Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0032(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0210/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0210/2010

Viták :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 17/02/2011 - 6.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Elfogadott szövegek
PDF 420kWORD 236k
2010. szeptember 7., Kedd - Strasbourg
Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradéka ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A javaslatot 2010. szeptember 7-én a következőképpen módosították(1):

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  A valamely kereskedelmi partner hazai piacán fennálló kereskedelmi akadályok rendszerint az e piacról külföldre, adott esetben az Európai Unióba irányuló kivitelt támogatják, ezáltal esetlegesen megteremtve a védzáradék alkalmazásának feltételeit.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A megállapodás 3. fejezetének 3.1. cikke szerint védintézkedés csupán akkor vehető fontolóra, ha a kérdéses termék Unióba történő importja annyira megnövekedett mennyiségben és olyan körülmények között történik, ami a hasonló vagy közvetlenül versenyző termék uniós termelőjének súlyos kárt okoz, vagy azt ilyennel fenyegeti.
(5)  A megállapodás 3. fejezetének 3.1. cikke szerint védintézkedés csupán akkor vehető fontolóra, ha a kérdéses termék Unióba történő importja annyira megnövekedett mennyiségben és olyan körülmények között történik, illetve a szóban forgó gazdasági tevékenység olyan mértékben fokozódik, ami a hasonló vagy közvetlenül versenyző termék vagy gazdasági tevékenység uniós termelőjének súlyos kárt okoz, vagy azt ilyennel fenyegeti.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)  Az uniós termelőknek súlyos kárt okozhat, illetve ezzel fenyegethet az is, ha a megállapodás 13. fejezetében foglalt egyes kötelezettségeket – különösen az abban rögzített szociális és környezetvédelmi előírásokat – nem tartják be, ezért szükségessé válik a védintézkedések bevezetése.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
(5b)  Az, hogy az uniós termelőket vagy egyes uniós gazdasági ágazatokat súlyos kár éri-e, illetve ennek bekövetkezése fenyeget-e, függ attól is, hogy a megállapodásban foglalt, nem vámjellegű kereskedelmi akadályokra vonatkozó szabályokat betartják-e. Ez a megfontolás is szükségessé teheti védintézkedések bevezetését.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  A megállapodás nyomon követésének és felülvizsgálatának, valamint a védintézkedések szükség szerinti bevezetésének a lehető legmagasabb szintű átláthatóság és a civil társadalom bevonása mellett kell zajlania. Ezért a Belföldi Tanácsadó Csoportot és a Civil Társadalmi Fórumot a folyamat minden szakaszába be kell vonni.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)  A Bizottságnak évente egyszer jelentést kell benyújtania a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásáról, valamint a védintézkedések alkalmazásáról. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a védintézkedések nem elegendőek, a Bizottságnak haladéktalanul javaslatot kell benyújtania további védintézkedésekre, úgymint mennyiségi korlátozásokra, kvóták bevezetésére, importengedélyekre vagy más korrekciós intézkedésekre.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  A Koreai Köztársaságból az EU-ba irányuló összes behozatalra vonatkozó statisztikák megbízhatósága ezért kritikus jelentőségű annak a megállapodás hatálybalépésének napjától történő megállapításához, hogy fennáll-e az uniós ipar egésze vagy annak különböző ágazatai tekintetében a súlyos kár fenyegetése.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A szoros nyomon követés és a rendszeres értékelések megkönnyítik és lerövidítik majd az eljárások megindítását és a vizsgálati szakaszt. Ezért a Bizottságnak a megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve rendszeresen nyomon kell követnie az importra és exportra vonatkozó statisztikákat, és fel kell mérnie a megállapodás különböző ágazatokra gyakorolt hatását.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)
(13b)  Az Európai Bizottságnak, a tagállamoknak, valamint az uniós termelőknek a megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve folyamatosan figyelemmel kell kísérniük és értékelniük kell a megállapodás hatálya alá tartozó érzékeny termékcsaládok behozatali és kiviteli statisztikáit annak érdekében, hogy időben meg lehessen állapítani az európai uniós termelőket érintő súlyos kárt vagy az ezzel való fenyegetettséget.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)
(13c)  A jegyzőkönyv 14. cikkének (Vámvisszatérítés vagy vámmentesség) alkalmazását illetően szükség van bizonyos eljárások megállapítására a „származó termékek” meghatározására és a megállapodás adminisztratív együttműködéssel kapcsolatos módszereire vonatkozóan (a továbbiakban: „származási szabályokról szóló jegyzőkönyv”) annak érdekében, hogy biztosított legyen a jegyzőkönyvben foglalt mechanizmusok hatékony működése, valamint az átfogó információcsere az érintett érdekelt felekkel.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
13 d és e preambulumbekezdés (új)
(13d)  Mivel a vámvisszatérítést csupán a megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével lehet korlátozni, e rendelet alapján a vámvisszatérítések és a vámmentesség miatt az uniós termelőket érő súlyos kárra vagy az ezzel való fenyegetettségre válaszlépésként szükség lehet védintézkedések bevezetésére. Ezért a Bizottságnak a megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve különösen szoros figyelemmel kell kísérnie, hogy a Koreai Köztársaságból behozott termékek milyen mértékben tartalmaznak harmadik országokból származó alkatrészeket és anyagokat, ennek változásait, és azt, hogy különösen az érzékeny ágazatokban a változások hogyan befolyásolják a piaci helyzetet.
(13e)  Ezért a Bizottságnak a megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve nyomon kell követnie a vámvisszatérítés által valószínűleg érintett termékek körére vonatkozó koreai és harmadik országbeli statisztikákat és listákat.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
13 f preambulumbekezdés (új)
(13f)  Amennyiben a Bizottság vizsgálata megállapítja, hogy a megállapodás eredményeképpen kár érte az uniós ipart, akkor kizárólag az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet („EGAF-rendelet”)1 alkalmazásában magától értetődőnek kell lenniük a következőknek:
a) az EGAF-rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében használt „a globalizáció miatt a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások” magukban foglalják az Európába irányuló koreai behozatal növekedését vagy a Koreába irányuló uniós kivitel növelésének sikertelenségét;
b) a gépjárműiparban bekövetkező elbocsátások:
– az EGAF-rendelet 1. cikkének (1) bekezdése és 2. cikkének c) pontja értelmében „erősen negatív hatással” vannak „a regionális vagy helyi gazdaságra” és „súlyos következménnyel járnak a foglalkoztatottságra és a helyi gazdaságra nézve”; és
– az EGAF-rendelet 2. cikkének c) pontja értelmében vett „kivételes helyzetek”.
______
1 HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
13 g preambulumbekezdés (új)
(13g)  Az európai uniós termelők vagy iparágak számára történő súlyos károkozás vagy az ezzel való fenyegetettség megelőzése érdekében az Európai Bizottságnak szorosan nyomon kell követnie a termelési kapacitások alakulását azokban a harmadik országokban, amelyekben a megállapodás hatálya alá tartozó termékekbe beépített alkatrészeket vagy anyagokat gyártanak, valamint ezen országokban a szociális és munkakörülményekkel kapcsolatos ILO- és ENSZ-előírások és környezetvédelmi normák betartását.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
13 h-j preambulumbekezdés (új)
(13h)  A megállapodás 11. fejezete 11.1.2. cikke megállapítja azt a követelményt, hogy a feleknek saját területükön olyan átfogó versenyjogi jogszabályokat kell fenntartaniuk, amelyek hatékonyan kezelik a korlátozó megállapodásokat, az összehangolt magatartást és egy vagy több vállalkozás erőfölénnyel való visszaélését.
(13i)  A 11. fejezet 11.6.2. cikke arra kötelezi a feleket, hogy az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság kormánya között a versenyellenes tevékenységek elleni együttműködésről szóló, 2009. május 23-án aláírt megállapodás (az „együttműködési megállapodás”) alapján működjenek együtt saját végrehajtási politikáikkal kapcsolatban és saját versenyjogi jogszabályaik alkalmazása során, többek között jogalkalmazói együttműködés, értesítés, konzultáció és a nem bizalmas információk kicserélése útján.
(13j)  Az együttműködési megállapodás célja a két fél versenyjogi jogszabályainak hatékony alkalmazásához való hozzájárulás, a felek versenyhatóságai közötti együttműködés és koordináció előmozdítása révén.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)   Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni,
(14)   A megállapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásához a Bizottságnak egységes feltételeket kell elfogadnia az átmeneti és végleges védintézkedések elfogadása, felügyeleti intézkedések bevezetése, valamint a vizsgálatok lezárása és az intézkedés nélküli eljárások tekintetében. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke értelmében a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és általános elveit rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletben előre meg kell határozni. Az új rendelet elfogadásáig továbbra is a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozatot kell alkalmazni, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével, amely nem alkalmazandó.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  E rendelet hatályának kizárólag azokra a termékekre kell kiterjednie, amelyeket az Európai Unióban vagy a Koreai Köztársaságban állítanak elő. A rendelet hatályának nem szabad kiterjednie olyan termékekre, részegységekre vagy alkatrészekre, amelyeket külső gyártóövezetekben, például Kaesongban állítanak elő. A rendelet hatálya a rendes jogalkotási eljárással történő módosítást követően terjeszthető ki a külső gyártóövezetekből származó termékekre. A hatály kiterjesztése esetében a külső gyártóövezetekben is biztosítani kell különösen a megállapodás 13. fejezetében foglalt kötelezettségek teljesítését.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – a pont
a) „uniós gazdasági ágazat”: a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek Unió területén működő uniós termelőinek összessége, vagy azok az uniós gyártók, amelyeknek hasonló vagy közvetlenül versenyző termékekből álló össztermelése jelentős részét képezi e termékek uniós össztermelésének;
a) „uniós gazdasági ágazat”: a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek Unió területén működő uniós termelőinek összessége, vagy azok az uniós gyártók, amelyeknek hasonló vagy közvetlenül versenyző termékekből álló össztermelése jelentős részét képezi e termékek uniós össztermelésének. Amennyiben a hasonló vagy közvetlenül versenyző termék csak egy az uniós gazdasági ágazatot alkotó gyártók által előállított több termék közül, a gazdasági ágazat fogalma azokat a meghatározott tevékenységeket foglalja magában, amelyek részt vesznek a hasonló vagy közvetlenül versenyző termék előállításában;
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – c pont
c) „fenyegető súlyos kár”: egyértelműen fenyegető súlyos kár; A fenyegető súlyos kár létezésének megállapítását tényekre kell alapozni, nem csupán állításokra, feltételezésekre vagy távoli lehetőségre;
c) „fenyegető súlyos kár”: egyértelműen fenyegető súlyos kár; a fenyegető súlyos kár létezésének megállapítását ellenőrizhető tényekre kell alapozni, nem csupán állításokra, feltételezésekre vagy távoli lehetőségre; a fenyegető súlyos kár fennállásának megállapításához többek között a 4. cikk (5) bekezdésében megállapított tényezők alapján készített előrejelzéseket, becsléseket és elemzéseket kell figyelembe venni;
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – e a pont (új)
ea) „érdekelt felek”: a szóban forgó termék importja által érintett felek.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – e b pont (új)
eb) „termékek”: az Európai Unióban és a Koreai Köztársaságban előállított javak. Nem tartoznak ide azok a termékek vagy alkatrészek, amelyeket külső gyártóövezetekben állítanak elő. A rendelet hatályának a külső gyártóövezetekből származó termékekre történő kiterjesztése a rendes jogalkotási eljárással történő módosítást követően lehetséges.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – e c pont (új)
ec) „súlyos kárt vagy súlyos kárral való fenyegetést okozó körülmények”: olyan tényezők, mint például a harmadik ország gyártókapacitása, kihasználtsági arányai, devizagyakorlatai és munkakörülményei az érintett termékbe beépített alkatrészek és anyagok gyártása tekintetében.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – e d pont (új)
ed) „régió(k)”: egy vagy több uniós tagállam.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
(1)  Védintézkedés az ebben a rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban szabható ki, amennyiben egy Koreából származó terméket az adott termékre vonatkozó vámok csökkenése vagy eltörlése miatt – abszolút mértékben vagy a hazai termeléshez viszonyítva – annyira megnövekedett mennyiségben és olyan körülmények között importálnak, hogy az súlyos kárt vagy fenyegető súlyos kárt jelent a hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó uniós ágazatnak.
(1)  Védintézkedés az ebben a rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban szabható ki, amennyiben egy Koreából származó terméket vagy gazdasági tevékenységet az adott termékre vagy tevékenységre vonatkozó vámok csökkenése vagy eltörlése miatt – abszolút mértékben vagy a hazai termeléshez viszonyítva – annyira megnövekedett mennyiségben és olyan körülmények között importálnak, hogy az súlyos kárt vagy fenyegető súlyos kárt jelent a hasonló vagy közvetlenül versenyző terméket gyártó vagy tevékenységet végző uniós ágazatnak.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Amennyiben különösen a 4. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján kiderül, hogy az intézkedések elfogadására vonatkozó, a 2. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott feltételek az Unió egy vagy több régiójában teljesülnek, a Bizottság a megoldási alternatívák vizsgálatát követően az érintett régió(k)ra vonatkozóan kivételesen korlátozott felügyeleti vagy védintézkedések alkalmazását engedélyezheti, feltéve, hogy úgy ítéli meg, hogy az e szinten alkalmazott intézkedések megfelelőbbek, mint az uniós szinten alkalmazottak.
Ezeknek az intézkedéseknek átmenetinek kell lenniük, és csak a lehető legkisebb mértékben zavarhatják a belső piac működését. Az intézkedéseket a 2. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a és b bekezdés (új)
(2a)  A védintézkedések hatékony alkalmazása érdekében a Bizottság (Eurostat) éves ellenőrzési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a megállapodás következtében az EU érzékeny ágazatait érintő, Koreából származó behozatalra vonatkozó, naprakész statisztikákról.
(2b)  Amennyiben az uniós gazdasági ágazat bizonyított fenyegető kárról számol be a Bizottságnak, a Bizottság mérlegelheti az ellenőrzés hatókörének más érintett ágazatokra (érdekelt felekre) való kiterjesztését.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)
2a. cikk
Ellenőrzés
A Bizottság ellenőrzi a koreai termékek import- és exportstatisztikáit, illetve együttműködik és rendszeresen adatokat cserél a tagállamokkal és az uniós gazdasági ágazattal. A Bizottság gondoskodik arról, hogy a tagállamok gondosan eljárva megfelelő és jó minőségű statisztikai adatokat biztosítsanak.
A Bizottság a megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve szorosan nyomon követi a vámvisszatérítés által valószínűleg érintett termékek körére vonatkozó koreai és harmadik országbeli statisztikákat és előrejelzéseket.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  Vizsgálatot valamely tagállam kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére lehet indítani, amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő olyan bizonyíték áll rendelkezésre, amely vizsgálat indítását indokolja.
(1)  Vizsgálatot valamely tagállam, az Európai Parlament, a Belföldi Tanácsadó Csoport, bármely jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező bármely az uniós gazdasági ágazat nevében eljáró, és az uniós gazdasági ágazat legalább 25%-át képviselő szövetség kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére lehet indítani, amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy a 4. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján meghatározottak szerint elegendő olyan prima facie bizonyíték áll rendelkezésre, amely vizsgálat indítását indokolja.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A vizsgálat indítására irányuló kérelemnek bizonyítékot kell tartalmaznia arra nézve, hogy teljesülnek a 2. cikk (1) bekezdésének értelmében vett védintézkedés bevezetésének feltételei. A kérelem általánosságban a következő információkat tartalmazza: az érintett termék importja növekedésének abszolút és viszonylagos értelemben vett mértéke és mennyisége, a megnövekedett importtal elért hazai piaci részesedés, valamint az értékesítés, a termelés, a termelékenység, a kapacitáskihasználás, a nyereség és veszteség, illetve a foglalkoztatás szintjének változásai.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  E cikk (1) bekezdésének alkalmazásakor és a megállapodás hatálybalépését követő öt éven át a Bizottság különösen azokat a Koreai Köztársaságból behozott késztermékeket kíséri figyelemmel, melyek Európai Unióba történő megnövekedett behozatala arra vezethető vissza, hogy a késztermékekbe nagyobb arányban szerelnek be olyan részegységeket vagy alkatrészeket, amelyeket a Koreai Köztársaságba olyan harmadik országokból hoztak be, melyekkel az Európai Unió nem kötött szabadkereskedelmi megállapodást, és amelyek a vám-visszatérítési és vámmentességi rendszerbe tartoznak.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, ha úgy tűnik, hogy a Koreai Köztársaságból érkező import tendenciái védintézkedéseket kívánnának. Ennek a tájékoztatásnak a 4. cikkben megállapított tényezők alapján tartalmaznia kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat. A Bizottság három munkanapon belül továbbítja ezt a tájékoztatást az összes tagállamnak.
(2)  A tagállamok vagy az uniós gazdasági ágazat tájékoztatja a Bizottságot, ha úgy tűnik, hogy a Koreai Köztársaságból érkező import tendenciái védintézkedéseket kívánnának. Ennek a tájékoztatásnak a 4. cikk (5) bekezdésében megállapított tényezők alapján tartalmaznia kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat. A Bizottság három munkanapon belül feltölti ezt a tájékoztatást a 9. cikkben említett online platformra (az „online platform”), és erről értesítést küld az összes tagállamnak, az uniós gazdasági ágazatnak és az Európai Parlamentnek.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az után, hogy a Bizottság a (2) bekezdésben meghatározottak szerint elküldte a tájékoztatást a tagállamoknak, nyolc munkanapon belül konzultációra kerül sor a tagállamokkal a 10. cikkben említett bizottság keretében, a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárás szerint. Amennyiben a konzultációt követően nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az eljárás megindításához, a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az eljárás megindítására a tagállamtól kapott tájékoztatás után egy hónapon belül kerül sor.
(3)  Az után, hogy a Bizottság a (2) bekezdésben meghatározottak szerint elküldte a tájékoztatást, nyolc munkanapon belül konzultációra kerül sor a tagállamokkal a 10. cikkben említett bizottság keretében, a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárás szerint. Amennyiben a konzultációt követően nyilvánvaló, hogy a 4. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján meghatározottak szerint elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az eljárás megindításához, a Bizottság értesítést tesz közzé az online platformon és az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az eljárás megindítására a tagállam, az Európai Parlament vagy az uniós gazdasági ágazat kérése után egy hónapon belül kerül sor.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A megállapodás mellékletében foglalt, származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikkének (2) bekezdése (Vámok visszatérítése vagy vámmentesség) szerinti eljárás megindítása érdekében gyűjtött bizonyítékokat fel lehet használni a védintézkedések bevezetéséhez kapcsolódó vizsgálatok esetében is, amennyiben az e cikkben foglalt feltételek teljesülnek.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság az eljárás kezdeményezését követően vizsgálatot indít.
(1)  A Bizottság az eljárás kezdeményezését követően vizsgálatot indít. A 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálati időtartam azon a napon kezdődik, amelyen a vizsgálat megindítására vonatkozó határozatot a Hivatalos Lapban közzéteszik.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, a tagállamok pedig minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy ezt a kérést teljesítsék. Ha a tagállamok által szolgáltatott információ közérdekű, vagy ha annak közlését egy tagállam igényli, a Bizottság továbbítja azt az összes tagállam részére, feltéve hogy az nem bizalmas jellegű. Amennyiben az információ bizalmas, a Bizottság egy nem bizalmas jellegű összefoglalást továbbít.
(2)  A Bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, a tagállamok pedig minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy ezt a kérést teljesítsék. Ha a tagállamok által szolgáltatott információ közérdekű, vagy ha annak közlését egy tagállam, az Európai Parlament vagy az uniós gazdasági ágazat igényli, a Bizottság az információt feltölti az online platformra, feltéve hogy az nem bizalmas jellegű. Amennyiben az információ bizalmas, a Bizottság egy nem bizalmas jellegű összefoglalást tölt fel.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés
(3)   Amennyiben lehetséges, a vizsgálatot megindítása után hat hónapon belül le kell zárni. A Bizottság által kellően megindokolt rendkívüli körülmények között a határidő további három hónappal meghosszabbítható.
(3)  A vizsgálatot megindítása után 200 napon belül le kell zárni.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés
(5)  A vizsgálat során a Bizottság értékel minden olyan objektív és számszerűsíthető jellegű, releváns tényezőt, amely hatással van az uniós gazdasági ágazat helyzetére, különösen az érintett termék importnövekedésének abszolút és viszonylagos értelemben vett mértékét és mennyiségét, a megnövekedett import által elért hazai piaci részesedést, valamint az értékesítés, a termelés, a termelékenység, a kapacitáskihasználás, a nyereség és veszteség, illetve a foglalkoztatás szintjének változásait.
(5)  A vizsgálat során a Bizottság értékel minden olyan objektív és számszerűsíthető jellegű, releváns tényezőt, amely hatással van az uniós gazdasági ágazat helyzetére, különösen az érintett termék importnövekedésének abszolút és viszonylagos értelemben vett mértékét és mennyiségét, a megnövekedett import által elért hazai piaci részesedést, valamint az értékesítés, a termelés, a termelékenység, a kapacitáskihasználás, a nyereség és veszteség, illetve a foglalkoztatás szintjének változásait. Ez a lista nem kimerítő, és a Bizottság egyéb tényezőket is figyelembe vehet a kár megállapításakor: például a készleteket, az árakat, a felhasznált tőke megtérülését, a pénzforgalmat, továbbá olyan egyéb tényezőket, amelyek súlyos kárt okoznak, okozhattak vagy súlyos kár okozásával fenyegetnek. Amennyiben a harmadik országbeli tartalom általában kiteszi az érintett termék gyártási költségeinek jelentős részét, a Bizottságnak – az uniós gazdasági ágazat helyzetére hatást gyakorló tényezőként – az érintett harmadik ország gyártókapacitását, kihasználtsági arányait, devizagyakorlatait és munkakörülményeit is értékelnie kell.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  A vizsgálat során a Bizottság értékeli továbbá a megállapodás 13. cikkében rögzített szociális és környezetvédelmi normák Koreai Köztársaság által történő betartását, és adott esetben annak az árképzésre és a tisztességtelen versenyelőnyökre gyakorolt hatásait, amelyek súlyos károkat okozhatnak, vagy súlyos károkkal fenyegethetnek az európai uniós termelők vagy egyes gazdasági ágazatok számára.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 b bekezdés (új)
(5b)  A vizsgálat során a Bizottság értékeli továbbá a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokra vonatkozó, a megállapodásban foglalt szabályok betartását és az európai uniós termelőket vagy egyes gazdasági ágazatokat ebből fakadóan érő súlyos károkat.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés
(6)  A 3. cikk (4) bekezdése b) pontjának megfelelően fellépő érdekelt felek, valamint a Koreai Köztársaság képviselői írásbeli kérelemre a vizsgálattal összefüggésben a Bizottság rendelkezésére bocsátott összes információt megtekinthetik (kivéve az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumokat), feltéve, hogy ezek az információk ügyük bemutatásához relevánsak, és a 9. cikk értelmében nem bizalmasak, továbbá hogy azokat a Bizottság a vizsgálat során felhasználja. A fellépő érdekelt felek a kérdéses információkkal kapcsolatos álláspontjukat közölhetik a Bizottsággal. Ezek az álláspontok figyelembe vehetők, amennyiben elegendő bizonyítékkal vannak alátámasztva.
(6)  A 3. cikk (4) bekezdése b) pontjának megfelelően fellépő érdekelt felek, valamint a Koreai Köztársaság képviselői írásbeli kérelemre a vizsgálattal összefüggésben a Bizottság rendelkezésére bocsátott összes információt megtekinthetik (kivéve az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumokat), feltéve, hogy ezek az információk ügyük bemutatásához relevánsak, és a 9. cikk értelmében nem bizalmasak, továbbá hogy azokat a Bizottság a vizsgálat során felhasználja. A fellépő érdekelt felek a kérdéses információkkal kapcsolatos álláspontjukat közölhetik a Bizottsággal. Ezeket az álláspontokat figyelembe veszik, amennyiben elegendő bizonyítékkal vannak alátámasztva.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés
(7)  A Bizottság az érdekelt feleket meghallgathatja. A feleket meg kell hallgatni, ha azok az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítésben előírt időtartamon belül írásban kérik a meghallgatást, a kérelemben bemutatják, hogy a vizsgálat eredménye valószínűleg hatással lesz rájuk, és különleges okok indokolják szóbeli meghallgatásukat.
(7)  A Bizottság meghallgatja az érdekelt feleket. A feleket meg kell hallgatni, ha azok az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítésben előírt időtartamon belül írásban kérik a meghallgatást, a kérelemben bemutatják, hogy a vizsgálat eredménye valószínűleg hatással lesz rájuk, és hogy szóbeli meghallgatásuk indokolt.
A Bizottság ezeket a feleket ezután több alkalommal is meghallgatja, ha ezt különleges okok indokolják.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)
4a. cikk
Felügyeleti intézkedések
(1)  Amennyiben a Koreai Köztársaságból származó termékek behozatalában olyan tendencia tapasztalható, mely a 2. cikkben említett helyzetek valamelyikéhez vezethet, az érintett termékek behozatala előzetes európai uniós felügyelethez köthető.
(2)  A felügyelet elrendeléséről szóló határozatot a Bizottság hozza meg a 11. cikk (1) bekezdésében előírt eljárás alapján.
(3)  A felügyeleti intézkedések érvényességének időtartama korlátozott. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az intézkedések a bevezetésüket követő hat hónap után következő újabb hat hónapos időszak lejártakor érvényüket veszítik.
(4)  A felügyeleti intézkedések – szükség szerint – az Unió egy vagy több régiójának területére korlátozódhatnak.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ideiglenes védintézkedést olyan kritikus körülmények között kell alkalmazni, amikor a késés okozta kárt nehéz lenne helyrehozni, és miután előzetesen meghatározták, hogy egyértelmű bizonyíték alapján a Koreai Köztársaságból származó áru importja a megállapodás szerinti vámcsökkenés vagy -eltörlés következtében megnövekedett, és ez az import súlyos kárt okoz a hazai gazdasági ágazatnak, vagy ilyennel fenyeget. Ideiglenes intézkedés a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárás alapján hozható.
(1)  Ideiglenes védintézkedést olyan kritikus körülmények között kell alkalmazni, amikor a késés okozta kárt nehéz lenne helyrehozni, és miután a 4. cikk (5) bekezdésében említett tényezők alapján előzetesen meghatározták, hogy elegendő bizonyíték alapján a Koreai Köztársaságból származó áru importja a megállapodás szerinti vámcsökkenés vagy -eltörlés következtében megnövekedett, és ez az import súlyos kárt okoz a hazai gazdasági ágazatnak, vagy ilyennel fenyeget. Ideiglenes intézkedés a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárás alapján hozható.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben valamely tagállam a Bizottság azonnali beavatkozását kéri, és az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a Bizottság köteles a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül határozatot hozni.
(2)  Amennyiben valamely tagállam, az Európai Parlament vagy az uniós gazdasági ágazat a Bizottság azonnali beavatkozását kéri, és az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a Bizottság köteles a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül határozatot hozni. A 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott vizsgálati időtartam az ideiglenes védintézkedések alkalmazására vonatkozó határozat meghozatalának napján kezdődik.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Az e cikkben említett rendelkezések minden olyan termékre vonatkoznak, amely hatálybalépésüket követően kerül szabad forgalomba. Az ilyen intézkedések azonban nem akadályozhatják meg az Unió felé már úton lévő termékek szabad forgalomba bocsátását, amennyiben e termékek célállomása nem módosítható.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk
Ha a kétoldalú védintézkedés szükségtelennek minősül, akkor a vizsgálatot és az eljárást a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján kell befejezni.
(1)  Ha a kétoldalú védintézkedés nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, akkor a vizsgálatot és az eljárást a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárás alapján kell befejezni.
(2)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül, ha az Európai Parlament kifogást emel a kétoldalú védintézkedések meghozatalának mellőzésére vonatkozó határozattervezettel szemben, azon az alapon, hogy ez a határozat a jogalkotó szándékával ellentétesen hatna, a Bizottság ismét megvizsgálja a határozattervezetet. A Bizottság – figyelembe véve a kifogás okait és a folyamatban lévő eljárás határidején belül – új határozattervezetet nyújthat be a bizottságnak, vagy a Szerződéssel összhangban javaslatot nyújthat be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a bizottságot az általa meghozni kívánt intézkedésről és annak indokairól.
(3)  A Bizottság – kellő figyelemmel a 9. cikk értelmében vett bizalmas információk védelmére – jelentést tesz közzé, rögzítve az összes idevágó tény és törvény alapján született megállapítását és megindokolt következtetéseit.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk
Amennyiben a végül megállapított tények azt mutatják, hogy teljesülnek a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott körülmények, akkor a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással végleges kétoldalú védintézkedést kell hozni.
Amennyiben a végül megállapított tények azt mutatják, hogy teljesülnek a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott körülmények, akkor a 11. cikk (1) bekezdésében említett eljárással végleges kétoldalú védintézkedést kell hozni.
A Bizottság – a bizalmas információk 9. cikk szerinti védelmének kellő figyelembevételével – a döntés szempontjából lényeges tények és megfontolások összefoglalását tartalmazó jelentést tesz közzé.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A védintézkedés a meghosszabbítás ideje alatt a felülvizsgálat eredményének megszületéséig érvényben marad.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  A Bizottság gondoskodik arról, hogy a vizsgálathoz szükséges minden adat és statisztika rendelkezésre álljon, továbbá érthető, átlátható és ellenőrizhető legyen. A Bizottság a szükséges műszaki feltételek megteremtését követően köteles létrehozni egy általa kezelt, jelszóval védett online platformot, amelyen keresztül minden lényeges, e cikk értelmében nem bizalmas jellegű információt továbbítani lehet. Az online platformhoz a tagállamoknak, a regisztrált uniós gazdasági ágazatoknak, a Belföldi Tanácsadó Csoportnak és az Európai Parlamentnek kérésre hozzáférést kell biztosítani. Ezen információk közé tartoznak az annak meghatározása szempontjából fontos statisztikai információk, hogy a bizonyíték teljesíti-e a 2. cikk (1) bekezdésében megállapított követelményeket, valamint a vizsgálattal kapcsolatos egyéb lényeges információk is.
Az ezen az online platformon keresztül kapott információk csak a kért célra használhatók fel. Az e rendelet alapján kapott bizalmas jellegű vagy bizalmas alapon adott információ nem hozható nyilvánosságra az információ szolgáltatójának kifejezett engedélye nélkül.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk
A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 260/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bizottság segíti. Az 260/2009/EK rendelet 4. cikkét értelemszerűen kell alkalmazni.
A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 260/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bizottság segíti.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)
10a. cikk
Jelentés
(1)  A Bizottság éves jelentést tesz közzé a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a megállapodásban foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)  A jelentésben külön résznek kell foglalkoznia a megállapodás 13. fejezetében foglalt kötelezettségek betartásával, valamint a Belföldi Tanácsadó Csoport és a Civil Társadalmi Fórum tevékenységével.
(3)  A jelentés tartalmazza továbbá a Koreával folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikáknak és e kereskedelem alakulásának az összefoglalását. Külön említést kell tenni a vámvisszatérítés ellenőrzésének eredményeiről.
(4)  Az Európai Parlament vagy a Tanács egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot az Európai Parlament vagy a Tanács illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdést.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.
törölve
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak egy hónap.
törölve
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)
11a. cikk
Jelentéstétel
(1)  A Bizottság éves jelentést tesz közzé a védzáradék alkalmazásáról és működéséről. A jelentés tartalmazza az eljárások megindítására irányuló kérelmeknek, a vizsgálatoknak és azok eredményeinek, a vizsgálatok és eljárások intézkedések nélküli lezárásának, az ideiglenes védintézkedések vagy végleges intézkedések bevezetésének összefoglalását, az e kérdésekben hozott minden egyes döntés indokolását, valamint a lényeges információk és tények összefoglalását.
(2)  A jelentés tartalmazza továbbá a Koreával folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikáknak és e kereskedelem alakulásának az összefoglalását. Külön említést kell tenni a vámvisszatérítés ellenőrzésének eredményeiről.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács felkérheti a Bizottságot, hogy egy hónapon belül jelenjen meg az Európai Parlament vagy a Tanács illetékes bizottságának eseti ülésén, hogy ismertesse és megmagyarázza a védzáradék, a vámvisszatérítés vagy általában a megállapodás alkalmazásával kapcsolatos bármely felmerülő problémát.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
11 b cikk (új)
11b. cikk
A származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárás
(1)  A származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikkének (Vámvisszatérítés vagy vámmentesség) alkalmazása céljából a Bizottság szorosan nyomon követi a vonatkozó import- és exportstatisztikák alakulását mind az érték, mind – adott esetben – a mennyiség tekintetében, és rendszeresen elérhetővé teszi ezeket az adatokat és jelentést tesz a megállapításairól az Európai Parlament, a Tanács és az érintett uniós gazdasági ágazatok számára. Az ellenőrzés az ideiglenes alkalmazás idejétől kezdődik, az adatokat pedig kéthavonta teszik elérhetővé.
A származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikkének (1) bekezdésében említett vámtarifasorokon kívül a Bizottság az uniós gazdasági ágazattal együttműködésben kidolgozza a legfontosabb vámtarifasorok listáját, amelyek konkrétan nem a gépjárműiparral kapcsolatosak, de fontosak az autógyártás és más kapcsolódó ágazatok szempontjából. A származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14.1. cikkében foglaltaknak megfelelően különleges ellenőrzést kell folytatni.
(2)  A Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére haladéktalanul megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikke alkalmazásának feltételei, és megállapításairól a kérelemtől számított tíz napon belül jelentést tesz. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésében említett különbizottsággal folytatott konzultációkat követően a Bizottság minden esetben konzultációt kér Koreától, ha teljesülnek a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikkében foglalt feltételek. A Bizottság a feltételeket teljesültnek tekinti többek között akkor, ha a (3) bekezdésben említett határértékeket elérték.
(3)  A származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikke (2) bekezdése (1) albekezdésének a) pontja alkalmazásában a 10 százalékpontos különbség „jelentősnek” minősül a részegységek és alkatrészek Koreába történő importja megnövekedett arányának a késztermékek Koreából EU-ba történő exportja megnövekedett arányával összehasonlításban történő értékelése keretében. A származási szabályokról szóló jegyzőkönyv 14. cikke (2) bekezdése első albekezdésének b) pontja alkalmazásában a 10 százalékpontos növekedés „jelentősnek” minősül a késztermékek Koreából EU-ba történő exportja növekedésének abszolút értéken vagy a belföldi termeléssel összehasonlításban történő értékelése keretében. Eseti alapon e határértékek alatti növekedések is „jelentősnek” minősülhetnek.

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták a bizottsághoz (A7-0210/2010).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat