Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0032(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0210/2010

Teksty złożone :

A7-0210/2010

Debaty :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Głosowanie :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/02/2011 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Teksty przyjęte
PDF 503kWORD 238k
Wtorek, 7 września 2010 r. - Strasburg
Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Wniosek został poprawiony w dniu 7 września 2010 r. w następujący sposób(1):

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)
(3a)  Bariery handlowe na rynku wewnętrznym państwa będącego partnerem handlowym zwykle są korzystne dla wywozów z tego rynku za granicę, zaś jeżeli miejscem przeznaczenia jest Unia Europejska, mogą stworzyć warunki uzasadniające stosowanie środków ochronnych.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
(5)  Zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 art. 3,1 Umowy zastosowanie środków ochronnych może być rozważane jedynie w przypadku gdy wielkość przywozu wzrośnie w takim stopniu i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący.
(5)  Zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 art. 3 ust. 1 Umowy zastosowanie środków ochronnych może być rozważane jedynie w przypadku, gdy wielkość przywozu lub dana działalność gospodarcza wzrośnie w takim stopniu i w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla producentów unijnych wytwarzających produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący lub prowadzących podobną bądź bezpośrednio konkurującą działalność gospodarczą.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)
(5a)  Poważna szkoda lub groźba poważnej szkody dla producentów unijnych może również powstać w wyniku niewypełnienia poszczególnych zobowiązań, o których mowa w rozdziale 13 Umowy, zwłaszcza określonych w nim norm socjalnych i norm w zakresie środowiska, w związku z czym niezbędne jest wprowadzenie środków ochronnych.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 b preambuły (nowy)
(5b)  Określenie poważnej szkody lub groźby poważnej szkody dla producentów lub poszczególnych sektorów gospodarki w Unii zależy również od tego, czy ustalone w Umowie zasady dotyczące barier pozataryfowych były przestrzegane. Może się to wiązać z koniecznością wprowadzenia środków ochronnych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)
(6a)  Monitorowanie oraz przegląd Umowy, a także ewentualne podjęcie niezbędnych środków ochronnych, powinno się odbywać w możliwie najbardziej przejrzysty sposób i przy udziale społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym konieczne jest stałe zaangażowanie Wewnętrznej Grupy Doradczej (Domestic Advisory Group) i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Forum).
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 b preambuły (nowy)
(6b)  Komisja powinna przedkładać raz w roku sprawozdanie na temat stosowania i wdrażania przepisów Umowy oraz stosowania środków ochronnych. Jeżeli okaże się, że środki ochronne są niewystarczające, Komisja powinna przedłożyć niezwłocznie wniosek w sprawie dalszych środków ochronnych, takich jak ograniczenia ilościowe, limity, pozwolenia na przywóz lub inne środki korygujące.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy)
(7a)  Aby stwierdzić, czy od dnia wejścia w życie Umowy całości przemysłu Unii lub jego poszczególnym sektorom grozi poważna szkoda, konieczne są zatem wiarygodne dane statystyczne na temat przywozów z Republiki Korei na teren UE.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)
(13a)  Dokładny monitoring i systematyczne dokonywanie oceny ułatwią i przyspieszą wszczęcie postępowania i prowadzenie dochodzenia. Dlatego od dnia wejścia w życie Umowy Komisja powinna systematycznie monitorować statystyki dotyczące przywozu i wywozu oraz oceniać wpływ Umowy na poszczególne sektory.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 b preambuły (nowy)
(13b)  Komisja Europejska, państwa członkowskie i producenci unijni powinni stale obserwować i oceniać dane statystyczne dotyczące przywozu i wywozu produktów o szczególnym znaczeniu objętych Umową od dnia jej wejścia w życie, aby móc na czas zidentyfikować poważną szkodę lub groźbę poważnej szkody dla producentów unijnych.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 c preambuły (nowy)
(13c)  Konieczne jest ustanowienie określonych procedur związanych ze stosowaniem art. 14 (Zwrot lub zwolnienia z należności celnych) protokołu do Umowy dotyczącego definicji „produktów pochodzących” i metod współpracy administracyjnej (zwany dalej protokołem w sprawie reguł pochodzenia) w celu zapewnienia skutecznego działania mechanizmów w nim ustanowionych oraz obszernej wymiany informacji z właściwymi zainteresowanymi podmiotami.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkty 13 d i 13 e preambuły (nowe)
(13d)  Ponieważ ograniczenie zwrotu należności celnych możliwe jest dopiero po pięciu latach od wejścia w życie Umowy, konieczne może okazać się wprowadzenie na mocy niniejszego rozporządzenia środków ochronnych w odpowiedzi na poważną szkodę lub groźbę poważnej szkody dla producentów unijnych, powstałą w wyniku zwrotu lub zwolnienia z należności celnych. Od dnia wejścia w życie Umowy Komisja Europejska powinna więc szczególnie uważnie obserwować, zwłaszcza w sektorach o szczególnym znaczeniu, w jakim stopniu produkty przywożone z Republiki Korei składają się z podzespołów i materiałów z krajów trzecich, wszelkie zmiany w tym zakresie oraz ich wpływ na sytuację na rynku.
(13e)  Dlatego od dnia wejścia w życie Umowy Komisja powinna monitorować statystyki koreańskie oraz statystyki stron trzecich i sporządzić wykaz szeregu produktów, w przypadku których może mieć potencjalnie zastosowanie zwrot ceł.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 f preambuły (nowy)

(13f)  Jeżeli we wnioskach z dochodzenia Komisja stwierdzi, że przemysł unijny poniósł szkodę w następstwie Umowy, wówczas jedynie do celów rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (rozporządzenie w sprawie EFG) uznaje się, że:
(a) „poważne zmiany strukturalne w kierunkach światowego handlu spowodowane] globalizacją”, zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG, obejmują wzrost koreańskiego przywozu do Europy bądź niepowodzenie w zwiększaniu unijnego eksportu do Korei;
(b) zwolnienia w przemyśle samochodowym
– mają „istotny niekorzystny wpływ na gospodarkę regionalną lub lokalną” oraz „poważny wpływ na zatrudnienie i lokalną gospodarkę”, zgodnie ze sformułowaniami, odpowiednio, art. 1 ust. 1 oraz 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie EFG; oraz
– stanowią „wyjątkowe okoliczności”, zgodnie z art. 2 lit. c) rozporządzenia EFG.
______
1 Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 g preambuły (nowy)
(13g)  W celu uniknięcia poważnej szkody lub groźby poważnej szkody dla unijnych producentów lub sektorów gospodarki Komisja powinna uważnie obserwować moce produkcyjne oraz przestrzeganie norm MOP i ONZ w zakresie warunków socjalnych i warunków pracy oraz standardów środowiskowych w krajach trzecich, w których są produkowane podzespoły lub materiały użyte do wytworzenia produktów objętych Umową.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkty 13 h - 13 j preambuły (nowe)
(13h)  Art. 11 ust. 1 pkt 2 rozdziału 11 Umowy wprowadza wymóg zachowania przez strony na ich terytoriach wyczerpujących przepisów prawa konkurencji pomagających walczyć z restrykcyjnymi porozumieniami, uzgodnionymi praktykami i nadużywaniem pozycji dominującej przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo.
(13i)  Art. 11 ust. 6 pkt 2 rozdziału 11 Umowy zobowiązuje strony do współpracy w zakresie ich poszczególnych strategii wdrażania oraz stosowania poszczególnych przepisów prawa konkurencji, w tym współpracy w zakresie ochrony porządku publicznego, powiadomień, konsultacji i wymiany informacji jawnych, w oparciu o Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei dotyczącą współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych z dnia 23 maja 2009 r. (zwaną dalej „Umową o współpracy”).
(13j)  Celem tej Umowy o współpracy jest przyczynianie się do skutecznego wdrażania prawa konkurencji obowiązującego na terytoriach poszczególnych stron Umowy poprzez promowanie współpracy i koordynacji między organami ds. konkurencji państw stron.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
(14)   Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.
(14)   Wdrożenie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w Umowie wymaga wprowadzenia przez Komisję jednakowych warunków wdrażania tymczasowych i stałych środków ochronnych, środków nadzoru i zakończenia dochodzenia i postępowania, w których nie zostały podjęte żadne środki. Zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przepisy i ogólne zasady dotyczące mechanizmów kontroli wykonywania uprawnień wykonawczych Komisji sprawowanej przez państwa członkowskie ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze rozporządzenia przyjmowanego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Do momentu przyjęcia nowego rozporządzenia w dalszym ciągu ma zastosowanie decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, oprócz procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, która nie ma zastosowania.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)
(14a)  Niniejsze rozporządzenie powinno obejmować wyłącznie produkty wytworzone w Unii Europejskiej i Republice Korei. Nie należy nim zaś obejmować produktów, części lub podzespołów wytworzonych w strefach produkcji zewnętrznej takich jak Kaesong. Zanim będzie można rozszerzyć zakres stosowania niniejszego rozporządzenia również na towary ze stref produkcji zewnętrznej, trzeba będzie wprowadzić w nim zmiany zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Przy rozszerzeniu zakresu stosowania rozporządzenia należy zagwarantować w szczególności przestrzeganie zobowiązań określonych w rozdziale 13 Umowy, również w strefach produkcji zewnętrznej.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera (a)
(a)  „Przemysł unijny” oznacza wszystkich unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących, prowadzących działalność na terytorium Unii, lub których łączna produkcja produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących stanowi większą część całkowitej unijnej produkcji tych towarów.
(a)  „Przemysł unijny” oznacza wszystkich unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących, prowadzących działalność na terytorium Unii, lub których łączna produkcja produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących stanowi większą część całkowitej unijnej produkcji tych towarów. W przypadku gdy produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący jest tylko jednym z szeregu produktów wytwarzanych przez producentów z przemysłu Unii, przemysł definiuje się jako konkretne działania służące produkcji produktu podobnego lub bezpośrednio konkurującego.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera (c)
(c)  „Groźba poważnej szkody” oznacza poważną szkodę, której wystąpienie jest zdecydowanie nieuchronne. Ustalenie istnienia zagrożenia wystąpienia poważnej szkody jest oparte na faktach, a nie jedynie na przypuszczeniach, domysłach i odległej możliwości.
(c)  „Groźba poważnej szkody” oznacza poważną szkodę, której wystąpienie jest zdecydowanie nieuchronne. Ustalenie istnienia zagrożenia wystąpienia poważnej szkody jest oparte na weryfikowalnych faktach, a nie jedynie na przypuszczeniach, domysłach i odległej możliwości; pod uwagę powinno brać się między innymi prognozy, wyliczenia i analizy pozwalające określić istnienie groźby poważnej szkody, sporządzone w oparciu o czynniki określone w art. 4 ust. 5.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera (e a) (nowa)
(ea) „zainteresowane strony” oznacza strony, których dotyczy przywóz produktów, o których mowa.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera (e b) (nowa)
(eb) „produkty” oznacza produkty wytwarzane w Unii Europejskiej i Republice Korei. Nie obejmuje ono produktów lub podzespołów wytwarzanych w strefach produkcji zewnętrznej. Zanim będzie można rozszerzyć zakres stosowania niniejszego rozporządzenia również na towary ze stref produkcji zewnętrznej, zostanie ono zmienione zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera (e c) (nowa)
(ec) „takie warunki, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody” obejmuje czynniki takie jak zdolność produkcyjna, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, praktyki walutowe i warunki pracy w krajach trzecich w odniesieniu do wytwórstwa części i materiałów wykorzystywanych w danym produkcie.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – litera (e d) (nowa)
(ed) „region(y)” oznacza jeden lub więcej państw członkowskich w Unii.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1
1.  Zgodnie z przepisami rozporządzenia środek ochronny można zastosować w przypadku gdy w wyniku obniżenia lub zniesienia należności celnych towar pochodzący z Korei jest przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w ujęciu bezwzględnym lub względem produkcji unijnej, oraz w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla przemysłu unijnego wytwarzającego produkt podobny lub bezpośrednio konkurujący.
1.  Zgodnie z przepisami rozporządzenia środek ochronny można zastosować w przypadku, gdy w wyniku obniżenia lub zniesienia należności celnych towar lub działalność gospodarcza pochodzące z Korei przedmiotem przywozu do Unii w tak dużych ilościach, w ujęciu bezwzględnym lub względem produkcji unijnej, oraz w takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla przemysłu unijnego wytwarzającego podobny lub bezpośrednio konkurujący produkt lub prowadzącego podobną lub bezpośrednio konkurującą działalność gospodarczą.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Jeżeli, przede wszystkim w oparciu o czynniki, o których mowa w art. 4 ust. 5, okaże się, że warunki ustanowione dla przyjęcia środków zgodnie z art. 2 ust. 1 spełnione są w jednym lub wielu regionach Unii, Komisja, po rozważeniu alternatywnych rozwiązań, może w wyjątkowych przypadkach zezwolić na zastosowanie nadzoru lub środków ochronnych ograniczonych do danego regionu lub regionów, jeżeli uważa ona, że zastosowanie takich środków na poziomie regionalnym jest bardziej odpowiednie niż środki stosowane w całej Unii.
Środki takie muszą być tymczasowe oraz w możliwie najmniejszym stopniu zakłócać funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Są one przyjmowane zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 2 ust. 2.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustępy 2 a i b (nowe)
2a.  W celu skutecznego wykorzystywania środków ochronnych Komisja (Eurostat) przedstawia co rok Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania i aktualne dane statystyczne dotyczące przywozów z Korei mających wpływ na szczególnie narażone sektory w UE w konsekwencji stosowania Umowy.
2b.  W przypadku zgłoszenia Komisji przez przedstawicieli przemysłu unijnego udowodnionej groźby szkody Komisja może rozważyć rozszerzenie zakresu monitorowania o inne zagrożone sektory (zainteresowane strony).
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 a (nowy)
Artykuł 2a
Monitorowanie
Komisja monitoruje zmiany w statystykach dotyczących przywozu i wywozu produktów koreańskich oraz systematycznie współpracuje i dokonuje wymiany danych z państwami członkowskimi i przedstawicielami przemysłu unijnego. Komisja dba o to, by państwa członkowskie dostarczały sumiennie odpowiednich danych statystycznych dobrej jakości.
Od dnia wejścia w życie Umowy Komisja dokładnie monitoruje statystyki i prognozy koreańskie oraz statystyki i prognozy stron trzecich dotyczące szeregu produktów, w przypadku których może mieć zastosowanie zwrot ceł.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Dochodzenie wszczyna się na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie dochodzenia.
1.  Dochodzenie wszczyna się na wniosek państwa członkowskiego, Parlamentu Europejskiego, Wewnętrznej Grupy Doradczej, osoby fizycznej lub prawnej, bądź stowarzyszenia, które nie posiada osobowości prawnej, występującego w imieniu przemysłu unijnego i reprezentującego co najmniej jego 25 %, lub z własnej inicjatywy Komisji, jeżeli jest dla niej oczywiste, zgodnie z czynnikami ustanowionymi w art. 4 ust. 5, że istnieją wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie dochodzenia.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Wniosek o wszczęcie dochodzenia zawiera dowody na spełnienie warunków uzasadniających wprowadzenie środków ochronnych w rozumieniu art. 2 ust. 1. Wniosek zasadniczo zawiera następujące informacje: tempo i skalę wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków, strat i zatrudnienia.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Stosując ust. 1 niniejszego artykułu oraz przez okres pięciu lat od wejścia w życie Umowy, Komisja uwzględnia w szczególności te gotowe produkty przywożone z Republiki Korei, których zwiększony przywóz do Unii Europejskiej należy przypisać zwiększonemu stosowaniu w gotowych produktach części i podzespołów, które Republika Korei importowała z krajów trzecich, z którymi Unia Europejska nie ma zawartej umowy o wolnym handlu i które objęte są systemem zwrotu lub zwolnienia z należności celnych.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Jeżeli tendencje w przywozie z Republiki Korei zdają się wymagać wprowadzenia środków ochronnych, państwa członkowskie informują o tym fakcie Komisję. Informacja ta obejmuje dostępne dowody, jak określono na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 4. Komisja przekazuje tę informację wszystkim państwom członkowskim w ciągu trzech dni roboczych.
2.  Jeżeli tendencje w przywozie z Republiki Korei zdają się wymagać wprowadzenia środków ochronnych, państwa członkowskie lub przemysł unijny informują o tym fakcie Komisję. Informacja ta obejmuje dostępne dowody, jak określono na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 4 ust. 5. Komisja w okresie trzech dni roboczych umieszcza tę informację na portalu internetowym, o którym mowa w art. 9 (portal internetowy) i wysyła wszystkim państwom członkowskim, przedstawicielom przemysłu unijnego i Parlamentowi Europejskiemu informację o tym fakcie.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3
3.  Konsultacje z państwami członkowskimi odbywają się w terminie ośmiu dni roboczych od wysłania przez Komisję do państw członkowskich informacji, o których mowa w ust. 2, w ramach Komitetu określonego w art. 10 zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11.1. Jeżeli po konsultacjach oczywiste jest, że istnieją wystarczające dowody, by uzasadnić wszczęcie postępowania, Komisja publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postępowanie zostaje wszczęte w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji od państwa członkowskiego.
3.  Konsultacje z państwami członkowskimi odbywają się w terminie ośmiu dni roboczych od wysłania przez Komisję informacji, o których mowa w ust. 2, w ramach Komitetu określonego w art. 10 zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 1. Jeżeli po konsultacjach oczywiste jest, że istnieją wystarczające dowody określone na podstawie czynników, o których mowa w art. 4 ust. 5, by uzasadnić wszczęcie postępowania, Komisja publikuje zawiadomienie na portalu internetowym oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postępowanie zostaje wszczęte w terminie jednego miesiąca na wniosek państwa członkowskiego, Parlamentu Europejskiego lub przemysłu unijnego.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Dowody zgromadzone dla celów wszczęcia postępowania zgodnie z art. 14 ust. 2 protokołu w sprawie reguł pochodzenia załączonego do Umowy (Zwrot lub zwolnienie z należności celnych) mogą być również wykorzystane do wszczęcia dochodzenia w sprawie środków ochronnych, jeżeli zostały spełnione warunki określone w tym artykule.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  Po wszczęciu postępowania Komisja rozpoczyna dochodzenie.
1.  Po wszczęciu postępowania Komisja rozpoczyna dochodzenie. Okres dochodzenia wskazany w art. 4 ust. 3 rozpoczyna się z dniem opublikowania decyzji w sprawie wszczęcia dochodzenia w Dzienniku Urzędowym.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Komisja może zażądać od państw członkowskich dostarczenia informacji, a państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu spełnienia takiego żądania. Gdy informacje te są w interesie ogółu lub gdy ich przekazania zażądało państwo członkowskie, Komisja przesyła je do wszystkich państw członkowskich, o ile nie są one poufne. Jeżeli są one poufne, Komisja przekazuje ich streszczenie nieopatrzone klauzulą poufności.
2.  Komisja może zażądać od państw członkowskich dostarczenia informacji, a państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu spełnienia takiego żądania. Gdy informacje te są w interesie ogółu lub gdy ich przekazania zażądało państwo członkowskie, Parlament Europejski lub przemysł unijny, Komisja umieszcza te informacje na portalu internetowym, o ile nie są one poufne. Jeżeli są one poufne, Komisja zamieszcza ich streszczenie nieopatrzone klauzulą poufności.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
3.  W miarę możliwości dochodzenie zostaje zakończone w terminie sześciu miesięcy od jego wszczęcia. W wyjątkowych okolicznościach odpowiednio uzasadnionych przez Komisję okres ten może zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące.
3.  Dochodzenie zostaje zakończone w terminie 200 dni od dnia jego wszczęcia.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5
5.  W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na przemysł unijny, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia.
5.  W trakcie dochodzenia Komisja ocenia wszystkie istotne obiektywne i wymierne czynniki wywierające wpływ na przemysł unijny, w szczególności tempo i wielkość wzrostu przywozu produktu objętego postępowaniem w ujęciu bezwzględnym i względnym, udział w rynku krajowym przejęty przez zwiększony przywóz, zmiany w poziomie sprzedaży, produkcji, wydajności, wykorzystania mocy produkcyjnych, zysków i strat oraz zatrudnienia. Lista ta nie jest wyczerpująca i w celu określenia szkody Komisja może wziąć pod uwagę również inne relewantne czynniki, takie jak: zapasy, ceny, zwrot zainwestowanego kapitału, przepływ gotówki i inne czynniki, które powodują lub mogą powodować poważne szkody, lub grożą spowodowaniem poważnych szkód. W przypadku gdy wkład kraju trzeciego obejmuje łącznie znaczną część kosztów produkcji danego produktu, Komisja powinna także ocenić, odnosząc się do sytuacji przemysłu w Unii, produkcyjność, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, praktyki walutowe i warunki pracy w krajach trzecich, których dotyczy sprawa.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Ponadto podczas dochodzenia Komisja ocenia kwestię przestrzegania przez Republikę Korei określonych w rozdziale 13 Umowy norm socjalnych i norm w zakresie środowiska, jego ewentualny wpływ na kształtowanie się cen i nieuczciwą przewagę konkurencyjną oraz związane z tym powstanie poważnej szkody lub groźby poważnej szkody dla producentów lub poszczególnych sektorów gospodarki w Unii Europejskiej.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 b (nowy)
5b.  Podczas dochodzenia Komisja ocenia poza tym kwestię przestrzegania uzgodnionych w Umowie zasad dotyczących barier pozataryfowych oraz ewentualnego powstania w związku z tym poważnej szkody lub groźby poważnej szkody dla producentów lub poszczególnych sektorów gospodarki w Unii Europejskiej.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6
6.  Zainteresowane strony, które zgłosiły się w sposób określony w art. 3 ust. 4 lit. b), oraz przedstawiciele Republiki Korei mogą, na pisemny wniosek, uzyskać wgląd w informacje udostępniane Komisji w związku z dochodzeniem inne niż informacje zawarte w dokumentach wewnętrznych przygotowanych przez organy Unii lub jej państwa członkowskie, pod warunkiem że informacje te są istotne dla sprawy i nie są poufne w rozumieniu art. 9 oraz że są one wykorzystywane przez Komisję w ramach dochodzenia. Zgłosiwszy się, zainteresowane strony mogą przedstawić Komisji swoje stanowisko w sprawie wymienionych informacji. Opinie te mogą zostać uwzględnione, jeżeli są poparte wystarczającymi dowodami.
6.  Zainteresowane strony, które zgłosiły się w sposób określony w art. 3 ust. 4 lit. b), oraz przedstawiciele Republiki Korei mogą, na pisemny wniosek, uzyskać wgląd w informacje udostępniane Komisji w związku z dochodzeniem inne niż informacje zawarte w dokumentach wewnętrznych przygotowanych przez organy Unii lub jej państwa członkowskie, pod warunkiem że informacje te są istotne dla sprawy i nie są poufne w rozumieniu art. 9 oraz że są one wykorzystywane przez Komisję w ramach dochodzenia. Zgłosiwszy się, zainteresowane strony mogą przedstawić Komisji swoje stanowisko w sprawie wymienionych informacji. Opinie te zostają uwzględnione, jeżeli są poparte wystarczającymi dowodami.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 7
7.  Komisja może wysłuchać zainteresowane strony. Wysłuchanie stron jest przeprowadzone w przypadku gdy złożyły one pisemny wniosek w terminie określonym w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wykazując, że wynik postępowania wyjaśniającego może istotnie wpłynąć na ich sytuację oraz że istnieją szczególne powody dla ich wysłuchania.
7.  Komisja wysłuchuje zainteresowane strony. Wysłuchanie stron jest przeprowadzone w przypadku, gdy złożyły one pisemny wniosek w terminie określonym w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wykazując, że wynik postępowania wyjaśniającego może istotnie wpłynąć na ich sytuację oraz że istnieją powody dla ich wysłuchania.
Komisja wysłuchuje te strony ponownie, jeżeli istnieją ku temu szczególne powody.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
Artykuł 4a
Środki nadzoru
1.  Jeżeli tendencje przywozowe dla produktu pochodzącego z Republiki Korei mają taki charakter, że mogłyby spowodować jedną z sytuacji, o których mowa w art. 2, przywóz tego produktu może polegać uprzedniemu nadzorowi Unii Europejskiej.
2.  Decyzje o objęciu nadzorem podejmowane są przez Komisję na podstawie procedury, o której mowa w art. 11 ust. 1.
3.  Środki nadzoru podejmuje się na czas określony. O ile nie zastrzeżono inaczej, okres stosowania tych środków kończy się z końcem drugiego semestru, następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia wprowadzenia środków po raz pierwszy.
4.  O ile jest to konieczne, środki nadzoru mogą ograniczać się do terytorium jednego lub wielu regionów Unii.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Tymczasowe środki ochronne są stosowane w krytycznych okolicznościach, w których opóźnienie spowodowałoby szkody trudne do naprawienia, w wyniku wstępnych ustaleń, zgodnie z którymi istnieją niezaprzeczalne dowody na to, że w wyniku obniżenia lub zniesienia należności celnej zgodnie z Umową przywóz towaru pochodzącego z Republiki Korei zwiększył się i że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla przemysłu krajowego. Środki tymczasowe są wprowadzane zgodnie z procedurą określoną w art. 11.1.
1.  Tymczasowe środki ochronne są stosowane w krytycznych okolicznościach, w których opóźnienie spowodowałoby szkody trudne do naprawienia, w wyniku wstępnych ustaleń na podstawie czynników określonych w art. 4 ust. 5, zgodnie z którymi istnieją wystarczające dowody na to, że w wyniku obniżenia lub zniesienia należności celnej zgodnie z Umową przywóz towaru pochodzącego z Republiki Korei zwiększył się i że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody dla przemysłu krajowego. Środki tymczasowe są wprowadzane zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 1.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  W przypadku wystąpienia przez państwo członkowskie z wnioskiem o niezwłoczną interwencję Komisji i spełnienia warunków określonych w ust. 1 Komisja podejmuje decyzję najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku.
2.  W przypadku wystąpienia przez państwo członkowskie, Parlament Europejski lub przemysł unijny z wnioskiem o niezwłoczną interwencję Komisji i spełnienia warunków określonych w ust. 1 Komisja podejmuje decyzję najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku. Okres dochodzenia wskazany w art. 4 ust. 3 rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji w sprawie zastosowania tymczasowych środków ochronnych.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Środki, o których mowa w niniejszym artykule, stosowane są w odniesieniu do każdego produktu wprowadzanego do swobodnego obrotu po wejściu tych środków w życie. Jednak takie środki nie zapobiegają wprowadzeniu do obrotu produktów będących już w drodze do Unii, o ile punkt docelowy przywozu takich produktów nie może zostać zmieniony.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6
W przypadkach gdy dwustronne środki ochronne zostaną uznane za niepotrzebne, dochodzenie i postępowanie zostają zakończone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11.2.
1.  W przypadkach gdy dwustronne środki ochronne nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia, dochodzenie i postępowanie zostają zakończone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 1.
2.  Bez uszczerbku dla ust. 1, jeżeli Parlament Europejski zgłosi zastrzeżenie do projektu decyzji o niestosowaniu dwustronnych środków ochronnych uzasadniając to faktem, że decyzja ta kłóciłaby się z zamiarami prawodawcy, Komisja ponownie zbada projekt decyzji. Komisja, uwzględniając przyczyny zastrzeżeń i w terminie określonym w stosowanej procedurze, może przedłożyć komitetowi nowy projekt decyzji lub przedłożyć projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z Traktatem. Komisja informuje Parlament Europejski, Radę i komitet o działaniach, jakie zamierza podjąć, wraz z ich uzasadnieniem.
3.  Komisja publikuje sprawozdanie, przedstawiając swoje wnioski i uzasadnione konkluzje we wszystkich odnośnych kwestii faktycznych i prawnych, zwracając należytą uwagę na ochronę informacji poufnych w rozumieniu art. 9.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7
Jeżeli ostatecznie ustalone fakty dowodzą, że wystąpiły okoliczności określone w art. 2.1, zostaje podjęta decyzja o zastosowaniu ostatecznych dwustronnych środków ochronnych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11.2.
Jeżeli ostatecznie ustalone fakty dowodzą, że wystąpiły okoliczności określone w art. 2.1, zostaje podjęta decyzja o zastosowaniu ostatecznych dwustronnych środków ochronnych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 1.
Zwracając należytą uwagę na ochronę informacji poufnych w rozumieniu art. 9, Komisja publikuje sprawozdanie zawierające streszczenie stanu faktycznego i wniosków istotnych dla ustaleń.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Środki ochronne nadal obowiązują w przedłużonym okresie w oczekiwaniu na wynik przeglądu.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja zapewnia, że wszystkie informacje i dane statystyczne niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia są dostępne, zrozumiałe i przejrzyste, oraz że można je zweryfikować. Komisja zobowiązuje się do utworzenia, jak tylko zostaną określone warunki techniczne, chronionego hasłem portalu internetowego, którym sama będzie zarządzać i poprzez który są rozpowszechniane wszystkie istotne informacje, uznane za nietajne na mocy niniejszego artykułu. Państwom członkowskim, zarejestrowanym podmiotom przemysłu Unii, Wewnętrznej Grupie Doradczej oraz Parlamentowi Europejskiemu należy zapewnić na wniosek dostęp do tego portalu internetowego. Informacje te zawierają dane statystyczne właściwe do określenia, czy dowód spełnia wymagania określone w art. 2 ust. 1, a także wszelkie informacje mające znaczenie dla dochodzenia.
Informacje uzyskane na tym portalu internetowym są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których o nie wnioskowano. Jakiekolwiek informacje poufne lub przekazane z zastrzeżeniem poufności na mocy niniejszego rozporządzenia nie są ujawniane bez wyraźnej zgody osoby udzielającej tych informacji.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
Komisję wspiera komitet ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 w sprawie wspólnych reguł przywozu. Przepisy art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian.
Komisję wspiera komitet ustanowiony w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009 w sprawie wspólnych reguł przywozu.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
Artykuł 10a
Report
1.  Komisja publikuje roczne sprawozdanie w na temat stosowania i wdrażania przepisów Umowy. Sprawozdanie zawiera informacje o działaniach różnych organów, które odpowiadają za kontrolowanie wdrażania przepisów Umowy oraz na temat przestrzegania wynikających z niej zobowiązań, m.in. w zakresie barier w handlu.
2.  Szczególna część sprawozdania dotyczy przestrzegania zobowiązań wynikających z rozdziału 13 Umowy oraz działań wewnętrznej Grupy Doradczej i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.
3.  Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z Koreą. Zawiera też specjalne odniesienie do wyników monitorowania zwrotu należności celnych.
4.  Parlament Europejski lub Rada mogą w ciągu jednego miesiąca zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc właściwej komisji Parlamentu Europejskiego lub komitetu Rady w celu przedstawienia i wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z wdrażaniem przepisów Umowy.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.
skreślony
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3
3.  Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.
skreślony
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a
Sprawozdawczość
1.  Komisja publikuje roczne sprawozdanie w sprawie stosowania i funkcjonowania klauzuli ochronnej. Sprawozdanie zawiera streszczenie wniosków o wszczęcie postępowania, dochodzenia oraz jego wyników, zakończenia dochodzenia i postępowania, w których nie zostały podjęte żadne środki, nałożenia tymczasowych środków ochronnych lub środków ostatecznych, a także uzasadnienie każdej decyzji w tej sprawie z załączonym streszczeniem właściwych informacji i faktów.
2.  Sprawozdanie zawiera także streszczenie danych statystycznych i zmian w handlu z Koreą. Zawiera też specjalne odniesienie do wyników monitorowania zwrotu ceł.
3.  Parlament Europejski lub Rada mogą w ciągu jednego miesiąca zaprosić Komisję na posiedzenie ad hoc z właściwą komisją Parlamentu lub komitetem Rady, aby przedstawiła ona i wyjaśniła wszelkie kwestie związane ze stosowaniem klauzuli ochronnej, zwrotem ceł lub, ogólnie, Umową.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 b (nowy)
Artykuł 11b
Procedura dotycząca stosowania art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia
1.  W celu stosowania art. 14 (Zwrot lub zwolnienie z należności celnych) protokołu w sprawie reguł pochodzenia Komisja monitoruje dokładnie zmiany w odnośnych statystykach dotyczących przywozu i wywozu zarówno pod względem wartości, jak i, tam, gdzie to właściwe, ilości, oraz systematycznie udostępnia te dane i własne ustalenia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz zainteresowanym podmiotom przemysłu unijnego. Monitoring rozpoczyna się wraz z początkiem tymczasowego stosowania przepisów, a dane są udostępniane co dwa miesiące.
Oprócz pozycji taryfowych zawartych w art. 14 ust. 1 protokołu w sprawie reguł pochodzenia Komisja sporządzi we współpracy z przemysłem unijnym listę najważniejszych pozycji taryfowych, które nie są typowe dla przemysłu samochodowego, ale ważne dla wytwarzania pojazdów i innych powiązanych sektorów. Szczegółowy monitoring jest prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 1 protokołu w sprawie reguł pochodzenia.
2.  Na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja analizuje niezwłocznie, czy warunki przedstawione w art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia zostały spełnione, oraz na wniosek przedstawia swoje ustalenia w ciągu 10 dni roboczych. Po konsultacjach w ramach specjalnego komitetu, o którym mowa w art. 207 ust. 3, akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Komisja zwraca się do Korei o przeprowadzenie konsultacji, w przypadku gdy warunki określone w art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia zostały spełnione. Komisja uznaje, że warunki te zostały spełnione między innymi wtedy, gdy osiągnięte zostały wartości progowe przedstawione w ust. 3.
3.  Do celów stosowania ust. 2.1 lit. a) art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia przy ocenie wzrostu poziomu przywozu części lub podzespołów do Korei porównywanego ze wzrostem poziomu wywozu z Korei produktów końcowych przeznaczonych do UE różnica 10 punktów procentowych jest uznawana za znaczną. Do celów stosowania ust. 2.1, lit. b) art. 14 protokołu w sprawie reguł pochodzenia, przy ocenie wywozu z Korei produktów finalnych przeznaczonych do UE, wzrost o 10% w wartościach bezwzględnych lub w odniesieniu do produkcji na rynek krajowy jest uznawany za znaczny. W poszczególnych przypadkach wzrost kształtujący się poniżej tego progu może zostać również uznany za znaczny.

(1) Sprawa została wówczas przekazana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi (A7-0210/2010).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności