Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0032(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0210/2010

Esitatud tekstid :

A7-0210/2010

Arutelud :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Hääletused :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 17/02/2011 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Vastuvõetud tekstid
PDF 396kWORD 197k
Teisipäev, 7. september 2010 - Strasbourg
ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ELi-Korea vabakaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Ettepanekut muudeti 7. septembril 2010 alljärgnevalt(1):

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
(3 a)  Kaubandustõkked kaubanduspartneri koduturul kalduvad toetama eksporti kõnealuselt välismaiselt turult, ja kui on tegemist ekspordiga ELi, võivad seeläbi luua tingimused kaitseklausli kohaldamiseks.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse Euroopa Liitu nii palju suuremas koguses ja niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju liidu samasuguse või otseselt konkureeriva toote tootjatele, nagu on sätestatud lepingu 3. peatüki artiklis 3.1.
(5)  Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse Euroopa Liitu nii palju suuremas koguses või kõnealust majandustegevust laiendatakse nii palju suuremal määral ja niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju liidu samasuguse või otseselt konkureeriva toote tootjatele või majandustegevusele, nagu on sätestatud lepingu 3. peatüki artiklis 3.1.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
(5 a)  Tõsine kahju või tõsise kahju oht võib liidu tootjatele tekkida ka seeläbi, et lepingu 13. peatüki erikohustustest, eriti selles sätestatud sotsiaalsetest ja keskkonnastandarditest, ei ole kinni peetud, ja seetõttu osutub vajalikuks kaitsemeetmete kehtestamine.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)
(5 b)  Tõsine kahju või tõsise kahju oht liidu tootjatele või üksikule majandusharule liidus määratakse kindlaks ka vastavalt sellele, kas lepingu eeskirjadest mittetariifsete kaubandustõkete osas peetakse kinni. Sel kaalutlusel võib vajalikuks osutuda kaitsemeetmete kehtestamine.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
(6 a)  Lepingu järelevalve ja läbivaatamine ning vajaduse korral kaitsemeetmete kehtestamine peaks toimuma võimalikult läbipaistvalt ja kodanikuühiskonna osalusel. Seetõttu on vajalik pidevalt kaasata riigisisene nõuanderühm ja kodanikuühiskonna foorum.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)
(6 b)  Komisjon peaks kord aastas esitama aruande lepingu kohaldamise ja täitmise ning kaitsemeetmete kohaldamise kohta. Kui selgub, et kaitsemeetmed ei ole piisavad, peaks komisjon esitama laiapõhjalise ettepaneku edasisteks kaitsemeetmeteks, nagu koguselised piirangud, kvoodid, impordiload või muud parandusmeetmed.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
(7 a)  Usaldusväärne statistika kõikide Korea Vabariigist ELi imporditavate toodete kohta on seetõttu äärmiselt oluline, et lepingu jõustumiskuupäevast alates kindlaks teha liidu tööstust tervikuna või selle erinevaid sektoreid ähvardava tõsise kahju oht.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
(13 a)  Põhjalik järelevalve ja regulaarne hindamine lihtsustavad ja lühendavad menetluste algatamist ning uurimise etappi. Seetõttu peaks komisjon regulaarselt jälgima impordi ja ekspordi statistikat ning hindama lepingu mõju erinevatele sektoritele alates lepingu jõustumise päevast.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)
(13 b)  Komisjon, liikmesriigid ning liidu tootjad peaksid vastavalt käesolevale lepingule alates selle jõustumise päevast pidevalt jälgima ja hindama tundlike tootesarjade impordi- ja ekspordistatistikat, et teha õigeaegselt kindlaks tõsine kahju või tõsise kahju tekkimise oht liidu tootjatele.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 c (uus)
(13 c)  Vaja on kehtestada teatavad menetlused seoses päritolustaatusega toodete mõiste määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitleva lepinguprotokolli (edaspidi „päritolureeglite protokoll”) artikli 14 (tollimaksude tagastamine või tollimaksudest vabastamine) kohaldamisega, et tagada selles sätestatud mehhanismide tulemuslik toimimine ning näha ette laiapõhjaline teabevahetus asjaomaste sidusrühmadega.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendused 13 d ja e (uued)
(13 d)  Kuna tollimaksude tagastamise piiramine on võimalik alles viie aasta möödumisel lepingu jõustumisest, võib osutuda vajalikuks võtta käesoleva määruse alusel kaitsemeetmeid liidu tootjatele tekkiva tõsise kahju või tõsise kahju tekkimise ohu vastu, mis tekivad tollimaksude tagastamise või tollimaksudest vabastamise tõttu. Komisjon peaks seetõttu alates lepingu jõustumise päevast eriti hoolikalt jälgima eelkõige tundlikes sektorites seda, millisel määral sisaldavad Korea Vabariigist imporditud tooted kolmandatest riikidest pärinevaid komponente või materjale, selle määra muutusi ja kuidas see mõjub turuolukorrale.
(13 e)  Seetõttu peaks komisjon lepingu jõustumise päevast alates jälgima Korea ja kolmandate osapoolte statistikat ning loetelu tootevalikust, mida tollimaksude tagastamine mõjutada võib.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 f (uus)
(13 f)  Kui komisjoni uurimine näitab, et lepingu tagajärjena on liidu tööstust kahjustatud, kasutatakse ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta1 („GKEF määrus”) kohaldamisel järgmisi mõisteid:
a) mõiste „maailma kaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud olulised struktuurimuutused”, mida kasutatakse GKEF määruse artikli 1 lõikes 1, hõlmab Koreast Euroopasse suunduva impordi suurenemist või suutmatust suurendada EList Koreasse suunduvat eksporti;
b) koondamistel autotööstuses:
– „on märgatav kahjulik mõju piirkonna või kohalikule majandusele” ja „tööhõivele ja kohalikule majandusele tõsised tagajärjed”, mida kasutatakse GKEF määruse artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 punktis c; ja
– esineb „eriolukord”, mida kasutatakse GKEF määruse artikli 2 punktis c.
______
1 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 g (uus)
(13 g)  Tõsise kahju või tõsise kahju tekkimise ohu vältimiseks liidu tootjatele või majandusharudele peaks komisjon hoolikalt jälgima tootmisvõimsusi ning ILO ja ÜRO standarditest kinnipidamist sotsiaalsete ja töötingimuste ning keskkonna osas nendes kolmandates riikides, kellelt pärinevad komponendid või materjalid lisatakse lepinguga hõlmatud toodetesse.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendused 13 h – 13 j (uued)
(13 h)  Lepingu 11. peatüki artiklis 11.1.2 on kehtestatud nõue, et pooled säilitavad oma vastaval territooriumil üldised konkurentsiseadused, milles käsitletakse tõhusalt piiravaid lepinguid, kooskõlastatud tegevusi ja valitseva seisundi kuritarvitamist ühe või enama ettevõtja poolt.
(13 i)  11. peatüki artiklis 11.6.2 on kehtestatud pooltele koostöökohustus seoses nende vastava poliitikaga jõustamise valdkonnas ning vastavate konkurentsiseaduste jõustamisel, sealhulgas täitmisalase koostöö, teatamise, konsulteerimise ja mittekonfidentsiaalse teabe vahetamise kaudu, võttes aluseks Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi valitsuse vahel 23. mail 2009 allkirjastatud konkurentsivastase tegevuse alase koostöölepingu („koostööleping”).
(13 j)  Koostöölepingu eesmärgiks on mõlema poole konkurentsiseaduste tõhusale täitmisele kaasaaitamine poolte konkurentsiasutuste vahelise koostöö ja kooskõlastamise edendamise kaudu.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)   Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused,
(14)   Lepingu kahepoolse kaitseklausli rakendamine eeldab, et komisjon võtab vastu ühtsed tingimused ajutiste ja lõplike kaitsemeetmete vastuvõtmiseks, järelevalvemeetmete kehtestamiseks ning uurimise ja menetluse lõpetamiseks ilma meetmeid võtmata. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 291 sätestatakse seadusandliku tavamenetluse kohaselt eelnevalt määruse abil eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. Kuni kõnealuse uue määruse vastuvõtmiseni kohaldatakse jätkuvalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused), välja arvatud kontrolliga regulatiivmenetlust käsitlevaid sätteid, mis ei ole kohaldatavad,
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
(14 a)  Käesolev määrus peaks üksnes hõlmama kaupu, mis on toodetud Euroopa Liidus ja Korea Vabariigis. See ei peaks hõlmama tooteid, osi või komponente, mis on toodetud allhanke korras teistes tootmistsoonides, näiteks Kaesongis. Enne kui reguleerimisala laiendatakse ka kaupadele, mis on toodetud allhanke korras teistes tootmistsoonides, tuleks käesolevat määrust muuta seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Reguleerimisala laiendamisel tuleks tagada lepingu 13. peatükis sätestatud kohustuste täitmine ka tootmistsoonides, kus toodetakse allhanke korras.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt a
(a) „liidu tootmisharu” – liidu tootjad, kes tegutsevad liidu territooriumil ja valmistavad samasuguseid või otseselt konkureerivaid tooteid, või liidu tootjad, kelle samasuguse või otseselt konkureeriva toote toodang kokku moodustab olulise osa nende toodete kogutoodangust liidus;
(a) „liidu tootmisharu” – liidu tootjad, kes tegutsevad liidu territooriumil ja valmistavad samasuguseid või otseselt konkureerivaid tooteid, või liidu tootjad, kelle samasuguse või otseselt konkureeriva toote toodang kokku moodustab olulise osa nende toodete kogutoodangust liidus. Kui samasugune või otseselt konkureeriv toode on ainult üks mitmest liidu tootmisharu moodustavate tootjate tootest, määratletakse tootmisharu konkreetsete toimingutena, mida kasutatakse samasuguse või otseselt konkureeriva toote tootmiseks;
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt c
(c) „tõsise kahju oht” – olukord, kus tõsine kahju on ilmselt tekkimas; tõsise kahju ohu olemasolu tuleb kindlaks teha faktide, mitte lihtsalt väite, oletuse või kaudse võimaluse põhjal;
(c) „tõsise kahju oht” – olukord, kus tõsine kahju on ilmselt tekkimas; tõsise kahju ohu olemasolu tuleb kindlaks teha kontrollitavate faktide, mitte lihtsalt väite, oletuse või kaudse võimaluse põhjal. Tõsise kahju ohu esinemise kindlaksmääramisel võetakse muu hulgas arvesse artikli 4 lõikes 5 sätestatud teguritel põhinevaid prognoose, hinnanguid ja analüüse;
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt e a (uus)
(e a) „huvitatud pool” – pool, keda mõjutab asjaomase toote importimine;
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt e b (uus)
(e b) „tooted” – kaubad, mis on toodetud Euroopa Liidus ja Korea Vabariigis. See ei hõlma tooteid või komponente, mis on toodetud allhanke korras teistes tootmistsoonides. Enne kui käesoleva määruse reguleerimisala laiendatakse ka kaupadele, mis on toodetud allhanke korras teistes tootmistsoonides, tuleb käesolevat määrust muuta seadusandliku tavamenetluse kohaselt;
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt e c (uus)
(e c) „niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada” – sellised tegurid nagu kolmanda riigi tootmisvõimsus, kasutamise määrad, valuutatavad ja töötingimused seoses kõnealuses tootes sisalduvate komponentide ja materjalide tootmisega;
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt e d (uus)
(e d) „piirkon(na)d” – liidu üks või mitu liikmesriiki.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1
1.  Käesoleva määruse sätete alusel võib kehtestada kaitsemeetme, kui Koreast pärit toodet imporditakse liitu selle toote suhtes kehtinud tollimaksude vähendamise või kaotamise tulemusena nii palju suuremates kogustes (absoluutarvudes või võrrelduna liidusisese toodanguga) ja niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju samasugust või otseselt konkureerivat toodet valmistavale liidu tootmisharule.
1.  Käesoleva määruse sätete alusel võib kehtestada kaitsemeetme, kui Koreast pärit toodet või majandustegevust imporditakse liitu selle toote või tegevuse suhtes kehtinud tollimaksude vähendamise või nendest vabastamise tulemusena nii palju suuremates kogustes (absoluutarvudes või võrrelduna liidusisese toodanguga) ja niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju samasugust või otseselt konkureerivat toodet valmistavale või samasuguse või otseselt konkureeriva majandustegevusega tegelevale liidu tootmisharule.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Kui eelkõige artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite alusel selgub, et tingimused meetmete vastuvõtmiseks vastavalt artikli 2 lõikele 1 on täidetud ühes või enamas liidu piirkonnas, võib komisjon pärast muude lahendusvõimaluste uurimist erandkorras lubada kohaldada järelevalve- või kaitsemeetmeid vaid asjaomastes piirkondades, kui ta on seisukohal, et sel tasandil kohaldatavad meetmed on asjakohasemad kui kogu liidus kohaldatavad meetmed.
Need meetmed peavad olema ajutised ja siseturgu võimalikult vähe häirima. Meetmed võetakse vastu artikli 2 lõike 2 sätete kohaselt.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõiked 2 a ja 2 b (uued)
2 a.  Kaitsemeetmete tõhusaks kasutamiseks esitab komisjon (Eurostat) Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal seirearuande ajakohastatud statistikaga Koreast imporditud toodete kohta, mis mõjutavad lepingu tulemusena ELi tundlikke sektoreid;
2 b.  Kui liidu tootmisharu on teavitanud komisjoni tõestatud kahju ohu kohta, võib komisjon kaaluda seire ulatuse laiendamist teistele mõjutatud sektoritele (huvitatud pooled).
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)
Artikkel 2 a
Seire
Komisjon jälgib Korea toodete impordi ja ekspordi statistikaga seotud arenguid ning teeb koostööd ja vahetab regulaarselt andmeid liikmesriikidega ja liidu tootmisharudega. Komisjon tagab, et liikmesriigid esitavad korrektselt piisavad ja kvaliteetsed statistilised andmed.
Komisjon jälgib lepingu jõustumise päevast alates põhjalikult Korea ja kolmandate osapoolte statistikat ning prognoose seoses tootevalikuga, mida tollimaksude tagastamine mõjutada võib.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.  Uurimine algatatakse liikmesriigi taotlusel või komisjoni enda algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt tõendeid.
1.  Uurimine algatatakse liikmesriigi, Euroopa Parlamendi, riigisisese nõuanderühma, mis tahes juriidilise isiku või liidu tootmisharu nimel toimiva ja sellest vähemalt 25 % esindava õigusvõimeta ühingu taotlusel või komisjoni enda algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks tehtud artikli 4 lõikes 5 sätestatud tegurite põhjal.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Uurimise algatamise taotlus sisaldab tõendeid kaitsemeetmete kehtestamise tingimuste täitmise kohta artikli 2 lõike 1 tähenduses. Taotlus sisaldab üldjuhul järgmist teavet: asjaomase toote impordi kasvu määr ja maht absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa, muutused müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)
1 b.  Lõike 1 kohaldamisel ja viie aasta jooksul pärast lepingu jõustumist jälgib komisjon eriti neid Korea Vabariigist Euroopa Liitu imporditud valmistooteid, mille suurenenud import tuleneb sellest, et valmistoodetesse lisatakse rohkem osi või komponente, mis imporditakse Korea Vabariiki kolmandatest riikidest, millega Euroopa Liit ei ole sõlminud vabakaubanduslepingut ja mis langevad tollimaksude tagastamise või tollimaksudest vabastamise süsteemi alla.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
2.  Liikmesriigid teatavad komisjonile, kui näib, et Korea Vabariigist pärit toodete impordi suundumused nõuavad kaitsemeetmete võtmist. Nimetatud teave peab sisaldama olemasolevaid tõendeid, mis on kindlaks tehtud artiklis 4 esitatud kriteeriumide põhjal. Komisjon edastab nimetatud teabe kõikidele liikmesriikidele kolme tööpäeva jooksul.
2.  Liikmesriigid või liidu tootmisharu teatavad komisjonile, kui näib, et Korea Vabariigist pärit toodete impordi suundumused nõuavad kaitsemeetmete võtmist. Nimetatud teave sisaldab olemasolevaid tõendeid, mis on kindlaks tehtud artikli 4 lõikes 5 sätestatud tegurite põhjal. Komisjon laeb kolme tööpäeva jooksul nimetatud teabe artiklis 9 (veebiplatvorm) osutatud veebiplatvormile ning saadab üleslaadimise kohta teate kõikidele liikmesriikidele, liidu tootmisharule ja Euroopa Parlamendile.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
3.  Konsultatsioonid liikmesriikidega toimuvad artiklis 10 osutatud komitee raames artiklis 11.1 osutatud korras kaheksa tööpäeva jooksul alates päevast, mil komisjon edastab lõike 2 kohaselt liikmesriikidele teabe. Kui konsultatsiooni tulemusel selgub, et menetluse algatamiseks on piisavalt tõendeid, avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas sellekohase teate. Menetlus algatatakse ühe kuu jooksul pärast liikmesriigilt teabe saamist.
3.  Konsultatsioonid liikmesriikidega toimuvad artiklis 10 osutatud komitee raames artikli 11 lõikes 1 osutatud korras kaheksa tööpäeva jooksul alates päevast, mil komisjon edastab lõike 2 kohaselt teabe. Kui konsultatsiooni tulemusel selgub, et menetluse algatamiseks on piisavalt tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 sätestatud tegurite põhjal, avaldab komisjon veebiplatvormil ja Euroopa Liidu Teatajas sellekohase teate. Menetlus algatatakse ühe kuu jooksul pärast liikmesriigilt, Euroopa Parlamendilt või liidu tootmisharult taotluse saamist.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)
4 a.  Tõendeid, mida kogutakse menetluse algatamise raames kooskõlas lepingule lisatud päritolureeglite protokolli artikli 14 lõikega 2 (tollimaksude tagastamine ja tollimaksudest vabastamine), võib kasutada ka kaitsemeetmeid puudutavate uurimiste algatamiseks, kui käesoleva artikli tingimused on täidetud.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1
1.  Pärast menetluse algatamist alustab komisjon uurimist.
1.  Pärast menetluse algatamist alustab komisjon uurimist. Artikli 4 lõikes 3 sätestatud uurimise periood algab päevast, mil otsus uurimise algatamise kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
2.  Komisjon võib paluda liikmesriikidel teavet esitada ja liikmesriigid teevad kõik vajaliku, et seda palvet täita. Kui kõnealune teave pakub üldist huvi või kui mõni liikmesriik palub see edastada, saadab komisjon selle kõikidele liikmesriikidele, juhul kui tegemist ei ole konfidentsiaalse teabega. Kui teave on konfidentsiaalne, edastab komisjon mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte.
2.  Komisjon võib paluda liikmesriikidel teavet esitada ja liikmesriigid teevad kõik vajaliku, et seda palvet täita. Kui kõnealune teave pakub üldist huvi või kui selle edastamist taotleb mõni liikmesriik, Euroopa Parlament või liidu tootmisharu, laeb komisjon selle üles asjaomasele veebiplatvormile, juhul kui tegemist ei ole konfidentsiaalse teabega. Kui teave on konfidentsiaalne, laeb komisjon üles mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
3.   Kui võimalik, viiakse uurimine lõpule kuue kuu jooksul alates selle algatamisest. Erandlikel asjaoludel, mida komisjon peab nõuetekohaselt põhjendama, võib seda tähtaega pikendada kolme kuu võrra.
3.  Uurimine viiakse lõpule 200 päeva jooksul alates selle algatamisest.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5
5.  Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja kvantifitseeritavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes.
5.  Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja kvantifitseeritavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole ammendav ja komisjon võib kahju kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis põhjustavad või võivad olla põhjustanud tõsist kahju või ähvardavad põhjustada tõsist kahju. Kui kolmandas riigis toodetud sisu moodustab üldjuhul märkimisväärse osa asjaomase toote tootmiskuludest, peaks komisjon hindama ka liidu tootmisharu seisukohast olulist tootmisvõimsust, kasutusmäärasid, valuutatavasid ja töötingimusi asjaomastes kolmandates riikides.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)
5 a.  Lisaks hindab komisjon uurimise käigus lepingu 13. peatükis sätestatud sotsiaalsete ja keskkonnastandardite järgimist Korea Vabariigi poolt ja sellest tulenevaid mõjusid hinnakujundusele, samuti ebaausaid konkurentsieeliseid ning seega tõsise kahju või selle tekkimise ohu teket tootjatele või üksikutele majandusharudele Euroopa Liidus.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 b (uus)
5 b.  Lisaks hindab komisjon uurimise käigus lepingus sätestatud reeglitest kinnipidamist, mis puudutab mittetariifseid kaubandustõkkeid ja sellest tekkivat võimalikku tõsist kahju või tõsise kahju tekkimise ohtu tootjatele või üksikutele majandusharudele Euroopa Liidus.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6
6.  Endast vastavalt artikli 3 lõike 4 punktile b teatanud huvitatud isikud ja Korea Vabariigi esindajad võivad kirjaliku taotluse alusel tutvuda kogu teabega, mis on seoses uurimisega komisjoni käsutusse antud (välja arvatud liidu või liikmesriikide ametivõimude koostatud asutusesisesed dokumendid), juhul kui see teave on nende huvide kaitsmiseks oluline ega ole konfidentsiaalne artikli 9 tähenduses ning kui komisjon seda uurimisel kasutab. Endast teatanud huvitatud isikud võivad edastada komisjonile oma seisukohad kõnealuse teabe kohta. Neid seisukohti võidakse arvestada juhul, kui nende toetuseks on esitatud piisav hulk tõendeid.
6.  Endast vastavalt artikli 3 lõike 4 punktile b teatanud huvitatud isikud ja Korea Vabariigi esindajad võivad kirjaliku taotluse alusel tutvuda kogu teabega, mis on seoses uurimisega komisjoni käsutusse antud (välja arvatud liidu või liikmesriikide ametiasutuste koostatud asutusesisesed dokumendid), juhul kui see teave on nende huvide kaitsmiseks oluline ega ole konfidentsiaalne artikli 9 tähenduses ning kui komisjon seda uurimisel kasutab. Endast teatanud huvitatud isikud võivad edastada komisjonile oma seisukohad kõnealuse teabe kohta. Neid seisukohti arvestatakse juhul, kui nende toetuseks on esitatud piisavalt tõendeid.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7
7.  Komisjon võib huvitatud isikud ära kuulata. Isikud tuleb ära kuulata juhul, kui nad on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teates ette nähtud aja jooksul ärakuulamist kirjalikult taotlenud, näidates, et uurimise tulemused tõenäoliselt mõjutavad neid ja et neil on suuliste selgituste andmiseks erilised põhjused.
7.  Komisjon kuulab huvitatud isikud ära. Isikud kuulatakse ära juhul, kui nad on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teates ette nähtud aja jooksul ärakuulamist kirjalikult taotlenud, näidates, et uurimise tulemused tõenäoliselt mõjutavad neid ja et neil on suuliste selgituste andmiseks põhjused.
Komisjon kuulab sellised isikud täiendavalt ära, kui neil on uute selgituste andmiseks erilised põhjused.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)
Artikkel 4 a
Järelevalvemeetmed
1.  Kui Korea Vabariigist pärit toote impordi suundumuse tõttu võib tekkida mõni artiklis 2 osutatud olukord, võib selle toote impordi võtta Euroopa Liidu eelneva järelevalve alla.
2.  Komisjon võtab järelevalve määramise otsuse vastu artikli 11 lõikes 1 osutatud korras.
3.  Järelevalvemeetmed on tähtajalised. Kui ei ole sätestatud teisiti, kaotavad need kehtivuse meetmete kehtestamise esimesele kuuekuulisele ajavahemikule järgneva teise kuuekuulise ajavahemiku järel.
4.  Järelevalvemeetmed võivad vajaduse korral hõlmata üksnes ühte või mitut liidu piirkonda.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
1.  Ajutisi kaitsemeetmeid võetakse kriitilises olukorras, kus viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tingimusel, et enne on kindlaks tehtud, et on olemas selged tõendid, et tollimaksu lepingukohase kaotamise või vähendamise tagajärjel on Korea Vabariigist pärit toote import suurenenud ning et see import tekitab või ähvardab tekitada liidusisesele tootmisharule tõsist kahju. Ajutisi meetmeid võetakse artiklis 11.1 osutatud korra kohaselt.
1.  Ajutisi kaitsemeetmeid võetakse kriitilises olukorras, kus viivitamine tekitaks kahju, mida oleks raske heastada, tingimusel, et enne on artikli 4 lõikes 5 sätestatud tegurite põhjal kindlaks tehtud, et on olemas piisavad tõendid, et tollimaksu lepingukohase kaotamise või vähendamise tagajärjel on Korea Vabariigist pärit toote import suurenenud ning et see import tekitab või ähvardab tekitada liidu tootmisharule tõsist kahju. Ajutisi meetmeid võetakse artikli 11 lõikes 1 osutatud korra kohaselt.
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
2.  Kui liikmesriik taotleb komisjoni viivitamatut sekkumist ja kui on täidetud lõike 1 tingimused, teeb komisjon otsuse viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.
2.  Kui liikmesriik, Euroopa Parlament või liidu tootmisharu taotleb komisjoni viivitamatut sekkumist ja kui on täidetud lõike 1 tingimused, teeb komisjon otsuse viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Artikli 4 lõikes 3 sätestatud uurimise periood algab päevast, mil otsustatakse kohaldada ajutisi kaitsemeetmeid.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)
4 a.  Käesolevas artiklis osutatud meetmeid kohaldatakse kõikidele toodetele, mis lastakse vabasse ringlusse pärast meetmete jõustumise kuupäeva. Need meetmed ei takista siiski lubada vabasse ringlusse niisuguseid tooteid, mis on juba teel Euroopa Liitu, tingimusel et nende toodete sihtkohta ei saa muuta.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6
Kui kahepoolseid kaitsemeetmeid peetakse mittevajalikuks, siis lõpetatakse uurimine ja menetlus artiklis 11.2 osutatud korra kohaselt.
1.  Kui kahepoolsed kaitsemeetmed ei vasta käesoleva määruse nõuetele, siis lõpetatakse uurimine ja menetlus artikli 11 lõikes 1 osutatud korra kohaselt.
2.  Kui Euroopa Parlament esitab vastuväite otsuse eelnõule kahepoolsete kaitsemeetmete kehtestamata jätmise kohta põhjusel, et selline otsus eiraks seadusandja tahet, vaatab komisjon otsuse eelnõu uuesti läbi, ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist. Komisjon võib vastuväite põhjuseid arvestades ja käimasoleva menetluse ajalistes piirides esitada komiteele uue otsuse eelnõu või esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule kooskõlas aluslepinguga ettepaneku. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti, nõukogu ja komiteed sammudest, mida ta kavatseb astuda, ja nende põhjustest.
3.  Komisjon avaldab aruande, milles ta esitab oma uurimise tulemused ja põhjendatud järeldused, milleni on ta jõudnud kõigi asjakohaste faktide ja õigusküsimuste suhtes, võttes nõuetekohaselt arvesse konfidentsiaalse teabe kaitset artiklis 9 määratletud tähenduses.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7
Kui lõpptulemusena väljaselgitatud faktide põhjal tehakse kindlaks, et artiklis 2.1 sätestatud tingimused on täidetud, tehakse artiklis 11.2 osutatud korra kohaselt otsus lõpliku kahepoolse kaitsemeetme kehtestamise kohta.
Kui lõpptulemusena väljaselgitatud faktide põhjal tehakse kindlaks, et artikli 2 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud, tehakse artikli 11 lõikes 1 osutatud korra kohaselt otsus lõpliku kahepoolse kaitsemeetme kehtestamise kohta.
Kaitstes nõuetekohaselt konfidentsiaalset teavet artikli 9 tähenduses, avalikustab komisjon aruande, mis sisaldab kokkuvõtet otsustamisega seotud olulistest faktidest ja kaalutlustest.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Kaitsemeetmed jäävad läbivaatamise tulemusest olenevalt pikendamise ajaks kehtima.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)
1 a.  Komisjon tagab, et kõik uurimiseks vajalikud andmed ja statistika on kättesaadavad, mõistetavad, läbipaistvad ja kontrollitavad. Komisjon kohustub niipea, kui on olemas vajalik tehniline raamistik, looma enda hallatava, salasõnaga kaitstud veebiportaali, mille kaudu edastatakse kogu asjakohane teave, mis ei ole konfidentsiaalne käesoleva artikli tähenduses. Liikmesriikidele, liidus registreeritud tootmisharule, riigisisesele nõuanderühmale ja Euroopa Parlamendile tuleb taotluse alusel tagada juurdepääs nimetatud veebiplatvormile. Asjaomane teave sisaldab statistilisi andmeid, mida kasutatakse otsustamaks, kas tõendid vastavad artikli 2 lõikes 1 sätestatud tingimustele, ning kogu muud uurimise jaoks asjakohast teavet.
Veebiplatvormi kaudu saadud teavet kasutatakse ainult sel eesmärgil, milleks seda taotleti. Käesoleva määruse alusel saadud teavet, mis on oma loomult konfidentsiaalne või mis on esitatud konfidentsiaalsena, ei avalikustata ilma selle teabe andja eriloata.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10
Komisjoni abistab nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 (impordi ühiste eeskirjade kohta) artikli 4 lõikes 1 sätestatud komitee. Nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 artiklit 4 kohaldatakse mutatis mutandis.
Komisjoni abistab nõukogu määruse (EÜ) nr 260/2009 (impordi ühiste eeskirjade kohta) artikli 4 lõikes 1 sätestatud komitee.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)
Artikkel 10 a
Aruanne
1.  Komisjon avaldab iga-aastase aruande lepingu kohaldamise ja täitmise kohta. Aruanne sisaldab teavet erinevate organite tegevuse kohta, kes vastutavad lepingu täitmise kontrollimise ning lepingust tulenevate kohustuste, sealhulgas kaubandustõkkeid puudutavate kohustuste täitmise järelevalve eest.
2.  Aruande eraldi osades käsitletakse lepingu 13. peatükis sätestatud kohustuste täitmist ning riigisisese nõuanderühma ja kodanikuühiskonna foorumi tegevust.
3.  Aruandes esitatakse ka kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubanduse arengu kohta Koreaga. Konkreetselt tuleb ära märkida tollimaksude tagastamise järelevalve tulemused.
4.  Euroopa Parlament või nõukogu võivad kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul Euroopa Parlamendi või nõukogu pädeva komisjoni või komitee ad hoc kohtumisele, et komisjon esitaks kõik lepingu täitmisega seotud punktid ja selgitaks neid.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2
2.  Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.
välja jäetud
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3
3.  Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.
välja jäetud
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)
Artikkel 11 a
Aruandlus
1.  Komisjon avaldab kaitseklausli kohaldamise ja toimimise kohta iga-aastase aruande. Aruanne sisaldab kokkuvõtet menetluse algatamise taotluste, uurimiste ja nende tulemuste, uurimiste ja menetluste lõpetamise kohta ilma meetmeid võtmata, ajutiste kaitsemeetmete või lõplike meetmete kehtestamise kohta, ning selgitusi iga küsimusega seotud otsuste kohta koos asjakohast teavet ja fakte sisaldava kokkuvõttega.
2.  Aruandes esitatakse ka kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubanduse arengu kohta Koreaga. Eraldi mainitakse tollimaksude tagastamise järelevalve tulemusi.
3.  Euroopa Parlament või nõukogu võib kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul Euroopa Parlamendi või nõukogu pädeva komisjoni või komitee ad hoc koosolekule, et esitada ja selgitada kaitseklausli kohaldamise, tollimaksu tagastamise või lepinguga üldiselt seotud mis tahes küsimusi.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 b (uus)
Artikkel 11 b
Päritolureeglite protokolli artikli 14 kohaldamise kord
1.  Päritolureeglite protokolli artikli 14 (tollimaksude tagastamine või tollimaksudest vabastamine) kohaldamiseks jälgib komisjon põhjalikult asjaomase impordi ja ekspordi statistikaga seotud arenguid väärtuse ning vajaduse korral ka koguste osas ning jagab nimetatud andmeid regulaarselt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja liidu asjaomaste tootmisharudega ning annab neile tähelepanekute kohta aru. Järelevalve algab ajutise kohaldamise hetkest ja andmeid jagatakse iga kahe kuu järel.
Lisaks päritolureeglite protokolli artiklis 14.1 esitatud tariifiridadele koostab komisjon koostöös liidu tootmisharuga loetelu peamistest tariifiridadest, mis ei ole konkreetselt seotud mootorsõidukisektoriga, kuid mis on olulised autotööstuse ja muude sellega seotud valdkondade jaoks. Päritolureeglite protokolli artikli 14.1 kohaselt teostatakse spetsiaalset järelevalvet.
2.  Komisjon vaatab liikmesriigi taotlusel või omal algatusel koheselt läbi, kas tingimused päritolureeglite protokolli artiklile 14 kohaldamiseks on täidetud, ning teatab oma järeldustest 10 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest. Pärast Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 3 kolmandas lõigus osutatud erikomiteega konsulteerimist taotleb komisjon konsultatsioonide alustamist Koreaga alati, kui päritolureeglite protokolli artikli 14 kohaldamise tingimused on täidetud. Komisjon loeb asjaomased tingimused täidetuks muu hulgas juhul, kui lõikes 3 nimetatud künnised on saavutatud.
3.  Osade või komponentide Koreasse suunatud impordi kasvu 10 protsendipunkti suurust erinevust võrreldes Koreast pärit valmistoodete ELi suunduva ekspordi kasvuga peetakse päritolureeglite protokolli artikli 14 lõike 2.1 punkti a kohaldamiseks „oluliseks”. Koreast pärit valmistoodete ELi suunduva ekspordi kasvu 10%-list suurenemist absoluutarvudes või võrreldes kodumaise toodanguga peetakse päritolureeglite protokolli artikli 14 lõike 2.1 punkti b kohaldamiseks „oluliseks”. Üksikjuhtumite puhul võib ka nendest künnistest väiksemaks jäävat kasvu pidada „oluliseks”.

(1) Vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule saadeti küsimus tagasi vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks (A7-0210/2010).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika