Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0032(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0210/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0210/2010

Keskustelut :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Äänestykset :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 17/02/2011 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Hyväksytyt tekstit
PDF 303kWORD 196k
Tiistai 7. syyskuuta 2010 - Strasbourg
EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälinen suojalauseke ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen täytäntöönpanosta (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Ehdotusta tarkistettiin 7. syyskuuta 2010 seuraavasti(1):

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Kauppakumppanin kotimarkkinoilla olevilla kaupan esteillä pyritään tukemaan vientiä ulkomaille niiltä markkinoilta, ja jos vienti suuntautuu EU:hun, esteet voivat luoda edellytykset suojalausekkeen käytölle.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Suojatoimenpiteitä voidaan harkita ainoastaan, jos kyseistä tuotetta tuodaan unioniin sellaisina kasvaneina määrinä ja sellaisissa olosuhteissa, jotka aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajille unionissa vakavaa haittaa, kuten sopimuksen kolmannen luvun 3.1 artiklassa määrätään.
(5)  Suojatoimenpiteitä voidaan harkita ainoastaan, jos kyseistä tuotetta tuodaan unioniin sellaisina kasvaneina määrinä tai jos kyseinen taloudellinen toiminta on kasvanut siinä määrin ja sellaisissa olosuhteissa, jotka aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajille tai taloudelliselle toiminnalle unionissa vakavaa haittaa, kuten sopimuksen kolmannen luvun 3.1 artiklassa määrätään.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Vakava haitta tai vakavan haitan uhka unionin tuottajille voi aiheutua myös sitä kautta, että ei noudateta sopimuksen 13 luvusta johtuvia velvoitteita, erityisesti siinä vahvistettuja sosiaali- ja ympäristönormeja, minkä vuoksi on tarpeen määrätä suojatoimenpiteitä.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)  Vakava haitta tai vakavan haitan uhka unionin tuottajille tai yksittäisille tuotannonaloille määräytyy myös sen perusteella, noudatetaanko sopimuksessa sovittuja sääntöjä muista kuin tulleihin liittyvistä kaupan esteistä. Suojatoimenpiteiden määrääminen voi olla tarpeen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Sopimuksen seurannan ja tarkistamisen sekä mahdollisten suojatoimenpiteiden määräämisen olisi oltava mahdollisimman avointa ja tapahduttava kansalaisyhteiskunnan edustajien myötävaikutuksella. Siksi on tarpeen ottaa joka vaiheessa mukaan toimintaan EU:n alueen neuvoa-antava ryhmä (Domestic Advisory Group) ja kansalaisyhteiskuntafoorumi (Civil Society Forum).
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Komission olisi esitettävä vuosittain kertomus sopimuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta sekä suojatoimenpiteiden käytöstä. Mikäli suojatoimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi, komission olisi esitettävä välittömästi ehdotus laajemmista suojatoimenpiteistä, joita ovat esimerkiksi määrälliset rajoitukset, kiintiöt, tuontiluvat tai muut korjaavat toimenpiteet.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Unionin koko teollisuuden ja sen eri alojen kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki Koreasta Euroopan unioniin tapahtuva tuonti on tilastoitu luotettavasti niin, että mahdollinen vakavan haitan uhka voidaan määrittää sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Tiivis seuranta ja säännölliset arvioinnit helpottavat ja lyhentävät menettelyjen aloittamista ja tutkimusvaihetta. Komission olisi siksi seurattava säännöllisesti tuonti- ja vientitilastoja ja arvioitava vapaakauppasopimuksen vaikutusta eri aloihin sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Komission, jäsenvaltioiden sekä unionin tuottajien olisi sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen seurattava ja arvioitava jatkuvasti sopimuksen piiriin kuuluvien arkojen tuotteiden tuotantolinjojen tuonti- ja vientitilastoja, jotta voidaan ajoissa todeta vakava haitta tai vakavan haitan uhka unionin tuottajille.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)
(13 c)  On tarpeen säätää tietyistä menettelyistä, jotka liittyvät sopimukseen liitetyn käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ”alkuperäsääntöpöytäkirja”, 14 artiklan (Tullinpalautus tai tulleista vapauttaminen) soveltamiseen, jotta varmistetaan siinä määrättyjen mekanismien tehokas toiminta ja mahdollistetaan kattava tiedonvaihto sidosryhmien kanssa.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 d ja 13 e kappale (uusi)
(13 d)  Koska tullinpalautuksen rajoittaminen on mahdollista vasta viiden vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta, voi olla tarpeen turvautua tämän asetuksen perusteella suojatoimenpiteisiin, jos tullinpalautuksista tai tulleista vapauttamisesta aiheutuu vakava haitta tai vakavan haitan uhka unionin tuottajille. Sen vuoksi komission olisi sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen seurattava erityisen tarkasti etenkin herkillä aloilla, missä määrin Korean tasavallasta tuoduissa tuotteissa on kolmansista maista peräisin olevia osia ja materiaaleja, millaisia muutoksia tarvitaan ja miten asia vaikuttaa markkinatilanteeseen.
(13 e)  Komission olisi siksi seurattava sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen Korean ja kolmansien osapuolten tilastoja ja luetteloida tuoteryhmät, joihin tullinpalautus saattaa vaikuttaa.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 f kappale (uusi)
(13 f)  Jos komission tutkimuksessa todetaan, että unionin teollisuudelle on tapahtunut vahinkoa EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen seurauksena, silloin ainoastaan Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen No (EY) 1927/20061, jäljempänä ”EGR-asetus”, osalta tarkoitetaan, että
a)  EGR-asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin ”globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin” sisältyy tuonnin lisääntyminen Koreasta Eurooppaan tai viennin epäonnistuminen EU:sta Koreaan;
b) autoteollisuuden
– irtisanomisilla on EGR-asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ”huomattava haitallinen vaikutus alueelliseen tai paikalliseen talouteen” ja EGR-asetuksen 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettu ”vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen talouteen” sekä
– irtisanomiset ovat EGR-asetuksen 2 artiklan c kohdassa tarkoitettuja ”poikkeuksellisia olosuhteita”.
__________
¹ EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 g kappale (uusi)
(13 g)  Jotta voidaan välttää vakavan haitan tai vakavan haitan uhkan aiheutuminen unionin tuottajille tai tuotannonaloille, komission olisi tarkkailtava huolellisesti tuotantokapasiteetteja sekä ILO:n ja YK:n sosiaali- ja työnormien ja ympäristönormien noudattamista niissä kolmansissa maissa, joista peräisin olevia osia tai materiaaleja käytetään sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kaupassa.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 h–j kappale (uusi)
(13 h)  Sopimuksen yhdennentoista luvun 11.1 artiklan 2 kohdassa määrätään, että osapuolet pitävät alueillaan voimassa kattavan kilpailulainsäädännön, jonka avulla tehokkaasti torjutaan yhden tai useamman yrityksen rajoittavia sopimuksia, yhdenmukaistettuja menettelytapoja ja määräävän aseman väärinkäyttöä.
(13 i)  Yhdennentoista luvun 11.6 artiklan 2 kohdassa säädetään osapuolten velvollisuudesta tehdä yhteistyötä täytäntöönpanoa koskevien toimintalinjojen ja kilpailulainsäädännön täytäntöönpanon osalta myös kilpailunvastaista toimintaa koskevasta yhteistyöstä 23 päivänä toukokuuta 2009 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan hallituksen väliseen sopimukseen (”yhteistyösopimukseen”) perustuvien täytäntöönpanoyhteistyön, ilmoitusten, kuulemisen ja muiden kuin luottamuksellisten tietojen vaihdon kautta.
(13 j)  Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on auttaa panemaan tehokkaasti täytäntöön kunkin osapuolen kilpailulainsäädäntö edistämällä osapuolten kilpailuviranomaisten välistä yhteistyötä ja koordinaatiota.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.
(14)  Sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen soveltaminen edellyttää, että komissio päättää yhdenmukaisista edellytyksistä väliaikaisten suojatoimenpiteiden ja lopullisten suojatoimenpiteiden toteuttamiselle, valvontatoimenpiteiden toteuttamiselle ja tutkimusten ja menettelyjen päättämiselle ilman toimenpiteitä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaan ne yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, vahvistetaan etukäteen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetulla asetuksella. Ennen kyseisen uuden asetuksen antamista olisi edelleen sovellettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY, lukuun ottamatta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, jota ei sovelleta.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Tätä asetusta olisi sovellettava yksinomaan tavaroihin, jotka valmistetaan Euroopan unionissa ja Korean tasavallassa. Soveltamisalasta olisi suljettava pois tuotteet, osat ja komponentit, jotka valmistetaan erityistalousalueilla, kuten Kaesong. Ennen kuin soveltamisala voidaan ulottaa koskemaan myös erityistalousalueilla valmistettavia tavaroita, tätä asetusta olisi muutettava tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Soveltamisalan laajentamisen yhteydessä olisi varmistettava erityisesti sopimuksen 13 luvusta johtuvien velvoitteiden noudattaminen myös erityistalousalueilla.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – a alakohta
(a) ”unionin tuotannonalalla” unionin alueella toimivia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajia kokonaisuudessaan tai niitä unionin tuottajia, joiden yhteinen samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuotanto vastaa pääosaa kyseisten tuotteiden kokonaistuotannosta unionissa;
a) ”unionin tuotannonalalla” unionin alueella toimivia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajia kokonaisuudessaan tai niitä unionin tuottajia, joiden yhteinen samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuotanto vastaa pääosaa kyseisten tuotteiden kokonaistuotannosta unionissa. Jos samankaltainen tai suoraan kilpaileva tuote on vain yksi useasta tuotteesta, joita unionin tuotannonalan muodostavat tuottajat valmistavat, tuotannonala on määriteltävä samankaltaisen tai suoraan kilpailevan tuotteen valmistuksessa mukana olevaksi erityistoiminnaksi;
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – c alakohta
(c) ”vakavan haitan uhalla” selvästi toteutumassa olevaa vakavaa haittaa; vakavan haitan uhkan määrittämisen on perustuttava tosiseikkoihin eikä pelkästään väitteeseen, arveluun tai vähäiseen mahdollisuuteen;
c) ”vakavan haitan uhalla” selvästi toteutumassa olevaa vakavaa haittaa; vakavan haitan uhkan määrittämisen on perustuttava todennettaviin tosiseikkoihin eikä pelkästään väitteeseen, arveluun tai vähäiseen mahdollisuuteen; vakavan haitan uhkan määrittämisessä olisi otettava huomioon muun muassa 4 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tekijöiden perusteella tehdyt ennusteet, arviot ja analyysit;
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – e a alakohta (uusi)
e a) ”asianomaisilla osapuolilla” osapuolia, joihin kyseisen tuotteen tuonti vaikuttaa.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – e b alakohta (uusi)
e b) ”tuotteilla” tavaroita, jotka valmistetaan Euroopan unionissa ja Korean tasavallassa. Tähän eivät kuulu tavarat, osat ja komponentit, jotka valmistetaan erityistalousalueilla. Ennen kuin soveltamisala voidaan ulottaa koskemaan myös erityistalousalueilla valmistettavia tuotteita, tätä asetusta on muutettava tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – e c alakohta (uusi)
e c) ”olosuhteilla, jotka aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavaa haittaa” sellaisia tekijöitä kuin tuotantokapasiteetti, käyttöasteet, valuuttaa koskevat menettelytavat ja kolmannen maan työolot, jotka koskevat kyseiseen tuotteeseen sisällytettävien komponenttien valmistamista ja materiaaleja;
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – e d alakohta (uusi)
e d) ”alueella tai alueilla” yhtä tai useampaa unionin jäsenvaltiota.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
1.  Suojatoimenpide voidaan määrätä tässä asetuksessa annettujen säännösten mukaisesti, kun Koreasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan kyseistä tuotetta koskevien tullien alentamisen tai poistamisen seurauksena unioniin sellaisina lisääntyneinä määrinä joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa kotimaiseen tuotantoon ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa kyseisen tuotteen kanssa samankaltaisia tai sen kanssa suoraan kilpailevia tuotteita tuottavalle unionin tuotannonalalle.
1.  Suojatoimenpide voidaan määrätä tässä asetuksessa annettujen säännösten mukaisesti, kun Koreasta peräisin olevaa tuotetta tai taloudellista toimintaa tuodaan kyseistä tuotetta tai toimintaa koskevien tullien alentamisen tai poistamisen seurauksena unioniin sellaisina lisääntyneinä määrinä joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa kotimaiseen tuotantoon ja sellaisissa olosuhteissa, että tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa kyseisen tuotteen kanssa samankaltaisia tai sen kanssa suoraan kilpailevia tuotteita tai toimintaa tuottavalle unionin tuotannonalalle.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Kun erityisesti 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen arviointitekijöiden perusteella on ilmeistä, että 2 artiklan 1 kohdan nojalla säädetyt edellytykset toimenpiteiden toteuttamiseksi täyttyvät yhdellä tai useammalla unionin alueella, komissio voi vaihtoehtoisia ratkaisuja tarkasteltuaan sallia poikkeuksellisesti valvonta- tai suojatoimenpiteiden rajoitetun soveltamisen tällä alueella tai näillä alueilla, jos se katsoo, että nämä tällä tasolla sovellettavat toimenpiteet ovat aiheellisempia kuin koko unionin alueella sovellettavat toimenpiteet.
Näiden toimenpiteiden on oltava väliaikaisia ja niiden on häirittävä mahdollisimman vähän sisämarkkinoiden toimintaa. Ne toteutetaan 2 artiklan 2 kohdassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a ja 2 b kohta (uusi)
2 a.  Komissio (Eurostat) esittää vuosittain seurantakertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ajan tasalle saatetuista tilastoista, jotka koskevat EU:n herkkiin aloihin vaikuttavaa sopimukseen perustuvaa tuontia Koreasta.
2 b.  Jos unionin tuotannonala ilmoittaa komissiolle todistetusta haitan uhkasta, komissio voi harkita seurannan alan laajentamista muille aloille, joihin vaikutus kohdistuu (asianomaiset osapuolet).
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)
2 a artikla
Seuranta
Komissio seuraa korealaisten tuotteiden tuonti- ja vientitilastojen kehitystä sekä toimii yhteistyössä ja vaihtaa säännöllisesti tietoja jäsenvaltioiden ja unionin tuotannonalan kanssa. Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot toimittavat tunnollisesti asianmukaisia ja laadukkaita tilastotietoja.
Komissio seuraa sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen tiiviisti Korean ja kolmansien osapuolten tilastoja ja ennusteita tuoteryhmistä, joihin tullinpalautus saattaa vaikuttaa.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Tutkimus on aloitettava jäsenvaltion pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos komission mukaan on ilmeistä, että tutkimuksen aloittamista varten on riittävä näyttö.
1.  Tutkimus on aloitettava jäsenvaltion, Euroopan parlamentin, EU:n alueen neuvoa-antavan ryhmän taikka unionin tuotannonalan puolesta toimivan ja sitä vähintään 25 prosentin osuudella edustavan minkä tahansa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, jolla ei ole oikeushenkilön asemaa, pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos komission mukaan on ilmeistä, että tutkimuksen aloittamista varten on riittävä alustava näyttö, joka määritetään 4 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tekijöiden perusteella.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Tutkimusten aloittamista koskevaan pyyntöön on sisällyttävä todisteita suojatoimenpiteiden soveltamista koskevien 2 artiklan 1 kohdan mukaisten edellytysten täyttymisestä. Pyyntöön on yleisesti sisällyttävä seuraavat tiedot: kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, lisääntyneen tuonnin kattama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden ja työllisyyden tason muutokset.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa komissio tarkastelee viiden vuoden ajan sopimuksen voimaantulosta erityisesti niitä Korean tasavallasta tuotuja valmiita tuotteita, joiden lisääntynyt tuonti Euroopan unioniin perustuu siihen, että valmiissa tuotteissa käytetään paljon osia tai komponentteja, jotka tuodaan Korean tasavaltaan kolmansista maista, joiden kanssa unionilla ei ole vapaakauppasopimusta ja joihin sovelletaan tullinpalautusta tai tulleista vapauttamista.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos Korean tasavallasta tulevan tuonnin kehitys näyttää antavan aihetta suojatoimenpiteiden käyttöönottoon. Tämän ilmoituksen on sisällettävä 4 artiklassa säädettyjen tekijöiden perusteella määritettävä saatavilla oleva näyttö. Komissio toimittaa tiedot kaikille jäsenvaltioille kolmen työpäivän kuluessa.
2.  Jäsenvaltioiden tai unionin tuotannonalan on ilmoitettava komissiolle, jos Korean tasavallasta tulevan tuonnin kehitys näyttää antavan aihetta suojatoimenpiteiden käyttöönottoon. Tämän ilmoituksen on sisällettävä 4 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tekijöiden perusteella määritettävä saatavilla oleva näyttö. Komissio siirtää tiedot kolmen työpäivän kuluessa 9 artiklassa tarkoitettuun verkkofoorumiin ja lähettää kaikille jäsenvaltioille, unionin tuotannonalalle ja Euroopan parlamentille ilmoituksen tietojen siirtämisestä.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden kuuleminen järjestetään kahdeksan työpäivän kuluessa siitä, kun komissio on 2 kohdan mukaisesti toimittanut tiedot jäsenvaltioille 10 artiklassa tarkoitetussa komiteassa 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Jos kuulemisen jälkeen on ilmeistä, että menettelyn aloittamiseen on riittävä näyttö, komissio julkaisee ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Menettely aloitetaan kuukauden kuluessa jäsenvaltion antaman ilmoituksen vastaanottamisesta.
3.  Jäsenvaltioiden kuuleminen järjestetään kahdeksan työpäivän kuluessa siitä, kun komissio on 2 kohdan mukaisesti toimittanut tiedot 10 artiklassa tarkoitetussa komiteassa 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Jos kuulemisen jälkeen on ilmeistä, että menettelyn aloittamiseen on 4 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tekijöiden perusteella määritetty riittävä näyttö, komissio julkaisee ilmoituksen verkkofoorumissa ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Menettely aloitetaan kuukauden kuluessa jäsenvaltion, Euroopan parlamentin tai unionin tuotannonalan pyynnön esittämisestä.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Näyttöä, joka kootaan menettelyn aloittamisen yhteydessä sopimuksen liitteenä olevan alkuperäsääntöpöytäkirjan 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti (Tullinpalautus ja tulleista vapauttaminen), voidaan käyttää myös suojatoimenpiteitä koskevien tutkimusten aloittamiseksi, jos tämän artiklan edellytykset täyttyvät.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Kun menettely on aloitettu, komissio käynnistää tutkimuksen.
1.  Kun menettely on aloitettu, komissio käynnistää tutkimuksen. Jäljempänä 4 artiklan 3 kohdassa säädetty tutkimusajanjakso alkaa päivästä, jona päätös tutkimuksen aloittamisesta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Komissio voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan tietoja, jolloin jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet pyynnön noudattamiseksi. Jos tiedoilla on yleistä merkitystä tai jos jokin jäsenvaltio on pyytänyt ne toimittamaan, komissio toimittaa tiedot kaikille jäsenvaltioille sillä edellytyksellä, että ne eivät ole luottamuksellisia. Jos tiedot ovat luottamuksellisia, komissio toimittaa niistä tiivistelmän, joka ei ole luottamuksellinen.
2.  Komissio voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan tietoja, jolloin jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet pyynnön noudattamiseksi. Jos tiedoilla on yleistä merkitystä tai jos jokin jäsenvaltio, Euroopan parlamentti tai unionin tuotannonala on pyytänyt ne toimittamaan, komissio siirtää tiedot verkkofoorumiin sillä edellytyksellä, että ne eivät ole luottamuksellisia. Jos tiedot ovat luottamuksellisia, komissio siirtää niistä verkkofoorumiin tiivistelmän, joka ei ole luottamuksellinen.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Tutkimus päätetään mahdollisuuksien mukaan kuuden kuukauden kuluessa sen aloittamisesta. Poikkeusolosuhteissa, jotka komissio perustelee asianmukaisesti, määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella.
3.  Tutkimus päätetään 200 päivän kuluessa sen aloittamisesta.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
5.  Komissio arvioi tutkimuksessa kaikki asian kannalta merkitykselliset objektiiviset ja mitattavissa olevat tekijät, joilla on vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen, erityisesti kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, lisääntyneen tuonnin kattama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden ja työllisyyden tason muutokset.
5.  Komissio arvioi tutkimuksessa kaikki asian kannalta merkitykselliset objektiiviset ja mitattavissa olevat tekijät, joilla on vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen, erityisesti kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, lisääntyneen tuonnin kattama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden ja työllisyyden tason muutokset. Luettelo ei ole tyhjentävä, ja komissio voi ottaa haitan määrittelyssään huomioon myös muut olennaiset tekijät kuten varastot, hinnat, sijoitetun pääoman tuoton, kassavirran ja muut tekijät, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa vakavaa haittaa tai vakavan haitan uhkaa. Jos kolmannen maan osuus on yleisesti ottaen merkittävä kyseisen tuotteen valmistuskustannuksista, komission olisi arvioitava, samalla tavoin kuin unionin tuotannonalan osalta, myös tuotantokapasiteetin, käyttöasteen, valuuttaa koskevat menettelytavat ja kyseisten kolmansien maiden työolot.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Lisäksi komissio arvioi tutkimuksessa erityisesti, miten Korean tasavalta noudattaa sopimuksen 13 luvussa vahvistettuja sosiaali- ja ympäristönormeja, ja asian mahdollisia vaikutuksia hinnanmuodostukseen sekä kohtuuttomia kilpailuetuja ja näin ollen vakavan haitan tai vakavan haitan uhkan aiheutumista unionin tuottajille tai yksittäisille tuotannonaloille.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 b kohta (uusi)
5 b.  Komissio arvioi tutkimuksessa myös sopimuksessa muista kuin tulleihin liittyvistä kaupan esteistä sovittujen sääntöjen noudattamista ja tästä unionin tuottajille tai yksittäisille tuotannonaloille mahdollisesti aiheutuvaa vakavaa haittaa tai vakavan haitan uhkaa.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta
6.  Asianomaiset osapuolet, jotka ovat ilmoittautuneet kirjallisesti 3 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, ja Korean tasavallan edustajat voivat kirjallisesta pyynnöstä tutkia kaikki komissiolle tutkimuksen yhteydessä toimitetut tiedot, lukuun ottamatta unionin tai sen jäsenvaltioiden viranomaisten laatimia sisäisiä asiakirjoja, jos tiedot ovat merkityksellisiä heidän etujensa puolustamiseksi eivätkä ne ole 9 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja ja jos komissio käyttää niitä tutkimuksessa. Asianomaiset osapuolet, jotka ovat ilmoittautuneet, voivat esittää komissiolle näitä tietoja koskevat huomautuksensa. Huomautukset voidaan ottaa huomioon, jos niiden tueksi on esitetty riittävästi todisteita.
6.  Asianomaiset osapuolet, jotka ovat ilmoittautuneet kirjallisesti 3 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, ja Korean tasavallan edustajat voivat kirjallisesta pyynnöstä tutkia kaikki komissiolle tutkimuksen yhteydessä toimitetut tiedot, lukuun ottamatta unionin tai sen jäsenvaltioiden viranomaisten laatimia sisäisiä asiakirjoja, jos tiedot ovat merkityksellisiä heidän etujensa puolustamiseksi eivätkä ne ole 9 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja ja jos komissio käyttää niitä tutkimuksessa. Asianomaiset osapuolet, jotka ovat ilmoittautuneet, voivat esittää komissiolle näitä tietoja koskevat huomautuksensa. Huomautukset on otettava huomioon, jos niiden tueksi on esitetty riittävästi todisteita.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta
7.  Komissio voi kuulla asianomaisia osapuolia. Niitä on kuultava, jos ne ovat tehneet kuulemista koskevan kirjallisen pyynnön Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistussa ilmoituksessa vahvistetussa määräajassa ja jos pyynnössä osoitetaan, että tutkimuksen lopputulos saattaa vaikuttaa niihin ja että on erityisiä syitä, joiden vuoksi niitä pitäisi kuulla suullisesti.
7.  Komissio kuulee asianomaisia osapuolia. Niitä on kuultava, jos ne ovat tehneet kuulemista koskevan kirjallisen pyynnön Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistussa ilmoituksessa vahvistetussa määräajassa ja jos pyynnössä osoitetaan, että tutkimuksen lopputulos saattaa vaikuttaa niihin ja että on syitä, joiden vuoksi niitä pitäisi kuulla suullisesti.
Komissio kuulee osapuolia uudelleen, jos tähän on erityisiä syitä.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)
4 a artikla
Valvontatoimenpiteet
1.  Jos Korean tasavallasta peräisin olevan tuotteen tuonnin kehitys on sensuuntaista, että tuonti voi aiheuttaa jonkin 2 artiklassa tarkoitetuista tilanteista, kyseisen tuotteen tuonti voidaan asettaa Euroopan unionin ennakkovalvontaan.
2.  Komissio tekee päätöksen valvontaan asettamisesta 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
3.  Valvontatoimenpiteet ovat voimassa rajoitetun ajan. Jos ei toisin säädetä, niiden voimassaoloaika päättyy sitä puolivuotiskautta, jona toimenpiteet on otettu käyttöön, seuraavan puolivuotiskauden lopussa.
4.  Valvontatoimenpiteet voidaan rajata koskemaan yhtä tai useampaa unionin aluetta.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Väliaikaisia suojatoimenpiteitä on sovellettava kriittisissä olosuhteissa, joissa viivytykset aiheuttaisivat vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, kun alustavan määrityksen perusteella on ensin saatu selkeää näyttöä siitä, että Korean tasavallasta peräisin olevien tavaroiden tuonti on lisääntynyt sopimuksen mukaisen tullien alentamisen tai poistamisen seurauksena ja että tällainen tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa kotimaiselle tuotannonalalle. Väliaikaiset toimenpiteet toteutetaan 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn pohjalta.
1.  Väliaikaisia suojatoimenpiteitä on sovellettava kriittisissä olosuhteissa, joissa viivytykset aiheuttaisivat vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, kun 4 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tekijöiden perusteella tehtävän alustavan määrityksen perusteella on ensin saatu riittävää näyttöä siitä, että Korean tasavallasta peräisin olevien tavaroiden tuonti on lisääntynyt sopimuksen mukaisen tullien alentamisen tai poistamisen seurauksena ja että tällainen tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa kotimaiselle tuotannonalalle. Väliaikaiset toimenpiteet toteutetaan 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn pohjalta.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Jos jäsenvaltio pyytää komissiota toimimaan välittömästi ja jos 1 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät, komissio tekee päätöksen viiden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
2.  Jos jäsenvaltio, Euroopan parlamentti tai unionin tuotannonala pyytää komissiota toimimaan välittömästi ja jos 1 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät, komissio tekee päätöksen viiden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jäljempänä 4 artiklan 3 kohdassa säädetty tutkimusajanjakso alkaa päivästä, jona päätös väliaikaisten suojatoimenpiteiden soveltamisesta tehdään.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Tässä artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan kaikkiin niiden voimaantulon jälkeen vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin tuotteisiin. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan estä unioniin matkalla olevien tuotteiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, jos näiden tuotteiden määräpaikkaa ei voida muuttaa.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
6 artikla
Jos kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä ei pidetä tarpeellisina, tutkimus ja menettely päätetään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn pohjalta.
1.  Jos kahdenväliset suojatoimenpiteet eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, tutkimus ja menettely päätetään 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn pohjalta.
2.  Jos Euroopan parlamentti vastustaa päätösehdotusta kahdenvälisten suojatoimenpiteiden soveltamatta jättämisestä sillä perusteella, että kyseinen päätös olisi vastoin lainsäätäjän tarkoitusta, komissio käsittelee päätösesityksen uudelleen, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 1 kohdan soveltamiseen. Vastalauseen perusteet huomioon ottaen ja käynnissä olevan menettelyn määräaikoja noudattaen komissio voi tehdä komitealle uuden päätösehdotuksen tai antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle perussopimuksen mukaisen ehdotuksen. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komitealle toimet, joita se aikoo toteuttaa, sekä menettelynsä perustelut.
3.  Komissio julkaisee kertomuksen, jossa se esittää havaintonsa ja perustellut päätelmänsä, jotka se on tehnyt kaikista asiaankuuluvista tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista ottaen asianmukaisesti huomioon luottamuksellisten tietojen suojan 9 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
7 artikla
Jos lopullisesti vahvistetut tosiseikat osoittavat, että 2 artiklan 1 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät, päätös lopullisten kahdenvälisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta tehdään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
Jos lopullisesti vahvistetut tosiseikat osoittavat, että 2 artiklan 1 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät, päätös lopullisten kahdenvälisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta tehdään 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
Komissio julkaisee 9 artiklan mukaisen luottamuksellisten tietojen suojaamisen tarpeen huomioon ottaen kertomuksen, joka sisältää yhteenvedon määritystä koskevista olennaisista tosiasioista ja huomioista.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Suojatoimenpiteet ovat voimassaolon pidentämistä koskevan vaiheen aikana voimassa tarkastelun tuloksia odotettaessa.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Komissio varmistaa, että kaikki tutkimusta varten tarvittavat tiedot ja tilastot ovat käytettävissä ja että ne ovat ymmärrettäviä, avoimia ja todennettavia. Heti kun tekniset edellytykset sen mahdollistavat, komissio sitoutuu perustamaan oman hallintonsa alaisuuteen salasanasuojatun verkkofoorumin, jonka kautta välitetään kaikki olennaiset tiedot, jotka eivät ole tässä artiklassa tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja. Jäsenvaltioille, rekisteröityneelle unionin tuotannonalalle, EU:n alueen neuvoa-antavalle ryhmälle ja Euroopan parlamentille on myönnettävä pyynnöstä pääsy tähän verkkofoorumiin. Näitä tietoja ovat muun muassa tilastotiedot, jotka ovat merkityksellisiä määritettäessä, täyttääkö näyttö 2 artiklan 1 kohdan mukaiset edellytykset, sekä kaikki muut tutkimuksen kannalta merkitykselliset tiedot.
Tämän verkkofoorumin kautta saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty. Mitään tämän asetuksen nojalla saatuja luottamuksellisia tietoja tai luottamuksellisesti toimitettuja tietoja ei ilmoiteta muutoin kuin tiedot toimittaneen nimenomaisella luvalla.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
10 artikla
Komissiota avustaa tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 260/2009 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea. Asetuksen (EY) N:o 260/2009 4 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.
Komissiota avustaa tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 260/2009 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)
10 a artikla
Kertomus
1.  Komissio julkaisee vuosittain kertomuksen sopimuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta. Kertomuksessa annetaan tietoa sopimuksen soveltamisen ja täytäntöönpanon valvonnasta sekä sopimusvelvoitteiden, myös kaupan esteitä koskevien velvoitteiden, täyttämisestä vastuussa olevien eri elinten toiminnasta.
2.  Kertomukseen sisältyy erityinen osa, jossa käsitellään sopimuksen 13 luvusta johtuvien velvoitteiden noudattamista sekä EU:n alueen neuvoa-antavan ryhmän ja kansalaisyhteiskuntafoorumin toimintaa.
3.  Kertomuksessa esitetään myös yhteenveto Korean kanssa käytävää kauppaa koskevista tilastoista ja kaupan kehittymisestä. Kertomuksessa mainitaan erityisesti tullinpalautuksen seurannan tulokset.
4.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi kutsua komission kuukauden kuluessa Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan tai neuvoston asiaa käsittelevään erilliseen kokoukseen esittämään ja selittämään kaikki seikat, jotka liittyvät vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanoon.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.
Poistetaan.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
3.  Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
Poistetaan.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)
11 a artikla
Raportointi
1.  Komissio julkaisee vuosittain kertomuksen suojalausekkeen soveltamisesta ja toimivuudesta. Kertomukseen sisältyy yhteenveto menettelyjen aloittamista koskevista pyynnöistä, tutkimuksista ja niiden tuloksista, tutkimusten ja menettelyjen päättämisestä ilman toimenpiteitä sekä väliaikaisten suojatoimenpiteiden tai lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta samoin kuin perustelut kullekin näitä seikkoja koskevalle päätökselle ja päätöksen kannalta merkityksellisiä tietoja ja tosiseikkoja koskeva yhteenveto.
2.  Kertomuksessa esitetään myös yhteenveto Korean kanssa käytävää kauppaa koskevista tilastoista ja kaupan kehittymisestä. Kertomuksessa mainitaan erityisesti tullinpalautuksen seurannan tulokset.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi kutsua komission kuukauden kuluessa Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan tai neuvoston asiaa käsittelevään erilliseen kokoukseen esittämään ja selittämään seikkoja, jotka liittyvät suojalausekkeen soveltamiseen, tullinpalautukseen tai yleensä vapaakauppasopimukseen.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
11 b artikla (uusi)
11 b artikla
Alkuperäsääntöpöytäkirjan 14 artiklan soveltamista koskeva menettely
1.  Alkuperäsääntöpöytäkirjan 14 artiklan (Tullinpalautus tai tulleista vapauttaminen) soveltamiseksi komissio seuraa tiiviisti tuonnin ja viennin arvoa ja tarvittaessa niiden määrää kuvaavia tilastoja ja toimittaa nämä tiedot säännöllisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja unionin asianomaisille tuotannonaloille sekä ilmoittaa niille päätelmistään. Seuranta alkaa väliaikaisen soveltamisen alkamisajankohdasta, ja tiedot toimitetaan kahden kuukauden välein.
Alkuperäsääntöpöytäkirjan 14 artiklan 1 kohtaan sisältyvien tullinimikkeiden lisäksi komissio laatii yhteistyössä unionin tuotannonalan kanssa luettelon sellaisista tärkeimmistä tullinimikkeistä, jotka eivät nimenomaisesti liity ajoneuvoalaan mutta jotka ovat tärkeitä autoteollisuuden ja muiden siihen liittyvien alojen kannalta. Erityisvalvontaa on suoritettava alkuperäsääntöpöytäkirjan 14 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti.
2.  Komissio tutkii välittömästi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, täyttyvätkö alkuperäsääntöpöytäkirjan 14 artiklan soveltamisen edellytykset, ja ilmoittaa päätelmistään kymmenen työpäivän kuluessa pyynnön tekemisestä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa erityiskomiteassa suoritettujen kuulemisten jälkeen komissio pyytää kuulemisten aloittamista Korean kanssa aina, kun alkuperäsääntöpöytäkirjan 14 artiklan soveltamisen edellytykset täyttyvät. Komissio katsoo ehtojen täyttyvän muun muassa silloin, kun 3 kohdassa tarkoitetut kynnysarvot saavutetaan.
3.  Arvioitaessa osien tai komponenttien Koreaan suuntautuvan tuonnin kasvua suhteessa Koreasta peräisin olevien lopputuotteiden unioniin suuntautuvan viennin kasvuun 10 prosenttiyksikön eroa pidetään alkuperäsääntöpöytäkirjan 14 artiklan 2.1 kohdan a alakohdan soveltamisen kannalta ”merkittävänä”. Arvioitaessa Koreasta peräisin olevien lopputuotteiden unioniin suuntautuvan viennin lisääntymistä absoluuttisina lukuina tai suhteessa kotimarkkinatuotantoon 10 prosenttiyksikön lisäystä pidetään alkuperäsääntöpöytäkirjan 14 artiklan 2.1 kohdan b alakohdan soveltamisen kannalta ”merkittävänä”. Myös nämä kynnysarvot alittavaa kasvua voidaan tapauskohtaisesti pitää ”merkittävänä”.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0210/2010).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö