Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0032(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0210/2010

Texte depuse :

A7-0210/2010

Dezbateri :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Voturi :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 17/02/2011 - 6.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Texte adoptate
PDF 501kWORD 256k
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg
Clauza de salvgardare bilaterală a Acordului de liber schimb între UE și Coreea ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale a Acordului de liber schimb între UE și Coreea (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Propunerea a fost modificată la 7 septembrie 2010 după cum urmează(1):

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)
(3a)  Barierele comerciale de pe piața internă a unui partener comercial tind să sprijine exporturile de pe acea piață pe piețele externe, iar dacă acea piață este UE, ele pot crea astfel condițiile de aplicare a clauzei de salvgardare.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Măsurile de salvgardare pot fi luate în considerare numai dacă produsul în cauză este importat în Uniune în cantități atât de ridicate și în astfel de condiții încât să cauzeze sau să amenințe să cauzeze un prejudiciu grav producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente, astfel cum s-a stabilit în capitolul 3 articolul 3.1 din acord.
(5)  Măsurile de salvgardare pot fi luate în considerare numai dacă produsul în cauză este importat în Uniune în cantități atât de ridicate sau dacă activitatea economică în cauză crește într-o asemenea măsură și în astfel de condiții încât să cauzeze sau să amenințe să cauzeze un prejudiciu grav producătorilor din Uniune de produse ori activități economice similare sau direct concurente, astfel cum s-a stabilit în capitolul 3 articolul 3.1 din acord.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)
(5a)  Prejudicii grave sau pericolul unor prejudicii grave pentru producătorii din Uniune pot rezulta și din neîndeplinirea unor obligații specifice, prevăzute în capitolul 13 din Acord - în special în ceea ce privește standardele sociale și de mediu stabilite în acesta - fiind astfel necesară impunerea unor măsuri de salvgardare.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5b (nou)
(5b)  Posibilitatea apariției unor prejudicii grave sau a pericolului unor prejudicii grave la adresa producătorilor sau a unor sectoare specifice din economia Uniunii depind de respectarea normelor acordului privind barierele comerciale netarifare. Pe baza aprecierii acestui risc se poate lua decizia impunerii unor măsuri de salvgardare.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)
(6a)  Sarcina urmăririi și a revizuirii acordului, precum și - dacă este necesar - a impunerii unor măsuri de salvgardare ar trebui îndeplinită într-un mod cât mai transparent și cu implicarea societății civile. În acest scop, Grupul de consiliere internă și Forumul societății civile trebuie implicate în fiecare etapă a procesului.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 6b (nou)
(6b)  Comisia ar trebui să prezinte anual un raport privind aplicarea acordului și aplicarea măsurilor de salvgardare. În cazul în care devine evident faptul că măsurile de salvgardare sunt insuficiente, Comisia ar trebui să prezinte o propunere cuprinzătoare vizând măsuri de salvgardare mai radicale, precum limitarea cantităților, cote, acorduri de autorizare a importurilor sau alte măsuri corective.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)
(7a)  Fiabilitatea statisticilor legate de toate importurile din Republica Coreea în UE este deci esențială în stabilirea existenței unei amenințări cu un prejudiciu grav la adresa industriei din Uniune ca întreg sau a diferitelor sectoare ale acesteia încă de la data intrării în vigoare a acordului.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)
(13a)  Monitorizarea atentă și evaluările periodice vor facilita și vor scurta faza de inițiere a procedurilor și faza de investigație. Prin urmare, Comisia ar trebui să monitorizeze periodic statisticile importurilor și exporturilor și să evalueze impactul acordului asupra diverselor sectoare, începând cu data intrării în vigoare a acordului.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 13b (nou)
(13b)  Comisia, statele membre și producătorii din Uniune ar trebui să monitorizeze și să evalueze continuu statisticile privind importul și exportul unor linii sensibile de produse care fac obiectul acordului, începând cu data intrării în vigoare a acestuia, astfel încât să poată fi identificate în timp util prejudiciile grave sau pericolele unor prejudicii grave cauzabile producătorilor din Uniune.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 13c (nou)
(13c)  Este necesară definirea anumitor proceduri privind aplicarea articolului 14 (Restituiri sau scutiri de drepturi de vamă) din protocol, referitor la definirea noțiunii de „produse originare” și la metodele de cooperare administrativă ale acordului (denumit în continuare „protocolul privind regulile de origine”) menite să asigure funcționarea eficientă a mecanismelor instituite și să ofere o bază pentru schimbul integral de informații cu părțile interesate.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentele 13d și 13e (noi)
(13d)  Întrucât nu va fi posibilă limitarea restituirii drepturilor vamale decât după cinci ani de la intrarea în vigoare a acordului, ar putea fi necesară, în temeiul prezentului regulament, impunerea unor măsuri de salvgardare ca reacție la prejudicii grave sau la riscul unor prejudicii grave cauzate producătorilor din Uniune datorită rambursării drepturilor vamale sau exonerării de la plata acestora. De aceea, de la data intrării în vigoare a acordului, Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape, în special în cadrul sectoarelor sensibile, proporția includerii în produsele importate din Republica Coreea a unor componente sau materiale din țări terțe, orice modificări ale acestei proporții și impactul acestor modificări asupra situației de pe piață.
(13e)  Prin urmare, Comisia ar trebui să monitorizeze statisticile și previziunile coreene și terțe și să enumere gama de produse potențial afectate de rambursările de drepturi vamale începând cu data intrării în vigoare a acordului.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 13f (nou)
(13f)  În cazul în care, în urma unei anchete, Comisia ajunge la concluzia că s-a produs un prejudiciu ca urmare a acordului, atunci numai în sensul Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de creare a unui Fond european de ajustare la Globalizare1 (FEAG), se înțelege că:
(a)„schimbările structurale majore în tendințele comerțului mondial, datorită globalizării”, astfel cum este folosit termenul în articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul FEAG, includ o creștere a importurilor coreene în Europa sau absența unei creșteri a exporturilor UE în Coreea;
(b) concedierile din industria autovehiculelor;
- au „un impact negativ semnificativ asupra economiei regionale sau locale” și „un impact major asupra ocupării forței de muncă și a economiei locale”, astfel cum se afirmă în articolul 1 alineatul (1) și articolul 2 alineatul (c) din Regulamentul FEAG; precum și că
- sunt „împrejurări excepționale”, astfel cum este folosit termenul în articolul 2 litera (c) din Regulamentul FEAG.
______
1 JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 13g (nou)
(13g)  Pentru a preveni aducerea unor prejudicii grave sau riscul unor prejudicii grave la adresa producătorilor sau sectoarelor economice din Uniune, Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape capacitățile de producție din acele țări terțe în care sunt fabricate componente sau materiale incluse în produsele ce fac obiectul acordului, precum și respectarea de către aceste țări a standardelor OIM și ale ONU în materie de condiții de muncă și sociale și a normelor de mediu.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentele 13h-j (noi)
(13h)  Articolul 11..2 din capitolul 11 al acordului prevede cerința ca părțile să mențină pe teritoriile lor respective legi cuprinzătoare în materie de concurență, care abordează în mod eficace probleme precum acordurile restrictive, practicile concertate și abuzul de poziție dominantă de către una sau mai multe întreprinderi.
(13i)  Articolul 11.6.2 din capitolul 11 prevede obligația părților de a coopera în ceea ce privește politicile lor respective în materie de aplicare a legislației și executarea acesteia, inclusiv prin cooperarea în acest domeniu, prin notificare, consultare și schimb de informații neconfidențiale pe baza Acordului dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Coreea cu privire la cooperarea în domeniul practicilor anticoncurențiale, semnat la 23 mai 2009 (denumit în continuare „Acordul de cooperare”).
(13j)  Scopul Acordului de cooperare este de a contribui la executarea efectivă a legilor în materie de concurență ale fiecărei părți prin promovarea cooperării și prin coordonarea dintre autoritățile care se ocupă de concurență ale părților.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Măsurile necesare aplicării prezentului regulament ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei.
(14)  Pentru a aplica clauza bilaterală de salvgardare din acord este necesară adoptarea de către Comisie a unor condiții uniforme pentru adoptarea măsurilor de salvgardare provizorii și definitive, pentru impunerea măsurilor de supraveghere și pentru încheierea unei anchete sau proceduri fără a fi luate măsuri. În temeiul articolului 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, normele și principiile generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării de către Comisie a competențelor de executare se stabilesc în prealabil prin intermediul unui regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Până la adoptarea noului regulament, continuă să se aplice Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei, cu excepția procedurii de reglementare cu control, care nu este aplicabilă.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)
(14a)  Prezentul regulament ar trebui să fie aplicabil doar bunurilor produse în Uniunea Europeană și în Republica Coreea. Acesta nu trebuie să aibă ca obiect produsele, părțile sau componentele de producție contractate în zone de producție precum Kaesong. Înainte ca domeniul de aplicare al prezentului regulament să poată fi extins la produsele contractate în zone de producție externe, regulamentul ar trebui modificat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. La orice extindere a domeniului de aplicare al regulamentului, ar trebui asigurată îndeplinirea obligațiilor prevăzute la capitolul 13 din acord și în zonele de producție externe.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1 – litera a
(a) „industria Uniunii” înseamnă totalitatea producătorilor din Uniune de produse similare sau direct competitive, aflați în activitate pe teritoriul Uniunii sau acei producători din Uniune ale căror producții colective de produse similare sau direct competitive constituie o proporție majoră a producției totale din Uniune a produselor respective;
(a) „industria Uniunii” înseamnă totalitatea producătorilor din Uniune de produse similare sau direct concurente, aflați în activitate pe teritoriul Uniunii sau acei producători din Uniune ale căror producții colective de produse similare sau direct concurente constituie o proporție majoră a producției totale din Uniune a produselor respective; în cazurile în care produsul similar sau direct concurent este unul dintre cele câteva produse fabricate de producători care fac parte din industria Uniunii, industria se definește ca reprezentând operațiunile specifice realizate pentru producerea produsului similar sau direct concurent;
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – litera c
(c) „amenințare de prejudiciu grav” înseamnă iminența evidentă a unui prejudiciu grav; determinarea existenței unei amenințări de prejudiciu grav se bazează pe fapte și nu numai pe afirmații, presupuneri sau posibilități îndepărtate;
(c) „amenințare de prejudiciu grav” înseamnă iminența evidentă a unui prejudiciu grav; determinarea existenței unei amenințări de prejudiciu grav se bazează pe fapte verificabile și nu numai pe afirmații, presupuneri sau posibilități îndepărtate; previziunile, estimările și analizele pe baza factorilor prevăzuți la articolul 4 alineatul (5), ar trebui, printre altele, luate în considerare pentru determinarea existenței riscului unui prejudiciu grav;
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1 – litera ea (nouă)
(ea) „părți interesate” înseamnă părțile afectate de importurile produsului în cauză;
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – litera eb (nouă)
(eb) „produse” înseamnă bunuri produse în Uniunea Europeană și Republica Coreea. Acestea nu includ bunuri sau componente a căror producție a fost contractată în zone de producție externe. Înainte ca domeniul de aplicare al prezentului regulament să poată fi extins la produsele contractate în zone de producție externe, regulamentul se modifică în conformitate cu procedura legislativă ordinară.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – litera ec (nouă)
(ec) „astfel de condiții încât cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav” includ factori precum capacitatea de producție, ratele de utilizare, practicile valutare și condițiile de muncă dintr-o țară terță în ceea ce privește fabricarea de componente și materiale încorporate în produsul în cauză;
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – litera ed (nouă)
(ed) „regiune/regiuni” înseamnă unul sau mai multe state din Uniune.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1
1.  O măsură de salvgardare poate fi instituită în conformitate cu dispozițiile stabilite în prezentul regulament dacă, în urma reducerii sau eliminării taxelor vamale instituite asupra unui produs originar din Coreea, respectivul produs este importat în Uniune în cantități atât de ridicate, în termeni absoluți sau raportați la producția Uniunii și în astfel de condiții încât cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav industriei Uniunii care produce produse similare sau direct competitive.
(1)  O măsură de salvgardare poate fi instituită în conformitate cu dispozițiile stabilite în prezentul regulament dacă, în urma reducerii sau eliminării drepturilor vamale instituite asupra unui produs sau activitate economică originar (ă) din Coreea, respectivul produs sau activitate economică este importat(ă) în Uniune în cantități atât de ridicate, în termeni absoluți sau raportați la producția Uniunii și în astfel de condiții încât cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav industriei Uniunii care produce produse sau activități similare sau direct concurente.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1a (nou)
(1a)  În cazul în care, în special pe baza elementelor de estimare prezentate în articolul 4 alineatul (5), se constată că în una sau în mai multe regiuni ale Uniunii sunt întrunite condițiile prevăzute pentru adoptarea de măsuri în temeiul articolului 2 alineatul (1), Comisia poate autoriza, în mod excepțional, după examinarea soluțiilor alternative, aplicarea măsurilor de supraveghere sau de salvgardare limitate la această regiune sau la aceste regiuni în cazul în care consideră că astfel de măsuri aplicate la acest nivel sunt mai adecvate decât măsuri aplicabile întregii Uniuni.
Măsurile respective trebuie să fie temporare și să perturbe cât mai puțin funcționarea pieței interne. Acestea se adoptă în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (2).
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatele 2a și 2b (noi)
(2a)  Pentru ca măsurile de salvgardare să fie utilizate eficient, Comisia (Eurostat) prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual de monitorizare cu privire la statistici actualizate ale importurilor din Coreea care afectează sectoarele sensibile din UE ca rezultat al acordului;
(2b)  În cazul unui pericol dovedit de prejudiciu raportat Comisiei de către sectorul respectiv al Uniunii, Comisia poate avea în vedere extinderea sferei de aplicare a monitorizării la alte sectoare afectate (părți interesate);
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2a (nou)
Articolul 2a
Monitorizare
Comisia monitorizează evoluția statisticilor privind importurile și exporturile de produse coreene și cooperează și procedează la schimburi de date în mod periodic cu statele membre și cu mediul industrial din cadrul Uniunii. Comisia asigură că statele membre furnizează în mod minuțios date statistice adecvate și fiabile.
Comisia monitorizează îndeaproape statisticile și previziunile coreene și terțe pentru gama de produse potențial afectate de rambursările de drepturi vamale începând cu data intrării în vigoare a acordului.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  O anchetă se deschide la cererea unui stat membru sau la inițiativa Comisiei, în cazul în care Comisia consideră că există suficiente dovezi care să justifice deschiderea unei anchete.
(1)  Se deschide o anchetă la cererea unui stat membru, a Parlamentului European, a Grupului de consiliere internă, a oricărei persoane juridice sau a oricărei asociații ce nu dispune de personalitate juridică, care acționează în numele industriei Uniunii și reprezintă cel puțin 25%din acesta sau la inițiativa Comisiei, în cazul în care Comisia consideră că există suficiente dovezi prima facie astfel cum a fost stabilit în baza factorilor descriși la articolul 4 alineatul (5), care să justifice deschiderea unei anchete.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Cererea de deschidere a unei anchete cuprinde dovada îndeplinirii condițiilor pentru impunerea măsurii de salvgardare în sensul articolului 2 alineatul (1). Cererea în general conține următoarele informații: rata și volumul creșterii importurilor produsului în cauză, în valori absolute și relative, cota din piața internă acoperită de importurile crescute, modificările volumului de vânzări, ale nivelului producției, productivității, utilizării capacităților, profitului, pierderilor și ocupării forței de muncă.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1b (nou)
(1b)  În conformitate cu alineatul 1 și pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a acordului, Comisia acordă o atenție specială produselor finite din Republica Coreea importate în Uniunea Europeană la un preț mai ridicat, în cazurile în care această creștere se poate atribui utilizării într-o proporție mai mare în produsele finite a unor părți sau componente importate în Republica Coreea din țări terțe, care nu au încheiat un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană și care nu fac obiectul unor dispoziții de rambursare sau exonerare de drepturi vamale.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
2.  Statele membre informează Comisia în cazul în care evoluțiile importurilor din Republica Coreea par să necesite măsuri de salvgardare. Aceste informații cuprind dovezile disponibile, astfel cum au fost stabilite pe baza factorilor stabiliți la articolul 4. Comisia transmite aceste informații tuturor statelor membre în termen de trei zile lucrătoare.
(2)  Statele membre sau industria Uniunii informează Comisia în cazul în care evoluțiile importurilor din Republica Coreea par să necesite măsuri de salvgardare. Aceste informații cuprind dovezile disponibile, astfel cum au fost stabilite pe baza factorilor stabiliți la articolul 4 alineatul (5). Comisia publică în termen de trei zile lucrătoare aceste informații pe platforma online menționată la articolul 9 (platforma online) și notifică respectiva publicare tuturor statelor membre, industriei Uniunii și Parlamentului European.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
3.  Consultarea cu statele membre are loc în termen de opt zile lucrătoare de la trimiterea de către Comisie a informațiilor către statele membre, astfel cum se prevede la alineatul (2), în cadrul comitetului menționat la articolul 10, pe baza procedurii menționate la articolul 11.1. În cazul în care, în urma consultării, par să existe suficiente dovezi pentru a justifica deschiderea unei proceduri, Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Deschiderea procedurii se realizează în termen de o lună de la data primirii informațiilor din partea unui stat membru.
(3)  Consultarea cu statele membre are loc în termen de opt zile lucrătoare de la trimiterea de către Comisie a informațiilor astfel cum se prevede la alineatul (2), în cadrul comitetului menționat la articolul 10, pe baza procedurii menționate la articolul 11 alineatul (1). În cazul în care, în urma consultării, este evident că există suficiente dovezi stabilite pe baza factorilor enumerați la articolul 4 alineatul (5) pentru a justifica deschiderea unei proceduri, Comisia publică un aviz pe platforma online și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Deschiderea procedurii se realizează în termen de o lună de la solicitarea unui stat membru, a Parlamentului European sau a industriei Uniunii.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4a (nou)
(4a)  Probele colectate în scopul inițierii procedurilor, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din protocolul privind regulile de origine anexat acordului (rambursarea sau exonerarea de drepturi vamale), pot fi utilizate și pentru investigațiile care vizează impunerea unor măsuri de salvgardare atunci când sunt îndeplinite condițiile stipulate în prezentul articol.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
1.  După deschiderea procedurii, Comisia deschide o anchetă.
(1)  După deschiderea procedurii, Comisia deschide o anchetă. Perioada de derulare a anchetei începe de la data deciziei de inițiere a acesteia, conform articolului 4 alineatul (3) și este publicată în Jurnalul Oficial.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
2.  Comisia poate cere statelor membre să îi furnizeze informații, caz în care statele membre iau toate măsurile necesare pentru a da curs oricăror astfel de cereri. În cazul în care aceste informații sunt de interes general sau în cazul în care transmiterea lor a fost solicitată de un stat membru, Comisia transmite informațiile tuturor statelor membre, cu condiția ca acestea să nu fie confidențiale. În cazul în care informațiile sunt confidențiale, Comisia transmite un rezumat neconfidențial al acestora.
(2)  Comisia poate cere statelor membre să îi furnizeze informații, caz în care statele membre iau toate măsurile necesare pentru a da curs oricăror astfel de cereri. În cazul în care aceste informații sunt de interes general sau în cazul în care transmiterea lor a fost solicitată de un stat membru, de Parlamentul European sau de industria Uniunii, Comisia publică informațiile pe platforma online cu condiția ca acestea să nu fie confidențiale. În cazul în care informațiile sunt confidențiale, Comisia publică un rezumat neconfidențial al acestora.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3
3.  Ancheta, atunci când este posibil, se finalizează în termen de șase luni de la deschidere. În circumstanțe excepționale, justificate în mod corespunzător de Comisie, acest termen poate fi prelungit cu trei luni.-{}-
(3)  Ancheta se finalizează în termen de 200 de zile de la deschidere.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5
5.  În cadrul anchetei, Comisia evaluează toți factorii relevanți de natură obiectivă și măsurabilă care influențează situația industriei Uniunii, în special nivelul și cantitatea creșterii importurilor produsului în cauză, în termeni absoluți și relativi, cota de piață internă absorbită de această creștere, variațiile nivelului vânzărilor, producția, productivitatea, utilizarea capacităților, profiturile și pierderile și ocuparea forței de muncă.
(5)  În cadrul anchetei, Comisia evaluează toți factorii relevanți de natură obiectivă și măsurabilă care influențează situația industriei Uniunii, în special nivelul și cantitatea creșterii importurilor produsului în cauză, în termeni absoluți și relativi, cota de piață internă absorbită de această creștere, variațiile nivelului vânzărilor, producția, productivitatea, utilizarea capacităților, profiturile și pierderile și ocuparea forței de muncă. Această listă nu este exhaustivă și Comisia poate lua în considerație și alți factori pentru a-și stabili prejudiciul, cum ar fi acțiunile, prețurile, amortizarea capitalului investit, fluxuri de numerar și alți factori care cauzează sau care ar fi putut cauza prejudicii grave sau prezintă o amenințare de prejudiciu grav. În cazul în care conținutul provenit dintr-o țară terță echivalează în mod obișnuit cu o parte semnificativă din costul de fabricație al produsului în cauză, Comisia ar trebui să evaluează, de asemenea, în măsura în care au o incidență asupra industriei din Uniune, capacitatea de producție, ratele de utilizare, practicile valutare și condițiile de muncă din țara terță respectivă.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)
(5a)  În plus, în cadrul anchetei, Comisia evaluează respectarea de către Republica Coreea a standardelor sociale și de mediu stabilite în capitolul 13 al acordului, precum și toate efectele ulterioare asupra stabilirii prețurilor sau a avantajelor concurențiale neloiale, care ar putea conduce la prejudicii grave sau la pericolul unor prejudicii grave la adresa producătorilor sau anumitor sectoare din cadrul economiei Uniunii Europene.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5b (nou)
(5b)  În cadrul anchetei, Comisia evaluează, de asemenea, respectarea normelor acordului privind barierele comerciale netarifare și orice prejudiciu grav sau risc de prejudiciu grav care ar putea afecta, datorită acestora, producătorii sau anumite sectoare ale economiei Uniunii Europene.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6
6.  Părțile interesate care s-au manifestat în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) litera (b) și reprezentanții Republicii Coreea pot lua cunoștință, prin cerere scrisă, de toate informațiile furnizate Comisiei în cadrul anchetei, cu excepția documentelor interne întocmite de către autoritățile Uniunii sau de către statele sale membre, cu condiția ca aceste informații să fie relevante în vederea prezentării dosarului lor, să nu fie confidențiale, în sensul articolului 9, și să fie utilizate de către Comisie în cadrul anchetei. Părțile interesate care s-au manifestat pot prezenta Comisiei observațiile lor privind aceste informații. Observațiile lor pot fi luate în considerare în măsura în care se bazează pe suficiente dovezi.
(6)  Părțile interesate care s-au manifestat în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) litera (b) și reprezentanții Republicii Coreea pot lua cunoștință, prin cerere scrisă, de toate informațiile furnizate Comisiei în cadrul anchetei, cu excepția documentelor interne întocmite de către autoritățile Uniunii sau de către statele sale membre, cu condiția ca aceste informații să fie relevante în vederea prezentării dosarului lor, să nu fie confidențiale, în sensul articolului 9, și să fie utilizate de către Comisie în cadrul anchetei. Părțile interesate care s-au manifestat pot prezenta Comisiei observațiile lor privind aceste informații. Observațiile lor sunt luate în considerare în măsura în care se bazează pe suficiente dovezi.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7
7.  Comisia poate audia părțile interesate. Acestea sunt audiate atunci când au cerut acest lucru în scris, în termenul stabilit în avizul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, demonstrând că rezultatul anchetei este susceptibil de a le afecta și că există motive speciale pentru a fi audiate.
(7)  Comisia audiază părțile interesate. Acestea sunt audiate atunci când au cerut acest lucru în scris, în termenul stabilit în avizul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, demonstrând că rezultatul anchetei este susceptibil de a le afecta și că există motive pentru a fi audiate.
Comisia audiază din nou aceste părți și cu alte ocazii, dacă există motive speciale.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)
Articolul 4a
Măsuri de supraveghere
(1)  Atunci când evoluția importurilor unui produs provenit din Republica Coreea este de așa manieră încât acestea pot duce la una din situațiile menționate la articolul 2, importurile produsului respectiv pot fi supuse unei supravegheri prealabile UE.
(2)  Comisia hotărăște cu privire la decizia de impunere a supravegherii în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (1).
(3)  Măsurile de supraveghere au o perioadă limitată de valabilitate. În lipsa unor dispoziții contrare, acestea nu mai sunt valabile la sfârșitul celei de a doua perioade de șase luni care urmează primei perioade de șase luni de la introducerea măsurilor.
(4)  Măsurile de supraveghere pot fi limitate la teritoriul uneia sau mai multor regiuni ale Uniunii, după caz.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.  Se aplică măsuri de salvgardare provizorii în circumstanțe critice în care o întârziere ar provoca daune care ar fi dificil de reparat, în conformitate cu o constatare preliminară conform căreia există dovezi clare că importurile de mărfuri originare din Republica Coreea au crescut în urma reducerii sau eliminării unei taxe vamale în temeiul acordului și că astfel de importuri cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav industriei naționale. Se iau măsuri provizorii pe baza procedurii menționate la articolul 11.1.
(1)  Se aplică măsuri de salvgardare provizorii în circumstanțe critice în care o întârziere ar provoca daune care ar fi dificil de reparat, în conformitate cu o constatare preliminară pe baza factorilor enumerați la articolul 4 alineatul (5), conform căreia există dovezi suficiente că importurile de mărfuri originare din Republica Coreea au crescut în urma reducerii sau eliminării unui drept vamal în temeiul acordului și că astfel de importuri cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav industriei naționale. Se iau măsuri provizorii pe baza procedurii menționate la articolul 11 alineatul (1).
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  În cazul în care un stat membru solicită intervenția imediată a Comisiei și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), Comisia ia o decizie în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii.
(2)  În cazul în care un stat membru, Parlamentul European sau industria Uniunii solicită intervenția imediată a Comisiei și în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), Comisia ia o decizie în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii. Durata anchetei începe de la data deciziei de aplicare a măsurilor de salvgardare provizorii, conform articolului 4 alineatul (3).
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)
(4a)  Măsurile prevăzute în prezentul articol se aplică oricărui produs pus în liberă circulație după intrarea lor în vigoare. Cu toate acestea, respectivele măsuri nu împiedică libera circulație a produselor aflate deja în drum spre Uniunea, în condițiile în care destinația acestora nu mai poate fi schimbată.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 6
În cazul în care măsurile de salvgardare bilaterale nu sunt considerate necesare, ancheta și procedura se finalizează pe baza procedurii menționate la articolul 11.2.
(1)  În cazul în care măsurile de salvgardare bilaterale nu îndeplinesc condițiile prezentului regulament, ancheta și procedura se finalizează pe baza procedurii menționate la articolul 11 alineatul (1).
(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1), dacă Parlamentul European exprimă obiecții cu privire la proiectul de decizie de a nu impune măsuri de salvgardare bilaterale, motivând că această decizie ar nega intenția legiuitorului, Comisia reexaminează propunerea de decizie. Ținând seama de argumentele care stau la baza obiecției și respectând termenele pentru procedura în curs, Comisia poate prezenta comitetului un nou proiect de măsuri sau poate prezenta o propunere Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu tratatul. Comisia informează Parlamentul European, Consiliul și comitetul în legătură cu acțiunile pe care intenționează să le întreprindă, precum și cu motivele care stau la baza acestora.
(3)  Comisia publică un raport în care prezintă rezultatele și concluziile sale întemeiate la care a ajuns în ceea ce privește toate chestiunile pertinente, de natură factuală sau juridică, respectând principiul protecției informațiilor confidențiale în sensul articolului 9.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 7
În cazul în care rezultă din stabilirea definitivă a faptelor că circumstanțele stabilite la articolul 2.1 sunt îndeplinite, se ia o decizie de a institui măsuri de salvgardare bilaterale definitive, în conformitate cu procedura menționată la articolul 11.2.
În cazul în care rezultă din stabilirea definitivă a faptelor că circumstanțele stabilite la articolul 2.1 sunt îndeplinite, se ia o decizie de a institui măsuri de salvgardare bilaterale definitive, în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (1).
Comisia publică, ținând pe deplin cont de protejarea informațiilor confidențiale în temeiul articolului 9, un raport care prezintă succint dovezile materiale și concluziile relevante pentru măsurile luate.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Măsura de salvgardare rămâne în vigoare, în funcție de rezultatul revizuirii, pe durata oricărei prelungiri.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Comisia se asigură că toate datele și statisticile necesare pentru anchetă sunt disponibile, inteligibile, transparente și verificabile. Comisia se angajează să înființeze, imediat ce există condițiile tehnice necesare, un portal online, protejat de o parolă, pe care îl va gestiona și prin care va disemina orice informație relevantă, neconfidențială, în sensul prezentului articol. Statele membre, producătorii comunitari înregistrați, Grupul de consiliere internă și Parlamentul European trebuie să aibă acces, la cerere, la această platformă online. Informațiile includ date statistice relevante pentru determinarea gradului în care dovezile satisfac cerințele, așa cum se menționează la articolul 2 alineatul (1), precum și alte informații relevante în cazul unei investigații.
Informațiile primite prin acest portal online nu sunt utilizate decât în scopul în care au fost cerute. Orice informație de natură confidențială sau orice informație furnizată în mod confidențial, primită în aplicarea prezentului regulament, nu este divulgată fără autorizarea specifică a celui care o furnizează.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 10
Comisia este asistată de comitetul prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului se aplică mutatis mutandis.
Comisia este asistată de comitetul prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 260/2009 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)
Articolul 10a
Raportul
(1)  Comisia publică un raport anual privind aplicarea și implementarea acordului. Raportul include informații cu privire la activitățile diferitelor organisme responsabile de monitorizarea implementării acordului și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din acesta, inclusiv obligațiilor referitoare la barierele comerciale.
(2)  Secțiuni speciale ale raportului tratează îndeplinirea obligațiilor în temeiul capitolului 13 al acordului și activitățile Grupului de consiliere internă și ale Forumului societății civile.
(3)  Raportul prezintă succint și statisticile și evoluțiile comerciale cu Coreea. Se menționează în special rezultatele monitorizării rambursării drepturilor vamale.
(4)  Parlamentul European și Consiliul pot, în termen de o lună, să invite Comisia la reuniunea ad hoc a comisiei responsabile a Parlamentului sau a Consiliului să prezinte și să explice orice subiect privind implementarea unei cauze de salvgardare a acordului.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.
eliminat
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
3.  Perioada stabilită la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se fixează la o lună.
eliminat
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)
Articolul 11a
Raportare
(1)  Comisia publică un raport anual privind aplicarea și funcționarea clauzei de salvgardare. Raportul include un sumar al solicitărilor de inițiere de anchete, al anchetelor și al rezultatelor acestora, a finalizării anchetelor și a procedurilor fără măsuri, a impunerii de măsurii de salvgardare provizorii sau definitive, precum și justificări pentru fiecare decizie privind aceste subiecte, însoțite de o prezentare succintă a informațiilor și dovezilor relevante.
(2)  Raportul prezintă succint și statisticile și evoluțiile comerciale cu Coreea. Se menționează în special rezultatele monitorizării rambursăriidrepturilor vamale.
(3)  Parlamentul European sau Consiliul pot solicita Comisiei în termen de o lună o reuniune ad-hoc a comisiei responsabile a Parlamentului European sau a Consiliului, în vederea prezentării și explicării oricărui subiect privind aplicarea unei clauze de salvgardare, rambursarea drepturilor vamale sau a acordului în general.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 11b (nou)
Articolul 11b
Procedura de aplicare a articolului 14 din protocolul privind regulile de origine
(1)  În scopul aplicării articolului 14 (Restituiri sau scutiri de drepturi de vamă) din Protocolul privind regulile de origine, Comisia monitorizează îndeaproape evoluția statisticilor relevante de import-export atât ca valoare, cât și din punctul de vedere al cantităților adecvate și comunică periodic aceste date și constatările sale Parlamentului European, Consiliului și industriei Uniunii în chestiune. Monitorizarea începe de la data aplicării de măsuri provizorii, iar datele sunt comunicate bilunar.
În plus față de liniile tarifare incluse la articolul 14.1 din Protocolul privind regulile de origine, Comisia elaborează, în cooperare cu industriile din Uniune, o listă a liniilor tarifare cheie, care nu sunt specifice industriei producătoare de automobile, dar importante pentru fabricarea de automobile și pentru sectoare înrudite. Se face o monitorizare specifică, conform prevederilor cuprinse în articolul 14.1 din Protocolul privind regulile de origine.
(2)  La cererea unui stat membru sau din inițiativă proprie, Comisia analizează imediat dacă condițiile pentru invocarea articolului 14 din protocolul privind regulile de origine sunt întrunite și prezintă constatările sale în termen de 10 zile de la solicitare. În urma consultărilor în cadrul comitetului special la care face referire articolul 207 alineatul (3) paragraful al treilea din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia solicită consultări cu Coreea de fiecare dată când sunt întrunite condițiile prevăzute la articolul 14 din Protocolul privind regulile de origine. Comisia consideră condițiile ca întrunite, printre altele, atunci când sunt atinse valorile menționate la paragraful al treilea.
(3)  O diferență de 10 puncte procentuale este considerată ca „semnificativă” în scopul aplicării articolului 14 alineatul (2) primul paragraf litera (a) din protocolul privind regulile de origine, atunci când se evaluează rata crescută a importurilor de componente în Coreea, comparată cu o rată crescută a exporturilor de produse finite din Coreea în UE. O creștere de 10% este considerată ca „semnificativă” în scopul aplicării articolului 14 alineatul (2) primul paragraf litera (b) din protocolul privind regulile de origine, atunci când se evaluează creșterea exporturilor din Coreea în UE de produse finite în valoare absolută sau relativă la producția internă. Creșterile înregistrate sub aceste limite pot fi, de asemenea, considerate „semnificative” de la caz la caz.

(1) Chestiunea a fost retrimisă comisiei în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf (A7-0210/2010).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate