή όσον αφορά την εξωτερική υπερχρέωση·

39.   τονίζει την εξέχουσα σημασία των μεταναστευτικών εμβασμάτων ως ροών κεφαλαίου απευθείας στα χέρια των στοχοθετημένων πληθυσμών σε αναπτυσσόμενες χώρες που μπορούν ταχέως να αξιοποιήσουν αυτούς τους πόρους για την ελάφρυνση πιεστικών αναγκών· ζητεί από τα κράτη μέλη και τις παραλήπτριες χώρες να διευκολύνουν την παράδοση εμβασμάτων και να καταβάλουν προσπάθειες για τη μείωση του σχετικού κόστους·

40.   επιδοκιμάζει τη δέσμευση των ηγετών της G8, κατά τη διάσκεψη κορυφής του Ιουλίου του 2009 που πραγματοποιήθηκε στην L« Aquila, Ιταλία, να μειωθεί το κόστος της μεταφοράς εμβασμάτων από 10% σε 5% σε πέντε έτη· πιστεύει ότι η ενίσχυση του ανταγωνισμού της αγοράς και ένα ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούν βασικά μέτρα για την ελάφρυνση του κόστους που συνδέεται με τη μεταφορά εμβασμάτων, επιταχύνοντας συγχρόνως την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προωθώντας τη χρηματοπιστωτική ένταξη των φτωχών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

41.   υποστηρίζει τη δημιουργία κοινών πρωτοβουλιών δημοσίου-δημοσίου και δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη, υπό δημόσια καθοδήγηση και με τη στήριξη δωρητών του ιδιωτικού τομέα και σύμφωνα με τις προτεραιότητες των χωρών εταίρων ως μέσο για την αύξηση των υπεύθυνων και βιώσιμων άμεσων επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες και για τη διευκόλυνση μεταφοράς τεχνολογίας·

42.   υπενθυμίζει τον αποφασιστικό ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών και της αποκεντρωμένης συνεργασίας στη διαχείριση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και στην αναπτυξιακή διαδικασία· για τον λόγο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να καταστήσει την αποκέντρωση τομέα οικονομικής συγκέντρωσης της ευρωπαϊκής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

43.   επιδοκιμάζει την έγκριση του μηχανισμού «ευάλωτος χαρακτήρας FLEX» για τη στήριξη επιλέξιμων χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης και συνηγορεί υπέρ της ταχείας διάθεσης αυτών των κεφαλαίων· επαναδιατυπώνει, ωστόσο, την ανησυχία του για το πώς η Επιτροπή θα καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που θα προκύψει τα προσεχή έτη ως συνέπεια της εκ των προτέρων δημοσιονομικής στήριξης·

44.   θεωρεί το εμπόριο ως μια κύρια ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ασκήσουν τη διεθνή επιρροή τους ώστε η ανάπτυξη να παραμείνει στο κέντρο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ντόχα και να επιτευχθεί μια πετυχημένη, δίκαιη και προσανατολισμένη προς την ανάπτυξη ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα, ενισχύοντας συγχρόνως την επικέντρωση της ενωσιακής βοήθειας υπέρ των φτωχών στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής·

45.   υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ πρέπει να μεριμνά ώστε. αφενός, να καταστήσει πιο συνεκτική τη συνεργασία των πολιτικών εμπορίου, ασφάλειας, μετανάστευσης, γεωργίας και των άλλων πολιτικών της προς όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών, και, αφετέρου, ώστε οι πολιτικές αυτές να προωθήσουν ένα δίκαιο διεθνές χρηματοπιστωτικό και εμπορικό σύστημα υπέρ της ανάπτυξης·

46.   υπενθυμίζει ότι η αρχή της συνοχής της πολιτικής για την ανάπτυξη (ΣΠΑ), η οποία εδραιώνεται στη Συνθήκη, συνιστά πρωτοποριακή σύλληψη για την επίτευξη των ΑΣΧ· προτρέπει την ΕΕ να αναπτύξει αντίστοιχα εμπορική πολιτική συνεπή και συνεκτική με την επίτευξη των ΑΣΧ· ζητεί την ανάπτυξη στέρεων νομικών μηχανισμών προκειμένου να διασφαλιστεί η λογοδοσία της ΕΕ ως προς τις δεσμεύσεις της σχετικά με τη συνοχή των πολιτικών·

47.   ζητεί μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στην αναπτυξιακή βοήθεια και άλλες πολιτικές της ΕΕ· επισημαίνει για παράδειγμα ότι η εμπορία αγροτικών προϊόντων που επιδοτούνται από την ΕΕ ενδέχεται να αντιβαίνει στη δημιουργία υγιών αγορών για τα προϊόντα των φτωχών τοπικών γεωργών, με αποτέλεσμα να ανατρέπει τις προσπάθειες που γίνονται μέσω των σχεδίων για την ενίσχυση της τοπικής γεωργίας·

48.   είναι πεπεισμένο ότι μια ισορροπημένη, δίκαιη και προς την ανάπτυξη προσανατολισμένη ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα θα επιτάχυνε την οικονομική ανάκαμψη από την κρίση και θα συνεισέφερε στην άμβλυνση της φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλής ποιότητας και στη μείωση των τιμών καταναλωτή· ανησυχεί, επομένως, έντονα για την έλλειψη προόδου κατά τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα·

49.   επισημαίνει ότι προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και καλύτερη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος στο πλαίσιο του ΠΟΕ, είναι αναγκαίο να σημειωθεί πρόοδος στη δημιουργία ενός νέου διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος που να βασίζεται σε πολυμερείς κανόνες που να ανταποκρίνονται στα ειδικά προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών και το οποίο να εμπίπτει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών·

50.   υπενθυμίζει ότι η στρατηγική της βοήθειας για το εμπόριο αποσκοπεί σε στήριξη των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών να διαπραγματεύονται, να εφαρμόζουν και να επωφελούνται από εμπορικές συμφωνίες, να διευρύνουν τις εμπορικές τους συναλλαγές και να επιταχύνουν την εξάλειψη της φτώχειας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την καταβολή των σχετικών πιστώσεων που ανέρχονται, σε ενωσιακό επίπεδο, σε 2 δισ. ευρώ ανά έτος έως το 2010· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή ενημερωτικά στοιχεία για τις θέσεις του προϋπολογισμού που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση βοήθειας σχετιζόμενης με το εμπόριο, καθώς και για τη Στρατηγική Βοήθεια για το Εμπόριο (παράλληλα με τη θέση του προϋπολογισμού 20 02 03) και για όλη εν γένει τη χρηματοδότηση της βοήθειας για το εμπόριο που προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

51.   επαναβεβαιώνει το γεγονός ότι οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) θα πρέπει να καταρτίζονται ως εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και δεν θα πρέπει να θεωρούνται απλά ως μέσα διεθνούς εμπορίου· προτρέπει την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τους τρόπους με τους οποίους οι διατάξεις των ΣΟΕΣ μπορούν να επηρεάζουν την ικανότητα των χωρών ΑΚΕ να αντιμετωπίζουν την κρίση·

52.   λαμβάνει υπόψη ότι η σημαντική μείωση των εσόδων από εξαγωγές σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, έχει περιορίσει τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη του Νότου· καλεί την Επιτροπή - κατά τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, ιδιαίτερα Συμφωνιών Εταιρικής Οικονομικής Σχέσης - να ενισχύσει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και, μεταξύ άλλων, την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, της ευημερίας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και να εξασφαλίσει επαρκή ασυμμετρία και μεταβατικές περιόδους στις εμπορικές δεσμεύσεις καθώς και σεβασμό των προτεραιοτήτων κάθε χώρας και επαρκείς διαβουλεύσεις με βασικούς παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών·

53.   είναι της άποψης ότι τα αναπτυσσόμενα κράτη, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα κονδύλια της αναπτυξιακής συνεργασίας και που έχουν έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, είναι εκείνα που επλήγησαν μέχρι σήμερα περισσότερο από την κρίση, λόγω της σταδιακής διακοπής των χρηματοπιστωτικών ροών από τον βορρά προς τον νότο, και λόγω του ότι οι εσωτερικές αγορές πολλών αναπτυσσόμενων χωρών δεν είναι αρκετά ισχυρές ώστε να αντισταθμίσουν τη μείωση των εξαγωγών·

54.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αποτίμηση της εξάρτησης των χωρών ΑΚΕ από τις εξαγωγές και της συμβατότητας αυτής της εξάρτησης με τους αναπτυξιακούς στόχους των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα·

55.   λαμβάνει υπόψη τη Συμφωνία για το Παγκόσμιο Σύστημα Εμπορικών Προτιμήσεων (ΠΣΕΠ), έναν μηχανισμό που δημιουργήθηκε από 22 αναπτυσσόμενες χώρες για τη μείωση δασμών και άλλων εμποδίων στις εξαγωγές αγαθών που αποτελούν αντικείμενο μεταξύ τους συναλλαγών, σε μια προσπάθεια για να ενισχυθεί το εμπόριο Νότου-Νότου και να καταστεί πιο ανεξάρτητο από τις αναταραχές του παγκόσμιου εμπορίου·

56.   πιστεύει ότι ο προστατευτισμός δεν αποτελεί κατάλληλη αντίδραση στην κρίση και καλεί εκ νέου την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει το ρόλο της συμβάλλοντας στη μείωση των εμπορικών φραγμών και των επιδοτήσεων, μεταξύ των οποίων και εκείνων της Ένωσης, που συμβάλλουν στη στρέβλωση της αγοράς και που έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

57.   είναι της γνώμης ότι η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να σέβεται τα συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών και θεωρεί ότι το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, το οποίο δεν θα πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος της οικονομικής σταθερότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, απαιτεί ισοδύναμο εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο· ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ΕΤΕ να καταστήσουν την παροχή μικροπιστώσεων στις ΜΜΕ και στους γεωργούς μικρής κλίμακας προτεραιότητα της αναπτυξιακής συνεργασίας, ενθαρρύνοντας κατ« αυτόν τον τρόπο τις βιώσιμες περιφερειακές οικονομικές δομές·

58.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη λήψη μέτρων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων της καθ« ον χρόνο προετοιμάζεται για τη χορήγηση παρατεταμένης αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας για την περίοδο της κρίσης κατά την οποία οι αναπτυσσόμενες χώρες θα επιβαρυνθούν ιδιαίτερα·

59.   επισημαίνει ότι οι διαστάσεις, το βάθος και η πολυπολοκότητα της χρηματοπιστωτικής κρίσης αντικατοπτρίζουν την αποσύνδεση της εξέλιξης των οικονομικών από την πραγματική οικονομία, την ύπαρξη αυξανόμενων παγκοσμίων ανισορροπιών και την επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη, των οποίων η επίλυση είναι αναγκαία προκειμένου το οικονομικό σύστημα να εισέλθει σε πορεία βιώσιμης παγκόσμιας ανάπτυξης·

60.   εκφράζει μεγάλη ανησυχία ότι ο αρνητικός αντίκτυπος των φορολογικών παραδείσων αποτελεί ενδεχομένως ανυπέρβλητο εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη των φτωχών χωρών, παρεμβαίνει στην κυριαρχία άλλων χωρών, βλάπτει την αποδοτικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και της κατανομής των πόρων, υπονομεύει τα εθνικά φορολογικά συστήματα και αυξάνει το κόστος της φορολογίας, δημιουργεί κίνητρα για συμμετοχή στο οικονομικό έγκλημα, ασκεί βλαβερή επίδραση στο ιδιωτικό εισόδημα, τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικονομική ανάπτυξη και, επομένως, παρεμποδίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες να επενδύουν στις δημόσιες υπηρεσίες, στην παιδεία, στην κοινωνική ασφάλεια και στην ευημερία του ανθρώπου·

61.   τονίζει ότι οι φορολογικοί παράδεισοι και τα εξωχώρια κέντρα ενθαρρύνουν στρατηγικές φοροαποφυγής (για παράδειγμα με τη απατηλή τιμολόγηση), φοροδιαφυγής και παράνομης φυγής κεφαλαίων· υπογραμμίζει ιδίως, ότι η φορολογική απάτη στις αναπτυσσόμενες χώρες προκαλεί ετήσια απώλεια φορολογικών εσόδων αντίστοιχη προς το 10πλάσιο του ποσού που εισφέρεται ως αναπτυξιακή βοήθεια από τις αναπτυγμένες χώρες· ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, της φοροδιαφυγής και της παράνομης φυγής κεφαλαίων από τις αναπτυσσόμενες χώρες ως μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές τους· επαναλαμβάνει σε αυτό το πλαίσιο την πεποίθησή του ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να επεκταθεί σε όλον τον κόσμο και να εφαρμοστεί μέσα σε πολυμερές πλαίσιο·

62.   επισημαίνει ότι υπάρχουν δεκάδες φορολογικοί παράδεισοι στον κόσμο οι οποίοι χρησιμοποιούνται ακόμη και από εταιρίες με έδρα στον ΟΟΣΑ, προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή φόρου τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου ασκούν επικερδείς δραστηριότητες όσο και στις χώρες όπου εδρεύουν· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επεκταθεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε όλον τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσεις σε μη συνεργάσιμους φορολογικούς παραδείσους και στους χρήστες τους, και τον τρόπο με τον οποίο η πρακτική της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα κέρδη και τους καταβληθέντες φόρους ανά χώρα μπορεί να γίνει κανόνας για τις διεθνικές εταιρίες στη ΕΕ·

63.   αναγνωρίζει ότι οι συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα δεν εξαλείφουν τις επιβλαβείς δομές προστατευμένων φορολογικών συστημάτων ή την απουσία δημόσιων μητρώων ούτε επιβάλλουν την υποβολή λογαριασμών, τη διενέργεια ελέγχων ή τη διατήρηση δεδομένων· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες του G20 και του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) να πάρουν μέτρα κατά των φορολογικών παραδείσων αλλά σημειώνει και εκφράζει τη λύπη του που τα καθορισθέντα κριτήρια, οι συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα και οι ισχύουσες διαδικασίες δεν θα επαρκέσουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος των φορολογικών παραδείσων και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών· ζητεί από τον ΟΟΣΑ, τον G20 και την ΕΕ να υιοθετήσουν αυστηρότερα κριτήρια για τον προσδιορισμό φορολογικών παραδείσων και να εργασθούν για μία δεσμευτική, σε διεθνές επίπεδο, πολυμερή συμφωνία αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, η οποία θα προβλέπει τη λήψη αντίμετρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

64.   καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα διεθνή πιστωτικά ιδρύματα να υποστηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στην προσπάθειά τους για ανόρθωση της πλευράς των εσόδων τους και για ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της φορολογίας·

65.   λαμβάνει υπόψη ότι οι μισές από όλες τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές από τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν σχέση με την κακή εκτίμηση του εμπορίου και επιτείνει το αίτημά του για μία νέα, δεσμευτική, σε παγκόσμιο επίπεδο, χρηματοπιστωτική συμφωνία η οποία θα επιβάλει στις διεθνικές εταιρείες, περιλαμβανομένων και των διάφορων θυγατρικών τους, να αποκαλύπτουν αυτομάτως τα κέρδη τους και τους φόρους που έχουν καταβάλει σε κάθε μία χώρα ξεχωριστά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια για τις πωλήσεις, τα κέρδη και τους φόρους σε κάθε εμπλεκόμενη χώρα όπου είναι εγκατεστημένες·

66.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει δραστήρια το θέμα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των επιχειρήσεων (CSR), προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ουσιαστικός έλεγχος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του αντίκτυπου όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δραστηριότητες των διεθνικών εταιρειών και των θυγατρικών τους στις αναπτυσσόμενες χώρες·

67.   εκφράζει την ανησυχία του μήπως η περαιτέρω μείωση της οικονομικής ευημερίας των αναπτυσσόμενων χωρών οδηγήσει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας και σε αυξημένη οικονομική μετανάστευση· προσθέτει ότι αυτού του είδους η μετανάστευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «διαρροή εγκεφάλων» από τις αναπτυσσόμενες χώρες και να βλάψει την μελλοντική τους οικονομική ανάπτυξη·

68.   διαπιστώνει ότι χρειάζεται να υπάρξει πραγματική βελτίωση του τραπεζικού συστήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες, ως συγκεκριμένο μέτρο για τη διασφάλιση των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, των μεταναστευτικών εμβασμάτων, των εμπορικών και τυχόν άλλων σχετικών συναλλαγών, με στόχο την κοινωνική συνοχή και την πολιτική και οικονομική σταθερότητα·

69.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία για την Ανάκτηση Κλαπέντων Περιουσιακών Στοιχείων (StAR) της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος, και της Παγκόσμιας Τράπεζας με σκοπό την παροχή συνδρομής σε αναπτυσσόμενες χώρες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, των εγκληματικών δραστηριοτήτων και της φοροδιαφυγής και ζητεί από τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς·

70.   τονίζει τη σπουδαιότητα της στήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών για την αύξηση αποτελεσματικών ικανοτήτων, για να ενισχυθεί προς δικό τους συμφέρον, η καταπολέμηση της διαφθοράς και το κράτος δικαίου, η χρηστή διαχείριση και η διαφάνεια των δημοσίων οικονομικών τους, προκειμένου να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα, η εκτέλεση και ο έλεγχος του προϋπολογισμού τους· υπογραμμίζει τη σημασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου των δημοσίων οικονομικών· επιμένει στην ανάγκη βελτίωσης των διεθνών λογιστικών προτύπων, προκειμένου να αποφεύγεται η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, όπως και στην απαίτηση οι διεθνικές επιχειρήσεις να καταρτίζουν οικονομικές εκθέσεις για κάθε χώρα ξεχωριστά·

71.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΤΕ επιβάλλει την υφιστάμενη πολιτική της έναντι εξωχώριων χρηματοπιστωτικών κέντρων· ζητεί από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και την ΕΤΕ να αναλάβουν πρωτοποριακό ρόλο στην προσπάθεια για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων με την έγκριση κανόνων δημόσιων συμβάσεων και διάθεσης δημόσιων κονδυλίων που θα εμποδίζουν οποιαδήποτε εταιρεία, τράπεζα ή άλλο οργανισμό καταχωρημένο σε φορολογικό παράδεισο να επωφελείται από δημόσια κονδύλια· καλεί την ΕΤΕ να εξετάσει, στο πλαίσιο των ενισχυμένων κατευθυντήριων γραμμών της, την ανάγκη υποχρέωσης των εταιριών και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών να υποβάλουν εκθέσεις για τις δραστηριότητές τους για κάθε μια χώρα ξεχωριστά·

72.   επισημαίνει ότι η ΕΤΕ έχει καταβάλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι οι εγγυήσεις και οι επενδύσεις της δεν εκτελούνται μέσω φορολογικών παραδείσων· ζητεί από την ΕΤΕ να λάβει τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλίζει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο ούτε με έμμεσο τρόπο· ζητεί από την ΕΤΕ να εκπονεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της σε ό,τι αφορά τα εξωχώρια χρηματοπιστωτικά της κέντρα· ζητεί από την ΕΤΕ να επαγρυπνεί, ιδιαίτερα, όταν θέτει προϋποθέσεις ή κριτήρια εφαρμογής των προϋποθέσεων, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ και με τη γενική αρχή της «αξιοπρεπούς εργασίας» της ΔΟΕ, για να διασφαλισθεί με τον τρόπο αυτό η μεγιστοποίηση της βοήθειας και η συμπερίληψη των επιχειρηματικών μονάδων σε τοπικό επίπεδο και για να ενισχυθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς· είναι της άποψης ότι η ΕΤΕ θα πρέπει να επικεντρώσει την πολιτική των προσλήψεων της στην περιβαλλοντική και αναπτυξιακή εμπειρογνωμοσύνη·

73.   αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα ενδιάμεση ανασκόπηση των δραστηριοτήτων εξωτερικού δανεισμού και των ρυθμίσεων συνεργασίας της ΕΤΕ - η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2010 και στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενεργεί ως συνομοθέτης - αποτελεί ευκαιρία μείζονος σημασίας για ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕ στην αναπτυξιακή συνεργασία, με κυρίαρχο στόχο την υλοποίηση των ΑΣΧ έως το 2015· θεωρεί ότι, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί προτεραιότητα για προγράμματα που αποσκοπούν σε μείωση της φτώχειας·

74.   εκφράζει την λύπη του για την πτωτική τάση των επενδύσεων στην γεωργία των αναπτυσσόμενων χωρών από την δεκαετία του ογδόντα και ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να καταστήσει την επισιτιστική ασφάλεια προτεραιότητα στις πολιτικές ανάπτυξης της Ένωσης και, συνεπώς, να ενισχύσει την βοήθεια προς την γεωργία, ειδικότερα αυτήν της παραγωγής τροφίμων, και την ανάπτυξη της υπαίθρου·

75.   εκτιμά ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της οικονομικής ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες έγκειται στην περιορισμένη πρόσβαση των δυνητικών επιχειρηματιών στα δάνεια και την μικροπίστωση· υπογραμμίζει εξάλλου ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν πιστωτικές εγγυήσεις· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή και την ΕΤΕ να αναπτύξουν μαζικά προγράμματα πρόσβασης στην πίστωση και την μικροπίστωση·

76.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση αναπτυσσόμενων χωρών σε πιστώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής κεφαλαιοποίησης πολυεθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και της δημιουργίας πλαισίου που θα επιτρέπει την παροχή αδειών σε διάφορους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την κάλυψη επιτόπου αναγκών των πολιτών·

77.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με κάθε λεπτομέρεια τις συστάσεις που εκφράζονται στην παρούσα έκθεση κατά την εκπόνηση της πρότασης για απόφαση σχετικά με την εντολή εξωτερικού δανεισμού της ΕΤΕ μετά την ενδιάμεση ανασκόπηση·

78.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και τους διοικητές του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας από τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στις χώρες του G20.

(1) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(2) Συμπεράσματα του Συμβουλίου 9558/07, 15 Μαΐου 2007.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0102.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0029.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0028.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0185.
(7) ΕΕ C 290 E, 29.11.2006, σ. 396.
(8) Υπόθεση C-155/07, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ΕΕ C 327, 20.12.2008, σ. 2.
(9) ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 63.


Έκθεση της ΕΚΤ για το 2008
PDF 354kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2008 (2009/2090(INI))
P7_TA(2010)0090A7-0010/2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 1998 σχετικά με τον δημοκρατικό έλεγχο κατά την τρίτη φάση της ΟΝΕ(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στις 7ης Οκτωβρίου 2009 «Ετήσια δήλωση για την ευρωζώνη 2009» (COM(2009)0527) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει αυτή την ανακοίνωση (SEC(2009)1313/2),

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση οικονομική πρόβλεψη της Επιτροπής, του Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2009 για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοτική μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (COM(2009)0499),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2009 για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (COM(2009)0500),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0010/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα τη χειρότερη παγκόσμια οικονομική ύφεση από τη δεκαετία του 1930, οι επιπτώσεις της οποίας θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν σημαντικά τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των χωρών τα επόμενα χρόνια,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραγματικό ΑΕγχΠ στην ευρωζώνη αυξήθηκε το 2008 μόνο κατά 0,7%, λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και υπολογίζεται ότι σημείωσε σημαντική κάμψη το 2009,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 ο μέσος ετήσιος δείκτης πληθωρισμού ανήλθε στο 3,3%, φτάνοντας το 4% το καλοκαίρι του 2008, που είναι ο υψηλότερος δείκτης που έχει καταγραφεί από τότε που καθιερώθηκε το ευρώ, και ότι στη συνέχεια ο δείκτης πληθωρισμού πέρασε σε αρνητικές τιμές το καλοκαίρι του 2009,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο έλλειμμα της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης («γενική κυβέρνηση») στην ευρωζώνη αυξήθηκε από 0,6% του ΑΕγχΠ το 2007, σε 1,9% το 2008 και, στα μέσα Οκτωβρίου 2009, 20 κράτη μέλη είχαν τεθεί υπό τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος δείκτης δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη αυξήθηκε από 66,2% του ΑΕγχΠ στο τέλος του 2007 σε 69,6% στο τέλος του 2008, και ότι ο δείκτης αυτός αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα έτη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι του αμερικανικού δολαρίου σημείωσε έντονες διακυμάνσεις, με την τιμή του να απογειώνεται στα 1,60 δολάρια τον Ιούλιο και να πέφτει στα 1,25 δολάρια τον Οκτώβριο, αλλά εν συνεχεία ανέβηκε στα 1,50 δολάρια τον Οκτώβριο του 2009,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια, πριν τα αυξήσει τον Ιούλιο του 2008 κατά 25 μονάδες βάσης στο 4,25% και έπειτα προχωρήσει σε συνεχείς μειώσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 φτάνοντας στο 2,5% και, εν συνεχεία, στο 1% το 2009,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιμέτωπη με την χρηματοπιστωτική κρίση, η ΕΚΤ διεύρυνε σημαντικά την παροχή ρευστότητας προς τις τράπεζες της ευρωζώνης και έλαβε μια σειρά έκτακτων μέτρων για τη βελτίωση της πληγείσας λειτουργίας των χρηματαγορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες διευκολύνσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας παρασχέθηκαν μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη,

Εισαγωγή

1.   καλωσορίζει τη Σλοβακία στην ευρωζώνη και σημειώνει την επιτυχή είσοδό της·

2.   υπενθυμίζει ότι για την προσχώρηση στο ευρώ προαπαιτούμενο είναι η ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας χορηγεί στην ΕΚΤ το καθεστώς θεσμικού οργάνου της ΕΕ· πιστεύει ότι αυτό θα αυξήσει την ευθύνη του Κοινοβουλίου, ως του κατ« εξοχήν οργάνου μέσω του οποίου η ΕΚΤ λογοδοτεί στους ευρωπαίους πολίτες·

Η απάντηση της ΕΚΤ στη χρηματοπιστωτική κρίση

4.   επισημαίνει ότι το 2008 ήταν το έτος κατά το οποίο η ΕΚΤ, λόγω της καταστροφικής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και των εκτεταμένων επιπτώσεών της, υποχρεώθηκε να λάβει μερικές από τις δυσκολότερες αποφάσεις που αντιμετώπισε από τη σύστασή της·

5.   επισημαίνει ότι οι οικονομικές προγνώσεις της ΕΚΤ, όπως και αυτές του ΔΝΤ και άλλων διεθνών οργανισμών, δεν πρόβλεψαν τη σοβαρότητα της πτωτικής τάσης του 2008·

6.   επισημαίνει ότι η ΕΚΤ συνέχισε να αντιδρά στη χρηματοπιστωτική κρίση βοηθώντας τα κράτη μέλη με τη διατήρηση και επέκταση της παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα· συνιστά στην ΕΚΤ να παράσχει ρευστότητα και εκτός της ευρωζώνης, για να βοηθήσει τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση·

7.   εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ορισμένες εμπορικές τράπεζες δεν μετακύλισαν τη μείωση των επιτοκίων στους πελάτες τους, και ότι η κατάσταση αυτή ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη όταν τα επιτόκια της ΕΚΤ έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους·

8.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΚΤ διεύρυνε τη συνήθη προσέγγισή της όσον αφορά τη νομισματική πολιτική και έλαβε μια σειρά ειδικών μέτρων, όπως τον προσανατολισμό της παροχής ρευστότητας προς την πραγματική ζήτηση και τη διάθεση ρευστότητας για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα·

9.   επισημαίνει ότι οι μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ ήταν λιγότερο ριζικές από αυτές άλλων κεντρικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Τράπεζας της Αγγλίας στο ΗΒ, αλλά και συγκρινόμενες με τις προσδοκίες πολλών οικονομικών παρατηρητών την εποχή εκείνη·

10.   εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η πρόσθετη ρευστότητα που χορήγησε η ΕΚΤ δεν ανακούφισε επαρκώς την πιστωτική ασφυξία που αντιμετώπιζε η βιομηχανία, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αντ« αυτού αξιοποιήθηκε από ορισμένες τράπεζες για τη αύξηση των περιθωρίων κέρδους τους και την κάλυψη ζημιών·

11.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν ακολούθησαν τη συμβουλή της ΕΚΤ να συναρτήσουν τα προγράμματα στήριξης των τραπεζών με όρους, διαμορφωμένους από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά τις πληρωμές μερισμάτων και μπόνους, τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, και ιδίως των ΜΜΕ, και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε φορολογικούς παραδείσους·

12.   συμμερίζεται την άποψη της ΕΚΤ ότι η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων, παράλληλα με μια σχετική έλλειψη διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την εποπτική αδυναμία των ρυθμιστικών αρχών και τα κενά στη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, συνέβαλαν στη διόγκωση του συστημικού κινδύνου· επισημαίνει επιπλέον ότι αυτό συνέβαλε στην εντεινόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

13.   ζητεί την άποψη της ΕΚΤ όσον αφορά τη δημιουργία οίκου συμψηφισμού στην ευρωζώνη για χρηματοπιστωτικά μέσα όπως οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης·

14.   εφιστά την προσοχή της ΕΚΤ στον κίνδυνο να υπάρξουν νέες κερδοσκοπικές φούσκες, ιδίως στην αγορά πρώτων υλών· την καλεί να προειδοποιήσει χωρίς χρονοτριβή τις κυβερνήσεις·

15.   συμφωνεί με την ΕΚΤ όσον αφορά την ανάγκη άντλησης διδαγμάτων από την κρίση, και ειδικότερα ότι για να μην επαναληφθεί παρεμφερής κρίση πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση του κινδύνου και της ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και η διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών και οργανισμών· υπενθυμίζει ότι οι παγκόσμιες ανισομέρειες που συνδέονται με διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του ευρώ και των νομισμάτων τρίτων χωρών, όπως το δολάριο και το ρενμίνμπι-γιουάν, πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν για να αποφευχθούν χρηματοπιστωτικές κρίσεις στο μέλλον·

16.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ΕΚΤ να προτείνει μια λεπτομερή «στρατηγική εξόδου» από τη νομισματική της χαλάρωση, στρατηγικής που θα πρέπει να εφαρμοστεί στον βαθμό που καθίσταται αναγκαίο και την κατάλληλη χρονική στιγμή· επιμένει ότι, σε σχέση με αυτό, ζωτική σημασία έχουν η χρονική συγκυρία και ο συντονισμός της πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών· εκφράζει εν προκειμένω την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά θα παύσουν αυτομάτως μόλις η οικονομική κατάσταση σημειώσει σταθερή βελτίωση·

17.   συνιστά ότι οποιαδήποτε κίνηση προς την κατεύθυνση της αύξησης των επιτοκίων πρέπει να γίνει με εξαιρετική προσοχή, ούτως ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η μελλοντική οικονομική ανάπτυξη·

18.   πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης που λαμβάνουν επί του παρόντος για την προστασία των θέσεων εργασίας, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την τόνωση της ανάπτυξης και ότι θα πρέπει να καταργήσουν τα μέτρα αυτά μόλις υπάρξει βιώσιμη επιστροφή στην ανάπτυξη, οπότε και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα υπερβολικά δημόσια ελλείμματα·

Οικονομική και νομισματική σταθερότητα

19.   συμμερίζεται τις ανησυχίες της ΕΚΤ όσον αφορά τις αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των οικονομιών στην ευρωζώνη και τον τρόπο με τον οποίον έπληξε η κρίση διάφορες χώρες, ιδίως αυτές με προϋπάρχουσες διαρθρωτικές ανεπάρκειες, υψηλό μοναδιαίο κόστος εργασίας, ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και χρέος·

20.   καλεί όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να λάβουν υπόψη τους ότι, για να υπάρξει μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση, η συμμετοχή στην ευρωζώνη δεν μπορεί να θεωρείται αυτοσκοπός και επισημαίνει την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· προσθέτει ότι η μη ανάληψη τέτοιων μεταρρυθμίσεων θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Διακυβέρνηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων

21.   επισημαίνει ότι, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό μεταβλητότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το ευρώ έχει ενισχυθεί, κυρίως έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και του ρενμίνμπι-γιουάν, και εκφράζει την ανησυχία ότι αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης·

22.   συνιστά στην ΕΚΤ να ενισχύσει τη διαφάνεια των εργασιών της, προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητα και η προβλεψιμότητά τους, ιδίως με τη δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις πρακτικές του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος των ΗΠΑ, της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας· πιστεύει ότι η διαφάνεια είναι επίσης απαραίτητη όσον αφορά τα εσωτερικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των δύσκολα ρευστοποιήσιμων ασφαλειών και τις αποτιμήσεις συγκεκριμένων τίτλων που προσφέρονται ως ασφάλεια·

23.   επαναβεβαιώνει τη στήριξή του για τριμηνιαίο νομισματικό διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου και ΕΚΤ· προσθέτει ότι ο διάλογος αυτός αποτελεί σημαντικό μηχανισμό εξέτασης του έργου της ΕΚΤ και συμβολή στον δημόσιο έλεγχό της και τη διαφάνεια·

24.   επισημαίνει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ, στην οποία συμβάλλει ο τρόπος ορισμού της εκτελεστικής της επιτροπής· φρονεί ότι η ανεξαρτησία αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί με την αξιοποίηση του νέου νομικού καθεστώτος που εκχωρείται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας και του υφιστάμενου καταστατικού της ΕΚΤ προκειμένου οι υποψήφιοι που προτείνει το Συμβούλιο να υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατόπιν ψηφοφορίας·

25.   αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημιουργήσει μια επιτροπή επιλογής που θα απαρτίζεται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και η οποία θα καταστήσει δυνατή, το 2010, την επιλογή διαφόρων υποψηφίων για τη θέση του μέλους της εκτελεστικής επιτροπής· διευκρινίζει ότι τα πρόσωπα που θα επιλεγούν με αυτό τον τρόπο θα υποβληθούν σε ακρόαση από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που θα επισημοποιήσει τον συμβουλευτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αξιολόγηση των υποψηφίων· από την ακρόαση θα προκύψει ψήφισμα που θα εγκρίνει η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο πριν αυτό διαβιβάσει τις συστάσεις του στις κυβερνήσεις των κρατών μελών·

26.   πιστεύει ότι η κρίση απέδειξε ότι οι αγορές είναι ευεπίφορες σε συστημικούς κινδύνους· χαιρετίζει την πρόταση για την σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), που θα παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με μελλοντικούς κινδύνους και ανισορροπίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές· σημειώνει ότι το ΕΣΣΚ πρέπει να αντιδρά άμεσα και αποτελεσματικά απέναντι σε έναν αναδυόμενο συστημικό κίνδυνο· επισημαίνει ότι, για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΣΚ, πρέπει να υπάρξει ποιοτικός ορισμός του «συστημικού κινδύνου'· κατά συνέπεια, καλεί την ΕΚΤ να καθιερώσει σαφή πρότυπα και ορισμούς και, γενικότερα, να στηρίξει πλήρως την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΣΚ· προσθέτει ότι οιαδήποτε νέα καθήκοντα ανατεθούν στην ΕΚΤ όσον αφορά το ΕΣΣΚ δεν θα πρέπει επ» ουδενί να θέτουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της ΕΚΤ·

27.   επισημαίνει τον ρόλο που έπαιξε η Ευρωομάδα στην προώθηση στενότερου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στην ευρωζώνη· κατά συνέπεια, χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας χορηγεί νομική προσωπικότητα στην Ευρωομάδα· επιπλέον, συνιστά να συνεχίσει η ΕΚΤ να συμμετέχει πλήρως στις άτυπες συνεδριάσεις των μελών της Ευρωομάδας·

Η εξωτερική διάσταση του ευρώ

28.   χαιρετίζει το γεγονός ότι το ευρώ έχει συμβάλει σε αύξηση της διασυνοριακής παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ευρωζώνη και, κατά συνέπεια, έχει συμβάλει στη δημιουργία μιας χρηματαγοράς με υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης·

29.   επισημαίνει ότι η θέση του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος συνεχίζει να βελτιώνεται, με αποτέλεσμα στα τέλη του 2008 το 26,5% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων να είναι σε ευρώ·

30.   πιστεύει ότι η συνεχώς βελτιούμενη διεθνής θέση του ευρώ θα προσφέρει πλεονεκτήματα και θα δημιουργήσει ευθύνες στην παγκόσμια σκηνή· πιστεύει ότι αυτό θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που βρίσκονται εκτός της ευρωζώνης, καθώς και τρίτες χώρες, να επιζητούν να συμμετάσχουν στην ευρωζώνη·

31.   πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργαστεί με την ΕΚΤ και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να συνεχίσει να ενισχύεται ο ρόλος της ευρωζώνης στην παγκόσμια νομισματική και χρηματοπιστωτική σκηνή·

32.   πιστεύει ότι η ΕΕ, όταν εκφράζει τις απόψεις της για το μέλλον του διεθνούς νομισματικού συστήματος, θα πρέπει να εμπνέεται από τη διαδικασία που κατέστησε δυνατή την υιοθέτηση του ευρώ·

33.   πιστεύει ότι η ΕΚΤ, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και το Συμβούλιο των Διοικητών οφείλουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται την κοινωνική ευθύνη τους έναντι του προσωπικού τους και της κοινωνίας και να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη το μνημόνιο για τις κοινωνικές πτυχές που κατάρτισε η μόνιμη επιτροπή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών·

o
o   o

34.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωομάδα και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ C 138, 4.5.1998, σ. 177.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου