Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0032(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0210/2010

Předložené texty :

A7-0210/2010

Rozpravy :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 17/02/2011 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Přijaté texty
PDF 507kWORD 236k
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk
Dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka Dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Návrh byl dne 7. září 2010 pozměněn takto(1):

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Obchodní překážky na domácím trhu obchodního partnera obvykle působí ve prospěch vývozu z tohoto trhu do zahraničí, a má-li to být do EU, mohou vytvářet podmínky pro uplatnění ochranné doložky.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Ochranná opatření mohou přicházet v úvahu pouze tehdy, jestliže je dotyčný produkt do Unie dovážen v tak zvýšených množstvích a za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí vážná újma výrobcům obdobného nebo přímo soutěžícího produktu v Unii, jak je stanoveno v kapitole 3 čl. 3,1 dohody.
(5)  Ochranná opatření mohou přicházet v úvahu pouze tehdy, jestliže je daná hospodářská činnost zvýšena do takové míry a dotyčný produkt je do Unie dovážen v tak zvýšených množstvích a za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí vážná újma výrobcům obdobného nebo přímo konkurenčního produktu v Unii či výrobcům provozujícím stejnou hospodářskou činnost, jak je stanoveno v kapitole 3 čl. 3.1 dohody.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  K vážné újmě nebo hrozbě vážné újmy pro výrobce v Unii může dojít také v případě nedodržení jednotlivých povinností uvedených v třinácté kapitole dohody, zejména v případě nedodržení stanovených sociálních a environmentálních norem, což vede k nutnosti zavést ochranná opatření.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Vážná újma nebo hrozba vážné újmy pro výrobce či jednotlivá výrobní odvětví v Unii se stanovuje také na základě toho, zda jsou dodržována pravidla ohledně necelních překážek stanovená v dohodě. V tomto případě může být nutné zavést ochranná opatření.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Sledování a přehodnocení dohody a ochranných opatření, které je případně nutné zavést, by mělo probíhat co nejtransparentněji a za účasti občanské společnosti. Proto je nutné do tohoto procesu v každé jeho fázi zapojovat tuzemskou poradní skupinu („Domestic Advisory Group“) a Fórum občanské společnosti („Civil Society Forum“).
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)  Komise by měla jednou ročně předkládat zprávu o uplatňování a provádění dohody a o uplatňování ochranných opatření. Pokud by se ukázalo, že ochranná opatření nejsou dostatečná, měla by Komise bez odkladu předložit návrh rozsáhlejších ochranných opatření, např. kvantitativního omezení, kvót, povolení dovozu a dalších nápravných opatření.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  K tomu, aby bylo možné zjistit, zda od data vstupu této dohody v platnost existuje hrozba vážné újmy pro průmysl Unie jako celek či pro jeho jednotlivá odvětví, je naprosto nezbytné, aby byly statistické údaje o veškerém dovozu z Korejské republiky do EU spolehlivé.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Podrobné sledování a pravidelné hodnocení usnadní a zkrátí zahajování řízení a fázi šetření. Komise by proto měla ode dne vstupu této dohody v platnost pravidelně sledovat statistiky dovozu a vývozu a hodnotit dopad dohody na jednotlivá odvětví.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)  Komise, členské státy a výrobci v Unii by měli ode dne vstupu dohody v platnost neustále sledovat a vyhodnocovat statistické údaje o dovozu a vývozu citlivých výrobků, na něž se vztahuje dohoda, aby bylo možné včas zjistit výskyt či hrozbu vážné újmy pro výrobce v Unii.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 c (nový)
(13c)  Je nutné stanovit postupy pro uplatňování článku 14 (Navracení cla nebo osvobození od cla) protokolu týkajícího se definice „původních produktů“ a metody administrativní spolupráce k dohodě (dále „protokol o pravidlech původu“), které zajistí účinné uplatňování mechanismů v ní stanovených a zajistí komplexní výměnu informací s relevantními účastníky řízení.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Body odůvodnění 13 d a e (nové)
(13d)  Jelikož lze navracení cla omezit až po pěti letech po vstupu dohody v platnost, může být nutné zavést na základě tohoto nařízení ochranná opatření proti vzniku či hrozbě vážné újmy pro výrobce z Unie, která vzniká v důsledku navracení cla či osvobození od cla. Komise by proto měla ode dne vstupu dohody v platnost obzvlášť pozorně sledovat, hlavně v citlivých odvětvích, do jaké míry obsahují produkty dovezené z Korejské republiky součásti a materiály ze třetích zemí, změny této míry a vliv těchto změn na situaci na trhu.
(13e)  Komise by proto měla ode dne vstupu dohody v platnost sledovat korejské statistiky a statistiky třetích stran a sestavit seznam produktů, které mohou být ovlivněny navracením cla.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 f (nový)
(13f)  Jestliže Komise na základě šetření dospěje k závěru, že dohoda vedla k poškození některého odvětví Unie, pak pouze pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci1 (dále jen „nařízení o EGAF“), platí, že:
a) „velké změny ve struktuře světového obchodu způsobené globalizací“ ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení o EGAF zahrnují zvýšení dovozu z Koreje do Evropy nebo selhání snah o zvýšení vývozu EU do Koreje;
b) propouštění v automobilovém průmyslu:
– má „značný negativní dopad na regionální nebo místní ekonomiky“ a „významný dopad na zaměstnanost a na místní hospodářství“ ve smyslu čl. 1 odst. 1 a čl. 2 písm. c) nařízení o EGAF; a dále
– je považováno za „mimořádné okolnosti“ ve smyslu čl. 2 písm. c) nařízení o EGAF.
______
1 Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 g (nový)
(13g)  Aby bylo možné včas zabránit výskytu či hrozbě vážné újmy pro výrobce nebo výrobní odvětví v Unii, měla by Komise pozorně sledovat výrobní kapacity a dodržování norem MOP a OSN z hlediska sociálních a pracovních podmínek a ekologických norem ve třetích zemích, z nichž pocházejí součásti a materiály, které se zapracovávají do produktů, s nimiž se obchoduje v rámci této dohody.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Body odůvodnění 13 h – j (nové)
(13h)  V čl. 11.1.2 jedenácté kapitoly dohody je stanoven požadavek, aby strany na svém území zachovaly komplexní předpisy o hospodářské soutěži, jež účinně řeší restriktivní dohody, jednání ve vzájemné shodě a zneužívání dominantního postavení jednoho nebo více podniků.
(13i)  V čl. 11.6.2 jedenácté kapitoly je stanovena povinnost stran spolupracovat v oblasti svých příslušných politik prosazování právních předpisů a v oblasti prosazování svých předpisů o hospodářské soutěži, a to i prostřednictvím spolupráce, oznamování, konzultací a výměny informací, jež nejsou důvěrné povahy, ohledně prosazování právních předpisů na základě Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Korejské republiky o spolupráci ve věci protisoutěžního jednání podepsané dne 23. května 2009 (dohoda o spolupráci).
(13j)  Účelem dohody o spolupráci je přispět k účinnému prosazování zákonů v oblasti hospodářské soutěže každé ze stran na základě prohloubené spolupráce a koordinace činnosti orgánů na ochranu hospodářské soutěže obou stran.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi,
(14)  hlediska uplatňování dvoustranné ochranné doložky dohody je nutné, aby Komise přijala jednotné podmínky k přijetí prozatímních a konečných ochranných opatření, k zavedení kontrolních opatření a k zastavení šetření a řízení bez přijetí opatření. V souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování Evropské unie se pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, stanovují předem řádným legislativním postupem formou nařízení. Dokud nebude toto nové nařízení přijato, platí nadále rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, vyjma regulativního postupu s kontrolou, který nelze uplatnit.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Toto nařízení by se mělo vztahovat pouze na zboží vyráběné v Evropské unii a Korejské republice. Nemělo by se vztahovat na produkty, díly a součásti, jejichž výroba probíhá ve vnějších výrobních zónách jako například Kaesong. Než bude moci být oblast působnosti tohoto nařízení rozšířena i na zboží, jehož výroba probíhá ve vnějších výrobních zónách, mělo by být toto nařízení pozměněno v souladu s řádným legislativním postupem. Pokud by došlo k rozšíření oblasti působnosti dohody, je nutné především zajistit, aby byly povinnosti uvedené ve třinácté kapitole dohody dodržovány i ve vnějších výrobních zónách.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Článek 1 – písm. a
a) „výrobním odvětvím Unie“ výrobci obdobných nebo přímo soutěžících produktů, kteří působí na území Unie, jako celek nebo ti výrobci v Unii, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo soutěžících produktů tvoří větší podíl celkové výroby Unie těchto produktů;
a) „výrobním odvětvím Unie“ výrobci obdobných nebo přímo konkurenčních produktů, kteří působí na území Unie, jako celek nebo ti výrobci v Unii, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo soutěžících produktů tvoří větší podíl celkové výroby těchto produktů v Unii; v případě, že obdobný nebo přímo konkurenční produkt je pouze jedním z několika produktů, které vyrábějí výrobci v rámci výrobního odvětví Unie, je toto výrobní odvětví definováno jako specifické provozy účastnící se výroby obdobného nebo přímo konkurenčního produktu.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Článek 1 – písm. c
c) „hrozbou vážné újmy“ vážná újma, která jednoznačně bezprostředně hrozí; zjištění existence hrozby vážné újmy bude založeno na faktech, a ne na pouhých tvrzeních, dohadech nebo málo pravděpodobných možnostech;
c) „hrozbou vážné újmy“ vážná újma, která jednoznačně bezprostředně hrozí; zjištění existence hrozby vážné újmy bude založeno na ověřitelných faktech, a ne na pouhých tvrzeních, dohadech nebo málo pravděpodobných možnostech; pro účely stanovení, zda existuje hrozba vážné újmy, by se mimo jiné měly vzít v úvahu předpovědi, odhady a analýzy vyhotovené na základě faktorů uvedených v čl. 4 odst. 5;
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. e a (nové)
ea) „účastníky řízení“ účastníci dotčení dovozem daného produktu;
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. e b (nové)
eb) „zbožím“ produkty, které jsou vyráběny v Evropské unii a Korejské republice. Tato definice se nevztahuje na produkty či součásti, které jsou vyráběny ve vnějších výrobních zónách. Než bude moci být oblast působnosti dohody rozšířena i na zboží, jehož výroba probíhá ve vnějších výrobních zónách, musí být toto nařízení pozměněno v souladu s řádným legislativním postupem;
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. e c (nové)
ec) mezi „podmínky, kdy vzniká nebo hrozí vážná újma“ patří faktory, jako je výrobní kapacita, míra jejího využití, postupy měnové politiky a pracovní podmínky ve třetí zemi, pokud jde o výrobu komponent a materiálů, které se používají při výrobě daného produktu;
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. e d (nové)
ed) „regionem/regiony“ jeden nebo více členských států Unie.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
1.  Ochranné opatření může být uloženo v souladu s ustanoveními stanovenými v tomto nařízení, jestliže produkt pocházející z Koreje je, v důsledku snížení nebo odstranění cel na uvedený produkt, do Unie dovážen v tak zvýšených množstvích, v absolutních číslech nebo v poměru k domácí výrobě, a za takových podmínek, že tím výrobním odvětví Unie vyrábějícím obdobný nebo přímo soutěžící produkt vzniká nebo hrozí vážná újma.
1.  Ochranné opatření může být uloženo v souladu s ustanoveními stanovenými v tomto nařízení, jestliže hospodářská činnost probíhající v Koreji nebo produkt pocházející z Koreje je, v důsledku snížení nebo odstranění cel na uvedený produkt nebo činnost, do Unie dovážen v tak zvýšených množstvích, v absolutních číslech nebo v poměru k domácí výrobě, a za takových podmínek, že tím výrobnímu odvětví Unie vyrábějícímu obdobný nebo přímo konkurenční produkt či zabývajícímu se obdobnou nebo konkurenční činností vzniká nebo hrozí vážná újma.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)
1a.  Pokud se zjistí, zejména na základě faktorů uvedených v čl. 4 odst. 5, že v jednom nebo více regionech Unie jsou splněny podmínky pro přijetí opatření podle čl. 2 odst. 1, může Komise po posouzení alternativních řešení výjimečně povolit uplatňování kontrolních či ochranných opatření omezených na daný region nebo regiony, pokud má za to, že uplatňování těchto opatření je vhodnější na této úrovni než na úrovni Unie.
Tato opatření musí být dočasná a musí co nejméně omezovat fungování vnitřního trhu. Přijímají se v souladu s ustanoveními čl. 2 odst. 2.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – odstavce 2a a 2b (nové)
2a.  Za účelem účinného využívání ochranných opatření předkládá Komise (Eurostat) každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o sledování statistik, v níž jsou uvedeny aktualizované statistické údaje o dovozu z Koreje, který v důsledku dohody ovlivňuje citlivá odvětví EU;
2b.  Pokud se prokáže, že hrozí újma, o níž je Komise informována ze strany výrobního odvětví Unie, může Komise zvážit rozšíření rozsahu sledování i na další ovlivněná odvětví (účastníky řízení).
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)
Článek 2a
Sledování
Komise sleduje vývoj statistik dovozu a vývozu korejských produktů a pravidelně spolupracuje s členskými státy a výrobním odvětvím Unie a vyměňuje si s nimi údaje. Komise zajistí, aby členské státy svědomitě poskytovaly adekvátní a kvalitní statistické údaje.
Komise ode dne vstupu dohody v platnost podrobně sleduje korejské statistiky a předpovědi a statistiky a předpovědi třetích stran týkající se toho, jaké druhy produktů mohou být ovlivněny navracením cla.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Šetření se zahajuje na žádost členského státu nebo z podnětu Komise, pokud je zřejmé, že existují dostatečné důkazy, které zahájení šetření odůvodňují.
1.  Šetření se zahajuje na žádost členského státu, Evropského parlamentu, tuzemské poradní skupiny („Domestic Advisory Group), jakékoli právnické osoby nebo sdružení bez právní subjektivity, jež jedná jménem výrobního odvětví Unie a představuje alespoň 25 % tohoto odvětví, nebo z podnětu Komise, pokud je zřejmé, že existují dostatečné a jednoznačné důkazy zjištěné na základě faktorů uvedených v čl. 4 odst. 5, které zahájení šetření odůvodňují.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
1a.  Žádost o zahájení řízení musí obsahovat doklady o splnění podmínek pro uložení ochranného opatření ve smyslu čl. 2 odst. 1. Žádost obecně obsahuje tyto informace: tempo a rozsah nárůstu dovozu příslušného výrobku v absolutních a relativních údajích, podíl zvýšeného dovozu na tuzemském trhu, změny v úrovni prodeje, údaje o výrobě, produktivitě, využití kapacity, ziscích a ztrátách a údaje o zaměstnanosti.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)
1b.  Při uplatňování odstavce 1 tohoto článku sleduje Komise po dobu pěti let po vstupu dohody v platnost především ty hotové produkty dovážené z Korejské republiky, jejichž zvýšený dovoz do Evropské unie souvisí s tím, že se do hotových produktů zabudovávají díly nebo součásti, které se do Korejské republiky dovážejí ze třetích zemí, s nimiž Evropská unie nemá uzavřenu dohodu o volném obchodu a které spadají do systému navracení cla či osvobození od cla.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
2.  Pokud by vývoj dovozu z Korejské republiky vyžadoval zavedení ochranných opatření, sdělí to členské státy Komisi. Toto sdělení musí obsahovat dostupné důkazy podle faktorů uvedených v článku 4. Komise toto sdělení předá do tří pracovních dnů všem členským státům.
2.  Pokud by vývoj dovozu z Korejské republiky vyžadoval zavedení ochranných opatření, sdělí to členské státy nebo výrobní odvětví Unie Komisi. Toto sdělení musí obsahovat dostupné důkazy podle faktorů uvedených v čl. 4 odst. 5. Komise toto sdělení do tří pracovních dnů umístí na online platformu uvedenou v článku 9 (Online platforma) a oznámení o tomto umístění pošle všem členským státům, výrobnímu odvětví Unie a Evropskému parlamentu.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
3.  Konzultace s členskými státy proběhne do osmi pracovních dnů ode dne, kdy Komise členským státům zašle informace, jak je stanoveno v odstavci 2, v rámci výboru, na který odkazuje článek 10, na základě postupů uvedených v článku 11.1. Je-li po konzultaci zřejmé, že existují dostatečné důkazy ospravedlňující zahájení řízení, zveřejní Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Zahájení proběhne do jednoho měsíce od obdržení informací od členského státu.
3.  Konzultace s členskými státy proběhne do osmi pracovních dnů ode dne, kdy Komise zašle informace, jak je stanoveno v odstavci 2, v rámci výboru, na který odkazuje článek 10, na základě postupů uvedených v čl. 11 odst. 1. Je-li po konzultaci zřejmé, že existují dostatečné důkazy zjištěné na základě faktorů uvedených v čl. 4 odst. 5 ospravedlňující zahájení řízení, zveřejní Komise oznámení na internetové platformě a v Úředním věstníku Evropské unie. Zahájení proběhne do jednoho měsíce od žádosti členského státu, Evropského parlamentu nebo výrobního odvětví Unie.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 a (nový)
4a.  Důkazy, které jsou shromážděny v rámci zahájení řízení v souladu s čl. 14 odst. 2 protokolu o pravidlech původu v příloze dohody (navracení cla a osvobození od cla), lze použít také k zahájení šetření s cílem zavést ochranná opatření, pokud jsou splněny podmínky uvedené v tomto článku.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Po zahájení řízení započne Komise šetření.
1.  Po zahájení řízení započne Komise šetření. Období šetření uvedené v čl. 4 odst. 3 začíná dnem, kdy je rozhodnutí o zahájení šetření zveřejněno v Úředním věstníku.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Komise může požádat členské státy, aby jí předaly informace, a členské státy učiní veškerá potřebná opatření, aby každé její žádosti vyhověly. Pokud je předání informací v obecném zájmu nebo pokud bylo jejich předání vyžádáno členským státem, sdělí je Komise všem členským státům za předpokladu, že nejsou důvěrné. Jsou-li informace důvěrné povahy, předá Komise shrnutí, jež důvěrné povahy není.
2.  Komise může požádat členské státy, aby jí předaly informace, a členské státy učiní veškerá potřebná opatření, aby každé její žádosti vyhověly. Pokud je předání informací v obecném zájmu nebo pokud bylo jejich předání vyžádáno členským státem, Evropským parlamentem nebo výrobním odvětvím Unie, umístí Komise tyto informace na online platformu za předpokladu, že nejsou důvěrné. Jsou-li informace důvěrné povahy, umístí tam Komise shrnutí, jež důvěrné povahy není.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
3.  Šetření se, kdykoli je to možné, uzavře do šesti měsíců od zahájení. Ve výjimečných případech náležitě ospravedlněných Komisí může být tato lhůta prodloužena o dobu dalších tří měsíců.
3.  Šetření se uzavře do 200 dnů od zahájení.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5
5.  Při šetření Komise zhodnotí všechny příslušné faktory objektivní a vyčíslitelné povahy, které mají dopad na výrobní odvětví Unie, zejména pak tempo a rozsah vzrůstu dovozů příslušného výrobku v absolutních a relativních údajích, podíl zvýšených dovozů na domácím trhu, změny v úrovni prodeje, výroby, produktivity, využití kapacity, zisků a ztráty a zaměstnanosti.
5.  Při šetření Komise zhodnotí všechny příslušné faktory objektivní a vyčíslitelné povahy, které mají dopad na výrobní odvětví Unie, zejména pak tempo a rozsah vzrůstu dovozů příslušného výrobku v absolutních a relativních údajích, podíl zvýšených dovozů na domácím trhu, změny v úrovni prodeje, výroby, produktivity, využití kapacity, zisků a ztráty a zaměstnanosti. Tento seznam není vyčerpávající a Komise může při zjišťování existence újmy vzít v úvahu i jiné relevantní faktory, jako jsou zásoby, ceny, návratnost investovaného kapitálu, hotovostní toky a jiné faktory, které způsobují nebo pravděpodobně způsobily vážnou újmu nebo představují hrozbu vážné újmy. Pokud obsah pocházející ze třetí země představuje obecně značný podíl výrobních nákladů daného výrobku, Komise by měla rovněž posoudit výrobní kapacitu, míru využití, postupy měnové politiky a pracovní podmínky v dané třetí zemi, pokud tyto faktory mají vliv na situaci výrobního odvětví v Unii.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)
5a.  rámci šetření Komise dále hodnotí, zda Korejská republika dodržuje sociální a ekologické normy uvedené v třinácté kapitole dohody a případně z toho vyplývající důsledky pro tvorbu cen a nekalou konkurenční výhodu a související vznik či hrozbu vážné újmy pro výrobce či jednotlivá výrobní odvětví v Evropské unii.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 b (nový)
5b.  V rámci šetření Komise hodnotí rovněž dodržování pravidel týkajících se nesazebních překážek obchodu uvedených v dohodě, příp. z toho vyplývající vznik nebo hrozbu vážné újmy pro výrobce či jednotlivá výrobní odvětví v Evropské unii.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 6
6.  Účastníci řízení, kteří se přihlásili podle čl. 3 odst. 4 písm. b), a zástupci Korejské republiky mohou na základě písemné žádosti nahlížet do všech informací poskytnutých Komisi v rámci šetření, kromě interních dokumentů úřadů Unie nebo jejích členských států, pokud jsou tyto informace významné pro uplatnění jejich argumentů a nejsou důvěrné ve smyslu článku 9 a Komise je při šetření používá. Účastníci řízení, kteří se vyjádřili, mohou Komisi sdělit stanovisko k těmto informacím. Uvedená stanoviska lze vzít v úvahu, pokud se opírají o dostatečné důkazy.
6.  Účastníci řízení, kteří se přihlásili podle čl. 3 odst. 4 písm. b), a zástupci Korejské republiky mohou na základě písemné žádosti nahlížet do všech informací poskytnutých Komisi v rámci šetření, kromě interních dokumentů úřadů Unie nebo jejích členských států, pokud jsou tyto informace významné pro uplatnění jejich argumentů a nejsou důvěrné ve smyslu článku 9 a Komise je při šetření používá. Účastníci řízení, kteří se vyjádřili, mohou Komisi sdělit stanovisko k těmto informacím. Uvedená stanoviska se vezmou v úvahu, pokud se opírají o dostatečné důkazy.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 7
7.  Komise může účastníky řízení vyslechnout. Účastníci řízení musí být vyslechnuti, pokud o to písemně požádají ve lhůtě stanovené oznámením v Úředním věstníku Evropské unie a prokáží, že mohou být výsledkem šetření skutečně dotčeni a že existují zvláštní důvody pro jejich slyšení.
7.  Komise účastníky řízení vyslechne. Účastníci řízení musí být vyslechnuti, pokud o to písemně požádají ve lhůtě stanovené oznámením v Úředním věstníku Evropské unie a prokáží, že mohou být výsledkem šetření skutečně dotčeni a že existují zvláštní důvody pro jejich slyšení.
Komise vyslechne účastníky řízení znovu, pokud existují zvláštní důvody pro jejich opětovné slyšení.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)
Článek 4a
Kontrolní opatření
1.  Pokud by vývoj dovozu produktu pocházejícího z Korejské republiky mohl vést k jedné ze situací uvedených v článku 2, může být dovoz tohoto produktu podroben předchozí kontrole Evropské unie.
2.  Rozhodnutí o zavedení kontroly přijme Komise postupem podle čl. 11 odst. 1.
3.  Doba platnosti kontrolních opatření je omezená. Pokud není stanoveno jinak, končí jejich platnost na konci druhého šestiměsíčního období, které následuje po prvním šestiměsíčním období poté, co byla opatření zavedena.
4.  Je-li to nutné, mohou být kontrolní opatření omezena na území jednoho nebo více regionů Unie.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Prozatímní ochranná opatření se použijí v naléhavých případech, kdy by každé prodlení vedlo k újmám, které by se daly obtížně napravit, na základě předběžného určení, že existují jasné důkazy o tom, že dovoz zboží pocházejícího z Korejské republiky se zvýšil v důsledku snížení nebo odstranění cel podle dohody, a takové dovozy způsobují nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví. Prozatímní opatření se přijmou na základě postupů, na které odkazuje článek 11.1.
1.  Prozatímní ochranná opatření se použijí v naléhavých případech, kdy by každé prodlení vedlo k újmám, které by se daly obtížně napravit, na základě předběžného určení vycházejícího z faktorů uvedených v čl. 4 odst. 5, že existují dostatečné důkazy o tom, že dovoz zboží pocházejícího z Korejské republiky se zvýšil v důsledku snížení nebo odstranění cel podle dohody, a takové dovozy způsobují nebo hrozí způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví. Prozatímní opatření se přijmou na základě postupů, na které odkazuje čl. 11 odst. 1.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Pokud některý členský stát požádá Komisi o okamžitý zásah a pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1, rozhodne Komise do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.
2.  Pokud některý členský stát, Evropský parlament nebo výrobní odvětví Unie požádá Komisi o okamžitý zásah a pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1, rozhodne Komise do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti. Období šetření uvedené v čl. 4 odst. 3 začíná dnem přijetí rozhodnutí o uplatnění prozatímních ochranných opatření.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)
4a.  Opatření uvedená v tomto článku se po jejich vstupu v platnost vztahují na všechny produkty propuštěné do volného oběhu. Tato opatření ale nebrání tomu, aby byly do volného oběhu propuštěny produkty, které již jsou na cestě do Unie, pokud již nelze místo určení těchto produktů změnit.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Článek 6
Pokud jsou dvoustranná ochranná opatření považována za zbytečná, šetření a řízení se zastaví na základě postupu, na který odkazuje článek 11.2.
1.  Pokud dvoustranná ochranná opatření nesplňují požadavky tohoto nařízení, šetření a řízení se zastaví na základě postupu, na který odkazuje článek 11 odst. 1.
2.  Aniž je dotčen odstavec 1, pokud Evropský parlament vysloví námitku k návrhu rozhodnutí o neuplatnění dvoustranných ochranných opatření s odůvodněním, že toto rozhodnutí by bylo v rozporu se záměrem zákonodárce, Komise návrh rozhodnutí přezkoumá. Komise může na základě odůvodnění této námitky a s ohledem na lhůty probíhajících projednávání předložit výboru nový návrh rozhodnutí nebo předložit Evropskému parlamentu či Radě návrh v souladu se Smlouvou. Komise informuje Evropský parlament, Radu a výbor o opatřeních, která má v úmyslu přijmout, a o příslušných důvodech.
3.  Komise zveřejní zprávu vysvětlující její nálezy a zdůvodněné závěry dosažené ve vztahu ke všem podstatným věcným a právním otázkám s řádným ohledem na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 9.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Článek 7
Pokud se nakonec prokáže, že podmínky stanovené v článku 2.1 jsou splněny, přijme se rozhodnutí o zavedení konečných dvoustranných ochranných opatření v souladu s postupem, na který odkazuje článek 11.2.
Pokud se nakonec prokáže, že podmínky stanovené v článku 2.1 jsou splněny, přijme se rozhodnutí o zavedení konečných dvoustranných ochranných opatření v souladu s postupem, na který odkazuje čl. 11 odst. 1.
Komise zveřejní, s náležitým ohledem na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 9, zprávu obsahující shrnutí podstatných skutečností a ohledů relevantních pro dané zjištění.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
1a.  V průběhu prodloužené platnosti ochranných opatření zůstávají tato opatření v platnosti až do doby, než budou známy výsledky jejich přehodnocení.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komise zajistí, aby k dispozici byly všechny statistické i jiné údaje potřebné k šetření a aby byly pochopitelné, transparentní a ověřitelné. Komise se zavazuje, že jakmile budou splněny technické podmínky, vytvoří internetový portál chráněný heslem, který bude sama spravovat a který bude poskytovat veškeré příslušné informace, jež nejsou ve smyslu tohoto článku důvěrné. Členské státy, registrované výrobní odvětví Unie, tuzemská poradní skupina a Evropský parlament musejí mít na požádání přístup do tohoto internetového portálu. K těmto informacím patří statistické informace relevantní pro zjištění, zda důkazy splňují požadavky uvedené v čl. 2 odst. 1, a veškeré další informace relevantní pro šetření.
Informace získané prostřednictvím tohoto internetového portálu smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány. Žádné informace důvěrné povahy a informace, které jsou důvěrně sděleny na základě tohoto nařízení, nesmějí být zveřejněny bez zvláštního povolení od poskytovatele těchto informací.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Článek 10
Komisi je nápomocen výbor stanovený v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 o společných pravidlech dovozu. Článek 4 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 se použije obdobně.
Komisi je nápomocen výbor stanovený v čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 o společných pravidlech dovozu.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
Zpráva
1.  Komise zveřejňuje výroční zprávu o uplatňování a provádění dohody. Tato zpráva obsahuje informace o činnosti různých orgánů, které odpovídají za kontrolu uplatňování dohody a za dodržování povinností vyplývajících z dohody, mj. povinností týkajících se překážek obchodu.
2.  Zvláštní část zprávy se zabývá dodržováním povinností uvedených v třinácté kapitole dohody a činností tuzemské poradní skupiny a Fóra občanské společnosti.
3.  Zpráva dále obsahuje shrnutí statistik a vývoje obchodu s Koreou. Zpráva se zvlášť zmiňuje o výsledcích sledování, jak funguje systém navracení cla.
4.  Evropský parlament nebo Rada mohou svolat ad hoc setkání Komise a příslušného výboru Parlamentu nebo Rady, kde Komise prezentuje a vysvětlí veškeré otázky spojené s uplatňováním dohody.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
vypouští se
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3
3.  Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.
vypouští se
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Předkládání zpráv
1.  Komise zveřejňuje výroční zprávu o uplatňování a fungování ochranné doložky. Tato zpráva zahrnuje shrnutí žádostí o zahájení řízení, šetření a jejich výsledcích, o ukončení šetření a řízení bez přijetí opatření, o uložení prozatímních nebo konečných ochranných opatření a odůvodnění každého rozhodnutí v těchto věcech spolu se shrnutím podstatných informací a skutečností.
2.  Zpráva dále obsahuje shrnutí statistik a vývoje obchodu s Koreou. Zpráva se zvlášť zmiňuje o výsledcích sledování, jak funguje systém navracení cla.
3.  Evropský parlament nebo Rada může svolat ad hoc setkání Komise a příslušného výboru Evropského parlamentu nebo Rady, kde Komise prezentuje a vysvětlí jakoukoli otázku spojenou s uplatňováním ochranné doložky, navracení cla či obecně dohody.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Článek 11 b (nový)
Článek 11b
Postup uplatňování článku 14 protokolu o pravidlech původu
1.  Za účelem uplatňování článku 14 (Navracení cla nebo osvobození od cla) protokolu o pravidlech původu sleduje Komise vývoj relevantních statistik dovozu a vývozu, a to jak z hlediska hodnoty, tak v případě potřeby i z hlediska množství, a příslušné údaje pravidelně předává Evropskému parlamentu, Radě a dotčeným výrobním odvětvím Unie a podává jim o svých zjištěních zprávy. Sledování začíná od okamžiku prozatímního uplatňování a údaje se předávají každé dva měsíce.
Vedle celních položek uvedených v čl. 14.1 protokolu o pravidlech původu vytvoří Komise ve spolupráci s výrobním odvětvím Unie seznam klíčových celních položek, které nejsou specifické pro automobilový sektor, ale jsou důležité pro výrobu automobilů a související odvětví. V souladu s čl. 14.1 protokolu o pravidlech původu se provádí zvláštní sledování.
2.  Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu Komise okamžitě přezkoumá, zda jsou splněny podmínky pro použití článku 14 protokolu o pravidlech původu, a do 10 pracovních dnů od žádosti podá o svém zjištění zprávu. Po konzultacích v rámci zvláštního výboru, na nějž odkazuje čl. 207 odst. 3 třetí pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, Komise požádá o konzultace s Koreou, kdykoli jsou splněny podmínky článku 14 protokolu o pravidlech původu. Komise usoudí, že podmínky jsou splněny, jsou-li mimo jiné dosaženy prahové hodnoty uvedené v odstavci 3.
3.  Při posuzování nárůstu dovozu částí či komponent do Koreje oproti nárůstu vývozu hotových produktů z Koreje do EU se pro účely použití čl. 14 odst. 2 bodu 1 písm. a) protokolu o pravidlech původu považuje za „závažný“ rozdíl 10 procentních bodů. Při posuzování nárůstu vývozu hotových produktů z Koreje do EU v absolutních číslech nebo v poměru k domácí výrobě se pro účely použití čl. 14 odst. 2 bodu1 písm. b) protokolu o pravidlech původu považuje za „závažný“ nárůst o 10 %. Nárůst nedosahující těchto prahových hodnot lze považovat za „závažný“ případ od případu.

(1) Věc byla poté postoupena zpět k projednání ve výboru podle čl. 57 odst. 2 druhého pododstavce (A7-0210/2010).

Právní upozornění - Ochrana soukromí