Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2176(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0216/2010

Texte depuse :

A7-0216/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/09/2010 - 6.10
CRE 07/09/2010 - 6.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0300

Texte adoptate
PDF 284kWORD 69k
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg
SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne
P7_TA(2010)0300A7-0216/2010

Rezoluția Parlamentului European din 7 septembrie 2010 referitoare la SEE-Elveția: obstacole în calea funcționării depline a pieței interne (2009/2176(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de liber-schimb din 22 iulie 1972 dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană,

–  având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, și îndeosebi anexa I privind libera circulație a persoanelor și anexa III privind recunoașterea calificărilor profesionale,

–  având în vedere Acordul din 25 iunie 2009 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind simplificarea controalelor și formalităților în ceea ce privește transportul mărfurilor și privind măsurile vamale de securitate,

–  având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității,

–  având în vedere Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind anumite aspecte ale contractelor de achiziții publice,

–  având în vedere Protocolul din 27 mai 2008 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană,

–  având în vedere Protocolul din 26 octombrie 2004 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană,

–  având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European,

–  având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (Directiva privind serviciile)(1),

–  având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale(2),

–  având în vedere rezoluția Comisiei parlamentare mixte a Spațiului Economic European, adoptată la cea de-a 33-a reuniune a Comisiei parlamentare mixte a SEE,

–  având în vedere Raportul Comisiei parlamentare mixte a Spațiului Economic European privind Raportul anul referitor la funcționarea Acordului SEE în 2008,

–  având în vedere Raportul din 2 septembrie 2009 privind politica externă elvețiană,

–  având în vedere cel de-al 25-lea Tablou de bord al pieței interne aferent statelor AELS aparținând SEE,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217 care abilitează Uniunea să încheie acorduri internaționale,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0216/2010),

A.  întrucât cele patru state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), și anume Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, sunt parteneri comerciali importanți ai Uniunii Europene (UE), Elveția și Norvegia fiind, respectiv, cel de-al patrulea și cel de-al cincilea partener comercial al UE, în ordinea importanței volumului de schimburi;

B.  întrucât relațiile dintre UE și trei state membre ale AELS (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) se întemeiază pe Spațiul Economic European (SEE) care prevede deplina participare la piața internă, Acordul SEE fiind gestionat și monitorizat într-un cadru foarte instituționalizat;

C.  întrucât participarea Elveției la Acordul SEE a fost refuzată prin referendum în 1992 și, prin urmare, relațiile dintre Elveția și UE se întemeiază în prezent pe mai mult de 120 de acorduri bilaterale și sectoriale ce permit un grad înalt de integrare, însă nu deplina participare la piața internă,

Introducere

1.  consideră Acordul SEE ca un vector fundamental pentru creștere economică; salută palmaresul general bun al statelor AELS aparținând SEE în punerea în aplicare a legislației privind piața internă, așa cum arată Tabloul de bord al pieței interne aferent statelor AELS aparținând SEE; observă că relațiile dintre UE și Elveția ridică mai multe obstacole în ceea ce privește aplicarea Acordului privind libera circulație a persoanelor;

2.  observă că acordurile bilaterale nu instituie niciun mecanism automat de adaptare a conținutului lor la evoluțiile ulterioare ale acquis-ului relevant; recunoaște că adaptarea autonomă a legislației naționale la legislația UE în domeniile vizate de acordurile bilaterale decurge din decizia suverană a poporului elvețian de a nu adera la SEE, decizie ce trebuie respectată pe deplin;

Punerea în aplicare a legislației privind piața internă: țările AELS aparținând SEE

3.  salută includerea de date îmbunătățite cu privire la țările AELS aparținând SEE în tabloul de bord anual al piețelor de consum; încurajează Autoritatea de supraveghere a AELS, cu sprijinul și cooperarea Comisiei, să dezvolte în continuare monitorizarea sistematică a aplicării legislației privind piața internă;

4.  observă că, odată cu intrarea în vigoare Tratatului de la Lisabona, există incertitudini cu privire la legislația UE care se aplică SEE; consideră că această situație ar putea conduce la o punere în aplicare mai lentă a legislației privind piața internă în statele AELS aparținând SEE; îndeamnă Comisia să furnizeze o evaluare a situației;

5.  constată că Tratatul de la Lisabona consolidează rolul parlamentelor naționale în procesul decizional al UE; consideră că, prin analogie, parlamentele statelor AELS aparținând SEE ar trebui asociate mai strâns la procesul legislativ al UE cu privire la propunerile cu relevanță pentru SEE; invită Comisia să trimită spre consultare parlamentelor naționale ale statelor AELS aparținând SEE propunerile legislative pe care le înaintează parlamentelor naționale ale statelor membre ale UE;

6.  invită Comisia să formalizeze procesul de notificare a noilor norme și acte legislative ale UE ce intră în domeniul de aplicare al Acordului SEE în vederea reducerii discrepanței dintre adoptarea de noi acte legislative și potențiala preluare a acestora de către statele AELS aparținând SEE;

7.  încurajează statele AELS aparținând SEE să aloce resurse adecvate pentru aplicarea dispozițiilor legale privind piața internă; aplicarea Directivei privind serviciile, îndeosebi instituirea punctelor unice de contact, este în acest context esențială;

8.  admite că aplicarea dispozițiilor legale privind piața internă în statele AELS aparținând SEE se desfășoară în mod necesar mai lent decât în UE, din motive instituționale; consideră însă că, în pofida condițiilor diferite și a bilanțului general satisfăcător, există potențial și în statele AELS aparținând SEE pentru reducerea deficitului de punere în aplicare a legislației;

9.  observă că diferite propuneri legislative importante referitoare la piața internă sunt în prezent dezbătute, inclusiv propunerea Comisiei de directivă privind drepturile consumatorilor; invită Comisia să îmbunătățească implicarea statelor AELS aparținând SEE în aceste dezbateri;

Punerea în aplicare a legislației privind piața internă: Elveția

10.  salută progresul înregistrat în liberalizarea prestării de servicii transfrontaliere între UE și Elveția și îndeosebi efectele pozitive ale Acordului privind libera circulație a persoanelor, așa cum o dovedește creșterea constantă, în perioada 2005 - 2009, a numărului de angajați detașați și de prestatori de servicii independenți din UE ce operează în Elveția; observă că această tendință s-a dovedit reciproc avantajoasă;

11.  constată că Elveția a adoptat mai multe măsuri de sprijin suplimentare la Acordul privind libera circulație a persoanelor, menite să protejeze lucrătorii de dumping social și salarial, garantând egalitatea de tratament pentru prestatorii de servicii elvețieni și din UE și garantând sprijin public în favoarea acordului; observă că aceste măsuri pot îngreuna prestarea de servicii în Elveția de către întreprinderile din UE, îndeosebi de către întreprinderile mici și mijlocii; observă că, conform jurisprudenței Curții de Justiție, o serie dintre aceste măsuri de sprijin ar fi acceptabile numai dacă protejează, în mod proporționat, interesul general ce nu este deja protejat în statul de origine al prestatorilor de servicii;

12.  subliniază că mai ales următoarele măsuri de sprijin sunt disproporționate din perspectiva acordului de liberă circulație și îngreunează prestarea de servicii de către întreprinderile mici și mijlocii în Elveția: obligația de notificare prealabilă în vigoare în Elveția, cu perioadă de așteptare de opt zile, obligația de participare la costurile de implementare ale comisiilor tripartite, precum și proceduri exagerate de punere în aplicare a dispozițiilor legale; în acest context, îndeamnă, de asemenea, autoritățile elvețiene să abroge reglementările care obligă întreprinderile străine care oferă servicii transfrontaliere să furnizeze o garanție de integritate financiară;

13.  este preocupat de recentele evenimente de la Aeroportul Zürich-Kloten unde autoritățile elvețiene au refuzat să permită taxiurilor germane și austriece să preia pasageri și își exprimă îndoiala cu privire la conformitatea acestei măsuri cu Acordul privind libera circulație a persoanelor; îndeamnă Comisia să examineze în detaliu acest aspect;

14.  invită Comisia să examineze acele măsuri care obstrucționează funcționarea pieței interne în cadrul UE și care pun de asemenea probleme pentru prestatorii elvețieni de servicii și să ia măsuri, după caz;

15.  încurajează guvernul elvețian și autoritățile cantoanelor să facă uz de experiența UE și a SEE privind liberalizarea sectorului serviciilor prin transpunerea Directivei privind serviciile; subliniază că, din punct de vedere economic, Directiva privind serviciile manifestă efecte de liberalizare nu numai în relațiile dintre statele membre, ci și în interiorul acestora, prin intermediul procesului de monitorizare a legislației naționale, de înlăturare a obstacolelor inutile la instituire, și revizuire inter pares, prin care statele membre justifică orice restricții nou-introduse prin interesul public; prin urmare, consideră că un exercițiu similar ar putea avea efecte pozitive în asigurarea unei viitoare furnizări crescute de servicii transfrontaliere între UE și Elveția;

16.  salută eforturile realizate de guvernul elvețian de a îmbunătăți disponibilitatea informațiilor pentru întreprinderile din UE;

17.  salută decizia Parlamentului elvețian de a transpune Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și invită autoritățile elvețiene și Comisia să ajungă cât mai curând posibil la un acord privind implementarea directivei;

18.  observă că, în general, Acordul privind libera circulație a persoanelor nu conține un acord detaliat cu privire la libera circulație a serviciilor, aceasta fiind acoperită doar în mod foarte selectiv prin acorduri bilaterale specifice; subliniază că un acord cuprinzător privind libera circulație a serviciilor ar aduce ambelor părți avantaje economice semnificative; invită prin urmare Comisia și guvernul elvețian să examineze posibilitatea lansării de negocieri cu scopul încheierii unui acord cuprinzător cu privire la libera circulație a serviciilor;

19.  respectând pe deplin motivele naturii specifice a relațiilor dintre Elveția și UE, consideră că ar trebui întreprinse toate eforturile pentru interpretarea și aplicarea similară în UE și Elveția a reglementărilor identice sau paralele cu privire la piața internă, inclusiv în sfera liberei circulații a serviciilor, pentru a se asigura astfel o participare similară a Elveției la piața internă;

20.  subliniază interesul reciproc al UE și al Elveției pentru o uniformizare îmbunătățită în aplicarea Acordului privind libera circulație a persoanelor și pentru o convergență mai punctuală între legislația Elveției și cea a UE privind piața internă, care să asigure agenților economici de ambele părți un mediu mai transparent și mai previzibil;

21.  salută tendința din proprie inițiativă a autorităților elvețiene de a lua în considerare jurisprudența Curții de Justiție a UE de după semnarea Acordului privind libera circulație a persoanelor; salută recenta adoptarea a legislației elvețiene ce permite luarea în considerare a principiului „Cassis de Dijon”;

22.  îndeamnă Comisia și Elveția să ajungă cu celeritate la poziții comune în actualele negocieri cu privire la acordurile bilaterale, inclusiv acordul privind siguranța produselor; solicită Comisiei și Elveției să elaboreze prezentele acorduri, precum și pe cele viitoare, de o manieră clară și anticipativă, pentru a limita strict posibilitățile de interpretare eronată pe viitor;

23.  invită Comisia și autoritățile elvețiene să examineze oportunitatea dezvoltării unui mecanism pentru o mai rapidă adaptare a Acordului privind libera circulație a persoanelor la evoluțiile acquis-ului relevant în domeniile din sfera sa de aplicare;

24.  invită Comisia și autoritățile elvețiene, în viitorul apropriat, să examineze diferite posibilități de găsire a unor soluții orizontale la anumite probleme instituționale în vederea reducerii fragmentării și sporirii transparenței în sistemul decizional și în vederea îmbunătățirii comunicării între comisiile mixte și să ia în calcul introducerea unui mecanism eficient de soluționare a litigiilor;

25.  invită la o comunicare îmbunătățită între Parlamentul European și autoritățile elvețiene și invită reprezentanții Elveției să se implice mai mult în activitatea Parlamentului European și a organelor sale;

26.  observă că, în contextul noilor provocări din procesul de negociere actual și viitor în mai multe domenii, printre care și protecția consumatorilor, se resimte nevoia dezbaterii posibilității de a depăși actualul cadru instituțional și, eventual, de a încheia un acord bilateral cuprinzător spre avantajul reciproc al Elveției și al UE;

o
o   o

27.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
(2) JO L 255, 30.9.2005, p. 22.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate