Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0032(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0210/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0210/2010

Συζήτηση :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/02/2011 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 491kWORD 250k
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
Διμερής ρήτρα διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κορέας (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Η πρόταση τροποποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2010 ως ακολούθως(1):

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α)  Οι εμπορικοί φραγμοί στην εγχώρια αγορά εμπορικού εταίρου τείνουν να στηρίζουν τις εξαγωγές από αυτή την αγορά και αν στρέφονται προς την ΕΕ μπορεί να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το ενδεχόμενο μέτρων διασφάλισης μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν το υπό εξέταση προϊόν εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της Ένωσης οι οποίοι παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1 του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας.
(5)  Το ενδεχόμενο μέτρων διασφάλισης μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν το υπό εξέταση προϊόν εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες ή η σχετική οικονομική δραστηριότητα είναι αυξημένη σε τέτοιο βαθμό και υπό τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στους παραγωγούς της Ένωσης οι οποίοι παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα ή οικονομικές δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1. του κεφαλαίου 3 της συμφωνίας.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
(5α)  Σοβαρή ζημία ή κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας μπορεί να ανακύψει για τους παραγωγούς εντός της Ένωσης από τη μη τήρηση μεμονωμένων υποχρεώσεων που απορρέουν από το κεφάλαιο 13 της συμφωνίας, ιδίως των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών του, επομένως είναι επιβεβλημένη η επιβολή μέτρων διασφάλισης.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5β (νέα)
(5β)  Σοβαρή ζημία ή κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας για τους παραγωγούς ή μεμονωμένους τομείς της οικονομίας στην Ένωση εξαρτάται και από το αν τηρούνται οι ρυθμίσεις της συμφωνίας σχετικά με μη δασμολογικούς εμπορικούς φραγμούς. Σε αυτό το βαθμό θα ήταν αναγκαία η επιβολή μέτρων διασφάλισης.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α)  Τα καθήκοντα παρακολούθησης και επανεξέτασης της συμφωνίας καθώς και η τυχόν επιβολή μέτρων διασφάλισης πρέπει να γίνουν σε πλαίσιο μέγιστης δυνατής διαφάνειας και με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας η Εσωτερική Συμβουλευτική Ομάδα («Domestic Advisory Group») και το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών («Civil Society Forum»).
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)
(6β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει άπαξ ετησίως έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση της συμφωνίας και σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης. Αν αποδεικνύεται ότι τα μέτρα διασφάλισης δεν επαρκούν, η Επιτροπή θα πρέπει να καταθέτει ολοκληρωμένη πρόταση για επιπλέον μέτρα διασφάλισης, όπως ποσοτικούς περιορισμούς, ποσοστώσεις, άδειες εισαγωγής ή άλλα διορθωτικά μέτρα.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
(7α)  Η αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων σχετικά με όλες τις εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Κορέας στην ΕΕ είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας για τον προσδιορισμό της ύπαρξης κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας στη βιομηχανία της Ένωσης εν τω συνόλω ή τους διαφόρους τομείς της από την ημέρα όπου θα τεθεί η συμφωνία εν ισχύι.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)
(13α)  Η στενή παρακολούθηση και οι τακτικές αξιολογήσεις θα διευκολύνουν και θα συντομεύσουν την έναρξη της διαδικασίας και τη φάση διερεύνησης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και να αξιολογεί τον αντίκτυπο της συμφωνίας στους διάφορους τομείς, από την ημέρα έναρξης ισχύος της.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13β (νέα)
(13β)  Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη καθώς και οι παραγωγοί της Ένωσης θα πρέπει να παρακολουθούν και να αξιολογούν σε μόνιμη βάση τα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές και εξαγωγές σε ευαίσθητες γραμμές παραγωγής που καλύπτονται από τη συμφωνία από την ημέρα έναρξης ισχύος, για να μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως σοβαρή ζημία ή τον κίνδυνο σοβαρής ζημίας για τους παραγωγούς εντός της Ένωσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13γ (νέα)
(13γ)  Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν ορισμένες διαδικασίες όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 14 (επιστροφή ή απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς) του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας της συμφωνίας (στο εξής «πρωτόκολλο κανόνων καταγωγής»), προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική λειτουργία των μηχανισμών που προβλέπονται σε αυτό και να καταστεί δυνατή η ευρεία ανταλλαγή πληροφοριών με τους ενδιαφερομένους του τομέα.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογικές σκέψεις 13δ και 13ε (νέες)
(13δ)  Καθώς ο περιορισμός στην επιστροφή τελωνειακών δασμών δεν είναι δυνατός παρά πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, μπορεί να είναι απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης, βάσει του παρόντος κανονισμού, έναντι σοβαρής ζημίας ή του κινδύνου σοβαρής ζημίας για παραγωγούς εντός της ΕΕ, που ανακύπτουν από επιστροφές ή απαλλαγές τελωνειακών δασμών. Η Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου από την ημέρα έναρξης ισχύος της συμφωνίας να παρατηρεί με μεγάλη προσοχή, ιδίως όσον αφορά τους ευαίσθητους τομείς, σε ποιο βαθμό τα προϊόντα που εισάγονται από τη Δημοκρατία της Κορέας περιέχουν συστατικά και υλικά από τρίτα κράτη, ποιες αλλαγές προκύπτουν και πώς επηρεάζουν όλα αυτά την κατάσταση στην αγορά.
(13ε)  Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τα στατιστικά στοιχεία της Κορέας και τρίτων και να καταρτίζει κατάλογο για ένα φάσμα προϊόντων τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από την επιστροφή των τελωνειακών δασμών από την ημέρα έναρξης ισχύος της συμφωνίας.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13στ (νέα)
(13στ)  Εάν μια έρευνα της Επιτροπής καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης έχει υποστεί ζημία λόγω της συμφωνίας, τότε μόνο για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση1 («κανονισμός ΕΤΠ»), ορίζονται τα ακόλουθα:
α) οι «μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση», σύμφωνα με τη διατύπωση στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ περιλαμβάνουν αύξηση των κορεατικών εισαγωγών στην Ευρώπη ή έλλειψη αύξησης των ενωσιακών εξαγωγών στην Κορέα·
β) οι απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας:
– έχουν «σοβαρό ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην περιφερειακή ή τοπική οικονομία» και «σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία», σύμφωνα με τη διατύπωση στο άρθρο 1, παράγραφος 1, και στο άρθρο 2, στοιχείο γ), αντιστοίχως, του κανονισμού ΕΤΠ· και
– αποτελούν «εξαιρετικές περιστάσεις», σύμφωνα με τη διατύπωση στο άρθρο 2, στοιχείο γ), του κανονισμού ΕΤΠ.
______________
1 ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13ζ (νέα)
(13ζ)  Για να αποφευχθεί σοβαρή ζημία ή κίνδυνος σοβαρής ζημίας για παραγωγούς ή οικονομικούς κλάδους της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τα παραγωγικά δυναμικά, καθώς και την τήρηση των προδιαγραφών της ΔΟΕ και του ΟΗΕ σχετικά με κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, στα τρίτα κράτη από τα οποία προέρχονται συστατικά και υλικά σε προϊόντα τα οποία αφορά η συμφωνία.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογικές σκέψεις 13η, 13θ και 13ι (νέες)
(13η)  Το άρθρο 11.1.2 του κεφαλαίου ένδεκα της συμφωνίας θεσπίζει απαίτηση να διατηρούν τα συμβαλλόμενα μέρη έκαστο εντός της επικρατείας του περιεκτικούς νόμους περί ανταγωνισμού οι οποίοι να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά περιοριστικές συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από μία ή πλείονες επιχειρήσεις.
(13θ)  Το άρθρο 11.6.2 του κεφαλαίου ένδεκα θεσπίζει υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών να συνεργάζονται σε σχέση με τις πολιτικές εφαρμογής του νόμου εκάστου και στην επιβολή της εφαρμογής της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας εκάστου, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασίας στον τομέα της εφαρμογής του νόμου, κοινοποίησης, διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών μη εμπιστευτικού χαρακτήρα επί τη βάσει της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας που αφορά τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων που έχει υπογραφεί στις 23 Μαΐου 2009 (η «συμφωνία συνεργασίας»).
(13ι)  Σκοπός της συμφωνίας συνεργασίας είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματική επιβολή των περί ανταγωνισμού νόμων εκάστου συμβαλλομένου μέρους μέσω της προαγωγής της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού των συμβαλλομένων μερών.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.
(14)  Η εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης της συμφωνίας απαιτεί να εγκρίνει η Επιτροπή ενιαίους όρους για την έγκριση προσωρινών και οριστικών μέτρων διασφάλισης, για την επιβολή μέτρων επιτήρησης και για την περάτωση της έρευνας και διαδικασία χωρίς λήψη μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κανόνες και οι γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή καθορίζονται εκ των προτέρων με κανονισμό ο οποίος θεσπίζεται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Μέχρι να εκδοθεί ο κανονισμός αυτός εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η οποία δεν ισχύει πλέον.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)
(14α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει αποκλειστικώς εμπορεύματα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία της Κορέας. Δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται προϊόντα, τμήματα ή συστατικά προϊόντων τα οποία παράγονται σε ζώνες παραγωγής προς επανεισαγωγή, όπως η Κεσόν. Πριν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και σε προϊόντα από ζώνες παραγωγής προς επανεισαγωγή, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Κατά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής θα πρέπει να διασφαλίζεται ιδιαίτερα η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κεφάλαιο 13 της συμφωνίας και στις ζώνες παραγωγής προς επανεισαγωγή.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο α)
α) «ενωσιακός κλάδος παραγωγής»: οι ενωσιακοί παραγωγοί στο σύνολό τους που παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης, ή οι ενωσιακοί παραγωγοί των οποίων η αθροιζόμενη παραγωγή ομοειδών ή ευθέως ανταγωνιστικών προϊόντων αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό της συνολικής ενωσιακής παραγωγής των εν λόγω προϊόντων·
α) «ενωσιακός κλάδος παραγωγής»: οι ενωσιακοί παραγωγοί στο σύνολό τους που παράγουν ομοειδή ή ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης, ή οι ενωσιακοί παραγωγοί των οποίων η αθροιζόμενη παραγωγή ομοειδών ή ευθέως ανταγωνιστικών προϊόντων αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό της συνολικής ενωσιακής παραγωγής των εν λόγω προϊόντων. Στην περίπτωση όπου το ομοειδές ή ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν είναι μόνον ένα από πλείονα που παράγονται από τους παραγωγούς που συνιστούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, ο κλάδος παραγωγής ορίζεται ως οι συγκεκριμένες δραστηριότητες που εμπλέκονται στην παραγωγή του ομοειδούς ή ευθέως ανταγωνιστικού προϊόντος·
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο γ)
γ) «κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας»: σοβαρή ζημία η οποία είναι πέραν αμφιβολίας επικείμενη· για να διαπιστωθεί η ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά, και όχι μόνο τυχόν ισχυρισμοί, εικασίες ή απομακρυσμένες πιθανότητες·
γ) «κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας»: σοβαρή ζημία η οποία είναι πέραν αμφιβολίας επικείμενη· για να διαπιστωθεί η ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας λαμβάνονται υπόψη τα επαληθεύσιμα πραγματικά περιστατικά, και όχι μόνο τυχόν ισχυρισμοί, εικασίες ή απομακρυσμένες πιθανότητες· προβλέψεις, εκτιμήσεις και αναλύσεις που γίνονται με βάση τους παράγοντες που καθορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5, λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη για να προσδιορισθεί η ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας·
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο εα) (νέο)
εα) «ενδιαφερόμενα μέρη»: μέρη που επηρεάζονται από τις εισαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος·
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο εβ) (νέα)
εβ) «εμπορεύματα»: τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία της Κορέας. Δεν περιλαμβάνονται προϊόντα ή συστατικά προϊόντων τα οποία παράγονται σε ζώνες παραγωγής προς επανεισαγωγή. Πριν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του και σε εμπορεύματα από ζώνες παραγωγής προς επανεισαγωγή, ο παρών κανονισμός πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο εγ) (νέο)
εγ) «τέτοιες συνθήκες, ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί»: συνθήκες όπου περιλαμβάνονται παράγοντες όπως η ικανότητα παραγωγής, τα ποσοστά χρησιμοποίησης, οι νομισματικές πρακτικές και οι συνθήκες εργασίας τρίτης χώρας όσον αφορά την κατασκευή εξαρτημάτων και υλικών που ενσωματώνονται στο σχετικό προϊόν·
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – στοιχείο εδ) (νέο)
εδ) «περιφέρεια(ες)»: ένα ή περισσότερα κράτη μέλη στην Ένωση.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1
1.  Ένα μέτρο διασφάλισης μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όταν ένα προϊόν καταγωγής Κορέας, λόγω της μείωσης ή της κατάργησης των δασμών για το εν λόγω προϊόν, εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες, είτε σε απόλυτες τιμές είτε σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής ομοειδούς ή ευθέως ανταγωνιστικού προϊόντος.
1.  Ένα μέτρο διασφάλισης μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όταν ένα προϊόν ή μια οικονομική δραστηριότητα καταγωγής Κορέας, λόγω της μείωσης ή της κατάργησης των δασμών για το εν λόγω προϊόν ή δραστηριότητα εισάγεται στην Ένωση σε τόσο αυξημένες ποσότητες, είτε σε απόλυτες τιμές είτε σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλείται ή να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής ομοειδούς ή ευθέως ανταγωνιστικού προϊόντος ή δραστηριότητας.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1α (νέα)
1α.  Όταν, βάσει ιδίως των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5, κρίνεται ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι για τη θέσπιση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, σε μία ή περισσότερες περιφέρειες της Ένωσης, η Επιτροπή, αφού εξετάσει τις εναλλακτικές λύσεις, μπορεί να επιτρέπει, κατ' εξαίρεση, την εφαρμογή μέτρων εποπτείας ή διασφάλισης που περιορίζονται στην ή στις περιφέρειες αυτές, αν κρίνει ότι τα μέτρα αυτά, εφαρμοζόμενα σε αυτό το επίπεδο, είναι καταλληλότερα από τα μέτρα που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση.
Τα μέτρα αυτά επιβάλλεται να είναι προσωρινά και να διαταράσσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα μέτρα εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2, παράγραφος 2.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφοι 2α και 2β (νέες)
2α.  Για να επιτυγχάνεται αποτελεσματική χρήση των μέτρων διασφάλισης η Επιτροπή (Eurostat) παρουσιάζει ετήσια έκθεση παρακολούθησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές από την Κορέα που έχουν αντίκτυπο σε ευαίσθητους κλάδους στην ΕΕ ως αποτέλεσμα της συμφωνίας.
2β.  Στην περίπτωση αποδεδειγμένου κινδύνου πρόκλησης ζημίας τον οποίον γνωστοποιεί ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής στην Επιτροπή, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει τη διεύρυνση του πεδίου παρακολούθησης για άλλους κλάδους παραγωγής που υφίστανται αντίκτυπο (ενδιαφερόμενα μέρη).
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2α (νέο)
Άρθρο 2α
Παρακολούθηση
Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την εξέλιξη των στατιστικών στοιχείων για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές κορεατικών προϊόντων, συνεργάζεται και ανταλλάσσει στοιχεία σε τακτική βάση με τα κράτη μέλη και τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη παρέχουν επιμελώς κατάλληλα και καλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία.
Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα στατιστικά στοιχεία και τις προβλέψεις της Κορέας και τρίτων για ένα φάσμα προϊόντων τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από την επιστροφή των τελωνειακών δασμών από την ημέρα έναρξης ισχύος της συμφωνίας.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Η διαδικασία έρευνας ξεκινά ύστερα από αίτημα κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν είναι προφανές στην Επιτροπή ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.
1.  Η διαδικασία έρευνας ξεκινά ύστερα από αίτημα κράτους μέλους, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Εσωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας, οιουδήποτε νομικού προσώπου ή οιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασμό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25 % αυτής, ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν είναι προφανές στην Επιτροπή ότι υπάρχουν επαρκείς εκ πρώτης όψεως ενδείξεις, όπως ορίζεται επί τη βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5, που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1α (νέα)
1α.  Το αίτημα να κινηθεί έρευνα περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις προς επιβολή μέτρων διασφάλισης κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1. Το αίτημα, εν γένει, περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: το ποσοστό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος σε απόλυτες και σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στο επίπεδο πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση της ικανότητας παραγωγής, στα κέρδη και τις ζημίες και στην απασχόληση.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1β (νέα)
1β.  Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1 και για πέντε χρόνια από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας η Επιτροπή παρακολουθεί προσεκτικά τα προϊόντα που εισάγονται έτοιμα από τη Δημοκρατία της Κορέας, όταν η αυξημένη εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδοθεί στο ότι στα έτοιμα προϊόντα ενσωματώθηκαν σε σημαντικό βαθμό τμήματα ή συστατικά τα οποία εισάχθηκαν στη Δημοκρατία της Κορέας από τρίτα κράτη, με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και τα οποία εμπίπτουν στο σύστημα επιστροφών ή απαλλαγών τελωνειακών δασμών.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή εάν οι τάσεις των εισαγωγών από τη Δημοκρατία της Κορέας δείχνουν ότι επιβάλλεται η λήψη μέτρων διασφάλισης. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, που καθορίζονται βάσει των παραγόντων του άρθρου 4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε όλα τα κράτη μέλη εντός τριών εργάσιμων ημερών.
2.  Τα κράτη μέλη ή ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ενημερώνουν την Επιτροπή εάν οι τάσεις των εισαγωγών από τη Δημοκρατία της Κορέας δείχνουν ότι επιβάλλεται η λήψη μέτρων διασφάλισης. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, που καθορίζονται βάσει των παραγόντων του άρθρου 4, παράγραφος 5. Η Επιτροπή, εντός τριών εργάσιμων ημερών, μεταφορτώνει τις πληροφορίες αυτές στην πλατφόρμα επιγραμμικού περιεχομένου που προβλέπεται στο άρθρο 9 (Πλατφόρμα επιγραμμικού περιεχομένου) και αποστέλλει κοινοποίηση μεταφόρτωσης σε όλα τα κράτη μέλη, στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 3
3.  Η διαβούλευση με τα κράτη μέλη πραγματοποιείται εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής των πληροφοριών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στο πλαίσιο της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10, με βάση τη διαδικασία του άρθρου 11.1. Εάν, μετά τη διαβούλευση, είναι προφανές ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν έναρξη διαδικασίας, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία κινείται εντός ενός μηνός από τη λήψη των πληροφοριών από ένα κράτος μέλος.
3.  Η διαβούλευση με τα κράτη μέλη πραγματοποιείται εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής των πληροφοριών από την Επιτροπή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στο πλαίσιο της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10, με βάση τη διαδικασία του άρθρου 11, παράγραφος 1. Εάν, μετά τη διαβούλευση, είναι προφανές ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που προσδιορίζονται βάσει παραγόντων που καθορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 5, που να δικαιολογούν έναρξη διαδικασίας, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Πλατφόρμα επιγραμμικού περιεχομένου και την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία κινείται εντός ενός μηνός από την υποβολή αιτήματος από ένα κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4α (νέα)
4α.  Τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εισαγωγής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής στο παράρτημα της συμφωνίας (επιστροφή ή απαλλαγή δασμών) μπορούν να χρησιμοποιούνται και για τη διεξαγωγή έρευνας για μέτρα διασφάλισης, όταν πληρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Μετά την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή αρχίζει έρευνα.
1.  Μετά την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή αρχίζει έρευνα. Η περίοδος της έρευνας όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, αρχίζει την ημέρα κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση για τη διεξαγωγή έρευνας στην Επίσημη Εφημερίδα.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να παρέχουν ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία, τα δε κράτη μέλη προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων. Όταν τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον ή όταν η διαβίβασή τους έχει ζητηθεί από ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή τα διαβιβάζει σε όλα τα κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι εμπιστευτικά. Εάν είναι εμπιστευτικά, διαβιβάζεται από την Επιτροπή μια μη εμπιστευτική περίληψή τους.
2.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη να παρέχουν ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία, τα δε κράτη μέλη προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων. Όταν τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον ή όταν η διαβίβασή τους έχει ζητηθεί από ένα κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, η Επιτροπή μεταφορτώνει τα στοιχεία στην Πλατφόρμα επιγραμμικού περιεχομένου, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι εμπιστευτικά. Εάν είναι εμπιστευτικά, μεταφορτώνεται από την Επιτροπή μια μη εμπιστευτική περίληψή τους.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Η έρευνα, όποτε είναι εφικτό, περατώνεται εντός έξι μηνών από την έναρξή της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αρκούντως δικαιολογημένες από την Επιτροπή, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για περαιτέρω χρονικό διάστημα τριών μηνών.
3.  Η έρευνα περατώνεται εντός 200 ημερών από την έναρξή της.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
5.  Κατά την έρευνα, η Επιτροπή αξιολογεί όλους τους σχετικούς αντικειμενικούς και ποσοτικοποιήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, και ιδίως το βαθμό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος, σε απόλυτες ή σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στα επίπεδα πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού, στα κέρδη και τις ζημίες, και στην απασχόληση.
5.  Κατά την έρευνα, η Επιτροπή αξιολογεί όλους τους σχετικούς αντικειμενικούς και ποσοτικοποιήσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, και ιδίως το βαθμό και το ποσό αύξησης των εισαγωγών του σχετικού προϊόντος, σε απόλυτες ή σχετικές τιμές, το μερίδιο της εγχώριας αγοράς που καταλαμβάνει η αύξηση των εισαγωγών, τις αλλαγές στα επίπεδα πωλήσεων, στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στη χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού, στα κέρδη και τις ζημίες, και στην απασχόληση. Ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι περιοριστικός και είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή και άλλοι παράγοντες για τον καθορισμό της ζημίας, όπως αποθέματα, τιμές, απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου, ρευστότητα, και άλλοι παράγοντες που προκαλούν ή ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ή να υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία. Στην περίπτωση όπου το από τρίτη χώρα περιεχόμενο γενικώς αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό του κόστους κατασκευής αυτού του προϊόντος, η Επιτροπή αξιολογεί επίσης ως παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής την ικανότητα παραγωγής, τα ποσοστά χρησιμοποίησης, τις νομισματικές πρακτικές και τις συνθήκες εργασίας στις σχετικές τρίτες χώρες.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5α (νέα)
5α.  Κατά την έρευνα η Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα το κατά πόσο τηρεί η Δημοκρατία της Κορέας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές στο κεφάλαιο 13 της συμφωνίας, τις επιπτώσεις των παραπάνω στη διαμόρφωση των τιμών και σε αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καθώς και το αν ανακύπτει σοβαρή ζημία ή κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας για παραγωγούς ή μεμονωμένους τομείς της οικονομίας της Ένωσης.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5β (νέα)
5β.  Κατά την έρευνα η Επιτροπή εκτιμά επίσης την τήρηση των ρυθμίσεων της συμφωνίας σχετικά με τους μη δασμολογικούς εμπορικούς φραγμούς και το κατά πόσο ανακύπτει από τα παραπάνω τυχόν σοβαρή ζημία ή κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας για παραγωγούς ή μεμονωμένους τομείς της οικονομίας της Ένωσης.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
6.  Τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία γνωστοποίησαν τις απόψεις τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β), καθώς και οι αντιπρόσωποι της Δημοκρατίας της Κορέας, έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν γραπτού αιτήματος, να ελέγχουν όλες τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην Επιτροπή στα πλαίσια της έρευνας, εκτός από τα εσωτερικά έγγραφα τα οποία συντάσσουν οι αρχές της Ένωσης ή των κρατών μελών της, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση με την υποβολή της υπό εξέταση περίπτωσης, δεν είναι εμπιστευτικές κατά την έννοια του άρθρου 9 και χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την έρευνα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις τους για τις εν λόγω πληροφορίες. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη εφόσον στηρίζονται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.
6.  Τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία γνωστοποίησαν τις απόψεις τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β), καθώς και οι αντιπρόσωποι της Δημοκρατίας της Κορέας, έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν γραπτού αιτήματος, να ελέγχουν όλες τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην Επιτροπή στα πλαίσια της έρευνας, εκτός από τα εσωτερικά έγγραφα τα οποία συντάσσουν οι αρχές της Ένωσης ή των κρατών μελών της, υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση με την υποβολή της υπό εξέταση περίπτωσης, δεν είναι εμπιστευτικές κατά την έννοια του άρθρου 9 και χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για την έρευνα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις τους για τις εν λόγω πληροφορίες. Οι παρατηρήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη εφόσον στηρίζονται σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7
7.  Η Επιτροπή μπορεί να δεχτεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή δέχεται τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ακρόαση εφόσον τα τελευταία υποβάλουν εγγράφως σχετικό αίτημα εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την ανακοίνωση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας ότι είναι πιθανόν πράγματι να θιγούν από την έκβαση την έρευνας και ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι για να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους.
7.  Η Επιτροπή δέχεται σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή δέχεται τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ακρόαση εφόσον τα τελευταία υποβάλουν εγγράφως σχετικό αίτημα εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την ανακοίνωση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας ότι είναι πιθανόν πράγματι να θιγούν από την έκβαση της έρευνας και ότι υπάρχουν λόγοι για να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους.
Η Επιτροπή δέχεται τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη εκ νέου σε ακρόαση εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι για να αναπτύξουν και πάλι τις απόψεις τους.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4α (νέο)
Άρθρο 4α
Μέτρα επιτήρησης
1.  Όταν οι τάσεις στις εισαγωγές ενός προϊόντος που κατάγεται από τη Δημοκρατία της Κορέας είναι τέτοιες ώστε να μπορούν να οδηγήσουν σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 2, οι εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος δύνανται να υπόκεινται σε προηγούμενη επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.  Η απόφαση επιβολής επιτήρησης λαμβάνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1.
3.  Η διάρκεια ισχύος των μέτρων επιτήρησης είναι περιορισμένη. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η ισχύς τους εκπνέει στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου που ακολουθεί το πρώτο εξάμηνο μετά τη θέσπιση των μέτρων.
4.  Τα μέτρα επιτήρησης δύνανται να περιορίζονται στο έδαφος μίας ή περισσότερων περιφερειών της Ένωσης, όταν κρίνεται αναγκαίο.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Τα προσωρινά μέτρα διασφάλισης εφαρμόζονται σε κρίσιμες περιπτώσεις, όταν μια καθυστέρηση θα προκαλούσε ζημία που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί, και αφού θα έχει προηγουμένως διευκρινιστεί ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές ενός προϊόντος καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης ή της κατάργησης ενός δασμού δυνάμει της συμφωνίας, και ότι οι εν λόγω εισαγωγές προκαλούν σοβαρή ζημία, ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία, στον εγχώριο κλάδο παραγωγής. Τα προσωρινά μέτρα λαμβάνονται με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11.1.
1.  Τα προσωρινά μέτρα διασφάλισης εφαρμόζονται σε κρίσιμες περιπτώσεις, όταν μια καθυστέρηση θα προκαλούσε ζημία που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί, και αφού θα έχει προηγουμένως διευκρινιστεί βάσει των παραγόντων του άρθρου 4, παράγραφος 5, ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές ενός προϊόντος καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης ή της κατάργησης ενός δασμού δυνάμει της συμφωνίας, και ότι οι εν λόγω εισαγωγές προκαλούν σοβαρή ζημία, ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρή ζημία, στον εγχώριο κλάδο παραγωγής. Τα προσωρινά μέτρα λαμβάνονται με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Όταν ένα κράτος μέλος ζητήσει άμεση παρέμβαση της Επιτροπής και εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.
2.  Όταν ένα κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ζητήσουν άμεση παρέμβαση της Επιτροπής και εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Η περίοδος της έρευνας όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, αρχίζει την ημέρα κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση για την εφαρμογή προσωρινών μέτρων διασφάλισης.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4α (νέα)
4α.  Τα μέτρα που αναφέρει το παρόν άρθρο εφαρμόζονται σε κάθε προϊόν το οποίο τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την έναρξη ισχύος αυτών. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν εμποδίζουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς την Ένωση υπό τον όρο ότι δεν δύναται να αλλάξει ο προορισμός των εν λόγω προϊόντων.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6
Όταν η λήψη διμερών μέτρων διασφάλισης κρίνεται περιττή, η έρευνα και η διαδικασία περατώνονται με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11.2.
1.  Όταν η λήψη διμερών μέτρων διασφάλισης δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η έρευνα και η διαδικασία περατώνονται με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1.
2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράσει αντίρρηση στο σχέδιο απόφασης σε ό,τι αφορά την επιβολή διμερών μέτρων διασφάλισης με το σκεπτικό ότι η απόφαση αυτή αναιρεί την πρόθεση του νομοθέτη, η Επιτροπή επανεξετάζει το σχέδιο απόφασης. Η Επιτροπή, έχοντας λάβει υπόψη τους λόγους για την άρνηση και εντός των χρονικών περιθωρίων της εν εξελίξει διαδικασίας, δύναται να υποβάλει νέο σχέδιο απόφασης στην επιτροπή, ή να υποβάλει, σύμφωνα με τη Συνθήκη, πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί καθώς και τους λόγους που της επιβάλουν να πράξει κατ' αυτόν τον τρόπο.
3.  Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία παρουσιάζει τα πορίσματά της και τα αιτιολογημένα συμπεράσματά της επί όλων των σχετικών ουσιαστικών και νομικών θεμάτων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 9.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2.1, λαμβάνεται απόφαση για την επιβολή οριστικών διμερών μέτρων διασφάλισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11.2.
Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2.1, λαμβάνεται απόφαση για την επιβολή οριστικών διμερών μέτρων διασφάλισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1.
Η Επιτροπή δημοσιεύει, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9, έκθεση που περιλαμβάνει περίληψη των πραγματικών περιστατικών και του σκεπτικού επί των οποίων στηρίζεται η διαπίστωση.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1α (νέα)
1α.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης, τα μέτρα διασφάλισης εξακολουθούν να εφαρμόζονται εν αναμονή των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμα, κατανοητά, διαφανή και επαληθεύσιμα όλα τα αναγκαία για μια έρευνα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία. Η Επιτροπή δεσμεύεται, τη στιγμή που θα υπάρχει το απαραίτητο τεχνικό πλαίσιο, να συγκροτήσει μία τηλεματική πύλη με κωδικό πρόσβασης, την οποία θα διαχειρίζεται η ίδια και μέσω της οποίας θα διαβιβάζονται όλες οι σχετικές μη εμπιστευτικές υπό την έννοια του παρόντος άρθρου πληροφορίες. Πρόσβαση στην τηλεματική πύλη διατίθεται κατόπιν αιτήσεως στα κράτη μέλη, στον καταχωρημένο ενωσιακό κλάδο παραγωγής, στην Εσωτερική Συμβουλευτική Ομάδα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία κρίσιμα για τον προσδιορισμό του κατά πόσον οι ενδείξεις πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο που σχετίζεται με την έρευνα.
Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της εν λόγω τηλεματικής πύλης χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν. Κάθε πληροφορία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή κάθε πληροφορία η οποία παρασχέθηκε εμπιστευτικά, οι οποίες ελήφθησαν κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, δεν κοινοποιούνται χωρίς ρητή εξουσιοδότηση του παρόχου των πληροφοριών αυτών.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου για το κοινό καθεστώς εισαγωγών. Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου εφαρμόζεται κατ' αναλογία.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου για το κοινό καθεστώς εισαγωγών.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10α (νέο)
Άρθρο 10α
Έκθεση
1.  Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση της συμφωνίας. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των διαφόρων οργάνων τα οποία είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της συμφωνίας και την τήρηση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων όσον αφορά τους εμπορικούς περιορισμούς.
2.  Ειδικό μέρος της έκθεσης αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το κεφάλαιο 13 της συμφωνίας καθώς και τις δραστηριότητες της Εσωτερικής Συμβουλευτικής Ομάδας και του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών.
3.  Η έκθεση παρουσιάζει επίσης περίληψη των στατιστικών στοιχείων και της εξέλιξης του εμπορίου με την Κορέα. Γίνεται ειδική μνεία στα αποτελέσματα της παρακολούθησης της επιστροφής των τελωνειακών δασμών.
4.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή εντός ενός μηνός σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, προκειμένου να παρουσιάσει και να εξηγήσει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της συμφωνίας.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Διαγράφεται
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3
3.  Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε ένα μήνα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11α (νέο)
Άρθρο 11α
Ενημέρωση
1.  Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία της ρήτρας διασφάλισης. Η έκθεση περιλαμβάνει περίληψη των αιτημάτων για την κίνηση διαδικασιών, των ερευνών και των αποτελεσμάτων τους, των ερευνών και των διαδικασιών που ολοκληρώθηκαν χωρίς τη λήψη μέτρων, την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης ή οριστικών μέτρων, και την αιτιολόγηση κάθε απόφασης για τα θέματα αυτά, συνοδευόμενη από περίληψη των συναφών στοιχείων και περιστατικών.
2.  Η έκθεση παρουσιάζει επίσης περίληψη των στατιστικών στοιχείων και της εξέλιξης του εμπορίου με την Κορέα. Γίνεται ειδική μνεία στα αποτελέσματα της παρακολούθησης της επιστροφής των τελωνειακών δασμών.
3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή εντός ενός μηνός σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου προκειμένου να παρουσιάσει και να εξηγήσει τυχόν θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης, την επιστροφή των τελωνειακών δασμών ή, γενικότερα, τη συμφωνία.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11β (νέο)
Άρθρο 11β
Διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής
1.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 14 (επιστροφή ή απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς) του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής, η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των στατιστικών στοιχείων για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές τόσο σε αξία όσο και σε όγκο, εάν είναι απαραίτητο, και ανταλλάσσει τακτικά τα στοιχεία αυτά, και υποβάλλει έκθεση σχετικά τα συμπεράσματά της, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους ενδιαφερόμενους ενωσιακούς κλάδους παραγωγής. Η παρακολούθηση αρχίζει από τη στιγμή της προσωρινής εφαρμογής και η ανταλλαγή των στοιχείων πραγματοποιείται ανά δίμηνο.
Πέραν των δασμολογικών κλάσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 14.1, του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής, η Επιτροπή καταρτίζει, σε συνεργασία με τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, κατάλογο των βασικών δασμολογικών κλάσεων που δεν αφορούν αποκλειστικά την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά είναι σημαντικοί για την κατασκευή αυτοκινήτων και άλλους συναφείς τομείς. Διενεργείται ειδική παρακολούθηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 14.1 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής.
2.  Μετά από αίτημα κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα κατά πόσον πληρούνται οι όροι επίκλησης του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής και υποβάλλει τα συμπεράσματά της εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή αιτήματος. Μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της ειδικής επιτροπής στην οποία αναφέρεται το άρθρο 207, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή ζητεί διαβουλεύσεις με την Κορέα όποτε πληρούνται οι όροι του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται οι εν λόγω όροι, μεταξύ άλλων, όταν τα όρια στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 3 έχουν επιτευχθεί.
3.  Διαφορά δέκα ποσοστιαίων μονάδων θεωρείται «σημαντική» για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 2.1α του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής κατά την αξιολόγηση της αύξησης του δείκτη εισαγωγών ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων στην/εντός της Κορέας σε σύγκριση με την αύξηση του δείκτη εξαγωγών τελικών προϊόντων από την Κορέα στην ΕΕ. Αύξηση της τάξης του 10 % θεωρείται «σημαντική» για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 2.1 β) του άρθρου 14 του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής κατά την αξιολόγηση της αύξησης των εξαγωγών τελικών προϊόντων από την Κορέα στην ΕΕ σε απόλυτους αριθμούς ή σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή. Αυξήσεις μικρότερες των κατώτατων αυτών ορίων μπορούν επίσης να θεωρηθούν «σημαντικές» εξεταζόμενες κατά περίπτωση.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0210/2010).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου