Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2176(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0216/2010

Внесени текстове :

A7-0216/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.10
CRE 07/09/2010 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0300

Приети текстове
PDF 368kWORD 64k
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
ЕИП-Швейцария: Пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар
P7_TA(2010)0300A7-0216/2010

Резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно ЕИП-Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар (2009/2176(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за свободна търговия от 22 юли 1972 г. между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария,

–  като взе предвид Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора, и по-специално приложение І към него относно свободното движение на хора и приложение ІІІ относно признаването на професионални квалификации,

–  като взе предвид Споразумението от 25 юни 2009 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност,

–  като взе предвид Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие,

–  като взе предвид Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по някои аспекти на държавните поръчки,

–  като взе предвид Протокола от 27 май 2008 г. към Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокола от 26 октомври 2004 г. към Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Швейцарската конфедерация, от друга страна, за свободното движение на хора по отношение на участието, като договорни страни, на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република след присъединяването им към Европейския съюз,

–  като взе предвид Споразумението относно Европейското икономическо пространство,

–  като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (Директива за услугите)(1),

–  като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации(2),

–  като взе предвид резолюцията на Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП), приета на 33-тото заседание на Съвместния парламентарен комитет на ЕИП,

–  като взе предвид доклада на Съвместния парламентарен комитет на ЕИП относно годишния доклад относно действието на Споразумението за ЕИП през 2008 г.,

–  като взе предвид доклада относно швейцарската външната политика от 2 септември 2009 г.,

–  като взе предвид 25-ия индекс за развитие на вътрешния пазар за държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), членки на ЕИП,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 от него, който предоставя на Съюза правото да сключва международни споразумения,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0216/2010),

A.  като има предвид, че четирите държави-членки на ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) са основни търговски партньори на Европейския съюз (ЕС), като Швейцария и Норвегия заемат съответно четвърто и пето място сред най-важните търговски партньори на ЕС по отношение на обема на търговия,

Б.  като има предвид, че отношенията между ЕС и три от държавите-членки на ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) се основават на Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП), което осигурява пълноценно участие във вътрешния пазар, като управлението и мониторингът на Споразумението за ЕИП се извършват в силно институционализирана рамка,

В.  като има предвид, че участието на Швейцария в Споразумението за ЕИП беше отхвърлено на проведения през 1992 г. референдум, поради което отношенията между Швейцария и ЕС в момента се основават на повече от 120 двустранни и секторни споразумения, които осигуряват голяма степен на интеграция, но не и пълноценно участие във вътрешния пазар,

Въведение

1.  Счита Споразумението за ЕИП за основен двигател за икономически растеж; приветства като цяло добрите резултати на държавите от ЕАСТ, които членуват в ЕИП, при прилагането на законодателството на вътрешния пазар, което се вижда от индекса за развитие на вътрешния пазар за държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП; отбелязва, че отношенията между ЕС и Швейцария са свързани с много повече предизвикателства по отношение на прилагането на Споразумението за свободно движение на хора;

2.  Отбелязва, че двустранните споразумения не установяват автоматичен механизъм за адаптиране на тяхното съдържание към последващото развитие на съответните достижения на правото на ЕС; признава, че автономното адаптиране на националното право към правото на ЕС в областите, обхванати от двустранни споразумения, е следствие от суверенното решение на народа на Швейцария да не се присъедини към ЕИП, което следва изцяло да се зачита;

Прилагане на правилата на вътрешния пазар: държави от ЕАСТ, членки на ЕИП

3.  Приветства включването на по-добра информация относно държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, в годишния индекс за развитие на пазарите на дребно; насърчава Надзорния орган на ЕАСТ с помощта на Комисията и в сътрудничество с нея да продължава да развива системния мониторинг на прилагането на законодателството в областта на вътрешния пазар;

4.  Отбелязва, че с влизането в сила на Договора от Лисабон се създава несигурност по въпроса кое законодателство на ЕС е от значение за ЕИП; счита, че това може да доведе до по-бавно прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар в държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП; настоятелно призовава Комисията да предостави оценка на положението;

5.  Отбелязва, че Договорът от Лисабон засилва ролята на националните парламенти в процеса на вземане на решения в ЕС; счита, че по подобен начин парламентите на държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, следва да бъдат по-тясно приобщени към законодателния процес в ЕС по отношение на предложенията, свързани с ЕИП; призовава Комисията да предоставя на националните парламенти на държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, законодателните предложения, изпратени за консултация до националните парламенти на държавите-членки на ЕС;

6.  Призовава Комисията да формализира процеса на уведомяване за нови правила и законодателство на ЕС, които попадат в приложното поле на Споразумението за ЕИП, за да се намалят несъответствията между приемането на новото законодателство и потенциалното му възприемане от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП;

7.  Насърчава държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, да предоставят необходимите ресурси за прилагането на законодателството в областта на вътрешния пазар; счита, че прилагането на Директивата за услугите, и по-специално установяването на единични звена за контакт, има изключително значение в тази връзка;

8.  Признава, че поради институционално обусловени причини в държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, прилагането на законодателството в областта на вътрешния пазар по необходимост се осъществява по-бавно отколкото в ЕС; отбелязва, че въпреки тези различаващи се условия и като цяло добрите резултати, в държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, продължават да съществуват още възможности за допълнително намаляване на дефицита при прилагането;

9.  Отбелязва, че в момента се обсъждат други важни законодателни предложения в областта на вътрешния пазар, в това число предложението на Комисията за директива относно правата на потребителите; призовава Комисията да осигури по-голямо участие на държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, в тези обсъждания;

Прилагане на правилата на вътрешния пазар: Швейцария

10.  Приветства постигнатия напредък по либерализирането на трансграничното предоставяне на услуги между ЕС и Швейцария, и по-специално положителния ефект от Споразумението за свободно движение на хора, за което свидетелства постоянно нарастващият брой на командировани работници и самостоятелно заети доставчици на услуги от ЕС, извършвали дейност в Швейцария между 2005 и 2009 г.; отбелязва, че тази тенденция е от взаимна изгода;

11.  Отбелязва, че Швейцария е приела редица подкрепящи мерки, които съпътстват Споразумението за свободно движение на хора и имат за цел защита на работниците от дъмпинг на възнагражденията и социален дъмпинг, осигуряване на равно третиране на доставчиците на услуги от Швейцария и ЕС и гарантиране на обществената подкрепа за споразумението; отбелязва, че тези мерки могат да възпрепятстват предоставянето на услуги от предприятия в ЕС, особено от малки и средни предприятия, на територията на Швейцария; отбелязва, че съгласно съдебната практика на Съда на Европейския Съюз редица от тези подкрепящи мерки биха били приемливи само ако защитават пропорционално даден общ интерес, който още не е защитен в държавата на произход на доставчиците на услуги;

12.  Посочва, че по-специално следните подкрепящи мерки са непропорционални по отношение на Споразумението за свободно движение и затрудняват предоставянето на услуги от страна на МСП в Швейцария: действащото в Швейцария задължение за предварително уведомяване с осемдневен срок на изчакване, задължението за поемане на част от разходите по правоприлагане на тристранните комисии, както и прекалено строгото правоприлагане; във връзка с това настоятелно призовава швейцарските органи да отменят нормативните актове, които задължават чуждестранните предприятия, предоставящи трансгранични услуги, да внасят гаранция за финансова почтеност;

13.  Изразява загриженост във връзка с последните събития на летище Zürich-Kloten, където швейцарските органи отказаха да позволят на германски и австрийски таксиметрови превозвачи да взимат пътници, и изразява дълбоки съмнения, че тази мярка е в съответствие със Споразумението за свободно движение на хора; настоятелно призовава Комисията да проучи задълбочено този въпрос;

14.  Призовава Комисията да проучи мерките, възпрепятстващи функционирането на вътрешния пазар в рамките на ЕС, които създават трудности и за швейцарските доставчици на услуги, и ако е необходимо, да предприеме мерки;

15.  Насърчава швейцарското правителство и кантоните да се възползват от опита на ЕС и ЕИП за отваряне на пазара на услуги чрез прилагането на Директивата за услугите; подчертава, че в икономически аспект Директивата за услугите показва либерализиращ ефект не само в отношенията между държавите-членки, а също така и вътре в тях посредством процеса на преглед на националното законодателство, който има за цел премахване на излишните бариери при установяване, и партньорска проверка, в рамките на която държавите-членки трябва да обосноват налагането на по-нататъшни ограничения в интерес на обществото; поради това счита, че подобна процедура би могла да се окаже полезна при подготвянето на необходимите условия за увеличаване на предоставянето на трансгранични услуги между ЕС и Швейцария;

16.  Приветства усилията на швейцарското правителство за подобряване на наличността на информация за предприятията от ЕС;

17.  Приветства решението на парламента на Швейцария за транспониране на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и призовава Швейцария и Комисията да постигнат съгласие относно прилагането на директивата в най-кратки срокове;

18.  Отбелязва, че като цяло Споразумението за свободно движение на хора не включва всеобхватно споразумение относно свободното движение на услуги, като последното е обхванато по много избирателен начин от конкретни двустранни споразумения; подчертава, че едно всеобхватно споразумение относно свободното движение на услуги би донесло значителни икономически ползи и за двете страни; поради това призовава Комисията и Швейцария да проучат възможността за започване на преговори с цел сключване на всеобхватно споразумение относно свободното движение на услуги;

19.  Като зачита напълно причините за специфичния характер на отношенията между Швейцария и ЕС, счита, че следва да бъдат положени всички усилия, така че еднакви или сходни правила, наред с другото в областта на свободното движение на услуги, да бъдат тълкувани и прилагани по един и същ начин в ЕС и в Швейцария, за да се осигури равностойното участие на Швейцария във вътрешния пазар;

20.  Подчертава общия интерес на ЕС и на Швейцария от по-единно прилагане на Споразумението за свободно движение на хора и от по-своевременно сближаване на законодателствата в областта на вътрешния пазар на Швейцария и ЕС, което би осигурило на стопанските субекти и от двете страни по-прозрачна и по-предвидима среда;

21.  Приветства независимата тенденция от страна на швейцарските органи да вземат под внимание съдебната практика на Съда на ЕС от периода след подписването на Споразумението за свободно движение на хора; приветства наскоро приетия швейцарски законодателен акт, с който се взема предвид принципа на дело „Cassis de Dijon“;

22.  Насърчава Комисията и Швейцария да постигнат бързо съгласие в рамките на текущите преговори относно двустранни споразумения, включително споразумението в областта на безопасността на продуктите; призовава Комисията и Швейцария да формулират настоящото и бъдещи споразумения възможно най-еднозначно и далновидно, с цел възможностите за различно прилагане да бъдат строго ограничени от самото начало;

23.  Призовава Комисията и Швейцария да търсят възможности за създаването на механизъм за по-бързо приемане на Споразумението за свободно движение на хора с цел развитие на съответните достижения на правото на ЕС в областите, които попадат в обхвата на неговото действие;

24.  Призовава Комисията и Швейцария в краткосрочен план да разгледат възможностите за намиране на хоризонтални решения на определени проблеми от институционален характер, да намалят фрагментирането и да повишат прозрачността в системата за вземане на решения, да подобрят комуникацията между съвместните комитети и да проучат възможността за въвеждане на ефективен механизъм за уреждане на спорове;

25.  Призовава за засилване на комуникацията между Европейския парламент и Швейцария и за по-голямо участие на швейцарски представители в работата на Европейския парламент и на съответните му органи;

26.  Отбелязва, че в светлината на новите предизвикателства в настоящите и планираните преговори относно няколко области на политики, наред с другото защитата на потребителите, съществува необходимост от обсъждане на възможността да се излезе от съществуващата институционална рамка и евентуално да се сключи всеобхватно двустранно споразумение, което е от полза както за Швейцария, така и за ЕС;

o
o   o

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
(2) ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.

Правна информация - Политика за поверителност