Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0032(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0210/2010

Pateikti tekstai :

A7-0210/2010

Debatai :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Balsavimas :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/02/2011 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Priimti tekstai
PDF 615kWORD 247k
Antradienis, 2010 m. rugsėjo 7 d. - Strasbūras
ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Pasiūlymas 2010 m. rugsėjo 7 d. buvo iš dalies pakeistas taip(1):

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  Prekybos partnerės sudaro vidaus rinkos prekybos kliūtis ir taip neretai remia eksportą iš tos rinkos į užsienį, o jei eksportuojama į Europos Sąjungą, taip gali būti sudaromos sąlygos taikyti apsaugos sąlygą.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Apsaugos priemonės gali būti nustatytos tik tuo atveju, jei tam tikras produktas pradedamas importuoti į Sąjungą tokiu dideliu mastu ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro arba gali daryti didelę žalą panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus gaminantiems Sąjungos gamintojams, kaip nustatyta Susitarimo 3 skyriaus 3.1 straipsnyje.
(5)  Apsaugos priemonės gali būti nustatytos tik tuo atveju, jei tam tikras produktas pradedamas importuoti į Sąjungą tokiais dideliais kiekiaisarba tam tikra ekonominė veikla padidinama tokiu dideliu mastu ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro arba gali daryti didelę žalą panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus gaminantiems Sąjungos gamintojams ar ekonominėms veikloms, kaip nustatyta Susitarimo 3 skyriaus 3.1 straipsnyje;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  Didelė žala arba didelės žalos grėsmė Europos Sąjungos gamintojams gali atsirasti ir dėl to, kad nesilaikoma Susitarimo 13 skyriuje numatytų specialių įsipareigojimų, ypač socialinių ir aplinkosaugos standartų, todėl būtina imtis apsaugos priemonių.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)  Didelę žalą arba didelės žalos grėsmę Europos Sąjungos gamintojams arba atskiriems ekonomikos sektoriams gali lemti ir tai, ar bus laikomasi Susitarime numatytų taisyklių dėl netarifinių kliūčių prekybai. Šiuo atveju gali prireikti imtis apsaugos priemonių.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  Susitarimo stebėjimas ir persvarstymas ir, jei būtina, apsaugos priemonių taikymas turėtų vykti kuo skaidriau ir dalyvaujant pilietinei visuomenei. Todėl būtina į visus proceso etapus įtraukti vidaus patariamąją grupę ir Pilietinės visuomenės forumą.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b)  Vieną kartą per metus Komisija turėtų pateikti ataskaitą apie Susitarimo taikymą, įgyvendinimą ir apsaugos priemonių taikymą. Paaiškėjus, kad šių apsaugos priemonių nepakanka, Komisija turėtų pateikti išsamų pasiūlymą dėl platesnių apsaugos priemonių, pavyzdžiui, kiekių apribojimų, kvotų, importo leidimų tvarkos ar kitų koreguojamųjų priemonių.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Todėl siekiant nustatyti, ar nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Europos Sąjungos bendrai pramonei ar atskiriems jos sektoriams iškils didelė grėsmė, labai svarbus yra viso importo iš Korėjos Respublikos į ES statistikos patikimumas.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  Atidi stebėsena ir reguliarūs vertinimai sudarys sąlygas procesui ir tyrimo etapui inicijuoti bei juos paspartins. Todėl Komisija turėtų reguliariai stebėti importo ir eksporto statistiką ir vertinti Susitarimo poveikį skirtingiems sektoriams nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)  Nuo susitarimo įsigaliojimo dienos Europos Komisija, valstybės narės ir Europos Sąjungos gamintojai turėtų nuolat stebėti ir vertinti statistinius visų į Susitarimo taikymo sritį įeinančių jautrių produktų linijų importo ir eksporto duomenis, kad būtų galima laiku nustatyti didelę žalą arba didelės žalos grėsmę Europos Sąjungos gamintojams.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(13c)  Reikia nustatyti tam tikras procedūras, susijusias su Susitarimo protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų (toliau – Protokolas dėl kilmės taisyklių) 14 straipsnio (Muitų grąžinimas arba atleidimas nuo muitų) taikymu, siekiant užtikrinti, kad efektyviai veiktų juo nustatyti mechanizmai ir kad būtų visapusiškai keičiamasi informacija su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
13 d ir 13 e konstatuojamosios dalys (naujos)
(13d)  Kadangi apriboti muitų grąžinimą bus galima tik po penkerių metų nuo Susitarimo įsigaliojimo, dėl didelės žalos arba didelės žalos grėsmės Sąjungos gamintojams, kuri gali atsirasti dėl muitų grąžinimo arba atleidimo nuo muitų, gali prireikti imtis apsaugos priemonių pagal šį reglamentą. Todėl nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos Komisija turėtų ypač atidžiai stebėti, visų pirma jautriuose sektoriuose, kokia dalis komponentų ir medžiagų iš trečiųjų šalių yra iš Korėjos Respublikos importuojamuose produktuose, kaip ta dalis kinta ir kokį poveikį tokie pokyčiai daro padėčiai rinkoje.
(13e)  Todėl nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos Komisija turėtų stebėti Korėjos ir trečiųjų šalių statistiką ir sudaryti produktų, kuriems taikomas muitų grąžinimas gali turėti poveikį, sąrašą.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
13 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(13f)  Jei Komisijos tyrime padaroma išvada, kad žala Sąjungos pramonei padaryta dėl Susitarimo, vien tik 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiančio Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą1, (EFG reglamentas) tikslais interpretuojama, kad:
a)  EGF reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti „esminiai su globalizacija susijusių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčiai“ apima Korėjos importo į Europą padidėjimą ar nesugebėjimą padidinti ES eksporto į Korėją;
b) atleidimai automobilių pramonėje
– daro „didelį neigiamą poveikį regiono ar vietos ekonomikai“ ir „smarkiai paveikia užimtumo lygį ir vietos ekonomiką“, kaip nurodyta EGF reglamento atitinkamai 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio c punkte, ir
– yra „išimtinės aplinkybės“, kaip nurodyta EGF reglamento 2 straipsnio c punkte.
______
1 OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
13 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(13g)  Siekiant išvengti didelės žalos arba didelės žalos grėsmės Sąjungos gamintojams arba ekonomikos sektoriams, Komisija turėtų atidžiai stebėti trečiųjų šalių gamybos pajėgumus, susijusius su komponentais ar medžiagomis, iš kurių gaminami į Susitarimo taikymo sritį patenkantys produktai, taip pat stebėti, kaip tose šalyse laikomasi TDO ir JT standartų, susijusių su socialinėmis, darbo sąlygomis ir aplinkosaugos standartais.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
13 h – 13 j konstatuojamosios dalys (naujos)
(13h)  Susitarimo 11 skyriaus 11.1 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas, kad šalys savo atitinkamose teritorijose turi išlaikyti visapusiškus konkurencijos įstatymus, kuriais veiksmingai sprendžiami ribojamųjų susitarimų, suderintų veiksmų ir vienos ar daugiau įmonių piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi klausimai.
(13i) 11 skyriaus 11.6 straipsnio 2 dalyje nustatytas įpareigojimas šalims bendradarbiauti jų atitinkamos vykdymo užtikrinimo politikos ir jų atitinkamų konkurencijos įstatymų vykdymo užtikrinimo srityje, įskaitant bendradarbiavimą dėl vykdymo užtikrinimo, informavimą, konsultavimąsi ir keitimąsi nekonfidencialia informacija pagal 2009 m. gegužės 23 d. pasirašytą Europos Bendrijos ir Korėjos Respublikos vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo kovojant su antikonkurencine veikla („Bendradarbiavimo susitarimas“).
(13j)  Bendradarbiavimo susitarimo tikslas yra prisidėti prie veiksmingo abiejų šalių konkurencijos įstatymų vykdymo užtikrinimo skatinant šalių konkurencijos institucijų bendradarbiavimą ir koordinavimą.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Reikėtų patvirtinti priemones, reikalingas šiam reglamentui įgyvendinti, laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką,
(14)  Susitarimo dvišalei apsaugos sąlygai įgyvendinti reikia, kad Komisija patvirtintų vienodas laikinų ir galutinių apsaugos priemonių priėmimo, stebėjimo priemonių taikymo, tyrimo užbaigimo ir priemonių nesiėmimo sąlygas. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį valstybių narių vykdomos kontrolės, kai Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai nustatomi iš anksto reglamentu, priimamu pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Kol toks naujas reglamentas nepatvirtintas, taikomos 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, nuostatos, išskyrus reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri netaikoma.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik toms prekėms, kurios pagamintos Europos Sąjungoje ir Korėjos Respublikoje. Jis neturėtų būti taikomas produktams, jų dalims arba produkcijos komponentams, kurie pagaminti gamybos zonose už šalies teritorijos ribų, pvz., Kesonge. Prieš išplečiant šio reglamento taikymo sritį, kad į ją patektų ir tie produktai, kurie pagaminti gamybos zonose už šalies teritorijos ribų, šis reglamentas turėtų būti pakeistas laikantis įprastos teisėkūros procedūros. Išplečiant reglamento taikymo sritį ypač reikėtų užtikrinti, kad Susitarimo 13 skyriuje numatytų įsipareigojimų bus laikomasi ir gamybos zonose už šalies teritorijos ribų.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio a punktas
(a)  Sąjungos pramonė – tai visi Sąjungos teritorijoje veikiantys panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų gamintojai arba tie Sąjungos gamintojai, kurie bendrai pagamina didžiąją dalį Sąjungoje pagaminamų panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų;
a)  Sąjungos pramonė – tai visi Sąjungos teritorijoje veikiantys panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų gamintojai arba tie Sąjungos gamintojai, kurie bendrai pagamina didžiąją dalį Sąjungoje pagaminamų panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų. Tuo atveju, kai panašus ar tiesiogiai konkuruojantis produktas yra tik vienas iš produktų, kuriuos gamina gamintojai, sudarantys Sąjungos pramonę, pramonė apibrėžiama kaip specifinės veiklos, naudojamos gaminant panašų ar tiesiogiai konkuruojantį produktą;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio c punktas
(c) didelės žalos grėsmė – tai aiškiai neišvengiama didelė žala; didelės žalos grėsmė nustatoma remiantis faktais, ne vien įtarimais, spėjimais ar menka tikimybe;
c) didelės žalos grėsmė – tai aiškiai neišvengiama didelė žala; didelės žalos grėsmė nustatoma remiantis įrodomais faktais, ne vien įtarimais, spėjimais ar menka tikimybe; vadovaujantis prognozėmis, vertinimais ir tyrimais, atliktais remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais, be kita ko, turėtų būti leidžiama nustatyti, kad yra didelės žalos grėsmė;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio e a punktas (naujas)
ea) suinteresuotosios šalys – tai šalys, kurioms atitinkamo produkto importas daro poveikį;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio e b punktas (naujas)
eb) „produktai“ – tai prekės, pagamintos Europos Sąjungoje ir Korėjos Respublikoje. Jiems nepriskiriamos prekės ar produkcijos komponentai, pagaminti už šalies teritorijos ribų perkeltose gamybos zonose. Prieš išplečiant reglamento taikymo sritį produktams, pagamintiems už šalies teritorijos ribų perkeltose gamybos zonose, šis reglamentas iš dalies keičiamas, laikantis įprastos teisėkūros procedūros;.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio e c punktas (naujas)
ec) „tokios sąlygos, kurios daro arba gali daryti didelę žalą“ – tai tokie veiksniai, kaip trečiosios šalies gamybos pajėgumai, panaudojimo tempas, valiutos panaudojimas ir darbo sąlygos, susiję su sudedamųjų dalių ir medžiagų, sudarančių susijusį produktą, gamyba;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio e d punktas (naujas)
(ed) „regionas (-ai)“ – tai viena ar daugiau Sąjungos valstybių narių.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
1.  Apsaugos priemonė gali būti nustatyta remiantis šiame reglamente išdėstytomis nuostatomis, kai, tam tikram Korėjos kilmės produktui sumažinus arba panaikinus muitus, tas produktas pradedamas importuoti į Sąjungą tokiu dideliu mastu (vertinant absoliučiąja verte arba lyginant su vidaus gamyba) ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro arba gali daryti didelę žalą panašų arba tiesiogiai konkuruojantį produktą gaminančiai Sąjungos pramonei.
1.  Apsaugos priemonė gali būti nustatyta remiantis šiame reglamente išdėstytomis nuostatomis, kai, tam tikram Korėjos kilmės produktui ar ekonominei veiklai sumažinus arba panaikinus muitus, tas produktas ar veikla pradedami importuoti į Sąjungą tokiu dideliu mastu (vertinant absoliučiąja verte arba lyginant su vidaus gamyba) ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro arba gali daryti didelę žalą panašų arba tiesiogiai konkuruojantį produktą gaminančiai arba panašią ar tiesiogiai konkuruojančią veiklą vykdančiai Sąjungos pramonei.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Kai, remiantis pirmiausia 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais, paaiškėja, kad viename ar keliuose Sąjungos regionuose yra susidariusios sąlygos, reikalaujančios patvirtinti priemones pagal 2 straipsnio 1 dalį, Komisija, apsvarsčiusi alternatyvius sprendimus, gali išimties tvarka leisti stebėjimo arba apsaugos priemones taikyti tik tame regione arba tuose regionuose, jei ji mano, kad tuo lygiu taikomos tokios priemonės yra tinkamesnės už taikomas visos Sąjungos mastu.
Šios priemonės turi būti laikinos ir kuo mažiau trikdyti vidaus rinką. Jos tvirtinamos 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a ir 2 b dalys (naujos)
2a.  Siekiant apsaugos priemones naudoti veiksmingai, Komisija (Eurostatas) Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metines stebėsenos ataskaitas dėl atnaujintų statistinių duomenų apie importą iš Korėjos, dėl Susitarimo darantį poveikį jautriems ES sektoriams;
2b.  Jei Sąjungos pramonė Komisijai praneša apie įrodomą žalos grėsmę, Komisija gali svarstyti stebėsenos apimties išplėtimo į kitus poveikį patiriančius sektorius (suinteresuotąsias šalis) klausimą.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)
2a straipsnis
Stebėsena
Komisija stebi Korėjos produktų importo ir eksporto statistikos raidą ir bendradarbiauja bei reguliariai keičiasi duomenimis su valstybėmis narėmis ir Sąjungos pramone. Komisija užtikrina, kad valstybės narės nedelsdamos pateiktų tinkamus ir geros kokybės statistikos duomenis.
Komisija nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos atidžiai stebi Korėjos ir trečiųjų šalių statistiką ir prognozes, susijusias su asortimentu produktų, kuriuos muitų grąžinimas galėtų paveikti.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Tyrimas inicijuojamas valstybės narės prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagrįsti.
1.  Tyrimas inicijuojamas valstybės narės, Europos Parlamento, vidaus patariamosios grupės, bet kurio juridinio asmens arba bet kurios asociacijos, kuri nėra juridinis asmuo, tačiau veikia Sąjungos pramonės vardu ir atstovauja mažiausiai 25 jos proc., prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, pagrįstų 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais veiksniais, tyrimo inicijavimui pagrįsti.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Prašyme inicijuoti tyrimą pateikiami įrodymai, kad tenkinamos apsaugos priemonių taikymo sąlygos pagal 2 straipsnio 1 dalį. Prašyme paprastai nurodoma informacija apie: nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempą ir apimtį absoliučiąja bei santykine verte, dėl padidėjusio importo prarastą vidaus rinkos dalį ir pardavimo apimties, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo pokyčius.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Taikydama 1 dalį ir penkerius metus, įsigaliojus Susitarimui, Komisija ypač stebi tuos iš Korėjos Respublikos importuotus galutinius produktus, kurių importas į Europos Sąjungą padidėjo dėl to, kad galutiniuose produktuose yra daugiau dalių arba komponentų, kurie į Korėjos Respubliką importuoti iš tų trečiųjų šalių, su kuriomis Europos Sąjunga nėra pasirašiusi laisvosios prekybos susitarimo ir kurioms taikoma muitų grąžinimo arba atleidimo nuo muitų sistema.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės informuoja Komisiją, jei mano, kad dėl importo iš Korėjos Respublikos tendencijų reikėtų imtis apsaugos priemonių. Informuojant kartu pateikiami turimi įrodymai, pagrįsti 4 straipsnyje nustatytais veiksniais. Komisija per tris darbo dienas gautą informaciją perduoda visoms valstybėms narėms.
2.  Valstybės narės arba Sąjungos pramonė informuoja Komisiją, jei mano, kad dėl importo iš Korėjos Respublikos tendencijų reikėtų imtis apsaugos priemonių. Informuojant kartu pateikiami turimi įrodymai, pagrįsti 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais veiksniais. Komisija per tris darbo dienas gautą informaciją įkelia į 9 straipsnyje nurodytą interneto platformą (interneto platforma) ir išsiunčia pranešimą apie įkėlimą visoms valstybėms narėms, Sąjungos pramonei ir Europos Parlamentui.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.  Konsultacijos su valstybėmis narėmis surengiamos per aštuonias darbo dienas po to, kai Komisija pagal šio straipsnio 2 dalį išsiunčia informaciją valstybėms narėms; konsultuojamasi 10 straipsnyje nurodytame komitete laikantis 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos tvarkos. Jei po konsultacijų paaiškėja, kad yra pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagrįsti, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia pranešimą. Tyrimas inicijuojamas per vieną mėnesį nuo informacijos iš valstybės narės gavimo dienos.
3.  Konsultacijos su valstybėmis narėmis surengiamos per aštuonias darbo dienas po to, kai Komisija pagal šio straipsnio 2 dalį išsiunčia informaciją; konsultuojamasi 10 straipsnyje nurodytame komitete laikantis 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos tvarkos. Jei po konsultacijų paaiškėja, kad yra pakankamai įrodymų, pagrįstų 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais veiksniais, tyrimo inicijavimui pagrįsti, Komisija interneto platformoje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia pranešimą. Tyrimas inicijuojamas per vieną mėnesį nuo valstybės narės, Europos Parlamento ar Sąjungos pramonės prašymo pateikimo dienos.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Įrodymus, kurie renkami inicijuojant procedūrą pagal Susitarimo Protokolo dėl kilmės taisyklių (muitų grąžinimas ir atleidimas nuo muitų) 14 straipsnio 2 dalį, galima panaudoti ir tyrimams, siekiant nustatyti apsaugos priemones, jei tenkinamos šiame straipsnyje numatytos sąlygos.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
1.  Inicijavusi tyrimo procedūrą, Komisija pradeda tyrimą.
1.  Inicijavusi tyrimo procedūrą, Komisija pradeda tyrimą. 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas tyrimo laikotarpis prasideda sprendimo inicijuoti tyrimą paskelbimo Oficialiajame leidinyje dieną.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija gali prašyti valstybių narių pateikti informacijos, o valstybės narės imasi visų būtinų veiksmų tokiam prašymui patenkinti. Jei ši informacija yra visuotinės svarbos arba jei ją pateikti paprašė valstybė narė, Komisija šią informaciją persiunčia visoms valstybėms narėms, jei ji nėra konfidenciali. Jei informacija yra konfidenciali, Komisija persiunčia nekonfidencialią santrauką.
2.  Komisija gali prašyti valstybių narių pateikti informacijos, o valstybės narės imasi visų būtinų veiksmų tokiam prašymui patenkinti. Jei ši informacija yra visuotinės svarbos arba jei ją pateikti paprašė valstybė narė, Europos Parlamentas ar Sąjungos pramonė, Komisija šią informaciją įkelia į interneto platformą, jei ji nėra konfidenciali. Jei informacija yra konfidenciali, Komisija įkelia nekonfidencialią santrauką.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
3.  Jei įmanoma, tyrimas baigiamas per šešis mėnesius nuo jo inicijavimo. Komisijos tinkamai pagrįstomis išimtinėmis aplinkybėmis šis terminas gali būti pratęstas dar trims mėnesiams.
3.  Tyrimas baigiamas per 200 dienų nuo jo inicijavimo.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis
5.  Atlikdama tyrimą Komisija įvertina visus susijusius objektyvius ir kiekybiškai įvertinamus veiksnius, darančius poveikį Sąjungos pramonės padėčiai, pirmiausia, nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempą ir apimtį absoliučiąja bei santykine verte, dėl padidėjusio importo prarastą vidaus rinkos dalį ir pardavimo apimties, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo pokyčius.
5.  Atlikdama tyrimą Komisija įvertina visus susijusius objektyvius ir kiekybiškai įvertinamus veiksnius, darančius poveikį Sąjungos pramonės padėčiai, pirmiausia, nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempą ir apimtį absoliučiąja bei santykine verte, dėl padidėjusio importo prarastą vidaus rinkos dalį ir pardavimo apimties, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo pokyčius. Šis sąrašas nėra išsamus, ir, nustatydama žalą, Komisija gali atsižvelgti į kitus susijusius veiksnius, pavyzdžiui, atsargas, kainas, naudojamo kapitalo grąžą, grynųjų pinigų srautą, taip pat kitus veiksnius, kurie daro arba padarė didelę žalą, arba kelia didelės žalos grėsmę. Jei trečiojoje šalyje bendrai patiriamas didelis kiekis nagrinėjamo produkto gamybos išlaidų, Komisija, remdamasi Sąjungos pramonės padėtimi, taip pat turėtų įvertinti susijusių trečiųjų šalių gamybos pajėgumus, panaudojimo tempą, valiutos panaudojimą ir darbo sąlygas.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Be to, atlikdama tyrimą Komisija įvertina, ar Korėjos Respublika laikosi Susitarimo 13 skyriuje nustatytų socialinių ir aplinkosaugos standartų ir ar dėl to neatsiranda galimų pasekmių kainodarai ir neteisėtas konkurencinis pranašumas, o kartu didelė žala arba didelės žalos grėsmė Europos Sąjungos gamintojams arba atskiriems ūkio sektoriams.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 b dalis (nauja)
5b.  Be to, atlikdama tyrimą Komisija įvertina, ar laikomasi Susitarime numatytų taisyklių dėl netarifinių kliūčių prekybai ir ar dėl to neatsiranda didelės žalos arba didelės žalos grėsmės Europos Sąjungos gamintojams arba atskiriems ūkio sektoriams.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalis
6.  Pagal 3 straipsnio 4 dalies b punktą savo nuomonę pareiškusios suinteresuotosios šalys ir Korėjos Respublikos atstovai gali, pateikę raštišką prašymą, susipažinti su visa atliekant tyrimą Komisijos gauta informacija, išskyrus Sąjungos arba jos valstybių narių institucijų parengtus vidaus dokumentus, su sąlyga, kad ta informacija yra svarbi joms ginant savo interesus ir nekonfidenciali, kaip nurodyta 9 straipsnyje, ir kad Komisija ja naudojasi tyrimo metu. Šios suinteresuotosios šalys gali Komisijai pateikti savo nuomonę apie minėtą informaciją. Į tokią nuomonę gali būti atsižvelgiama, jei ji pakankamai pagrįsta.
6.  Pagal 3 straipsnio 4 dalies b punktą savo nuomonę pareiškusios suinteresuotosios šalys ir Korėjos Respublikos atstovai gali, pateikę raštišką prašymą, susipažinti su visa atliekant tyrimą Komisijos gauta informacija, išskyrus Sąjungos arba jos valstybių narių institucijų parengtus vidaus dokumentus, su sąlyga, kad ta informacija yra svarbi joms ginant savo interesus ir nekonfidenciali, kaip nurodyta 9 straipsnyje, ir kad Komisija ja naudojasi tyrimo metu. Šios suinteresuotosios šalys gali Komisijai pateikti savo nuomonę apie minėtą informaciją. Į tokią nuomonę turi būti atsižvelgiama, jei ji pakankamai pagrįsta.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis
7.  Komisija gali suinteresuotąsias šalis išklausyti. Tokios šalys išklausomos tais atvejais, kai jos per Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtame pranešime nustatytą laikotarpį raštu pateikia prašymą, kuriame nurodo, kad joms iš tikrųjų gali turėti poveikio tyrimo išvados ir kad yra ypatingų priežasčių, dėl kurių jos turi būti išklausytos žodžiu.
7.  Komisija turi suinteresuotąsias šalis išklausyti. Tokios šalys išklausomos tais atvejais, kai jos per Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtame pranešime nustatytą laikotarpį raštu pateikia prašymą, kuriame nurodo, kad joms iš tikrųjų gali turėti poveikio tyrimo išvados ir kad yra priežasčių, dėl kurių jos turi būti išklausytos žodžiu.
Komisija šias šalis išklauso ir kitais atvejais, jeigu yra ypatingų priežasčių, dėl kurių jos turi būti išklausytos dar kartą.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis
Priežiūros priemonės
1.  Jeigu dėl Korėjos Respublikos kilmės produkto importo tendencijų gali susidaryti viena iš 2 straipsnyje nurodytų aplinkybių, to produkto importui gali būti taikoma išankstinė Europos Sąjungos priežiūra.
2.  Sprendimą dėl priežiūros nustatymo priima Komisija 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
3.  Priežiūros priemonės galioja ribotą laikotarpį. Jeigu nenumatyta kitaip, jos nustoja galiojusios, pasibaigus antrajam šešių mėnesių laikotarpiui (t. y. po 12 mėn.) nuo tų priemonių taikymo pradžios.
4.  Prireikus priežiūros priemonės gali būti taikomos tik vieno arba kelių Sąjungos regiono (-ų) teritorijose.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Laikinosios apsaugos priemonės taikomos susidarius kritinėms aplinkybėms, kai delsiant gali būti padaryta sunkiai atitaisoma žala, ir preliminariai nustačius, kad esama akivaizdžių įrodymų, kad Korėjos Respublikos kilmės prekių importas išaugo dėl to, kad pagal Susitarimą buvo sumažinti arba panaikinti muitai ir kad dėl tokio importo yra daroma arba gali būti daroma didelė žala vidaus pramonei. Laikinųjų priemonių imamasi remiantis 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
1.  Laikinosios apsaugos priemonės taikomos susidarius kritinėms aplinkybėms, kai delsiant gali būti padaryta sunkiai atitaisoma žala, ir remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nustatytais veiksniais preliminariai nustačius, kad esama pakankamų įrodymų, kad Korėjos Respublikos kilmės prekių importas išaugo dėl to, kad pagal Susitarimą buvo sumažinti arba panaikinti muitai ir kad dėl tokio importo yra daroma arba gali būti daroma didelė žala vidaus pramonei. Laikinųjų priemonių imamasi remiantis 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu valstybė narė prašo Komisijos skubiai imtis priemonių ir jeigu įvykdytos 1 dalies sąlygos, Komisija sprendimą priima per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo.
2.  Jeigu valstybė narė, Europos Parlamentas ar Sąjungos pramonė prašo Komisijos skubiai imtis priemonių ir jeigu įvykdytos 1 dalies sąlygos, Komisija sprendimą priima per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo. 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas tyrimo laikotarpis prasideda sprendimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo dieną.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Šiame straipsnyje nurodytos priemonės, joms įsigaliojus, taikomos kiekvienam į laisvą apyvartą išleistam produktui. Tačiau tokios priemonės neužkerta kelio išleisti į laisvą apyvartą jau pakeliui į Bendriją esančių produktų su sąlyga, kad tokių produktų paskirties vietos negalima pakeisti.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
Jeigu manoma, kad dvišalių apsaugos priemonių taikyti nereikia, tyrimas ir tyrimo procedūra baigiami 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
1.  Jeigu dvišalės apsaugos priemonės neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, tyrimas ir tyrimo procedūra baigiami 11 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka.
2.  Nedarant poveikio 1 daliai, jei Europos Parlamentas pareiškia prieštaravimą sprendimo netaikyti dvišalių apsaugos priemonių projektui, remdamasis tuo, kad toks sprendimas panaikintų teisės aktų leidėjo ketinimą, Komisija dar kartą išnagrinėja sprendimo projektą. Atsižvelgdama į prieštaravimo priežastis ir neviršydama vykdomos procedūros termino, Komisija gali komitetui pateikti naują sprendimo projektą arba pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai pagal Sutartį. Komisija informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir komitetą apie veiksmus, kurių ji ketina imtis, ir tų veiksmų motyvus.
3.  Komisija, tinkamai laikydamasi 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, paskelbia ataskaitą apie atskleistus faktus ir pagrįstas išvadas visais svarstomais faktiniais ir teisiniais klausimais.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis
Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad aplinkybės atitinka nurodytąsias 2 straipsnio 1 dalyje, sprendimas nustatyti galutines dvišales apsaugos priemones priimamas laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.
Jeigu galutinai nustatyti faktai rodo, kad aplinkybės atitinka nurodytąsias 2 straipsnio 1 dalyje, sprendimas nustatyti galutines dvišales apsaugos priemones priimamas laikantis 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos tvarkos.
Komisija, tinkamai laikydamasi 9 straipsnyje nurodytos konfidencialios informacijos apsaugos nuostatų, viešai paskelbia pranešimą, kuriame pateikiama faktų ir svarstymų, susijusių su jos sprendimu, suvestinė.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Pratęsimo laikotarpiu apsaugos priemonės taikomos tol, kol paaiškėja peržiūros rezultatas.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Komisija užtikrina, kad visi tyrimui reikalingi duomenys, taip pat ir statistiniai duomenys, būtų prieinami, suprantami, skaidrūs ir kad juos būtų galima patikrinti. Komisija įsipareigoja, kai tik tai bus įmanoma techniškai, sukurti pačios administruojamą, slaptažodžiu apsaugotą interneto portalą, kuriame bus pateikiama visa pagal šį straipsnį reikalinga nekonfidenciali informacija. Valstybėms narėms, registruotiems Sąjungos pramonės atstovams, Patariamajai vidaus grupei ir Europos Parlamentui jų prašymu turi būti suteikta prieiga prie šios interneto platformos. Informacija apima statistinę informaciją, kuri svarbi siekiant nustatyti, ar įrodymai atitinka 2 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat visą kitą informaciją, susijusią su tyrimu.
Per šią interneto platformą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, dėl kurio ją buvo prašyta pateikti. Jokia pagal šį reglamentą gauta konfidencialaus pobūdžio arba konfidencialiai pateikta informacija neatskleidžiama be specialaus tokios informacijos pateikėjo leidimo.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis
Komisijai padeda Tarybos reglamento (EB) Nr. 260/2009 dėl bendrų importo taisyklių 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas. Tarybos reglamento (EB) Nr. 260/2009 4 straipsnis taikomas mutatis mutandis.
Komisijai padeda Tarybos reglamento (EB) Nr. 260/2009 dėl bendrų importo taisyklių 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)
10a straipsnis
Pranešimas
1.  Kiekvienais metais Komisija skelbia Susitarimo taikymo ir vykdymo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie įvairių organų, atsakingų už Susitarimo vykdymo priežiūrą ir už jame numatytų įsipareigojimų, taip pat susijusių su kliūtimis prekybai, vykdymą, veiklą.
2.  Atitinkamos ataskaitos dalys skirtos specialiai Susitarimo 13 skyriuje nustatytų įsipareigojimų vykdymui, taip pat Patariamosios vidaus grupės ir Pilietinės visuomenės forumo veiklai.
3.  Ataskaitoje taip pat pateikiama prekybos su Korėja statistikos ir raidos santrauka. Atskirai turi būti paminėti muitų grąžinimo stebėsenos rezultatai.
4.  Europos Parlamentas arba Taryba per vieną mėnesį gali pakviesti Komisiją į atsakingo Europos Parlamento arba Tarybos komiteto ad hoc posėdį, kad Komisija išdėstytų ir paaiškintų visus su Susitarimo vykdymu susijusius klausimus.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.
Išbraukta.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
3.  Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.
Išbraukta.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis
Ataskaitos teikimas
1.  Komisija kasmet viešai skelbia apsaugos sąlygų taikymo ir veikimo ataskaitą. Ataskaita apima prašymų inicijuoti procedūras, tyrimus ir jų rezultatų, tyrimo ir tyrimo procedūros baigimo nenustatant priemonių, laikinųjų arba galutinių apsaugos priemonių nustatymo ir kiekvieno šių klausimų sprendimo pagrindimų santrauką, prie kurios pridedama svarbios informacijos ir faktų santrauka.
2.  Ataskaitoje taip pat pateikiama prekybos su Korėja statistikos ir raidos santrauka. Atskirai turi būti paminėti muitų grąžinimo stebėsenos rezultatai.
3.  Europos Parlamentas ar Taryba per mėnesį gali pakviesti Komisiją į atsakingo Europos Parlamento arba Tarybos komiteto ad hoc posėdį, kad ši išdėstytų ir paaiškintų bet kurį su apsaugos sąlygomis, muitų grąžinimu ar Susitarimu apskritai susijusį klausimą.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
11 b straipsnis (naujas)
11b straipsnis
Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio taikymo tvarka
1.  Siekdama taikyti Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnį (Muitų grąžinimas arba atleidimas nuo muitų), Komisija atidžiai stebi atitinkamą importo ir eksporto statistikos, susijusios ir su verte, ir, jei taikytina, su kiekiu, raidą ir reguliariai keičiasi šiais duomenimis su Europos Parlamentu, Taryba ir atitinkamomis Sąjungos pramonės šakomis bei praneša jiems apie gautus rezultatus. Stebėti pradedama nuo laikino priemonių taikymo dienos, duomenimis keičiamasi kas du mėnesius.
Komisija parengia ne tik Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio 1 dalyje nustatytas tarifų eilutes, bet ir, bendradarbiaudama su Sąjungos pramone, pagrindines tarifų eilutes, kurios nebūdingos automobilių sektoriui, tačiau svarbios automobilių gamybos ir kitiems susijusiems sektoriams. Atliekama speciali stebėsena Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
2.  Valstybės narės prašymu arba savo pačios iniciatyva Komisija nedelsdama patikrina, ar vykdomi reikalavimai, pagal kuriuos gali būti taikomas Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnis ir per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos praneša apie savo tyrimo rezultatus. Po konsultacijų su specialiuoju komitetu, kuris minimas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, Komisija prašo konsultacijų su Korėja, jeigu vykdomos Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio sąlygos. Komisija laiko, kad sąlygos vykdomos, jeigu, be kita ko, pasiekiamos 3 dalyje minimos viršutinės ribos.
3.  Norint taikyti Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio 2.1 dalies a punktą laikoma, kad 10 procentinių punktų yra daug, kai vertinama padidėjusi tam tikrų dalių ar komponentų importo į Korėją apimtis, palyginti su padidėjusia galutinių produktų eksporto iš Korėjos į ES apimtimi. Norint taikyti Protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnio 2.1 dalies b punktą laikoma, kad 10 proc. yra daug, kai vertinamas galutinių produktų iš Korėjos į ES eksporto padidėjimas (vertinant absoliučiąja verte ir lyginant su vidaus gamyba). Padidėjimas, nesiekiantis šių ribų, taip pat gali būti laikomas „žymiu“ konkrečiais atvejais.

(1) Klausimas buvo tuomet grąžintas iš naujo nagrinėti komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0210/2010).

Teisinė informacija - Privatumo politika