Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0032(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0210/2010

Внесени текстове :

A7-0210/2010

Разисквания :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 17/02/2011 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Приети текстове
PDF 561kWORD 242k
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
Двустранна защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Предложението беше изменено на 7 септември 2010 г. , както следва(1):

Текст предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3а)  Пречките пред търговията на вътрешния пазар на търговския партньор подпомагат износа от съответния пазар и ако износът е към Европейския съюз, по този начин те биха могли да създадат условия за прилагане на защитната клауза.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Възможността за налагане на защитни мерки може да бъде разгледана единствено ако съответният продукт се внася в Съюза в такива увеличени количества и при такива условия, които причиняват или създават опасност от причиняване на сериозна вреда на производителите от Съюза на сходни или пряко конкурентни продукти, както е определено в трета глава, член 3,1 от Споразумението.
(5)  Възможността за налагане на защитни мерки може да бъде разгледана единствено ако съответният продукт се внася в Съюза в такива увеличени количества или въпросната икономическа дейност е нараснала до такава степен и при такива условия, които причиняват или създават опасност от причиняване на сериозна вреда на производителите от Съюза на сходни или пряко конкурентни продукти или икономически дейности, както е определено в трета глава, член 3.1 от Споразумението.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)
(5а)  Сериозна вреда или опасност от сериозна вреда за производителите от Съюза може също да бъде причинена от неизпълнението на специфични задължения съгласно глава 13 от Споразумението, по-специално по отношение на социалните и екологични стандарти, заложени в него, което поражда необходимостта от налагане на защитни мерки.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)  Дали е налице сериозна вреда или опасност от сериозна вреда за производители или конкретни сектори от икономиката на Съюза зависи също така от това дали се спазват правилата на Споразумението относно нетарифните бариери пред търговията. Това съображение би могло да породи необходимост от налагане на защитни мерки.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)
(6а)  Задачите по проследяване и преразглеждане на Споразумението и при необходимост налагане на защитни мерки следва да бъдат извършвани по възможно най-прозрачен начин и с участието на гражданското общество. За тази цел е необходимо вътрешната консултативна група и форумът на гражданското общество да бъдат включени на всеки етап от процеса.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
(6б)  Комисията следва да представя веднъж годишно доклад относно прилагането и осъществяването на Споразумението и прилагането на защитните мерки. Ако се окаже, че защитните мерки са недостатъчни, Комисията следва да представи цялостно предложение за повече важни защитни мерки, като например ограничения относно количества, квоти, договорености относно разрешенията за внос или други коригиращи мерки.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7а)  Надеждността на статистическите данни относно целия внос от Република Корея в ЕС е следователно от ключово значение при определяне наличието на опасност от сериозна вреда за промишлеността на Съюза като цяло или на нейните отделни сектори, считано от деня на влизане в сила на Споразумението.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново)
(13а)  Непосредственият мониторинг и редовните оценки ще улеснят и съкратят процеса на откриване на процедурите и фазата на разследване. Поради това Комисията следва да осъществява редовен мониторинг на статистическите данни за вноса и износа и да прави оценка на влиянието на Споразумението върху различни сектори от деня на влизането му в сила.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Комисията, държавите-членки и производителите от Съюза следва постоянно да наблюдават и извършват оценка на статистическите данни относно вноса и износа на чувствителните продукти, обхванати от Споразумението, от деня на неговото влизане в сила, така че всяка сериозна вреда или опасност от сериозна вреда за производителите от Съюза да може да бъде идентифицирана своевременно.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 13 в (ново)
(13в)  Необходимо е да бъдат установени определени процедури във връзка с прилагането на член 14 (Възстановяване на мита или освобождаване от мита) от Протокола относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество към Споразумението (наричан по-нататък „Протокол относно правилата за произход“), с цел гарантиране на ефективно действие на механизмите, предвидени в него, и осигуряване на всеобхватен обмен на информация със заинтересованите лица.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображения 13 г и 13 д (нови)
(13г)  Тъй като няма да бъде възможно да се ограничи възстановяването на митата до пет години след влизането в сила на Споразумението, може да бъде необходимо, въз основа на настоящия регламент, да се наложат защитни мерки в отговор на сериозна вреда или опасност от сериозна вреда за производителите от Съюза, която е причинена от възстановяване на мита или освобождаване от мита. Ето защо, считано от деня на влизане в сила на Споразумението, Комисията следва да наблюдава особено отблизо, и по-специално за чувствителните сектори, степента на включване на компоненти или материали от трети държави в продукти, внесени от Република Корея, всяка промяна в тази степен и въздействието на такива промени върху пазарната ситуация.
(13д)  Поради това Комисията следва да наблюдава статистическите данни на Република Корея и трети страни и да направи списък на тези продукти, които евентуално ще бъдат засегнати от възстановяването на мита от деня на влизане в сила на Споразумението.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 13 е
(13е)  Ако разследване на Комисията заключи, че в резултат от Споразумението е нанесена вреда на промишлеността на Съюза, тогава единствено за целите на Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията1 (Регламент за ЕФПГ), се приема, че:
а) „големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие глобализацията“, посочени в член 1, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, включват увеличаване на вноса от Корея в Европа или липса на увеличаване на изнасяните стоки от ЕС за Корея;
б) уволнения в автомобилната промишленост:
- „имат значително неблагоприятно въздействие върху регионалната или местната икономика“ и „влияят сериозно на заетостта и местната икономика“, както се посочва съответно в член 1, параграф 1 и член 2, буква в) от Регламента за ЕФПГ; както и
- представляват „извънредни случаи“, както се определя в член 2, буква в) от Регламента за ЕФПГ.
______
1 ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр.1.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 13 ж (ново)
(13ж)  С оглед предотвратяване на сериозна вреда или опасност от сериозна вреда за производителите или секторите от икономиката на Съюза, Комисията следва да наблюдава отблизо производствения капацитет в третите държави, в които са произведени компонентите или материалите, включени в продуктите, които са обхванати от Споразумението, както и съблюдаването в тези държави на стандартите на МОТ и ООН по отношение на социалните и трудовите условия и екологичните стандарти.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображения 13 з-й (нови)
(13з)  В член 11.1, параграф 2 от единадесета глава на Споразумението се установява изискването страните да поддържат на своя територия всеобхватни закони относно конкуренцията, които по ефикасен начин да третират ограничителните споразумения, съгласуваните практики и злоупотребата с господстваща позиция от едно или повече предприятия.
(13и)  В член 11.6, параграф 2 от единадесета глава на Споразумението се установява задължението за страните да си сътрудничат по отношение на своите политики по прилагане и при прилагането на съответните закони за конкуренцията, в това число чрез сътрудничество в областта на прилагането, чрез уведомяване, консултации и обмен на неповерителна информация въз основа на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Корея относно сътрудничеството при антиконкурентни действия, подписано на 23 май 2009 г. („Споразумение за сътрудничество“).
(13й)  Целта на Споразумението за сътрудничество е да допринесе за ефективно прилагане на законите относно конкуренцията на всяка страна чрез насърчаване на сътрудничеството и координацията между органите по конкуренцията на страните.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията,
(14)  Прилагането на двустранната защитна клауза от Споразумението изисква Комисията да приеме единни условия за приемането на временни и окончателни защитни мерки, за налагането на мерки за наблюдение, както и за прекратяване на разследване и процедура без налагане на мерки. Съгласно член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз правилата и общите принципи относно механизмите за контрол от страна на държавите-членки над упражняваните от Комисията изпълнителни правомощия се определят предварително чрез регламент, приет в съответствие с обикновената законодателна процедура. До приемането на този нов регламент продължава да се прилага Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията, с изключение на процедурата по регулиране с контрол, която не е приложима.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)
(14а)  Настоящият регламент следва да обхваща единствено стоки, произведени в Европейския съюз и Република Корея. Регламентът следва да не обхваща продукти, части или компоненти, чието производство е предмет на договор с предприятия в производствени зони като Kaesong. Преди приложното поле на регламента да бъде разширено с цел включване на продукти, които са предмет на договор с външни производствени зони, регламентът следва да бъде изменен съгласно обикновената законодателна процедура. При всяко разширяване на приложното поле на регламента следва да се гарантира, че задълженията съгласно глава 13 от Споразумението са изпълнени също така във външните производствени зони.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – буква а)
а) „промишленост на Съюза“ означава производителите от Съюза като цяло на сходните или пряко конкурентни продукти, които осъществяват дейност на територията на Съюза, или тези производители от Съюза, чието съвкупно производство на сходните или пряко конкурентни продукти представлява основна част от общото производство на Съюза на тези продукти;
а) „промишленост на Съюза“ означава производителите от Съюза като цяло на сходните или пряко конкурентни продукти, които осъществяват дейност на територията на Съюза, или тези производители от Съюза, чието съвкупно производство на сходните или пряко конкурентни продукти представлява основна част от общото производство на Съюза на тези продукти. В случай че сходен или пряко конкурентен продукт е един сред няколко продукта, които са произведени от производители, които са част от промишлен сектор на Съюза, промишленият сектор се определя като конкретните операции, включени в производството на сходния или пряко конкурентния продукт;
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – буква в
в) „опасност от сериозна вреда“ означава явно и непосредствено предстоящо настъпване на сериозна вреда; решението за съществуване на опасност от сериозна вреда се основава на факти, а не само на твърдение, предположение или далечна възможност;
в) „опасност от сериозна вреда“ означава явно и непосредствено предстоящо настъпване на сериозна вреда; решението за съществуване на опасност от сериозна вреда се основава на проверими факти, а не само на твърдение, предположение или далечна възможност; прогнози, оценки и анализи, изготвени въз основа на факторите, посочени в член 4, параграф 5, следва, наред с другото, да се вземат предвид за определяне на съществуването на опасност от сериозна вреда;
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 – буква д а (нова)
да) „заинтересовани страни“ означава страни, които са засегнати от вноса на съответния продукт;
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – буква д б (нова)
дб) „продукти“ означава стоки, произведени в Европейския съюз и Република Корея. Не се включват стоките или компонентите, чието производство е предмет на договор с външни производствени зони. Преди приложното поле на регламента да бъде разширено с цел включване на продукти, които са предмет на договор с външни производствени зони, регламентът се изменя съгласно обикновената законодателна процедура;
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – буква д в (нова)
дв) „такива условия, които причиняват или има опасност да причинят“ включва такива фактори като производствения капацитет, коефициента на използваемост, валутните практики и условията на труд в третата държава по отношение на производството на компоненти и материали, включени в съответния продукт;.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – буква д г (нова)
дг) „регион/региони“ означава една или повече държави-членки на Съюза.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1
1.  В съответствие с разпоредбите в настоящия регламент защитна мярка може да бъде наложена, когато в резултат на намаляването или премахването на митата върху даден продукт с произход от Корея вносът на този продукт в Съюза се осъществява в такива увеличени количества в абсолютно изражение или относително спрямо производството на вътрешния пазар и по такъв начин, че причинява или съществува опасност да причини сериозна вреда на промишлеността на Съюза, която произвежда сходен или пряко конкурентен продукт.
1.  В съответствие с разпоредбите в настоящия регламент защитна мярка може да бъде наложена, когато в резултат на намаляването или премахването на митата върху даден продукт или икономическа дейност с произход от Корея вносът на този продукт или дейност в Съюза се осъществява в такива увеличени количества в абсолютно изражение или относително спрямо производството на вътрешния пазар и по такъв начин, че причинява или съществува опасност да причини сериозна вреда на промишлеността на Съюза, която произвежда сходен или пряко конкурентен продукт или дейност.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 а (нов)
1а.  Когато стане ясно, главно въз основа на факторите, посочени в член 4, параграф 5, че условията, определени за приемане на мерки съгласно член 2, параграф 1, са изпълнени в един или няколко региона на Съюза, Комисията, след като е проучила алтернативните решения, може да разреши по изключение прилагането на мерки за наблюдение или защитни мерки, ограничени до засегнатия регион или региони, ако сметне, че подобни мерки, приложени на такова равнище, са по-подходящи от мерките, приложими в целия Съюз.
Тези мерки трябва да бъдат временни и да възпрепятстват възможно най-малко функционирането на вътрешния пазар. Тези мерки се приемат съгласно разпоредбите, установени в член 2, параграф 2.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 - параграфи 2а и 2б (нови)
2а.  За да могат защитните мерки да дадат резултат, Комисията (Евростат) представя годишен мониторингов доклад пред Европейския парламент и Съвета относно актуализираните статистически данни за вноса от Корея, който засяга чувствителни сектори в ЕС, в резултат на Споразумението.
2б.  В случай на доказана опасност от вреда, докладвана на Комисията от промишлеността на Съюза, Комисията може да разгледа възможността за разширяване на обхвата на мониторинга върху други засегнати сектори (заинтересовани страни);
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 а (нов)
Член 2а
Мониторинг
Комисията наблюдава промените в статистическите данни за вноса и износа на корейски продукти и осъществява сътрудничество и редовен обмен на данни с държавите-членки и промишлеността в Съюза. Комисията гарантира, че държавите-членки надлежно предоставят съответни статистически данни с добро качество.
Комисията наблюдава внимателно статистическите данни и прогнозите на Република Корея и трети страни за тези продукти, които евентуално ще бъдат засегнати от възстановяването на мита от деня на влизане в сила на Споразумението.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1
1.  Разследване се започва по искане на държава-членка или по собствена инициатива на Комисията, ако според последната е видно, че са налице достатъчно данни, които оправдават започването на такова разследване.
1.  Разследване се започва по искане на държава-членка, на Европейския парламент, на вътрешната консултативна група, на всяко юридическо лице или сдружение, което няма правосубектност, действащо от името на промишлеността в Съюза и представляващо най-малко 25% от нея, или по собствена инициатива на Комисията, ако според последната е видно, че са налице достатъчно очевидни данни, получени въз основа на посочените в член 4, параграф 5 фактори, които оправдават започването на такова разследване.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 а (нов)
1а.  Искането за започване на разследване съдържа доказателства за изпълнение на условията за налагане на защитна мярка по смисъла на член 2, параграф 1. Искането по принцип съдържа следната информация: темпото и количеството на нарастване на вноса на разглеждания продукт в абсолютно и относително изражение, отнетия от увеличения внос дял от вътрешния пазар, промените в равнището на продажбите, производството, производителността, използването на капацитета, печалбите и загубите, както и заетостта.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 б (нов)
1б.  При прилагане на параграф 1 от настоящия член и за период от пет години след влизането в сила на Споразумението Комисията обръща специално внимание на готови продукти от Република Корея, които се внасят в Европейския съюз с по-високо темпо, когато подобно увеличение може да се отдаде на увеличена употреба в готовите продукти на части или компоненти, внесени в Република Корея от трети държави, които не са сключили споразумение за свободна търговия с Европейския съюз и които са обхванати от разпоредбите за възстановяване на мита или освобождаване от мита.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2
2.  Държавите-членки информират Комисията, когато изглежда, че се налага да бъдат приложени защитни мерки поради тенденции по отношение на вноса от Република Корея. Представената информация трябва да съдържа наличните данни, получени въз основа на посочените в член 4 фактори. Комисията предава тази информация на всички държави-членки в срок от три работни дни.
2.  Държавите-членки или промишлеността в Съюза информират Комисията, когато изглежда, че се налага да бъдат приложени защитни мерки поради тенденции по отношение на вноса от Република Корея. Представената информация трябва да съдържа наличните данни, получени въз основа на посочените в член 4, параграф 5 фактори. В срок от три работни дни Комисията зарежда тази информация на онлайн платформата, посочена в член 9 („онлайн платформа“), и изпраща уведомление за това на всички държави-членки, на промишлеността в Съюза и на Европейския парламент.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3
3.  В срок от осем работни дни от момента, в който Комисията изпрати информацията на държавите-членки, както е предвидено в параграф 2, с тях се провеждат консултации в рамките на посочения в член 10 комитет въз основа на процедурата по член 11, параграф 1. Когато след консултациите е видно, че съществуват достатъчно данни, които оправдават откриването на процедура, Комисията публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз. Процедурата трябва да бъде открита в срок от един месец от получаването на информацията от държава-членка.
3.  В срок от осем работни дни от момента, в който Комисията изпрати информацията, както е предвидено в параграф 2, с тях се провеждат консултации в рамките на посочения в член 10 комитет въз основа на процедурата по член 11, параграф 1. Когато след консултациите е видно, че съществуват достатъчно данни, получени въз основа на посочените в член 4, параграф 5 фактори, които оправдават откриването на процедура, Комисията публикува известие на онлайн платформата и в Официален вестник на Европейския съюз. Процедурата трябва да бъде открита в срок от един месец от отправянето на искане от държава-членка, от Европейския парламент или от промишлеността в Съюза.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4 а (нов)
4а.  Доказателства, събрани с цел започване на процедури в съответствие с член 14, параграф 2 от Протокола относно правилата за произход, приложен към Споразумението (Възстановяване на мита или освобождаване от мита), могат също така да бъдат използвани при разследвания с оглед налагане на защитни мерки, когато са изпълнени условията, посочени в настоящия член.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1
1.  След откриване на процедурата Комисията започва разследване.
1.  След откриване на процедурата Комисията започва разследване. Срокът на разследване, посочен в член 4, параграф 3, започва да тече от деня на публикуване на решението за започване на разследването в Официален вестник.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2
2.  Комисията може да поиска от държавите-членки да предоставят информация, а държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да изпълнят всяко такова искане. Когато тази информация представлява общ интерес или предаването й е поискано от държава-членка, Комисията я препраща на всички държави-членки, при условие че не е поверителна. Ако информацията е поверителна, Комисията изпраща неповерително резюме.
2.  Комисията може да поиска от държавите-членки да предоставят информация, а държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да изпълнят всяко такова искане. Когато тази информация представлява общ интерес или предаването й е поискано от държава-членка, от Европейския парламент или от промишлеността в Съюза, Комисията зарежда информацията на онлайн платформата, при условие че не е поверителна. Ако информацията е поверителна, Комисията зарежда неповерително резюме.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3
3.  Винаги когато е възможно, разследването се приключва в срок от шест месеца от започването му. При изключителни обстоятелства и надлежно обосноваване от страна на Комисията този срок може да бъде удължен с три месеца.
3.  Разследването се приключва в срок от 200 дни от започването му.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5
5.  При разследването Комисията оценява всички свързани и подлежащи на количествено определяне фактори от обективно естество, които влияят на положението на промишлеността на Съюза, и по-специално темпото и количеството на нарастване на вноса на разглеждания продукт в абсолютно и относително изражение, отнетият от увеличения внос дял от вътрешния пазар, промените в нивото на продажбите, производството, производителността, използването на капацитета, печалбите и загубите, както и заетостта.
5.  При разследването Комисията оценява всички свързани и подлежащи на количествено определяне фактори от обективно естество, които влияят на положението на промишлеността на Съюза, и по-специално темпото и количеството на нарастване на вноса на разглеждания продукт в абсолютно и относително изражение, отнетият от увеличения внос дял от вътрешния пазар, промените в нивото на продажбите, производството, производителността, използването на капацитета, печалбите и загубите, както и заетостта. Този списък не е изчерпателен и за определяне на вредите Комисията може да вземе предвид и други съответни фактори като запасите, цените, възвращаемостта на оборотния капитал, паричните потоци и други фактори, които причиняват или може да са причинили сериозна вреда, или за които съществува опасност да причинят сериозна вреда. В случай че съдържанието от трети държави възлиза на значителна част от производствените разходи за съответния продукт, Комисията също така следва да оцени производствения капацитет, коефициента на използваемост, валутните практики и условията на труд в съответните трети държави, предвид въздействието им върху промишлеността на Съюза.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5 а (нов)
5а.  Освен това в разследването Комисията оценява съблюдаването от Република Корея на социалните и екологичните стандарти, установени в глава 13 на Споразумението, и всякакви последици за ценообразуването или нелоялни конкурентни предимства, които биха могли да доведат до сериозна вреда или опасност от сериозна вреда за производителите или конкретни сектори на икономиката на Европейския съюз.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 5 б (нов)
5б.  При разследването Комисията оценява също така съблюдаването на разпоредбите на Споразумението, отнасящи се до нетарифни бариери пред търговията, и евентуалните сериозни вреди за производители или отделни сектори на икономиката на Европейския съюз, до които те биха могли да доведат.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 6
6.  Заинтересованите страни, които са представили своите становища в съответствие с член 3, параграф 4, буква б), както и представителите на Република Корея могат при отправяне на писмено искане да проверят цялата информация, предоставена на Комисията във връзка с разследването, освен вътрешните документи, изготвени от органите на Съюза или неговите държави-членки, при условие че тази информация е важна за представянето на техния случай, не е поверителна по смисъла на член 9 и се използва от Комисията при разследването. Заинтересованите страни могат да изложат пред Комисията своите становища относно въпросната информация. Тези становища могат да бъдат взети под внимание, когато са подкрепени от достатъчно данни.
6.  Заинтересованите страни, които са представили своите становища в съответствие с член 3, параграф 4, буква б), както и представителите на Република Корея могат при отправяне на писмено искане да проверят цялата информация, предоставена на Комисията във връзка с разследването, освен вътрешните документи, изготвени от органите на Съюза или неговите държави-членки, при условие че тази информация е важна за представянето на техния случай, не е поверителна по смисъла на член 9 и се използва от Комисията при разследването. Заинтересованите страни могат да изложат пред Комисията своите становища относно въпросната информация. Тези становища се вземат под внимание, когато са подкрепени от достатъчно данни.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 7
7.  Комисията може да изслуша заинтересованите страни. На тези страни се дава възможност да бъдат изслушани, когато са отправили писмено заявление в срока, определен в известието, публикувано в Официален вестник на Европейския Съюз, и са показали, че действително е вероятно да бъдат засегнати от резултата от разследването и че съществуват особени причини да бъдат изслушани.
7.  Комисията изслушва заинтересовани страни. На тези страни се дава възможност да бъдат изслушани, когато са отправили писмено заявление в срока, определен в известието, публикувано в Официален вестник на Европейския Съюз, и са показали, че действително е вероятно да бъдат засегнати от резултата от разследването и че съществуват причини да бъдат изслушани.
Комисията изслушва тези страни в други случаи, когато съществуват особени причини те да бъдат изслушани отново.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 4 а (нов)
Член 4а
Мерки за наблюдение
1.  Когато тенденциите на вноса на продукт, произхождащ от Република Корея, са такива, че биха могли да доведат до една от ситуации, посочени в член 2, вносът на този продукт може да бъде обект на предварително наблюдение от страна на Европейския съюз.
2.  Решението за поставяне под наблюдение се взема от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 1.
3.  Мерките за наблюдение имат ограничен срок на действие. Освен ако не е предвидено друго, действието им се прекратява в края на второто шестмесечие, следващо шестмесечието след тяхното въвеждане.
4.  При необходимост мерките за наблюдение могат да бъдат ограничени до територията на един или няколко региона на Съюза.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1
1.  Временни защитни мерки се прилагат при наличието на критични обстоятелства, когато евентуалното забавяне би причинило вреда, която трудно може да се отстрани, след предварително решение, че са налице явни данни за това, че вносът на стока с произход от Република Корея се е увеличил в резултат на намаляването или премахването на мито в съответствие със Споразумението и че този внос причинява сериозна вреда или съществува опасност да причини сериозна вреда на местната промишленост. Временни мерки се предприемат въз основа на процедурата по член 11, параграф 1.
1.  Временни защитни мерки се прилагат при наличието на критични обстоятелства, когато евентуалното забавяне би причинило вреда, която трудно може да се отстрани, след предварително решение въз основа на посочените в член 4, параграф 5 фактори, че са налице достатъчно данни за това, че вносът на стока с произход от Република Корея се е увеличил в резултат на намаляването или премахването на мито в съответствие със Споразумението и че този внос причинява сериозна вреда или съществува опасност да причини сериозна вреда на местната промишленост. Временни мерки се предприемат въз основа на процедурата по член 11, параграф 1.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2
2.  Когато държава-членка поиска незабавна намеса от Комисията и когато са спазени условията в параграф 1, Комисията взема решение в срок от пет работни дни от получаване на искането.
2.  Когато държава-членка, Европейският парламент или промишлеността в Съюза поискат незабавна намеса от Комисията и когато са спазени условията в параграф 1, Комисията взема решение в срок от пет работни дни от получаване на искането. Срокът на разследване, посочен в член 4, параграф 3, започва да тече от деня на вземане на решението за прилагане на временни защитни мерки.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4 а (нов)
4а.  Мерките, посочени в настоящия член, се прилагат за всеки продукт, пуснат в свободно обращение, след тяхното влизане в сила. Все пак тези мерки не пречат на допускането до свободно обращение на продукти, които вече са на път към Съюза, при условие че местоназначението на последните не може да бъде променено.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 6
Когато се сметне, че двустранни защитни мерки не са необходими, разследването и процедурата се прекратяват въз основа на процедурата по член 11, параграф 2.
1.  Когато двустранните защитни мерки не отговарят на изискванията на настоящия регламент, разследването и процедурата се прекратяват въз основа на процедурата по член 11, параграф 1.
2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, ако Европейският парламент повдигне възражение срещу проекта на решение за неналагане на двустранни защитни мерки, тъй като счита, че това решение би било в разрез с целта на законодателя, Комисията преразглежда проекта на решение. Като взема предвид основанията за възражението и в рамките на сроковете на текущата процедура, Комисията може да представи на комитета нов проект на решение или да представи предложение на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с Договора. Комисията информира Европейския парламент, Съвета и комитета за действието, което възнамерява да предприеме, както и за основанията за това.
3.  Комисията публикува доклад за своите констатации и обосновани заключения по всички съответни фактически и правни въпроси при надлежно съблюдаване на защитата на поверителната информация по смисъла на член 9.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 7
Когато окончателно установените факти покажат, че изложените в член 2, параграф 1 обстоятелства не са налице, решение за налагане на окончателни двустранни защитни мерки се взема в съответствие с процедурата по член 11, параграф 2.
Когато окончателно установените факти покажат, че изложените в член 2, параграф 1 обстоятелства не са налице, решение за налагане на окончателни двустранни защитни мерки се взема в съответствие с процедурата по член 11, параграф 1.
Комисията публикува, при надлежно съблюдаване на защитата на поверителната информация по смисъла на член 9, доклад с резюме на съществените факти и съображения във връзка с решението.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1 а (нов)
1а.  Защитните мерки остават в сила, в очакване на резултатите от преразглеждането, в рамките на удължения период.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 а (нов)
1а.  Комисията гарантира че всички данни и статистическа информация, необходими за разследването, са налични, разбираеми, прозрачни и могат да бъдат проверени. Комисията се ангажира, веднага след като необходимата техническа рамка е налице, да създаде защитен с парола интернет портал, който тя управлява и чрез който се разпространява цялата съответна неповерителна информация по смисъла на настоящия член. На държавите-членки, регистрираните в Съюза отрасли на промишлеността, вътрешната консултативна група и Европейския парламент трябва да се предоставя достъп до тази интернет платформа при поискване от тяхна страна. Информацията включва съответната статистическа информация за определяне дали данните отговарят на изискванията, посочени в член 2, параграф 1, както и цялата допълнителна информация, която има значение във връзка с дадено разследване.
Получената чрез тази интернет платформа информация се използва само за целта, за която е била поискана. Никоя информация от поверително естество или никоя получена в съответствие с настоящия регламент информация, предоставена на поверителна основа, не може да бъде разгласявана без изричното разрешение на лицето, което я е предоставило.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 10
Комисията се подпомага от комитета, предвиден в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета относно общите правила за внос. Член 4 от Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета се прилагат mutatis mutandis.
Комисията се подпомага от комитета, предвиден в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета относно общите правила за внос.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10а
Доклад
1.  Комисията оповестява годишен доклад относно прилагането и изпълнението на Споразумението. Докладът включва информация относно дейността на различните органи, отговарящи за проследяването на прилагането на Споразумението и изпълнението на задълженията, произтичащи от него, включително задълженията, свързани с пречките пред търговията.
2.  В специални раздели от доклада се разглежда изпълнението на задълженията по глава 13 от Споразумението, както и дейността на вътрешната консултативна група и форума на гражданското общество.
3.  Докладът представя също така резюме на статистическите данни и на промените в търговията с Корея. Специално се упоменават резултатите от мониторинга на възстановяването на мита.
4.  В срок от един месец Европейският парламент и Съветът могат да поканят Комисията да участва в специално заседание на компетентната комисия на Парламента или на Съвета, за да представи и поясни всякакви въпроси, свързани с прилагането на Споразумението.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.
заличава се
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 11 - параграф 3
3.  Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.
заличава се
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11а
Докладване
1.  Комисията публикува годишен доклад относно прилагането и функционирането на защитната клауза. Докладът включва резюме на исканията за откриване на процедура, разследванията и резултатите от тях, прекратяването на разследвания и процедури без налагане на мерки, налагането на временни защитни мерки или на окончателни мерки и обосновката за всяко решение по тези въпроси, придружена от резюме на съществената информация и факти.
2.  Докладът представя също така резюме на статистическите данни и на промените в търговията с Корея. Специално се упоменават резултатите от мониторинга на възстановяването на мита.
3.  Европейският парламент или Съветът могат да поканят Комисията в срок от един месец на извънредно заседание на компетентната комисия на Европейския парламент или на Съвета, с цел тя да представи и обясни всички въпроси, свързани с прилагането на защитната клауза, възстановяването на мита или Споразумението като цяло.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 11 б (нов)
Член 11б
Процедура за прилагане на член 14 от Протокола относно правилата за произход
1.  За целите на прилагането на член 14 Протокола относно правилата за произход„, Комисията осъществява непосредствен мониторинг на промените в съответните статистически данни за вноса и износа както по отношение на стойността, така и в зависимост от случая на количествата, и редовно споделя тези данни с Европейския парламент, Съвета и засегнатите промишлени сектори в Съюза и им докладва относно заключенията си. Мониторингът започва от момента на временното прилагане и данните се споделят на всеки два месеца.
В допълнение към тарифните линии, включени в член 14. 1 от Протокола относно правилата за произход, Комисията изготвя, в сътрудничество с промишлеността в Съюза, списък с ключови тарифни линии, които не са специфични за автомобилния сектор, но са важни за производството на автомобили и други свързани сектори. Извършва се специален мониторинг съгласно член 14. 1 от относно правилата за произход.
2.  По искане на държава-членка или по своя собствена инициатива Комисията незабавно проучва дали условията за позоваване на член 14 от Протокола относно правилата за произход са изпълнени и докладва относно своите заключения в срок от 10 работни дни от съответното искане. След консултации в рамките на специалния комитет, посочен в член 207, параграф 3, алинея 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Комисията отправя искане за консултации с Корея, ако условията по член 14 от Протокола относно правилата за произход са изпълнени. Комисията счита, че тези условия са изпълнени, когато, наред с другото, са достигнати праговете, посочени в параграф 3.
3.  Разлика от 10 процентни пункта се счита за „значителна“ за целите на прилагането на параграф 2.1, буква а) от член 14 от Протокола относно правилата за произход, когато се прави оценка на увеличения темп на внос на части или компоненти към/в Корея, в сравнение с увеличения темп на износ на готови продукти от Корея към ЕС. Увеличение от 10% се счита за „значително“ за целите на прилагането на параграф 2.1, буква б) от член 14 от Протокола относно правилата за произход, когато се прави оценка на увеличението на износа на готови продукти от Корея за ЕС в абсолютни стойности или спрямо местното производство. Увеличения под тези прагове могат също да бъдат считани за „значителни“, като решението се взема за всеки случай поотделно.

(1) Въпросът след това бе върнат на компетентната комисия за доразглеждане съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (A7-0210/2010).

Правна информация - Политика за поверителност