Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0032(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0210/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0210/2010

Debates :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Balsojumi :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 17/02/2011 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Pieņemtie teksti
PDF 618kWORD 238k
Otrdiena, 2010. gada 7. septembris - Strasbūra
ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma divpusējā drošības klauzula ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīguma divpusējo drošības klauzulu (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

2010. gada 7. septembrī priekšlikums tika grozīts šādi(1):

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Tirdzniecības šķēršļi tirdzniecības partnera iekšzemes tirgū parasti atbalsta eksportu no attiecīgā tirgus uz ārvalstīm, un ja šis eksports ir uz Eiropas Savienību, šie šķēršļi var radīt nosacījumus drošības klauzulas piemērošanai.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Drošības pasākumi apsverami tikai tad, ja attiecīgo preci importē Savienībā tādos palielinātos daudzumos un ar tādiem nosacījumiem, ka rodas nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem, kuri ražo līdzīgas vai tieši konkurējošas preces, kā paredzēts nolīguma 3. nodaļas 3.1. pantā.
(5)  Drošības pasākumi apsverami tikai tad, ja attiecīgo preci importē Savienībā tādos palielinātos daudzumos vai attiecīgā saimnieciskā darbība pieaug tādos apmēros un ar tādiem nosacījumiem, ka rodas nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem, kuri ražo līdzīgas vai tieši konkurējošas preces, vai saimnieciskajai darbībai, kā paredzēts nolīguma 3. nodaļas 3.1. pantā.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem var rasties arī tad, ja netiek ievērotas nolīguma 13. nodaļā minētās īpašās saistības, jo īpaši nolīgumā paredzētie sociālie un vides standarti, un tādēļ var būt nepieciešams piemērot aizsargpasākumus.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)
(5b)  Tas, vai ir nodarīts nopietns kaitējums vai arī pastāv nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem vai noteiktām Savienības ekonomikas nozarēm atkarīgs arī no tā, vai tiek ievēroti nolīguma noteikumi par tirdzniecības ārpustarifa šķēršļiem. Šis apsvērums varētu būt pamats, lai piemērotu aizsargpasākumus.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
(6a)  Nolīguma pārraudzību un pārskatīšanu un, vajadzības gadījumā, aizsargpasākumu piemērošanu būtu jāveic pēc iespējas pārredzamāk un iesaistot pilsonisko sabiedrību. Tādēļ visos procesa posmos būtu jāiekļauj Vietējā padomdevēju grupa un Pilsoniskās sabiedrības forums.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)
(6b)  Komisijai katru gadu būtu jāiesniedz ziņojums par nolīguma piemērošanu un īstenošanu un aizsargpasākumu piemērošanu. Ja kļūst skaidrs, ka aizsargpasākumi nav pietiekami, Komisijai būtu jāiesniedz visaptverošs priekšlikums par stingrākiem aizsargpasākumiem, piemēram, daudzuma ierobežojumiem, kvotām, importa atļauju noteikumiem vai citiem korektīviem pasākumiem.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Tādēļ ir ļoti svarīgi, sākot ar dienu, kad minētais nolīgums stājas spēkā, saņemt uzticamus statistikas datus par visu Korejas Republikas importu ES, lai varētu noteikt, vai pastāv nopietna kaitējuma draudi Savienības ražošanas nozarei kopumā vai tās noteiktām apakšnozarēm.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13a)  Cieša uzraudzība un regulāri vērtējumi atvieglos un padarīs īsāku procedūru uzsākšanu un izmeklēšanas fāzi. Tādēļ Komisijai vajadzētu regulāri uzraudzīt importa un eksporta statistiku un, sākot no spēkā stāšanās dienas, vērtēt nolīguma ietekmi uz dažādām nozarēm.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)
(13b)  Komisijai, dalībvalstīm un Savienības ražotājiem no nolīguma spēkā stāšanās dienas būtu nepārtraukti jāuzrauga un jāizvērtē nolīgumā iekļauto jutīgo preču kategoriju importa un eksporta statistikas dati, lai laicīgi varētu konstatēt nopietnu kaitējumu vai nopietna kaitējuma draudus Savienības ražotājiem.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)
(13c)  Lai nodrošinātu Protokola par nolīguma jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (turpmāk tekstā “izcelsmes noteikumu protokols”) 14. pantā (Muitas nodokļu atmaksa vai atbrīvojums no tiem) minēto mehānismu efektīvu darbību un informācijas vispusīgu apmaiņu ar attiecīgām ieinteresētām personām, ir nepieciešams ieviest noteiktas procedūras.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
13.d un e apsvērums (jauns)
(13d)  Tā kā piecus gadus pēc nolīguma stāšanās spēkā nevarēs ierobežot muitas nodokļu atmaksu, iespējams, ka ar šo regulu būs jāpiemēro aizsargpasākumi, ja nodokļu atmaksas vai nodokļu atbrīvojuma dēļ radīsies nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem. Tādēļ no pirmās nolīguma spēkā stāšanās dienas Komisijai būtu īpaši cieši jāuzrauga, jo īpaši jutīgās nozarēs, trešo valstu izcelsmes sastāvdaļu vai materiālu īpatsvars importētajās precēs no Korejas Republikas, tā izmaiņas un šo izmaiņu ietekme uz tirgus situāciju.
(13e)  Tāpēc Komisijai no nolīguma spēkā stāšanās dienas būtu cieši jāuzrauga Korejas un trešo personu statistika un jāizveido to preču saraksts, kuras var ietekmēt nodokļu atmaksa.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
13.f apsvērums (jauns)
(13f)  Ja Komisijas izmeklēšanā konstatē, ka Nolīgums radījis kaitējumu Savienības ražošanas nozarei, tad vienīgi saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi1 (EGF regula) pieņem, ka:
(a)“globalizācijas izraisītas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos”, kā minēts EGF regulas 1. panta 1. punktā, nozīmē arī Korejas importa uz ES pieaugumu vai ES eksporta uz Koreju nepietiekamu pieaugumu;
(b) darbinieku skaita samazināšana autorūpniecības nozarē:
– “ievērojami negatīvi ietekmē reģionālo vai vietējo ekonomiku” un “īpaši negatīvi ietekmē nodarbinātību un vietējo ekonomiku”, kā attiecīgi minēts EGF regulas 1. panta 1. punktā un 2. panta c) apakšpunktā; un
– ir “izņēmuma gadījumi”, kā minēts EGF regulas 2. panta c) apakšpunktā.
______
1OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
13.g apsvērums (jauns)
(13g)  Lai nepieļautu nopietnu kaitējumu vai nopietna kaitējuma draudus Savienības ražotājiem vai Savienības ekonomikas nozarēm, Komisijai būtu cieši jāuzrauga ražošanas jauda tajās trešās valstīs, kurās ražotās sastāvdaļas vai materiālus iekļauj nolīgumā minētajās precēs, kā arī tas, kā šajās valstīs ievēro Starptautiskās Darba organizācijas un ANO standartus sociālajā, darba apstākļu un vides jomā.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
13.h līdz j apsvērums (jauns)
(13h)  Nolīguma 11. nodaļas 11.1.2. pantā minēta prasība, ka puses savās teritorijās saglabā visaptverošus konkurences tiesību aktus, ar kuriem efektīvi novērš ierobežojošas vienošanās, saskaņotu darbību un viena vai vairāku uzņēmumu dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.
(13i)  Nolīguma 11. nodaļas 11.6.2. pantā paredzēts pienākums pusēm sadarboties izpildes nodrošināšanā un konkurences tiesību aktu īstenošanā, tostarp izmantojot sadarbību izpildes jomā, paziņojumus, apspriedes un nekonfidenciālas informācijas apmaiņu, pamatojoties uz 2009. gada 23. maijā parakstīto Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republikas valdību par sadarbību cīņā pret darbībām, kas vērstas pret konkurenci (“Sadarbības nolīgums”).
(13j)  Sadarbības nolīguma mērķis ir sekmēt abu pušu konkurences tiesību aktu efektīvu īstenošanu, veicinot pušu konkurences iestāžu sadarbību un koordināciju.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību,
(14)  Nolīguma divpusējās drošības klauzulas īstenošana paredz, ka Komisijai jāpieņem vienoti nosacījumi pagaidu un galīgo aizsargpasākumu pieņemšanai, kontroles pasākumu piemērošanai un izmeklēšanas un procedūras izbeigšanai bez pasākumu noteikšanas. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pantu normas un vispārīgos principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas ieviešanas pilnvaru piemērošanu, nosaka jau iepriekš ar regulu, kuru pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Līdz šīs jaunās regulas pieņemšanai turpina piemērot Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību, izņemot regulatīvo kontroles procedūru, kura nav piemērojama,
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
(14a)  Šo regulu būtu jāpiemēro vienīgi Eiropas Savienībā un Korejas Republikā ražotām precēm. To nebūtu jāpiemēro precēm, detaļām vai sastāvdaļām, kuru ražošana ir pasūtīta ārējām rūpnieciskajām zonām, piemēram, Kesonas rūpnieciskajam kompleksam. Lai šīs regulas darbības jomu varētu paplašināt, iekļaujot ārējām rūpnieciskajām zonām pasūtītās preces, tā būtu jāgroza saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Paplašinot regulas darbības jomu, būtu jānodrošina, ka nolīguma 13. nodaļā minētās saistības tiek ievērotas arī ārējās rūpnieciskajās zonās.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
1. pants – a apakšpunkts
(a)  “Savienības ražošanas nozare” ir līdzīgu vai tieši konkurējošu preču Savienības ražotāji kopumā, kas darbojas Savienības teritorijā, vai arī tādi Savienības ražotāji, kuru ražotas līdzīgas vai tieši konkurējošas preces kopā veido lielāko daļu no šādām Savienībā ražotām precēm;
(a)  “Savienības ražošanas nozare” ir līdzīgu vai tieši konkurējošu preču Savienības ražotāji kopumā, kas darbojas Savienības teritorijā, vai arī tādi Savienības ražotāji, kuru ražotas līdzīgas vai tieši konkurējošas preces kopā veido lielāko daļu no šādām Savienībā ražotām precēm. Ja līdzīga vai tieši konkurējoša prece ir tikai viena no vairākām precēm, kuras ražo Savienības ražošanas nozares uzņēmumi, ražošanas nozari definē kā līdzīgas vai tieši konkurējošas preces ražošanas īpašas darbības;
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
1. pants – c apakšpunkts
(c) “nopietna kaitējuma draudi” ir nopietns kaitējums, kas nav novēršams; nopietna kaitējuma draudus nosaka, pamatojoties uz faktiem, nevis tikai uz apgalvojumiem, pieņēmumiem vai maznozīmīgu iespēju;
(c) “nopietna kaitējuma draudi” ir nopietns kaitējums, kas nav novēršams; nopietna kaitējuma draudus nosaka, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, nevis tikai uz apgalvojumiem, pieņēmumiem vai maznozīmīgu iespēju; nopietna kaitējuma draudu noteikšanā cita starpā ir jāņem vērā saskaņā ar 4. panta 5. punktā noteiktajiem faktoriem veiktās prognozes, aprēķini un analīze;
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
1. pants – ea apakšpunkts (jauns)
(ea) “ieinteresētā persona” ir tāda persona, ko ietekmē noteikta ražojuma imports;
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
1. pants – eb apakšpunkts (jauns)
(eb) “preces” ir Eiropas Savienībā un Korejas Republikā ražotas preces. Jēdzienā neietilpst preces vai sastāvdaļas, kuru ražošana pasūtīta citu valstu rūpnieciskajām zonām. Lai šīs regulas darbības jomu varētu paplašināt, iekļaujot citu valstu rūpnieciskajām zonām pasūtītās preces, to groza saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
1. pants – ec apakšpunkts (jauns)
(ec) “tādi nosacījumi, kas rada nopietnu kaitējumu vai nopietna kaitējuma draudus” ir tādi faktori kā trešās valsts ražošanas jauda, tirgus ietilpības izmantošanas rādītāji, valūtas prakse un darba apstākļi attiecībā uz attiecīgās preces sastāvdaļu un materiālu ražošanu;
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
1. pants – ed apakšpunkts (jauns)
(ed) “reģions(-i)” ir viena vai vairākas Savienības dalībvalstis.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
1.  Aizsargpasākumus var paredzēt saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šajā regulā, ja, samazinot vai atceļot muitas nodokli saskaņā ar šo nolīgumu, Korejas izcelsmes preces tiek importētas Savienībā tādā palielinātā apjomā absolūtā izteiksmē vai attiecībā pret iekšzemes ražošanu, un ar tādiem nosacījumiem, ka rodas nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības nozarei, kas ražo līdzīgas vai tieši konkurējošas preces.
1.  Aizsargpasākumus var paredzēt saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šajā regulā, ja, samazinot vai atceļot muitas nodokli saskaņā ar šo nolīgumu, Korejas izcelsmes preces vai saimnieciskā darbība tiek importētas Savienībā tādā palielinātā apjomā absolūtā izteiksmē vai attiecībā pret iekšzemes ražošanu, un ar tādiem nosacījumiem, ka rodas nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības nozarei, kas ražo līdzīgas vai tieši konkurējošas preces vai kas veic līdzīgu vai tieši konkurējošu darbību.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Ja, galvenokārt pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem, izrādās, ka vienā vai vairākos Savienības reģionos stāvoklis atbilst nosacījumiem, lai tiktu pieņemti 2. panta 1. punktā paredzētie pasākumi, Komisija, izvērtējusi alternatīvus risinājumus, izņēmuma kārtā var atļaut īstenot kontroles vai aizsargpasākumus attiecīgajā reģionā, ja tā uzskata, ka šādi pasākumi, ko īsteno tādā līmenī, ir piemērotāki, nekā pasākumi, ko īsteno visā Savienībā.
Pasākumiem jābūt īslaicīgiem un pēc iespējas mazāk jāiejaucas iekšējā tirgus darbībā. Tos pieņem saskaņā ar 2. panta 2. punkta noteikumiem.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a un 2.b punkts (jauns)
2.a Lai aizsargpasākumus izmantotu efektīvi, Komisija (Eiropas Kopienu Statistikas birojs) Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ikgadēju uzraudzības pārskatu par jaunākajiem statistikas datiem attiecībā uz nolīguma izraisītu Korejas importa ietekmi uz jutīgām ES nozarēm;
2.b Ja Savienības ražošanas nozare ziņo Komisijai par pierādītiem nopietna kaitējuma draudiem, Komisija var apsvērt uzraudzības paplašināšanu citām nozarēm (ieinteresētajām personām), kuras skar šī ietekme.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)
2.a pants
Uzraudzība
Komisija uzrauga Korejas ražojumu importa un eksporta statistiku, kā arī sadarbojas un regulāri apmainās datiem ar dalībvalstu un Savienības ražošanas nozares pārstāvjiem. Komisija nodrošina, ka dalībvalstis rūpīgi sniedz pareizus un kvalitatīvus statistikas datus.
Komisija no nolīguma spēkā stāšanās dienas cieši uzrauga Korejas un trešo personu statistiku un prognozes par ražojumiem, kurus var ietekmēt nodokļu atmaksa.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Izmeklēšanu sāk pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc Komisijas pašiniciatīvas, ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, kuri pamatotu šādu izmeklēšanas sākšanu.
1.  Izmeklēšanu sāk pēc dalībvalsts, Eiropas Parlamenta, Vietējās padomdevēju grupas, jebkuras fiziskas vai juridiskas personas vai asociācijas, kas nav juridiska persona un kas rīkojas Savienības ražošanas nozares vārdā, pārstāvot vismaz 25 % no tās, pieprasījuma vai pēc Komisijas pašiniciatīvas, ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami daudz prima facie pierādījumu, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā noteiktajiem faktoriem un kuri pamatotu šādu izmeklēšanas sākšanu.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Prasībā uzsākt izmeklēšanu iekļauj pierādījumu, ka ir ievēroti aizsargpasākumu piemērošanas nosacījumi 2. panta 1. punkta nozīmē. Prasībā parasti iekļauj šādu informāciju: preces importa pieauguma tempu un apjomu absolūtā un relatīvā izteiksmē, pieaugušā importa aizņemto iekšzemes tirgus daļu, pārdošanas apjoma, ražošanas, ražīguma un jaudas izmantošanas, peļņas un zaudējumu, kā arī nodarbinātības izmaiņas.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)
1.b Piemērojot 1. punktu, piecus gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Komisija pievērš īpašu uzmanību Korejas Republikas gatavo ražojumu importa pieaugumam Eiropas Savienībā, ja šāds pieaugums var būt saistīts ar to, ka gatavajos ražojumos arvien vairāk izmantotas detaļas vai sastāvdaļas, kas Korejas Republikā importētas no trešām valstīm, kuras nav noslēgušas brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību un kurām piemēro muitas nodokļu atmaksas vai muitas nodokļu atbrīvojuma noteikumus.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis informē Komisiju, ja šķiet, ka tendences attiecībā uz importu no Korejas Republikas liecina, ka aizsargpasākumi ir vajadzīgi. Minētā informācija ietver pieejamos pierādījumus, kas noteikti, pamatojoties uz 4. pantā minētajiem kritērijiem. Komisija triju darba dienu laikā nodod minēto informāciju visām dalībvalstīm.
2.  Dalībvalstis vai Savienības ražošanas nozares pārstāvji informē Komisiju, ja šķiet, ka tendences attiecībā uz importu no Korejas Republikas liecina, ka aizsargpasākumi ir vajadzīgi. Minētā informācija ietver pieejamos pierādījumus, kas noteikti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem kritērijiem. Komisija triju darba dienu laikā augšupielādē minēto informāciju uz tiešsaistes platformu, kas minēta 9. pantā (tiešsaistes platforma) un nosūta paziņojumu par augšupielādi visām dalībvalstīm, Savienības ražošanas nozarei un Eiropas Parlamentam.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
3.  Apspriešanās ar dalībvalstīm notiek astoņu darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija ir nosūtījusi informāciju dalībvalstīm, kā paredzēts 2. punktā, komitejas ietvaros, kas minēta 10. pantā, pamatojoties uz procedūru, kas minēta 11. panta 1. punktā. Ja pēc apspriešanas izrādās, ka ir pietiekami pierādījumi, kas pamato procedūras sākšanu, Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Procedūru sāk mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas no dalībvalsts.
3.  Apspriešanās ar dalībvalstīm notiek astoņu darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija ir nosūtījusi informāciju, kā paredzēts 2. punktā, komitejas ietvaros, kas minēta 10. pantā, pamatojoties uz procedūru, kas minēta 11. panta 1. punktā. Ja pēc apspriešanās izrādās, ka ir pietiekami pierādījumi, kas noteikti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem kritērijiem un kas pamato procedūras uzsākšanu, Komisija publicē paziņojumu tiešsaistes platformā unEiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Procedūru sāk mēneša laikā pēc dalībvalsts, Eiropas Parlamenta vai Savienības ražošanas nozares pārstāvju pieprasījuma.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
3. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a Pierādījumus, kas iegūti, lai uzsāktu procedūru saskaņā ar nolīgumam pievienotā izcelsmes noteikumu protokola 14. panta 2. punktu (Muitas nodokļu atmaksa vai atbrīvojums no tiem), var izmantot arī izmeklēšanā, lai piemērotu aizsargpasākumus, ja izpildīti šajā pantā minētie nosacījumi.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts
1.  Pēc procedūras sākšanas Komisija sāk izmeklēšanu.
1.  Pēc procedūras sākšanas Komisija sāk izmeklēšanu. Izmeklēšanas laikposms, kas minēts 4. panta 3. punktā, sākas dienā, kad lēmumu par tās uzsākšanu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
2.  Komisija drīkst pieprasīt, lai dalībvalstis tai nodrošina informāciju, un tās veic visus vajadzīgos pasākumus, lai apmierinātu jebkuru šādu prasību. Ja šī informācija izraisa vispārēju interesi vai arī tās nosūtīšanu pieprasa kāda dalībvalsts, Komisija to nosūta visām dalībvalstīm, ja šī informācija nav konfidenciāla. Ja šī informācija ir konfidenciāla, Komisija nosūta informācijas nekonfidenciālu kopsavilkumu.
2.  Komisija drīkst pieprasīt, lai dalībvalstis tai nodrošina informāciju, un tās veic visus vajadzīgos pasākumus, lai apmierinātu jebkuru šādu prasību. Ja šī informācija izraisa vispārēju interesi vai arī tās nosūtīšanu pieprasa kāda dalībvalsts, Eiropas Parlaments vai Savienības ražošanas nozares pārstāvji, Komisija to augšupielādē uz tiešsaistes platformu, ja šī informācija nav konfidenciāla. Ja šī informācija ir konfidenciāla, Komisija augšupielādē informācijas nekonfidenciālu kopsavilkumu.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts
3.  Ja vien iespējams, izmeklēšanu pabeidz sešu mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākšanas. Ārkārtas apstākļos, ko Komisija pienācīgi pamato, šo termiņu var pagarināt vēl par trim mēnešiem.
3.  Izmeklēšanu pabeidz 200 dienu laikā pēc izmeklēšanas sākšanas.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts
5.  Šajā izmeklēšanā Komisija novērtē visus objektīvi un kvantitatīvi nosakāmos atbilstošos faktorus, kuri ietekmē situāciju Savienības nozarē, jo īpaši attiecīgās preces importa pieauguma tempu un apjomu absolūtā un relatīvā izteiksmē, pieaugušā importa aizņemto iekšzemes tirgus daļu, pārdošanas apjomu, ražošanas, ražīguma, jaudu izmantošanas, peļņas un zaudējumu un nodarbinātības izmaiņas.
5.  Šajā izmeklēšanā Komisija novērtē visus objektīvi un kvantitatīvi nosakāmos atbilstošos faktorus, kuri ietekmē situāciju Savienības nozarē, jo īpaši attiecīgās preces importa pieauguma tempu un apjomu absolūtā un relatīvā izteiksmē, pieaugušā importa aizņemto iekšzemes tirgus daļu, pārdošanas apjomu, ražošanas, ražīguma, jaudu izmantošanas, peļņas un zaudējumu un nodarbinātības izmaiņas. Šis uzskaitījums nav izsmeļošs, un Komisija kaitējuma noteikšanā var ņemt vērā citus atbilstīgus faktorus, piemēram, akciju, cenu, izmantotā kapitāla peļņu, naudas plūsmu un citus faktorus, kas izraisa vai var izraisīt nopietnu kaitējumu vai rada nopietna kaitējuma draudus. Ja trešās valstīs ražotas sastāvdaļas parasti aizņem ievērojamu daļu no attiecīgās preces ražošanas izmaksām, Komisija arī izvērtē trešās valsts ražošanas jaudu, tirgus ietilpības izmantošanas rādītājus, valūtas praksi un darba apstākļus, ņemot vērā Savienības ražošanas nozares stāvokli.
Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)
5.a Turklāt izmeklēšanā Komisija izvērtē, kā Korejas Republika ievēro nolīguma 13. nodaļā paredzētos sociālos un vides standartus un kā tas ietekmē cenu veidošanu un negodīgas konkurences priekšrocības, kas var radīt nopietnu kaitējumu vai nopietna kaitējuma draudus ražotājiem vai noteiktām ekonomikas nozarēm Eiropas Savienībā.
Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
4. pants – 5.b punkts (jauns)
5.b Izmeklēšanā Komisija izvērtē arī to, kā tiek ievēroti nolīguma noteikumi par ārpustarifa šķēršļiem tirdzniecībai un vai tas nerada nopietnu kaitējumu vai nopietna kaitējuma draudus ražotājiem vai noteiktām ekonomikas nozarēm Eiropas Savienībā.
Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts
6.  Ieinteresētās personas, kas pieteikušās saskaņā ar 3. panta 4. punkta b) apakšpunktu, un Korejas Republikas pārstāvji pēc rakstiska lūguma var pārbaudīt visu informāciju, kas Komisijai darīta zināma izmeklēšanas saistībā, izņemot iekšējo dokumentāciju, ko sagatavojušas Savienības vai tās dalībvalstu iestādes, ar nosacījumu, ka šī informācija ir būtiska viņu lietas izklāstā un nav konfidenciāla 9. panta nozīmē, un ja Komisija to izmanto izmeklēšanā. Ieinteresētās personas, kas pieteikušās, var Komisijai darīt zināmus savus viedokļus par attiecīgo informāciju. Minēto viedokli var ņemt vērā, ja ir pietiekami pierādījumi.
6.  Ieinteresētās personas, kas pieteikušās saskaņā ar 3. panta 4. punkta b) apakšpunktu, un Korejas Republikas pārstāvji pēc rakstiska lūguma var pārbaudīt visu informāciju, kas Komisijai darīta zināma izmeklēšanas saistībā, izņemot iekšējo dokumentāciju, ko sagatavojušas Savienības vai tās dalībvalstu iestādes, ar nosacījumu, ka šī informācija ir būtiska viņu lietas izklāstā un nav konfidenciāla 9. panta nozīmē, un ja Komisija to izmanto izmeklēšanā. Ieinteresētās personas, kas pieteikušās, var Komisijai darīt zināmus savus viedokļus par attiecīgo informāciju. Minēto viedokli ņem vērā, ja ir pietiekami pierādījumi.
Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
4. pants – 7. punkts
7.  Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas. Šīs personas uzklausa, ja tās termiņā, kas noteikts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajā paziņojumā, iesniegušas rakstisku pieteikumu ar norādi, ka izmeklēšanas iznākums faktiski var ietekmēt šīs personas un ka pastāv īpaši iemesli tās uzklausīt.
7.  Komisija uzklausa ieinteresētās personas. Šīs personas uzklausa, ja tās termiņā, kas noteikts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajā paziņojumā, iesniegušas rakstisku pieteikumu ar norādi, ka izmeklēšanas iznākums faktiski var ietekmēt šīs personas un ka pastāv iemesli tās uzklausīt.
Komisija šīs personas uzklausa arī turpmāk, ja ir īpašs pamatojums to darīt.
Grozījums Nr. 41
Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)
4.a pants
Kontroles pasākumi
1.  Ja Korejas izcelsmes preces importa tendences liecina, ka varētu rasties viena no 2. pantā minētājām situācijām, minētās preces importu var pakļaut iepriekšējai Eiropas Savienības kontrolei.
2.  Lēmumu par kontroles veikšanu pieņem Komisija saskaņā ar 11. panta 1. punktā noteikto procedūru.
3.  Kontroles pasākumi ir spēkā ierobežotu laiku. Ja vien nav paredzēts citādi, tie zaudē spēku otrā sešu mēnešu perioda beigās pēc pirmajiem sešiem mēnešiem, kurā šie pasākumi ieviesti.
4.  Vajadzības gadījumā kontroles pasākumus var attiecināt tikai uz vienu vai vairākiem Savienības reģioniem.
Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts
1.  Pagaidu aizsargpasākumus piemēro kritiskos apstākļos, ja kavēšanās radītu zaudējumus, kurus būtu grūti labot, saskaņā ar iepriekšēju nolēmumu, ka pastāv skaidri pierādījumi tam, ka muitas nodokļa mazināšanas vai likvidēšanas rezultātā saskaņā ar nolīgumu Korejas Republikas izcelsmes preču imports ir pieaudzis un ka šis imports rada nopietnu kaitējumu vai tā draudus iekšzemes nozarei. Pagaidu pasākumus pieņem, pamatojoties uz procedūru, kas minēta 11. panta 1. punktā.
1.  Pagaidu aizsargpasākumus piemēro kritiskos apstākļos, ja kavēšanās radītu zaudējumus, kurus būtu grūti labot, saskaņā ar iepriekšēju nolēmumu, kas pamatojas uz 4. panta 5. punktā minētajiem kritērijiem un nosaka, ka pastāv pietiekami pierādījumi tam, ka muitas nodokļa mazināšanas vai likvidēšanas rezultātā saskaņā ar nolīgumu Korejas Republikas izcelsmes preču imports ir pieaudzis un ka šis imports rada nopietnu kaitējumu vai tā draudus iekšzemes nozarei. Pagaidu pasākumus pieņem, pamatojoties uz procedūru, kas minēta 11. panta 1. punktā.
Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts
2.  Ja dalībvalsts pieprasa Komisijas tūlītēju iejaukšanos un ja ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi, Komisija piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu.
2.  Ja dalībvalsts, Eiropas Parlaments vai Savienības ražošanas nozare pieprasa Komisijas tūlītēju iejaukšanos un ja ir izpildīti 1. punktā minētie nosacījumi, Komisija piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu. Izmeklēšanas laikposms, kā noteikts 4. panta 3. punktā, sākas dienā, kad ir pieņemts lēmums par pagaidu aizsargpasākumu uzsākšanu.
Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)
4a.  Šajā pantā minētos pasākumus piemēro visiem ražojumiem, kas laisti brīvā apritē pēc tam, kad šie pasākumi stājušies spēkā. Tomēr šādi pasākumi neierobežo to ražojumu laišanu brīvā apritē, kas ir jau ceļā uz Savienību, ar noteikumu, ka šo ražojumu galamērķi nevar mainīt.
Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
6. pants
Ja divpusēji aizsargpasākumi nav vajadzīgi, izmeklēšanu un procedūru izbeidz, pamatojoties uz 11,2. panta 1. punktā minēto procedūru.
1.  Ja divpusēji aizsargpasākumi neatbilst šīs regulas prasībām, izmeklēšanu un procedūru izbeidz, pamatojoties uz 11. panta 1. punktā minēto procedūru.
2.  Neskarot 1. punktu, ja Eiropas Parlaments iebilst pret to, ka lēmuma projektā neparedz divpusējo aizsargpasākumu piemērošanu, Komisija pārskata lēmuma projektu, tāpēc ka pretējā gadījumā attiecīgais lēmums būtu pretrunā ar likumdevēja nodomu. Ņemot vērā iebilduma iemeslus un jau aizsāktās procedūras termiņu, Komisija var iesniegt komitejai jaunu lēmuma projektu vai iesniegt priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Līgumu. Komisija informē Eiropas Parlamentu, Padomi un attiecīgo komiteju par plānoto rīcību un par iemesliem, kas to nosaka.
3.  Komisija publicē ziņojumu, kurā sniedz konstatējumu un pamatotus secinājumus, kas izdarīti par visiem attiecīgajiem faktiskajiem un juridiskajiem jautājumiem, pienācīgi ņemot vērā konfidenciālas informācijas aizsardzību 9. panta nozīmē.
Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
7. pants
Ja galīgie konstatētie fakti liecina, ka ir vērojami 2. panta 1. punktā izklāstītie apstākļi, lēmumu par galīgo divpusējo aizsargpasākumu noteikšanu pieņem saskaņā ar 11,2. panta 1. punktā minēto procedūru.
Ja galīgie konstatētie fakti liecina, ka ir vērojami 1. panta 1. punktā izklāstītie apstākļi, lēmumu par galīgo divpusējo aizsargpasākumu noteikšanu pieņem saskaņā ar 11. panta 1. punktā minēto procedūru.
Komisija, pienācīgi ņemot vērā noteikumus par konfidenciālas informācijas aizsardzību 9. panta nozīmē, publisko ziņojumu ar to būtisko faktu un apsvērumu kopsavilkumu, kas attiecas uz aizsargpasākumu noteikšanu.
Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Aizsargpasākums saglabājas spēkā termiņa pagarinājumā tik ilgi, kamēr nav zināms pārskatīšanas iznākums.
Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Komisija nodrošina, lai visi izmeklēšanai vajadzīgie dati un statistika būtu pieejami, saprotami, pārredzami un pārbaudāmi. Tiklīdz pieņemts nepieciešamais tehniskais regulējums, Komisija apņemas izveidot ar paroli nodrošinātu tiešsaistes platformu, par kuru tā ir atbildīga un kurā tiek izplatīta visa nekonfidenciālā informācija šā panta nozīmē. Dalībvalstīm, reģistrētiem Savienības ražošanas nozares pārstāvjiem, Vietējai padomdevēju grupai un Eiropas Parlamentam pēc pieprasījuma jāsaņem piekļuve minētajai tiešsaistes platformai. Attiecīgajā informācijā iekļauj statistikas datus, kas palīdz iegūt pierādījumus par atbilstību 2. panta 1. punktā minētajām prasībām, kā arī jebkuru citu izmeklēšanā noderīgu informāciju.
Šajā tiešsaistes platformā saņemto informāciju izmanto tikai mērķim, kuram tā pieprasīta. Bez informācijas sniedzēja īpašas atļaujas neizpauž nedz konfidenciālu informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo regulu, nedz arī konfidenciāli sniegtu informāciju.
Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
10. pants
Komisijai palīdz komiteja, kas paredzēta 4. panta 1. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 260/2009 par kopējiem importa noteikumiem. Regulas (EK) Nr. 260/2009 4. pantu piemēro mutatis mutandis.
Komisijai palīdz komiteja, kas paredzēta 4. panta 1. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 260/2009 par kopējiem importa noteikumiem.
Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)
10.a pants
Ziņojums
1.  Komisija publicē gada ziņojumu par nolīguma piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par to iestāžu darbību, kurām ir jāuzrauga nolīguma īstenošana un no tā izrietošo saistību, tostarp saistību par tirdzniecības šķēršļiem, ievērošana.
2.  Īpašās ziņojuma nodaļās apskata nolīguma 13. nodaļā minēto saistību ievērošanu un Vietējās padomdevēju grupas un Pilsoniskās sabiedrības foruma darbības.
3.  Ziņojumā iekļauj arī statistikas kopsavilkumu un tirdzniecības attiecību ar Koreju attīstības izklāstu. Īpaši jāmin nodokļu atmaksas uzraudzības rezultāti.
4.  Eiropas Parlaments vai Padome mēneša laikā var uzaicināt Komisiju uz ad hoc sanāksmi kompetentajā Eiropas Parlamenta vai Padomes komitejā, lai informētu vai paskaidrotu jebkuru jautājumu saistībā ar nolīguma īstenošanu.
Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts
2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu.
svītrots
Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts
3.  Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir viens mēnesis.
svītrots
Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)
11.a pants
Ziņošana
1.  Komisija publicē gada ziņojumu par drošības klauzulas piemērošanu un darbību. Ziņojumā iekļauj kopsavilkumu par prasībām uzsākt procedūru, izmeklēšanu un tās secinājumus, izmeklēšanas un procedūras izbeigšanu bez pasākumu veikšanas, pagaidu aizsargpasākumu noteikšanu vai galīgo pasākumu noteikšanu un pamatojumu katram lēmumam šajos jautājumos, pievienojot kopsavilkumu ar attiecīgo informāciju un faktu izklāstu.
2.  Ziņojumā iekļauj arī statistikas kopsavilkumu un tirdzniecības attiecību ar Koreju attīstības izklāstu. Īpaši jāmin nodokļu atmaksas uzraudzības rezultāti.
3.  Eiropas Parlaments vai Padome viena mēneša laikā var uzaicināt Komisiju uz ad hoc sanāksmi kompetentajā Eiropas Parlamenta vai Padomes komitejā, lai informētu vai paskaidrotu jebkuru jautājumu saistībā ar drošības klauzulas piemērošanu, nodokļu atmaksu vai nolīgumu kopumā.
Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
11.b pants (jauns)
11.b pants
Izcelsmes noteikumu protokola 14. panta piemērošanas procedūra
1.  Lai piemērotu nolīgumam pievienotā Izcelsmes noteikumu protokola 14. pantu (Muitas nodokļu atmaksa vai atbrīvojums no tiem), Komisija cieši uzrauga importa un eksporta statistikas izmaiņas gan vērtības ziņā, gan vajadzības gadījumā arī kvantitātes ziņā un regulāri dalās ar šiem datiem ar Eiropas Parlamentu, Padomi un attiecīgajām Savienības ražošanas nozarēm, kā arī ziņo par saviem konstatējumiem. Uzraudzība sākas no pagaidu piemērošanas brīža, un datus sniedz ik pēc diviem mēnešiem.
Papildus Izcelsmes noteikumu protokola 14.1. pantā iekļautajām tarifu pozīcijām Komisija sadarbībā ar Savienības ražošanas nozari sagatavo sarakstu ar galvenajām tarifu pozīcijām, kas nav specifiskas autorūpniecības nozarei, bet ir būtiskas automobiļu ražošanai un citām saistītām nozarēm. Veic īpašu uzraudzību, kā noteikts Izcelsmes noteikumu protokola 14.1. pantā.
2.  Komisija pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas nekavējoties pārbauda, vai ir izpildīti nosacījumi, lai piemērotu izcelsmes noteikumu protokola 14. pantu, un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas ziņo par saviem konstatējumiem. Pēc apspriešanās ar īpašo komiteju, kas minēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punkta trešajā daļā, Komisija pieprasa apspriešanos ar Koreju vienmēr, kad ir izpildīti Izcelsmes noteikumu protokola 14. panta nosacījumi. Komisija uzskata, ka nosacījumi ir izpildīti, ja, cita starpā, ir sasniegtas šā panta 3. punktā minētās robežvērtības.
3.  Piemērojot Izcelsmes noteikumu protokola 14. panta 2.1. punkta a) apakšpunktu, atšķirību 10 procentpunktu apmērā uzskata par “nozīmīgu”, vērtējot Korejā importēto daļu vai sastāvdaļu daudzuma pieaugumu salīdzinājumā ar gatavo ražojumu eksporta pieaugumu no Korejas uz ES. Piemērojot Izcelsmes noteikumu protokola 14. panta 2.1. punkta b) apakšpunktu, atšķirību 10 % apmērā uzskata par “nozīmīgu”, vērtējot no Korejas uz ES eksportēto gatavo ražojumu daudzuma pieaugumu absolūtos skaitļos vai attiecībā pret vietējo ražošanu. Pieaugumu, kas nesasniedz minētās robežvērtības, arī var uzskatīt par “nozīmīgu”, katru situāciju vērtējot atsevišķi.

(1) Jautājums tad tika nodots atpakaļ izskatīšanai komitejā saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punkta otro daļu (A7-0210/2010).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika