Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2237(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0225/2010

Внесени текстове :

A7-0225/2010

Разисквания :

PV 06/09/2010 - 17
CRE 06/09/2010 - 17

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.12
CRE 07/09/2010 - 6.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0302

Приети текстове
PDF 405kWORD 112k
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
Справедливи доходи за земеделските производители: По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа
P7_TA(2010)0302A7-0225/2010

Резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно справедливи доходи за земеделските производители: по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа (2009/2237(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (COM(2009)0591), и различните работни документи, приложени към съобщението,

–  като взе предвид окончателните препоръки на Групата на високо равнище по въпросите на конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост от 17 март 2009 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 март 2009 г. относно цените на хранителните стоки в Европа(2),

–  като взе предвид своята декларация от 19 февруари 2008 г. за разследване и премахване на злоупотребата с покупателна способност от страна на големите супермаркети, осъществяващи дейността си в Европейския съюз(3),

–  като взе предвид заключенията, приети от Съвета на 29 март 2010 г., относно по-доброто функциониране на веригата на предлагането на храни в Европа(4),

–  като взе предвид доклада „Селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост и правото на храна“, изготвен от специалния докладчик на ООН относно правото на храна,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0225/2010),

А.  като има предвид, че неотдавнашната нестабилност на цените на храните и основните продукти породи дълбока загриженост относно функционирането на веригата на предлагането на храни в европейски и световен мащаб,

Б.  като има предвид, че въпреки че цените на храните са се повишавали с 3,6 % на година от 1996 г. насам, цените, на които земеделските производители продават своята продукция, са се повишавали само с 2,1 %, като същевременно оперативните разходи са нараствали с 3,1 %, което доказва, че веригата на предлагане на храни не функционира правилно,

В.  като има предвид, че в съобщението на Комисията се отчита, че „тези промени създадоха големи трудности за земеделските производители“ и че те „означават, че потребителите са ощетени“(5),

Г.  като има предвид, че крайните потребителски цени като цяло останаха на същото равнище или дори се увеличиха, въпреки рязкото понижаване през 2008 г. на цените на селскостопанските основни продукти,

Д.  като има предвид, че балансираните търговски отношения не само ще подобрят функционирането на веригата на предлагане на храни, но биха били от полза и за земеделските производители,

Е.  като има предвид, че разпространението на нелоялни търговски практики в момента подкопава възможностите на земеделските производители да правят инвестиции и нововъведения (особено в областта на „зелените“ технологии, възобновяемите източници на енергия и смекчаването на последиците от изменението на климата, като в същото време от тях се изисква да отговарят на високите екологични стандарти и тези изисквания ще бъдат допълнително повишени в рамките на общата селскостопанска политика след 2013 г.),

Ж.  като има предвид, че делът на селскостопанската добавена стойност от веригата на предлагане на храни е спаднал от 31 % през 1995 г. на 24 % през 2005 г. в ЕС-25 и че предварителните стойности за следващите години указват допълнително намаляване на приходите на земеделските производители, докато печалбите на преработвателите, търговците на едро и/или на дребно и икономическите оператори извън веригата на предлагане на храни непрекъснато се увеличават,

З.  като има предвид, че през 2009 г. средните доходи на земеделските производители в ЕС-27 намаляха с над 12 %, което означава, че земеделските производители не могат вече да получават справедливи доходи от своя труд, и като има предвид, че въпреки това земеделските производители и селскостопанският и хранително-вкусов сектор трябва да произвеждат хранителни продукти, които отговарят на извънредно взискателни изисквания за качество и се продават на цени, достъпни за потребителите, в съответствие с целите, определени в рамките на общата селскостопанска политика,

И.  като има предвид, че веригата на предлагане на храни включва земеделски производители, земеделски кооперации и организации на производителите, предприятия за преработка на храни, търговци на едро и на дребно, вериги супермаркети, заведения за обществено хранене, ресторанти, пряко предлагане от производството за задоволяване на собствените нужди, частно производство и потребители, но също и икономически оператори извън веригата на предлагане на храни, като например предприятия за комуникации и насърчаване на продажбите, доставчици на транспорт и логистика, на енергия и други комунални услуги, опаковки, технически ресурси, добавки, технологии и доставчици на консултантски услуги; като има предвид, че за да се повиши устойчивостта на цялата верига, трябва да се вземе предвид нейният сложен характер и многообразие,

Й.  като има предвид, че в съобщението на Комисията се посочват сериозни проблеми като злоупотреби с господстващо положение от страна на изкупвачи, нелоялни практики при договарянето (включително забава на плащания), едностранни промени по договорите, предварителни плащания за достъп до преговори, ограничен достъп до пазара, липса на информация относно ценообразуването и разпределението на маржовете на печалба в рамките на хранителната верига, които са тясно свързани с увеличаващата се концентрация на използваните в производството продукти и в секторите на търговията на едро и търговията на дребно,

К.  като има предвид, че в съобщението на Комисията от 28 октомври 2009 г. се препоръчва да се поощри и улесни преструктурирането и консолидацията на селскостопанския сектор чрез насърчаване на създаването на доброволни организации на земеделските производители,

Л.  като има предвид, че глобализацията и процесът на концентрация, особено на равнище търговия на дребно, са създали дисбаланс между различните участници в хранителната верига, като понастоящем много малко на брой мощни търговци на дребно преговарят пряко или непряко с 13,4 милиона земеделски производители и 310 000 предприятия от селскостопанския и хранително-вкусов сектор в рамките на Съюза,

М.  като има предвид, че прекомерната концентрация води до ограничаване на разнообразието на продуктите и до загуба на културно наследство, на магазини за търговия на дребно, на работни места и поминък,

Н.  като има предвид, че според Комисията дисбалансът при сключването на договори, свързан с различната сила на позициите при договарянето, се отразява отрицателно на конкурентоспособността на веригата на предлагане на храни, тъй като по-малките, но ефективни икономически оператори могат да бъдат задължени да работят при по-нисък размер на печалба, което ограничава възможностите и стимулите им да инвестират за подобряване на качеството на продуктите и внедряване на иновации в производствения процес,

О.  като има предвид, че хранителните продукти се търгуват свободно на вътрешния пазар и че често резултатът от преговорите между производители (организации), преработватели, търговци и търговци на дребно се диктува от промените в цените на световния пазар,

П.  като има предвид, че огромната разлика между земеделските производители и търговците на дребно по отношение на числеността и икономическата мощ е ясен показател за наличието на дисбаланс във веригата на предлагане на храни, и че с оглед на по-голямото равновесие е необходимо да се насърчи развитието на икономически организации на земеделските производители; като има предвид, че кооперациите изпълняват централна роля, като увеличават своето влияние и заемат все по-силни позиции при воденето на преговори,

Р.  като има предвид, че Европейският съюз е интегриран в световната търговия и е договорно обвързан с нея,

С.  като има предвид, че Европейският съюз е най-големият вносител и износител на селскостопанска продукция в света, като неговият внос през 2008 г. се увеличи с около 10 % на 98 000 милиона евро, а износът му се увеличи с почти 11 % на 75 200 милиона евро,

Т.  като има предвид, че Европейският съюз вече прави много отстъпки в рамките на своята политика за предоставяне на помощи за развитие, и като има предвид, че двустранните споразумения не трябва да се сключват едностранно в ущърб на европейското селско стопанство,

1.  Приветства съобщението на Комисията от 28 октомври 2009 г., озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (COM(2009)0591), тъй като в него се признава наличието на голямо неравновесие на силите между различните икономически оператори, но счита, че предложените в горепосоченото съобщение мерки не са достатъчни за справяне с този проблем;

2.  Призовава Комисията и държавите-членки незабавно да предприемат действия по отношение на проблема, свързан с несправедливото разпределение на печалби в рамките на хранителната верига, по-специално по отношение на осигуряването на достатъчни доходи за земеделските производители; отчита, че за да се стимулират устойчиви и етични производствени системи, земеделските производители трябва да получат компенсации за своите инвестиции и ангажименти в тези области; подчертава, че борбата за надмощие трябва да отстъпи място на отношения на сътрудничество;

3.Отбелязва, че всички цели, свързани със селското стопанство, посочени в Договорите от Рим (увеличена производителност, достатъчно продоволствено снабдяване, разумни потребителски цени, стабилизиране на пазара) са били постигнати, с изключение на целта да се осигурят справедливи доходи в рамките на селското стопанство; следователно призовава Комисията надлежно да отчете това във всички бюджетни предложения;

4.  Отчита необходимостта от стабилен, сигурен и печеливш производствен отрасъл като решаващ фактор в хранителната верига; отбелязва също така обаче, че хранителната верига е съставена от няколко вида участници – земеделски производители, преработватели, производители, доставчици и търговци на дребно – които създават добавена стойност и които в еднаква степен се нуждаят от определено равнище на сигурност;

Прозрачност на цените

5.  Призовава Комисията да подобри европейския механизъм за наблюдение на цените на храните, с цел по-голяма степен на удобство на ползване, като включи многоезичен интерфейс, обхващащ по-голям брой хранителни продукти и предоставящ по-добра възможност за сравняване на цените на всеки етап от веригата на предлагане на храни в рамките на определена държава-членка и между различните държави-членки, с цел да се отговори на потребността на потребителите и земеделските производители от по-голяма степен на прозрачност при ценообразуването при храните;

6.  Изразява съжаление във връзка с нежеланието на Европейската комисия да извърши проучване относно разпределението на маржа на печалбите по веригите на предлагане, както беше договорено по отношение на бюджетната процедура за 2009 г.;

7.  Изтъква, че липсата на равновесие по отношение на прозрачността в стопанската дейност между селскостопанските предприятия и участниците в началните и крайните звена на хранителната верига може да има отрицателни последици за преговорните позиции на земеделските производители и организациите на производителите;

8.  Призовава Комисията своевременно да изпълни пилотния проект за създаване на Европейска обсерватория на цените и маржовете на земеделските продукти (като допълни този инструмент с данни относно цените, маржовете и обемите), за който Парламентът и Съветът приеха бюджетен кредит в размер на 1,5 млн. евро в рамките на бюджета за 2010 г.;

9.  Настоятелно призовава Комисията да запази групата на високо равнище по въпросите на веригата за дистрибуция на храни като постоянен форум за разисквания, тъй като тя се оказа важен инструмент за идентифициране на проблеми, изготвяне на препоръки и приемане на стратегии с оглед на преодоляването на настоящия дисбаланс;

10.  Призовава Комисията да предложи да се въведе задължително ежегодно докладване от страна на водещите европейски търговци, преработватели и търговци на едро и на дребно относно техния пазарен дял (с данни относно собствените марки) по отношение на основните хранителни продукти и относно обема на месечните им продажби, за да могат всички пазарни партньори да извършат оценка на тенденциите в търсенето, предлагането и цените в рамките на хранителната верига;

11.  Отбелязва, че в някои държави хранително-преработвателният сектор притежава най-голям дял в хранителната верига, както също бе потвърдено от Комисията; поради това призовава по-конкретно преработвателният сектор да бъде подложен на наблюдение и проверки, с цел да се гарантира прозрачността на цените;

12.  Счита за необходимо да се увеличи прозрачността на пазара и да се предоставя повече информация на потребителите, като предпоставка за подчертаване на произхода на продуктите и за гарантиране на разнообразието на храните и на селскостопанските и хранителните продукти, които са израз на историята и културите на много държави и региони и които отразяват специфичния характер на селското стопанство във всяка държава-членка;

13.  Призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на ползите от подобряването на правната рамка, обхващаща отделните етикети за качество и етикети на разпространителите, с цел да се предотврати увеличаването на техния брой, с оглед на гарантирането на по-голяма степен на прозрачност за потребителите и улеснен достъп до пазара за производителите;

14.  Подчертава необходимостта от насърчаване на повишаването на добавената стойност на европейското производство на храни и осъществяването на информационни кампании сред потребителите относно усилията, полагани от земеделските производители във връзка с опазването на околната среда, безопасността на храните и хуманното отношение към животните;

Конкуренция

15.  Призовава националните и европейските органи за защита на конкуренцията, както и други органи, регулиращи производството и търговията, да предприемат категорични действия срещу господстващото положение и значителния пазарен дял на търговците, снабдителните дружества, преработвателите и търговците на дребно в селскостопанския и хранително-вкусов сектор, извършващи дейност в рамките на веригата на предлагане на храни; приканва тези органи за предприемат действия срещу злоупотребите в изкупните практики от страна на всякакъв вид участници, които поставят земеделските производители в твърде неравностойно положение при воденето на преговори;

16.  Призовава Комисията да установи ново взаимодействие между правилата в сферата на конкуренцията и общата селскостопанска политика, с цел земеделските производители и техните междубраншови организации да разполагат с инструменти, които да им дадат възможност да заемат по-силна позиция при воденето на преговори;

17.  Настоятелно призовава Комисията да проучи последствията от значителното навлизане на пазара на дадена държава-членка на отделен търговец на дребно или на малък брой търговци на дребно; настоятелно призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на коригиращи мерки – в полза на производителите и потребителите – в случаите, в които е установено, че практиките в рамките на търговията на дребно или пазарният дял имат нарушаващо конкуренцията въздействие;

18.  Призовава Комисията до края на 2010 г. да представи доклад пред Парламента, в който да предостави данни относно злоупотребите с пазарна мощ от страна на изкупвачите в ЕС и наличието на нарушаващо конкуренцията поведение и на нелоялни практики на договаряне в рамките на цялата хранителна верига ‐ от сектора на снабдяване на земеделието до потребителите ‐ и да предложи целесъобразни мерки;

19.  Призовава държавите-членки, по целесъобразност, да предоставят на своите национални органи за защита на конкуренцията по-големи възможности за действие чрез установяване на опростени механизми за събиране на доказателства във връзка с нарушаването на конкуренцията чрез използване на нелоялни практики на договаряне;

20.  Счита, че е необходимо да се забрани на равнище на Съюза продажбата на селскостопанската продукция на цена под покупната;

21.  Настоятелно призовава Комисията да започне пълно проучване на сектора по веригата на предлагане на храни, за да се установи равнището на злоупотреби с пазарна мощ в сектора; посочва успешните резултати от проучването на конкуренцията във фармацевтичния сектор през 2009 г.;

22.  Настоятелно призовава Комисията да преразгледа критериите, които се използват понастоящем за оценка на нарушаващото конкуренцията поведение (индекс на Херфиндал); този индекс, който се използва за оценка на риска от възникване на монопол, не е в състояние да отрази действителния размер на нарушаващите конкуренцията практики, характеризиращи се с тайни споразумения или господстващо положение на малък брой дружества, каквито изглежда се прилагат, поне отчасти, при търговията на дребно от голям мащаб;

23.  Призовава Комисията да осигури по-целенасоченото прилагане на правилата в областта на конкуренцията в рамките на хранителната верига и да разгледа възможността за представяне на законодателни предложения на Парламента и Съвета във връзка с това, за да се ограничи по ефективен начин появата на господстващо положение на пазара в рамките на сектора на снабдяване на земеделието, преработвателния сектор и търговията на дребно и за да се заздравят позициите на земеделските производители при воденето на преговори, като им се предостави възможност да предприемат координирани действия срещу стопанските субекти в господстващо положение посредством ефикасни организации на производителите, браншови организации и малки и средни предприятия;

24.  Заема становището, че Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари (ООП) трябва своевременно да се преразгледа, с цел да се укрепят подобни организации, както и че обхватът на този регламент следва да се разшири, така че да включва упражняването на устойчиви производствени практики като условие за неприлагане на член 101 от Договора за функционирането на ЕС;

25.  Счита, че на равнището на ЕС ще е необходимо да се осигури определена степен на координация и хармонизация на националните мерки срещу нелоялните търговски практики;

26.  Настоятелно призовава Комисията да предвиди разграничаване в законодателството на правилата относно продуктите със силно подчертана териториална база, които се отличават със своя специфичен, различен, местен или регионален характер, от правилата относно стандартизираните продукти;

27.  Призовава Комисията да представи мерки за обезпечаване на защитата на различните хранителни, екологични и здравни характеристики, както и да гарантира, че това разнообразие е придружено от подходящи цени; по същество конкуренцията следва да се развива и въз основа на различните качествени характеристики, които следва да бъдат надлежно измерими;

Злоупотреба с пазарна мощ от страна на изкупвачите и договаряне

28.  Призовава Комисията да следи за това, законодателството на ЕС в областта на конкуренцията да не се заобикаля чрез злоупотреби с пазарна мощ от страна на изкупвачите (липса на явни нарушения на конкуренцията) в рамките на хранителната верига, което често се наблюдава под формата на забава на плащанията, дължими на земеделски производители или дребни преработватели, последващи промени на договорните условия, принудителни отстъпки, продажба на стоки на цени под тяхната себестойност, изисквания за прекомерно големи количества и неоправдани такси за предлагане на хранителните продукти на пазара на дребно, както и при необходимост да изготви съответни законодателни предложения;

29.  Призовава по-специално сроковете за плащане в рамките на цялата верига на предлагане на храни да се съкратят на максимално 30 дена за всички храни и да се приемат още по-къси срокове за крайно нетрайните земеделски продукти, като част от текущото преразглеждане на Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (следва да се разгледа възможността за изключения по отношение на организациите на производителите и кооперациите);

30.  Настоятелно призовава Комисията да предложи разширяване на обхвата на европейското право в областта на конкуренцията извън настоящия му тесен фокус върху благосъстоянието на потребителите и загрижеността за осигуряване на ниски цени на храните;

31.  Призовава Комисията да проучи дали има вероятност наложените от отделните търговски вериги изисквания относно практиките за отглеждане на плодове и зеленчуци и остатъците от пестициди, надхвърлящи законово установените правила, да възпрепятстват свободната търговия и да осигуряват необосновано по-силна позиция за дистрибуторите във веригата на предлагане на храни;

32.  Призовава да се изготви списък на нелоялните пазарни практики, като например продажби на загуба или комисионни за продажба, и тяхната изрична забрана от страна на ЕС; призовава за изготвяне на публично достъпен списък на предприятията, които не спазват разпоредбите, и за въвеждане на режим за санкции;

33.  Призовава Комисията да разгледа дали и до каква степен злоупотребата със собствени търговски марки и практиката на веригите супермаркети, свързана със споразуменията за съвместни покупки, водят до нелоялна конкуренция и натиск върху земеделските производители, както и до систематично понижаване на цените на производителите; подчертава, че злоупотребата със собствени марки има неблагоприятно отражение върху способността на производителите да извършват новаторска дейност (особено дребните производители); приканва Комисията да предприеме действия във връзка с това, с цел земеделските производители и групите производители да бъдат третирани справедливо в рамките на процеса на ценообразуване;

34.  Застъпва становището, че препоръките на Комисията за увеличаване на вертикалната интеграция на хранителната промишленост не винаги отразяват необходимостта да се намери нов баланс между позициите на земеделските производители, дистрибуторите и хранителната промишленост при воденето на преговори и че поради това тези стратегии следва да бъдат придружени от мерки за предотвратяване на нелоялните практики;

35.  Предупреждава, че земеделското производство при предварително сключени договори с изкупвачи, вертикалната интеграция и фючърсите, които играят все по-важна роля, биха могли да подкопаят конкуренцията и позициите на земеделските производители при воденето на преговори; поради това призовава Комисията да разгледа последиците от този вид договорености и при необходимост да предприеме съответни действия;

36.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават лоялното договаряне между всички участници във веригата на предлагане на храни, основаващо се на условия, договорени с организациите на земеделските стопани и на производителите, включително браншови и междубраншови организации, с оглед на усъвършенстването на устойчивите земеделски практики, осигуряването на най-високо качество на продуктите, намаляването на покупните цени на суровините и материалите и гарантирането на справедливи цени, и да предвидят лесно достъпна система за защита срещу нарушения на договорите от страна на изкупвачите; заема становището, че стандартните договори биха могли да бъдат полезни инструменти, чието прилагане следва да бъде задължително в някои сектори; подкрепя обмена на най-добри практики в областта на уведомяването относно договорните практики между държавите-членки, включително предоставянето на информация на Комисията;

37.  Приветства и насърчава назначаването на омбудсмани за търговията на дребно с хранителни продукти и други механизми за арбитраж, които имат за цел да гарантират спазването на сключените споразумения; призовава Комисията да проучи натрупания опит в тази област, с оглед на назначаването на омбудсман на равнището на ЕС за търговията на дребно с хранителни продукти, чийто мандат би включвал гарантиране на прилагането на етични кодекси, на най-добри практики и на договорите при транзакции между оператори от различни държави-членки;

38.  Призовава Комисията да разкрие нелоялните практики по отношение на таксите за предлагане на хранителните продукти на пазара и да ги проучи съгласно правото в областта на конкуренцията; призовава Комисията да предложи единни правила за използването на таксите за предлагане на хранителни продукти на пазара и таксите за навлизане на пазара и по-специално да предприеме действия срещу прекомерните такси, изисквани от дистрибуторите;

39.  Счита, че Комисията трябва да поощри провеждането на масова информационна кампания на европейско равнище с цел повишаване на осведомеността на земеделските производители относно техните права, нелоялните практики, които могат да бъдат в техен ущърб, и относно средствата, които са на тяхно разположение, за изобличаване на злоупотребите;

Спекулация

40.  Призовава Европейския съюз да настоява за създаването на независима регулаторна агенция на световно равнище, която да определя правилата за търговията с фючърси и опции върху стоки, и да прилага строги регулаторни мерки срещу спекулацията с хранителни стоки в световен мащаб;

41.  Отправя искане, с оглед на непрекъснато увеличаващата се пазарна ориентация, да се предприемат мерки за противодействие срещу крайната нестабилност на цените, тъй като някои от участниците във веригата на предлагане на храни се възползват от това явление, а други понасят осезаеми вреди от него; поради това призовава Комисията да предложи законодателни инструменти за ограничаване на нестабилността на цените, с цел да се намали уязвимостта на производителите;

42.  Призовава Комисията да увеличи правомощията на органите на европейските стокови борси, с цел да се предотврати спекулацията с хранителни стоки и да се положат усилия за прилагането на целесъобразни мерки от страна на ЕС за предотвратяване на спекулацията с неселскостопански стоки за оказване на влияние върху селскостопанските фючърси;

43.  Призовава Комисията да подобри надзора и цялостната прозрачност на пазарите на деривати, свързани с основните селскостопански продукти, а също и да увеличи прозрачността на извънборсовата търговия в контекста на предстоящия преглед на директивата за пазарите на финансови инструменти и други законодателни актове в тази област;

Саморегулиране

44.  Настоятелно приканва Съвета допълнително да насърчи инициативите за саморегулиране и възможността за създаването на съвместни фондове за справяне с икономическия риск, с цел земеделските производители да бъдат в по-силни позиции при воденето на преговори, по-специално чрез оказването на подкрепа на икономическите организации, организациите на производителите, браншовите организации и земеделските кооперации;

45.  Насърчава държавите-членки да изготвят кодекси за добра търговска практика за хранителната верига, включително механизми за подаване на жалби и санкции за нелоялни практики; призовава Комисията да предложи общ кодекс, който да се прилага в целия Европейски съюз, с цел да се промени равновесието във взаимоотношенията в рамките на веригата на предлагане на храни; приканва също Комисията да изготви предложение за прилагане на равнището на ЕС на механизъм за проследяване на взаимоотношенията между търговците на дребно в господстващо положение и техните доставчици чрез специализирани органи в държавите-членки;

46.  Счита за необходимо да се насърчи по-добрата интеграция, посредством междубраншови организации, на различните звена на веригата и да се изготвят доброволни стандартни договори, с възможност държавите-членки да изискат тяхното задължително спазване в определени случаи, преди всичко за нетрайните продукти;

Устойчиви хранителни системи, качество на храните

47.  Изразява съжаление във връзка с факта, че в своето съобщение Комисията не поставя по-силен акцент върху значението на селското стопанство в рамките на веригата на предлагане на храни и на веригата на създаване на добавена стойност в хранителната промишленост; подчертава връзката между ниските изкупни цени и структурния излишък в производството и нейните последици за устойчивостта, качеството на храните, хуманното отношение към животните, иновациите в селското стопанство и заетостта в по-малко облагодетелстваните региони;

48.  Призовава Комисията да предложи да се приемат инструменти за подкрепа и насърчаване на вериги на предлагане на храни, управлявани от земеделски производители, къси вериги на предлагане и пазари на земеделските производители, за да се установи пряка връзка с потребителите и да се даде възможност на земеделските производители да получават по-справедлив дял от крайната продажна цена, като се намали броят на посредниците и етапите в процеса;

49.  Настоятелно приканва Комисията в своите дейности да обръща специално внимание на положението в развиващите се страни и да не застрашава самоснабдяването с храни в тези трети държави;

50.  Призовава Комисията да преразгледа хигиенните стандарти на ЕС във връзка с продажбите на местни или отдалечени пазари и със срока на годност на продуктите, да децентрализира и опрости системите за сертифициране и контрол и да насърчи директната връзка между производителите и потребителите и късите вериги на предлагане на храни;

51.  Потвърждава значението на наличието на надеждна нормативна уредба за качеството на селскостопанските продукти и необходимостта от нея; припомня в тази връзка резолюцията на Европейския парламент от 25 март 2010 г. относно политиката за качество на селскостопанските продукти и потвърждава още веднъж крайната необходимост вносните продукти да съответстват на всички стандарти за качество и производствени норми, така че да се предотврати нелоялната конкуренция по отношение на европейските продукти;

52.  Припомня, че стабилността на доходите на земеделските производители определя тяхната способност да инвестират в „зелени“ технологии, мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата, възобновяеми енергийни източници и мерки за опазване на околната среда с оглед на устойчивото селско стопанство, както и че от земеделските производители се очаква да отговарят на високи екологични стандарти;

53.  Счита за съществено организацията на веригата на предлагане на храни да се подобри и допълнително да се рационализира, с цел да се ограничи въздействието на транспорта на храни (хранителни мили) върху околната среда и да се насърчи пускането на пазара на местни хранителни продукти;

54.  Подчертава, че инвестирането в оборудване за консервиране и пакетиране на селскостопански продукти може да има значителен принос за осигуряването на справедливи цени за тези продукти;

55.  Подчертава необходимостта от това, да се гарантира устойчиво развитие на икономиката в селските райони чрез насърчаване на преработката на селскостопански продукти в самите стопанства, както и чрез неселскостопански дейности, с цел да се увеличи броят на работните места и да се генерират допълнителни приходи;

56.  Призовава Комисията да подкрепи местните и регионални инициативи за продажба на храни и да не ги обременява ненужно с нормативни ограничения и бюрокрация, тъй като те допринасят значително за генерирането на добавена стойност от страна на селскостопанските предприятия;

Самоснабдяване, обществено хранене, хранителни отпадъци

57.  Призовава Комисията, при преразглеждането на стандартите на ЕС, да обърне необходимото внимание и на местните производители на храни като тези, произвеждащи за задоволяване на собствените нужди;

58.  Призовава Комисията да извърши оценка на възможностите за изменение на правилата по отношение на практиките в областта на обществените поръчки за услуги за обществено хранене, с цел да се насърчат устойчивите земеделски практики и хуманното отношение към животните и да се развият сезонните и местните хранителни продукти;

59.  Счита, че при обществените поръчки, например в рамките на специални програми за млечни продукти, плодове и зеленчуци за училищата, следва да се гарантира достъпът на дребните местни производители и местните групи производители;

60.  Счита, че следва да бъдат взети мерки за насърчаване на селскостопанските пазари, пряко управлявани от земеделски производители, за създаването на магазини на производителите, в които те да предлагат продуктите си пряко на потребителите, и за въвеждането на програми за насърчаване на продажбите на продукти на местни пазари;

61.  Призовава Комисията да анализира, в доклад до Европейския парламент и Съвета, огромното прахосване на храни в рамките на хранителната верига, което в по-голямата част от държавите-членки съответства на до 30  % от произведените храни, и да предприеме действия чрез кампания за повишаване на осведомеността относно същественото значение на храната;

62.  Потвърждава необходимостта от разработване на програми за храните за онези граждани на ЕС, които се нуждаят от тях, като хората в неблагоприятно положение, възрастните и младите хора;

o
o   o

63.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/high_level_group_2008/documents_hlg/final_recommendations_hlg_17_03_09_en.pdf
(2) Приети текстове от тази дата, P6_TA(2009)0191.
(3) Приети текстове на тази дата, P6_TA(2008)0054.
(4) Документ на Съвета 8099/10.
(5) Въведение в COM(2009)0591.

Правна информация - Политика за поверителност