Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0032(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0210/2010

Ingivna texter :

A7-0210/2010

Debatter :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Omröstningar :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 17/02/2011 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Antagna texter
PDF 311kWORD 205k
Tisdagen den 7 september 2010 - Strasbourg
Bilateral skyddsklausul i frihandelsavtalet mellan EU och Korea ***I
P7_TA(2010)0301A7-0210/2010

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införlivandet av en bilateral skyddsklausul i frihandelsavtalet mellan EU och Korea (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Förslaget ändrades den 7 september 2010 enligt följande(1)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Handelshinder på en handelspartners hemmamarknad tenderar att stödja export från denna marknad till utlandet, och om detta sker till EU kan de därmed ge förutsättningar för tillämpning av skyddsåtgärder.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Skyddsåtgärder får övervägas endast om produkten i fråga importeras till EU i så kraftigt ökade kvantiteter och under sådana omständigheter att importen orsakar, eller hotar att orsaka, allvarlig skada för EU:s tillverkare av produkter av samma eller direkt konkurrerande slag såsom fastställs i artikel 3.1 i kapitel 3 i avtalet.
(5)  Skyddsåtgärder får övervägas endast om produkten i fråga importeras till EU i så kraftigt ökade kvantiteter eller den ekonomiska verksamheten i fråga ökar i sådan omfattning och under sådana omständigheter att importen orsakar, eller hotar att orsaka, allvarlig skada för EU:s producenter av produkter eller ekonomiska verksamheter av samma eller direkt konkurrerande slag såsom fastställs i artikel 3.1 i kapitel 3 i avtalet.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för EU-tillverkare kan även uppstå på grund av att vissa åtaganden i kapitel 13 i avtalet inte uppfylls, särskilt de sociala och miljömässiga normer som anges där, vilket leder till att skyddsåtgärder behöver införas.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)
(5b)  Respekten för avtalets regler om icke-tariffära handelshinder är också avgörande för huruvida en allvarlig skada eller ett hot om allvarlig skada uppstår för EU-tillverkare eller för vissa EU-industrier. I detta avseende kan man behöva införa skyddsåtgärder.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Uppföljningen och översynen av avtalet samt det införande av skyddsåtgärder som eventuellt behövs bör ske med största möjliga öppenhet och med det civila samhällets deltagande. Därför måste den interna rådgivande gruppen (”Domestic Advisory Group”) och det civila samhällets forum alltid involveras.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)
(6b)  Kommissionen bör lägga fram en årlig rapport om tillämpningen och genomförandet av avtalet samt om tillämpningen av skyddsåtgärder. Om det visar sig att skyddsåtgärderna är otillräckliga, bör kommissionen lägga fram ett omfattande förslag om ytterligare skyddsåtgärder, till exempel begränsningar av kvantiteter, kvoter och importtillstånd eller andra motåtgärder.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Tillförlitlig statistik om all import från Republiken Korea till EU är därför av avgörande betydelse för att bedöma om det finns ett hot om allvarlig skada för EU:s industri som helhet eller dess olika sektorer från dagen för avtalets ikraftträdande.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  En nära övervakning kommer, tillsammans med regelbundna bedömningar, att underlätta och förkorta både inledandet av förfaranden och undersökningsskedet. Kommissionen bör därför regelbundet övervaka import- och exportstatistiken och bedöma vilken inverkan avtalet har på olika delar av industrin från den dag då avtalet träder i kraft.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Kommissionen, medlemsstaterna samt EU-tillverkarna bör från och med den dag avtalet trätt i kraft regelbundet övervaka och utvärdera import- och exportstatistiken för känsliga produktlinjer i avtalet, så att man i tid kan fastställa om det föreligger allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för EU-tillverkare.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 13c (nytt)
(13c)  Det måste fastställas vissa förfaranden för tillämpningen av artikel 14 (restitution av eller befrielse från tullar) i avtalets protokoll om definition av begreppet ”ursprungsprodukter ” och om metoder för administrativt samarbete (nedan kallat ”protokollet om ursprungsregler”) för att de mekanismer som föreskrivs i protokollet ska fungera effektivt samt av omsorg om ett heltäckande informationsutbyte mellan de berörda parterna.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skälen 13d och 13e (nytt)
(13d)  Eftersom tullrestitutionerna inte kan begränsas förrän fem år efter avtalets ikraftträdande, kan man på grundval av denna förordning behöva vidta skyddsåtgärder mot sådan allvarlig skada eller sådant hot om allvarlig skada för EU-tillverkare som beror på tullrestitutioner eller befrielse från tullar. Kommissionen bör därför från och med den dag avtalet trätt i kraft särskilt noggrant, i synnerhet när det gäller känsliga sektorer, övervaka i vilken omfattning komponenter och material från tredjeländer ingår i de produkter som importerats från Republiken Korea, vilka förändringar detta medför och hur detta påverkar marknaden.
(13e)  Kommissionen bör därför övervaka statistik från koreansk sida och från tredje part och upprätta en förteckning över alla de produkter som kan komma att påverkas av tullrestitutioner från och med den dag avtalet träder i kraft.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 13f (nytt)
(13f)  Om kommissionen i sin undersökning drar slutsatsen att unionens industri skadats till följd av avtalet bör följande definitioner gälla, men endast vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter1:
a)  ”Genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen”, såsom begreppet används i artikel 1.1 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, ska innefatta en ökning av importen från Korea till EU eller en utebliven ökning av EU:s export till Korea.
b)  Uppsägningar inom fordonsindustrin som
– har ”betydande negativa konsekvenser för den regionala eller lokala ekonomin” och ”allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin”, såsom dessa begrepp används i artiklarna 1.1 respektive  2 c i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, och
– är ”särskilda omständigheter” såsom begreppet används i artikel 2 c i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.
______
1 EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 13g (nytt)
(13g)  För att undvika allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för EU-tillverkare eller EU-industrier bör kommissionen noggrant övervaka produktionskapaciteten samt respekten för ILO- och FN-standarder om sociala och arbetsmässiga villkor och miljömässiga normer i de tredjeländer där komponenter eller material tillverkas som infogas i produkter som omfattas av avtalet.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skälen 13h - 13j (nya)
(13h)  I artikel 11.1.2 i kapitel 11 i avtalet ställs krav på att parterna på sina respektive territorier upprätthåller en heltäckande konkurrenslagstiftning som effektivt hanterar konkurrensbegränsande avtal, samordnade förfaranden och missbruk av dominerande ställning från ett eller flera företags sida.
(13i)  I artikel 11.6.2 i kapitel 11 fastställs en skyldighet för parterna att samarbeta när det gäller genomförandepolitik och genomförandet av respektive konkurrenslagstiftning, bland annat genom genomförandesamarbete, underrättelser, samråd och utbyte av icke-konfidentiell information som grundas på avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Koreas regering om samarbete i fråga om konkurrensbegränsande verksamhet, som undertecknades den 23 maj 2009 (”samarbetsavtalet”).
(13j)  Syftet med samarbetsavtalet är att bidra till att varje part effektivt ska kunna genomföra konkurrenslagstiftningen, genom att främja samarbete och samordning mellan parternas konkurrensmyndigheter.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter
(14)  Genomförandet av den bilaterala skyddsklausulen i avtalet kräver att enhetliga villkor antas av kommissionen för beslut om preliminära och slutgiltiga skyddsåtgärder, för införande av övervakningsåtgärder och för slutförandet av en undersökning och ett förfarande utan åtgärder. Enligt artikel 291 i fördraget on Europeiska unionens funktionssätt ska allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter fastställas i förväg genom en förordning i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I avvaktan på att denna nya förordning antas är rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, fortsatt tillämplig med undantag för det föreskrivande förfarandet med kontroll, som inte är tillämpligt.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  Denna förordning bör enbart gälla varor som tillverkas i EU och i Republiken Korea. Förordningen bör inte omfatta de produkter, delar eller komponenter vars tillverkning är utlagd till externa produktionszoner, till exempel Kaesong. Om tillämpningsområdet ska utvidgas så att det omfattar även tillverkning utlagd till externa produktionszoner, bör denna förordning ändras i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Om tillämpningsområdet utvidgas bör man se till att de åtaganden som anges i kapitel 13 i avtalet även uppfylls inom tillverkning som lagts ut till externa produktionszoner.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 1 – led a
a)  EU-industrin: alla EU-tillverkare av produkter av samma eller direkt konkurrerande slag inom EU:s territorium eller de EU-tillverkare vars sammanlagda tillverkning av produkter av samma eller direkt konkurrerande slag utgör en övervägande del av EU:s totala tillverkning av dessa produkter,
a)  EU-industrin: alla EU-tillverkare av produkter av samma eller direkt konkurrerande slag inom EU:s territorium eller de EU-tillverkare vars sammanlagda tillverkning av produkter av samma eller direkt konkurrerande slag utgör en övervägande del av EU:s totala tillverkning av dessa produkter. I fall där produkten av samma eller direkt konkurrerande slag bara är en av flera produkter som tillverkas av de producenter som utgör EU-industrin, ska industrin definieras som de specifika operationer som är inbegripna i produktionen av produkten av samma eller direkt konkurrerande slag.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 1 – led c
c) hot om allvarlig skada: allvarlig skada som är klart överhängande; ett fastställande av risk för allvarlig skada ska ske på grundval av fakta och inte endast påståenden, antaganden eller avlägsna möjligheter,
c) hot om allvarlig skada: allvarlig skada som är klart överhängande; ett fastställande av risk för allvarlig skada ska ske på grundval av kontrollerbara fakta och inte endast påståenden, antaganden eller avlägsna möjligheter, varvid bland annat prognoser, uppskattningar och analyser på grundval av faktorer som anges i artikel 4.5 bör beaktas för att avgöra om det föreligger ett hot om allvarlig skada,
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 1 – led ea (nytt)
ea) berörda parter: parter som berörs av importen av ifrågavarande produkt,
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 1 – led eb (nytt)
eb) varor: produkter som tillverkas i EU eller i Republiken Korea; produkter eller komponenter med tillverkning utlagd till externa produktionszoner ingår inte; om tillämpningsområdet ska utvidgas så att det omfattar även tillverkning utlagd till externa produktionszoner, måste denna förordning ändras i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 1 – led ec (nytt)
ec) sådana omständigheter att de orsakar eller hotar att orsaka: sådana faktorer som produktionskapacitet, kapacitetsutnyttjande, valutapolitik och arbetsvillkor i ett tredjeland i samband med tillverkningen av komponenter och material som ingår i produkten i fråga,
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 1 – led ed (nytt)
ed) region(er): en eller flera medlemsstater i unionen,
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
1.  En skyddsåtgärd får införas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning om en produkt med ursprung i Korea till följd av sänkningen eller avskaffandet av tullarna på den produkten importeras till EU i så kraftigt ökade kvantiteter, i absoluta tal eller i förhållande till EU:s inhemska tillverkning, eller under sådana omständigheter att den orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för den industri i EU som tillverkar en produkt av samma eller direkt konkurrerande slag.
1.  En skyddsåtgärd får införas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning om en produkt eller ekonomisk verksamhet med ursprung i Korea till följd av sänkningen eller avskaffandet av tullarna på den produkten eller verksamheten importeras till EU i så kraftigt ökade kvantiteter, i absoluta tal eller i förhållande till EU:s inhemska tillverkning, eller under sådana omständigheter att den orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för den industri i EU som tillverkar en produkt eller verksamhet av samma eller direkt konkurrerande slag.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)
1a.  Om det, i synnerhet på grundval av de faktorer som avses i artikel 4.5, konstateras att villkoren för att införa åtgärder enligt artikel 2.1 uppfylls i en eller flera av unionens regioner får kommissionen, efter att ha undersökt alternativa lösningar, i undantagsfall tillåta övervaknings- eller skyddsåtgärder som är begränsade till regionen eller regionerna i fråga, om den anser att det är lämpligare att tillämpa åtgärderna på den nivån än inom hela unionen. Dessa åtgärder ska vara tidsbegränsade och störa den inre marknaden så lite som möjligt. De ska antas i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.2.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkterna 2a och b (nya)
2a.  För att skyddsåtgärderna ska tillämpas effektivt ska kommissionen (Eurostat) lägga fram en årlig övervakningsrapport för Europaparlamentet och rådet om aktuell statistik över import från Korea som genom avtalet påverkar känsliga sektorer i EU.
2b.  I händelse av ett styrkt hot om skada som rapporterats till kommissionen av EU-industrin kan kommissionen överväga att utvidga övervakningen till andra påverkade sektorer (berörda parter).
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a
Övervakning
Kommissionen ska övervaka hur import- och exportstatistiken för koreanska produkter utvecklas och samarbeta och regelbundet utbyta uppgifter med unionens medlemsstater och industri. Kommissionen ska se till att medlemsstaterna genomgående tillhandahåller lämpliga statistiska uppgifter av god kvalitet.
Kommissionen ska noggrant övervaka statistik och prognoser från koreansk sida och från tredje part beträffande alla de produkter som kan komma att påverkas av tullrestitutioner från och med den dag avtalet träder i kraft.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  En undersökning ska, på begäran av en medlemsstat eller på kommissionens eget initiativ, inledas om det är uppenbart för kommissionen att det föreligger tillräcklig bevisning för att motivera ett sådant inledande.
1.  En undersökning ska, på begäran av en medlemsstat, Europaparlamentet, den interna rådgivande gruppen, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på EU-industrins vägnar och representerar minst 25 procent av denna, eller på kommissionens eget initiativ, inledas om det är uppenbart för kommissionen, utgående från faktorer av det slag som fastställts i artikel 4.5, att det föreligger tillräcklig bevisning av typ prima facie-bevis, för att motivera ett sådant inledande.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)
1a.  Begäran om att inleda en undersökning ska innehålla bevis på att villkoren för att införa skyddsåtgärden är uppfyllda, i den mening som avses i artikel 2.1. Begäran ska i allmänhet innehålla följande information: graden och mängden för ökningen av importen av produkten i fråga i absoluta och relativa termer, den andel av den inhemska marknaden som den ökade importen tagit, ändringar i försäljningsnivån, produktionen, produktiviteten, kapacitetsutnyttjandet, vinster och förluster och sysselsättning.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1b (ny)
1b.  Vid tillämpningen av punkt 1 i denna artikel och i fem år efter avtalets ikraftträdande ska kommissionen särskilt granska sådana färdiga importprodukter från Korea, vars ökade import till EU beror på att ytterligare delar eller komponenter infogas i de färdiga produkterna, och att dessa delar eller komponenter importeras till Republiken Korea från tredjeländer med vilka EU inte har slutit något frihandelsavtal och som omfattas av systemet för tullrestitution eller befrielse från tullar.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska lämna uppgifter till kommissionen så snart det finns tendenser när det gäller importen från Republiken Korea som verkar göra det berättigat med skyddsåtgärder. Uppgifterna ska innehålla tillgängliga bevis enligt kriterierna i artikel 4. Kommissionen ska inom tre arbetsdagar vidarebefordra dessa uppgifter till alla medlemsstater.
2.  Medlemsstaterna eller unionens industri ska lämna uppgifter till kommissionen så snart det finns tendenser när det gäller importen från Republiken Korea som verkar göra det berättigat med skyddsåtgärder. Uppgifterna ska innehålla tillgängliga bevis enligt kriterierna i artikel 4.5. Kommissionen ska inom tre arbetsdagar lägga ut dessa uppgifter på den webbplattform som avses i artikel 9 (webbplattformen) och sända ett meddelande om detta till alla medlemsstater, till unionens industri och till Europaparlamentet.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.  Samråd med medlemsstaterna ska inom åtta arbetsdagar från det att kommissionen i enlighet med punkt 2 har sänt uppgifterna till medlemsstaterna äga rum i den kommitté som det hänvisas till i artikel 10 på grundval av förfarandet i artikel 11.1. Om det efter samrådet är uppenbart att bevisningen är tillräcklig för att motivera att ett förfarande inleds, ska kommissionen tillkännage detta genom ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning. Förfarandet ska inledas inom en månad efter mottagandet av en medlemsstats uppgifter.
3.  Samråd med medlemsstaterna ska inom åtta arbetsdagar från det att kommissionen i enlighet med punkt 2 har sänt uppgifterna till medlemsstaterna äga rum i den kommitté som det hänvisas till i artikel 10 på grundval av förfarandet i artikel 11.1. Om det efter samrådet är uppenbart att bevisningen är tillräcklig, på grundval av de faktorer som anges i artikel 4.5, för att motivera att ett förfarande inleds, ska kommissionen tillkännage detta genom ett meddelande på webbplattformen och i Europeiska unionens officiella tidning. Förfarandet ska inledas inom en månad efter att begäran lämnats in av en medlemsstat, Europaparlamentet eller EU-industrin.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4a (ny)
4a.  Bevis som samlas in i samband med att ett förfarande inleds i enlighet med artikel 14.2 i protokollet om ursprungsregler i bilagan till avtalet (tullrestitutioner eller befrielse från tullar) får även användas för att inleda undersökningar om skyddsåtgärder, under förutsättning att villkoren i denna artikel uppfylls.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.  När förfarandet inletts ska kommissionen påbörja en undersökning.
1.  När förfarandet inletts ska kommissionen påbörja en undersökning. Den undersökningstid som avses i artikel 4.3 ska inledas samma dag som beslutet om att påbörja undersökningen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  Kommissionen får begära att medlemsstaterna förser den med uppgifter, och medlemsstaterna ska i så fall vidta alla nödvändiga åtgärder för att efterkomma kommissionens begäran. Om uppgifterna är av allmänt intresse eller om en medlemsstat begär att få ta del av uppgifterna, ska kommissionen vidarebefordra dessa till alla medlemsstater, förutsatt att uppgifterna inte är konfidentiella. Om uppgifterna är konfidentiella, ska kommissionen vidarebefordra en icke-konfidentiell sammanfattning.
2.  Kommissionen får begära att medlemsstaterna förser den med uppgifter, och medlemsstaterna ska i så fall vidta alla nödvändiga åtgärder för att efterkomma kommissionens begäran. Om uppgifterna är av allmänt intresse eller om en medlemsstat, Europaparlamentet eller unionens industri begär att få ta del av uppgifterna, ska kommissionen lägga ut dem på webbplattformen, förutsatt att uppgifterna inte är konfidentiella. Om uppgifterna är konfidentiella, ska kommissionen lägga ut en icke-konfidentiell sammanfattning.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
3.  Undersökningen ska alltid när så är möjligt slutföras inom sex månader efter det att den inleddes. Om det föreligger exceptionella omständigheter som kommissionen kan motivera, får tidsfristen förlängas med ytterligare tre månader.
3.  Undersökningen ska alltid slutföras inom 200 dagar efter det att den inleddes.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5
5.  Kommissionen ska bedöma alla relevanta faktorer av en objektiv och kvantifierbar karaktär som har betydelse för gemenskapsindustrins tillstånd, särskilt hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar, både i absoluta och relativa tal, hur stor andel av den inhemska marknaden som tagits över av den ökade importen, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning.
5.  Kommissionen ska bedöma alla relevanta faktorer av en objektiv och kvantifierbar karaktär som har betydelse för gemenskapsindustrins tillstånd, särskilt hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar, både i absoluta och relativa tal, hur stor andel av den inhemska marknaden som tagits över av den ökade importen, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning. Denna förteckning är inte uttömmande och kommissionen får vid fastställande av skada även ta hänsyn till andra relevanta faktorer, såsom aktier, priser, avkastning på investerat kapital, kassaflöden jämte andra faktorer som vållar eller kan ha vållat allvarlig skada eller hotar att vålla allvarlig skada. Om innehåll från tredjeländer normalt står för en väsentlig del av tillverkningskostnaden för produkten i fråga ska kommissionen också utvärdera produktionskapaciteten, utnyttjandegraderna, valutapolitiken och arbetsvillkoren i tredjeländerna i fråga, i den mån EU-industrin påverkas.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)
5a.  Kommissionen ska dessutom bedöma hur Republiken Korea respekterar de sociala och miljömässiga normer som anges i kapitel 13 i avtalet samt i vilken mån detta inverkar på prisbildningen eller leder till otillbörliga marknadsfördelar och därmed eventuellt orsakar allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för EU-tillverkare eller specifika EU-industrier.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5b (ny)
5b.  Kommissionen ska dessutom bedöma hur avtalets regler om icke-tariffära handelshinder följs och om detta orsakar allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för EU-tillverkare eller vissa EU-industrier.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6
6.  Berörda parter som har anmält sig enligt artikel 3.4 b samt Republiken Koreas företrädare får, efter skriftlig begäran, ta del av alla uppgifter som lämnats till kommissionen i samband med undersökningen, med undantag av interna dokument som sammanställts av EU:s eller medlemsstaternas myndigheter, om uppgifterna är relevanta för försvaret av deras intressen och inte är konfidentiella i den mening som avses i artikel 9 och om de används av kommissionen i undersökningen. Berörda parter som har anmält sig får lämna synpunkter på uppgifterna i fråga till kommissionen. Synpunkterna får beaktas om de är tillräckligt väl underbyggda.
6.  Berörda parter som har anmält sig enligt artikel 3.4 b samt Republiken Koreas företrädare får, efter skriftlig begäran, ta del av alla uppgifter som lämnats till kommissionen i samband med undersökningen, med undantag av interna dokument som sammanställts av EU:s eller medlemsstaternas myndigheter, om uppgifterna är relevanta för försvaret av deras intressen och inte är konfidentiella i den mening som avses i artikel 9 och om de används av kommissionen i undersökningen. Berörda parter som har anmält sig får lämna synpunkter på uppgifterna i fråga till kommissionen. Synpunkterna ska beaktas om de är tillräckligt väl underbyggda.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7
7.  Kommissionen får höra de berörda parterna. De ska höras om de skriftligen har begärt detta inom den tidsfrist som fastställs i meddelandet i Europeiska unionens officiella tidning och om de har visat att de verkligen kan komma att beröras av undersökningens resultat och att det finns särskilda skäl att höra dem muntligen.
7.  Kommissionen ska höra de berörda parterna. De ska höras om de skriftligen har begärt detta inom den tidsfrist som fastställs i meddelandet i Europeiska unionens officiella tidning och om de har visat att de verkligen kan komma att beröras av undersökningens resultat och att det finns särskilda skäl att höra dem muntligen.
Kommissionen ska höra dessa parter vid ytterligare tillfällen om det finns särskilda skäl till detta.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)
Artikel 4a
Övervakningsåtgärder
1.  När importen av någon produkt av koreanskt ursprung är sådan att den kunde leda till en av de situationer som avses artikel 2 får importen av denna produkt göras till föremål för förhandsövervakning från Europeiska unionens sida.
2.  Beslut om påförande av sådana åtgärder ska fattas av kommissionen på grundval av det förfarande som avses i artikel 11.1.
3.  Övervakningsåtgärder ska gälla under en begränsad tid. Om inte annat föreskrivs ska de upphöra att gälla vid utgången av den andra sexmånadersperiod som följer de första sex månaderna efter det att åtgärderna påförts.
4.  Övervakningsåtgärder får vid behov begränsas till en eller flera av unionens regioners territorium.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Under kritiska omständigheter där ett dröjsmål skulle vålla skada som skulle vara svår att avhjälpa, får bilaterala skyddsåtgärder vidtas provisoriskt om det preliminärt fastställts att det finns tydliga belägg för att importen av en ursprungsvara från Republiken Korea har ökat till följd av sänkningen eller avskaffandet av en tull enligt detta avtal och denna import vållar allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för den inhemska industrin. Provisoriska åtgärder ska vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 11.1.
1.  Under kritiska omständigheter där ett dröjsmål skulle vålla skada som skulle vara svår att avhjälpa, får bilaterala skyddsåtgärder vidtas provisoriskt om det preliminärt fastställts, på basis av faktorerna i artikel 4.5, att det finns tillräckliga belägg för att importen av en ursprungsvara från Republiken Korea har ökat till följd av sänkningen eller avskaffandet av en tull enligt detta avtal och denna import vållar allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för den inhemska industrin. Provisoriska åtgärder ska vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 11.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  Om en medlemsstat begär att kommissionen ska vidta omedelbara åtgärder och om villkoren i punkt 1 är uppfyllda, ska kommissionen fatta ett beslut inom fem arbetsdagar efter det att den mottagit en begäran.
2.  Om en medlemsstat, Europaparlamentet eller unionens industri begär att kommissionen ska vidta omedelbara åtgärder och om villkoren i punkt 1 är uppfyllda, ska kommissionen fatta ett beslut inom fem arbetsdagar efter det att den mottagit en begäran. Den undersökningstid som avses i artikel 4.3 ska inledas samma dag som beslut fattats om att tillämpa provisoriska skyddsåtgärder.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)
4a.  De åtgärder som avses i denna artikel är tillämpliga på varje produkt som övergår till fri omsättning efter det att åtgärderna har trätt i kraft. Dessa åtgärder ska dock inte hindra att produkter som är på väg till unionen övergår till fri omsättning, förutsatt att produkternas bestämmelseort inte kan ändras.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 6
Om bilaterala skyddsåtgärder konstateras vara onödiga, ska undersökningen och förfarandet avslutas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.
1.  Om bilaterala skyddsåtgärder inte uppfyller kraven i denna förordning, ska undersökningen och förfarandet avslutas i enlighet med förfarandet i artikel 11.1.
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska kommissionen, om Europaparlamentet invänder mot förslaget till beslut om att inte vidta bilaterala skyddsåtgärder, på grund av att detta beslut skulle motverka lagstiftarens avsikter, på nytt granska förslaget till beslut. Kommissionen kan med beaktande av skälen till invändningarna och inom tidsfristerna för det aktuella förfarandet förelägga kommittén ett nytt förslag till beslut eller förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag i enlighet med fördraget. Kommissionen ska informera Europaparlamentet, rådet och kommittén om vilka åtgärder den avser att vidta samt om skälen för detta.
3.  Kommissionen ska offentliggöra en rapport i vilken den redogör för sina resultat och de välmotiverade slutsatser som framkommit i alla sakliga och rättsliga aspekter på ärendet i fråga, med vederbörlig hänsyn till det skydd av konfidentiella uppgifter som avses i artikel 9.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 7
Om de fakta som slutligen konstateras visar att omständigheterna i artikel 2.1 verkligen föreligger, kan ett beslut om att införa slutgiltiga bilaterala skyddsåtgärder fattas i enlighet med förfarandet i artikel 11.2.
Om de fakta som slutligen konstateras visar att omständigheterna i artikel 2.1 verkligen föreligger, kan ett beslut om att införa slutgiltiga bilaterala skyddsåtgärder fattas i enlighet med förfarandet i artikel 11.1.
Kommissionen ska, med vederbörlig hänsyn tagen till skyddet av konfidentiella uppgifter av det slag som avses i artikel 9, lägga fram en rapport med en sammanfattning av de omständigheter och överväganden som ligger till grund för fastställandet.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)
1a.  Skyddsåtgärderna ska, i avvaktan på resultatet från undersökningen, fortsätta gälla under förlängningsfasen.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska se till att alla uppgifter och siffror som behövs i en undersökning är tillgängliga, begripliga, transparenta och kontrollerbara. Kommission ska åta sig att, så snart tekniska förutsättningar finns, inrätta en lösenordsskyddad webbplattform inom sin förvaltning, där man lägger ut alla relevanta uppgifter som inte är konfidentiella i den mening som avses i denna artikel. Medlemsstaterna, den registrerade EU-industrin, den interna rådgivande gruppen och Europaparlamentet ska på begäran få tillgång till denna webbplattform. Uppgifterna innefattar statistiska uppgifter av relevans för fastställande av om bevisningen uppfyller de krav som anges i artikel 2.1, tillsammans med alla övriga uppgifter av relevans för undersökningen.
Uppgifter som mottas via denna webbplattform får endast användas för de ändamål för vilka de begärdes. Konfidentiella uppgifter eller uppgifter som tagits emot konfidentiellt enligt denna förordning får inte lämnas ut utan uttryckligt tillstånd från den som lämnat uppgifterna.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 10
Kommissionen ska biträdas av den kommitté som anges i artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 260/2009 om gemensamma importregler. Artikel 4 i förordning (EG) nr 260/2009 ska gälla i tillämpliga delar.
Kommissionen ska biträdas av den kommitté som anges i artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 260/2009 om gemensamma importregler.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)
Artikel 10a
Rapport
1.  Kommissionen ska offentliggöra en årlig rapport om tillämpningen och genomförandet av avtalet. Rapporten ska innehålla information om verksamheten i de olika organ som ansvarar för övervakningen av hur avtalet genomförs och hur åtagandena i avtalet uppfylls, bland annat de åtaganden som gäller handelshinder.
2.  En särskild del av rapporten ska handla om hur åtagandena i kapitel 13 i avtalet uppfylls samt om verksamheten i den interna rådgivande gruppen och civilsamhällets forum.
3.  Rapporten ska också innehålla en sammanfattning av statistiken och utvecklingen av handeln med Korea. Ett särskilt omnämnande ska ägnas resultaten av övervakningen av tullrestitutioner.
4.  Europaparlamentet eller rådet får inom en månad kalla kommissionen till ett extra sammanträde med Europaparlamentets eller rådets ansvariga utskott respektive kommitté, för att kommissionen där ska lägga fram och belysa eventuella frågor om tillämpningen av avtalet.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.
utgår
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
3.  Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska fastställas till en månad.
utgår
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a
Rapportering
1.  Kommissionen ska årligen offentliggöra en rapport om hur klausulen om skyddsåtgärder tillämpats och fungerat. I rapporten ska det ingå en sammanfattning av begärandena om att inleda förfaranden och undersökningar samt resultaten därav samt om fall där undersökningar och förfaranden avslutats utan några åtgärder och om fall där provisoriska skyddsåtgärder eller slutgiltiga åtgärder vidtagits, tillsammans med motiveringarna till alla dessa beslut, åtföljda av sammanfattningar av relevanta uppgifter och fakta.
2.  Rapporten ska också innehålla en sammanfattning av statistiken och utvecklingen av handeln med Korea. Ett särskilt omnämnande ska ägnas resultaten av övervakningen av tullrestitutioner.
3.  Europaparlamentet eller rådet får inom en månad kalla kommissionen till ett extra sammanträde med Europaparlamentets eller rådets ansvariga utskott respektive kommitté för att kommissionen där ska lägga fram och belysa eventuella frågor om tillämpningen av klausulen om skyddsåtgärder, om tullrestitutioner eller om frihandelsavtalet överlag.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 11b (ny)
Artikel 11b
Förfarande för tillämpningen av artikel 14 i protokollet om ursprungsregler
1.  För tillämpningen av artikel 14 (restitution av eller befrielse från tullar) i avtalets protokoll om definition av begreppet ”ursprungsprodukter ” och om metoder för administrativt samarbete (nedan kallat ”protokollet om ursprungsregler”) ska kommissionen noga övervaka utvecklingen av relevant import- och exportstatistik, både uttryckt i värde och, vid behov kvantitativt, och regelbundet delge Europaparlamentet, rådet och berörda sektorer av unionens industri dessa uppgifter och rapportera vilka resultat som framkommit. Övervakningen ska inledas samtidigt som den provisoriska tillämpningen och uppgifterna ska delges med två månaders mellanrum.
Förutom de tullpositioner som ingår i artikel 14.1 i avtalet ska kommissionen, i samverkan med unionens industri, sammanställa en förteckning över viktiga tullpositioner som inte hänför sig direkt till motorfordon, men är viktiga för biltillverkningen och andra branscher med anknytning till denna. En särskild övervakning ska utföras i enlighet med artikel 14.1 i protokollet om ursprungsregler.
2.  På begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ska kommissionen omedelbart undersöka om förutsättningar för tillämpning av artikel 14 i protokollet om ursprungsregler föreligger och inom tio arbetsdagar efter begäran rapportera om vad den kommit fram till. Efter att samråd hållits inom den särskilda kommitté som avses i artikel 207.3 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska kommissionen begära samråd var gång som förutsättningarna i artikel 14 i protokollet om ursprungsregler föreligger. Kommissionen ska anse att förutsättningarna föreligger bland annat när de gränsvärden som finns omnämnda i punkt 3 uppnåtts.
3.  Vid bedömning av ökningen av importen av delar eller komponenter till Korea jämfört med ökningen av exporten från Korea till EU av färdiga produkter ska en skillnad på 10 procentenheter anses som ”betydande” med tanke på tillämpningen av artikel 14.2.1 a i protokollet om ursprungsregler. Vid bedömning av ökningen av exporten från Korea till EU av färdiga produkter, antingen i absoluta tal eller i förhållande till den inhemska produktionen ska en ökning på 10 procent anses som ”betydande” med tanke på tillämpningen av artikel 14.2.1 b i protokollet om ursprungsregler. Ökningar som inte når upp till dessa gränsvärden kan också bedömas som ”betydande” från fall till fall.

(1) Ärendet återförvisades till utskottet enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0210/2010).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy