Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2072(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0236/2010

Внесени текстове :

A7-0236/2010

Разисквания :

PV 06/09/2010 - 20
CRE 06/09/2010 - 20

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0303

Приети текстове
PDF 297kWORD 80k
Вторник, 7 септември 2010 г. - Страсбург
Финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
P7_TA(2010)0303A7-0236/2010

Резолюция на Европейския парламент от 7 септември 2010 г. относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2010/2072(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (EО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) №1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(3),

–  като взе предвид своите резолюции, приети от 23 октомври 2007 г. досега(4), относно предложенията за решения на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление,

–  като взе предвид съобщенията на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 2 юли 2008 г. (COM(2008)0421) и от 28 юли 2009 г. (COM(2009)0394) относно дейностите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2007 г. и 2008 г.,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по икономически и парични въпроси (А7-0236/2010),

A.  като има предвид, че за да се смекчат отрицателните последици от глобализацията за работниците, засегнати от колективни съкращения, и за да се засвидетелства солидарност с тези работници, в допълнение към увеличаването на възможностите им за повторно наемане на работа, Европейският съюз създаде Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ“), за да се подпомогнат финансово отделни програми за реинтеграция на съкратени работници на пазара на труда; като има предвид също така, че ЕФПГ е обезпечен с максимална сума от 500 млн. евро годишно, произхождащи или от съществуващия резерв в рамките на горната граница на общите разходи за предходната година, или от анулирани бюджетни кредити за поети задължения през последните две финансови години, с изключение на свързаните с функция 1б от Финансовата рамка; като има предвид, че ЕФПГ беше създаден като гъвкав инструмент за специфично подпомагане, предназначен да реагира по-бързо и по-ефективно на реинтегрирането на работниците, засегнати от съкращения вследствие на промените в структурата на световната търговия,

Б.  като има предвид, че в отговор на увеличаването на безработицата, в резултат на икономическата и финансовата криза, както и на поуките от придобития през 2007 г. и 2008 г. опит, през юни 2009 г. Европейският съюз промени правилата, уреждащи използването на ЕФПГ; като има предвид, че тази промяна засегна всички заявления, които предстои да бъдат внесени преди 31 декември 2011 г., и се състоеше от разширяване на приложното поле на ЕФПГ, с прилагане на по-гъвкави и по-прецизни критерии за намеса, а също така и от увеличение на процента на съфинансирането и удължаване на периода на използване от страна на държавите-членки на осигуреното финансово участие,

В.  като има предвид, че анализ на мобилизираните в рамките на ЕФПГ средства между 2007 г. и края на първото полугодие на 2009 г. посочва скромно използване на отпуснатите ресурси – за 18 заявления, подадени от името на 24431 работници от 8 държави-членки, са мобилизирани едва 80 млн. евро от наличните общо 1,5 млрд. евро, при това за силно ограничен брой отрасли (предимно текстилната и автомобилната промишленост); като има предвид, че тези недостатъци намират своето отражение и в разликите между първоначално отпуснатите суми и сумите, използвани в крайна сметка, като 24,8 милиона евро (39,4 % от мобилизираните бюджетни кредити) впоследствие са върнати – в случая с първите 11 заявления,

Г.  като има предвид, че макар все още да не е възможно да се оцени функционирането на ЕФПГ в светлината на преразгледания регламент, тъй като по внесените от май 2009 г. насам заявления все още се очаква решение или по тях още се работи, вече може да се твърди, че се наблюдава явно увеличение на броя на заявленията за подпомагане от ЕФПГ, което потвърждава уместността на внесените промени; като има предвид, че между май 2009 г. и април 2010 г. броят на внесените заявления е нараснал от 18 на 46, на поисканите общо суми – от 80 на 197 млн. евро, а държавите-членки, подаващи заявления, са вече 18, вместо 8, като същевременно броят на работниците, за които се търси помощ, почти се е удвоил (още 36 712 работници в сравнение с преди), а заявленията засягат много по-широк спектър икономически сектори,

Д.  като има предвид обаче, че девет държави-членки все още не са прибягнали до ЕФПГ, че мобилизираните средства остават много под наличните максимални годишни средства, в размер на 500 млн. евро, както и че повечето от заявленията касаят региони, където БВП на глава от населението е по-висок от средния за Европейския съюз, а процентът на безработицата е сравнително нисък; като има предвид, че с оглед на това може да се заключи, че макар и внесените в първоначалния регламент подобрения да са съществени, те остават ограничени в сравнение с наблюдаваното през последните години увеличение в броя на колективните съкращения,

Е.  като има предвид, че повишаването на процента на съфинансиране от 50 % на 65 % при преразглеждането през 2009 г. изглежда е един от факторите, които обясняват увеличения брой заявления,

Ж.  като има предвид, че ограниченото използване на ЕФПГ за най-бедните региони на ЕС произтича от различаващите се национални стратегии и от трудностите, свързани с установяването на точния статус на потенциалните бенефициенти, преди да се вземе решение на европейско равнище,

З.  като има предвид, че въпреки общата декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 юли 2008 г., в която се призовава за оказване на възможно най-бърза и ефикасна финансова подкрепа от страна на ЕФПГ, продължителността на процедурата от момента на колективното съкращение до датата, на която ЕФПГ се намесва в подкрепа на потърсилата помощ държава-членка, все още е приблизително от 12 до 17 месеца; като има предвид, че това е една от причините за разликата между броя на работниците, за които е потърсено финансиране от ЕФПГ, и броя на реално подпомогнатите от фонда работници,

И.  като има предвид, че проектът на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси(5) не променя съществено процедурата за мобилизиране на ЕФПГ, като прави процедурата на триалога факултативна, в съответствие със стандартната практика; като има предвид, че е малко вероятно тази промяна да ускори и облекчи процедурата,

Й.  като има предвид, че съгласно междинния доклад на Комисията за оценка на функционирането на МИС(6) необходимостта от вземане на конкретно решение от двата клона на бюджетния орган за мобилизирането на ЕФПГ е един от факторите за мудността на процедурата; като има предвид, че това не следва да възпрепятства ускоряването и опростяването на решенията относно мобилизирането на ЕФПГ,

К.  като има предвид, че все още не са налице надеждни и последователни данни относно прилагането на ЕФПГ от неговата промяна след 2009 г., и като заема твърдо позицията, че трябва да се определят задължения за прозрачност и редовна отчетност,

Л.  като има предвид, че всичките 27 решения, взети между 2007 г. и април 2010 г., бяха положителни, а разрешените суми – еднакви с предложените от Комисията,

М.  като има предвид, че явлението „глобализация“ и последиците от икономическата криза за трудовата заетост ще продължат да съществуват и след 2013 г., като в резултат на това има вероятност през следващите години да се засили тенденцията за увеличаване на броя на заявленията; като има предвид обаче, че предназначението на фонда не е да служи като заместител за липсата на иновативност,

1.  Счита, че добавената стойност на ЕФПГ, в качеството му на инструмент на социалната политика на Европейския съюз, се състои във видимостта, конкретността, целевата насоченост и временния характер на финансовата помощ, която той оказва за индивидуални програми за преквалификация и професионална реинтеграция на работници, засегнати от колективни съкращения в сектори или региони, които претърпяват сериозни икономически и социални затруднения;

2.  Счита, че увеличението на броя на заявленията за получаване на финансиране от ЕФПГ и трудностите при прилагането на неговата процедура за мобилизиране и изпълнение изискват въвеждането, при първа възможност, на подобрения в процедурните му и бюджетни разпоредби; подчертава, че Комисията следва да подобри информацията относно ЕФПГ, както и видимостта му сред държавите-членки и неговите потенциални бенефициенти; съобразно с това призовава Комисията да изтегли напред представянето на своята междинна оценка за 30 юни 2011 г. и да добави към нея предложение за преразглеждане на регламента за ЕФПГ, за да се коригират най-явните недостатъци на фонда преди приключването на настоящата Многогодишна финансова рамка (МФР);

3.  Призовава Комисията да оцени в своя междинен преглед осигуреното финансово участие, по-специално по отношение на следните качествени аспекти:

   a) процента на успеваемост при реинтегрирането и оценката на повишаването на уменията на бенефициентите;
   б) сравнителен анализ на мерките, финансирани в отговор на всяко едно заявление за получаване на средства от ЕФПГ, и резултатите въз основа на реинтеграцията;
   в) спазването на критерия за недискриминация по отношение на договорните условия на съкратените работници и на работниците, които се възползват от своето право на свободно движение в рамките на ЕС;
   г) процедурите за консултиране със социалните партньори, които са използвани или не са използвани при подготвянето на заявленията, както и извършените проверки на тяхното изпълнение;
   д) въздействието на ЕФПГ върху мрежата на неговите бенефициенти, както и върху потенциално засегнатите от плана за съкращения малки и средни предприятия, чиито служители биха могли да се възползват от фонда;
   е) анализ на последиците от различните кандидатури за получаване на средства от ЕФПГ, що се отнася до националната институция, отговаряща за тяхното управление;
   ж) въздействието на помощта от ЕФПГ, по възрастова група, при подпомагането на държавите-членки и отраслите;

4.  Призовава Комисията да оцени в своя междинен преглед предоставената помощ от гледна точка на бюджета и да отрази своите констатации, като обърне особено внимание на:

   a) причините за голямото несъответствие между поисканите от ЕФПГ средства и възстановените суми от държавите-членки, бенефициенти на помощта, когато подпомагането вече е приключило;
   б) това, кои са били финансираните, но неизпълнени програми и мерки, в случаите, в които държави-членки са възстановили отпуснати средства;
   в) причините за големите разлики между държавите-членки по отношение на предоставеното финансиране на работник в различните заявления за получаване на средства от ЕФПГ;
   г) анализ на съгласуването на различните програми, финансирани с европейски средства (включително подпомагането от ЕСФ), отпуснати за същия регион, в който се разглеждат заявления за получаване на средства от ЕФПГ и/или тяхното разглеждане е приключило;
   д) анализ на дела на общото финансиране, което Комисията е обявила, във връзка с други национални мерки за подпомагане и мерки за подпомагане на конкретни предприятия;

5.  Счита, че при преразглеждането на регламента следва надлежно да се вземат предвид констатациите от оценката на функционирането на ЕФПГ, както и от натрупания опит, като се въведат мерки, които ще намалят значително продължителността на процедурата за мобилизиране на ЕФПГ;

6.  Призовава Комисията да предложи добавянето в регламента за ЕФПГ на задължение държавите-членки да подкрепят участието на работнически сдружения на етапа на изпълнението; призовава Комисията да организира обмен на опит и добри практики, свързани с участието на работници в прилагането на ЕФПГ, така че настоящи и бъдещи съкратени работници да могат да се възползват от опита, придобит при предишни случаи;

7.  Подчертава, че времето, необходимо за мобилизирането на ЕФПГ, може да се намали с 50 %, ако се формулират и приемат следните мерки:

   a) заявленията за мобилизиране на средства от ЕФПГ следва да се изготвят от държавите-членки още след обявяването на намерение за извършване на колективно съкращение, а не след неговото осъществяване;
   б) Комисията следва да уведоми държавите-членки, че заявление би могло да се подаде още на първия ден след изпълнението на критериите за намеса;
   в) следва да се осигурят всички възможни средства за гарантиране на бърза и подобрена комуникация със съответната държава-членка в този процес;
   г) заявленията, подадени от държавите-членки на собствения им език и на един от работните езици на европейските институции, биха могли да помогнат на службата на Комисията, натоварена с тяхната проверка, да стори това без забавяне;
   д) Комисията следва да разполага с необходимия човешки и технически капацитет, като се зачитат принципите на бюджетната неутралност, за да обработва бързо и ефективно подадените от държавите-членки заявления;
   е) Комисията следва да вземе решение относно мобилизирането на ЕФПГ в срок до 3-4 месеца от получаването на подаденото от държавата-членка заявление, включително цялата необходима информация; в случаите, в които оценката на дадено заявление би могла да отнеме повече от 4 месеца, Комисията следва да уведоми ЕП възможно най-скоро и да изложи причините за това забавяне;

8.  Призовава Комисията да предостави на държавите-членки набор от насоки за формата и изпълнението на заявленията за финансиране от ЕФПГ, насочени към постигането на бърза процедура за кандидатстване и широк консенсус между заинтересованите страни за стратегията, която да бъде приложена, и мерките, които да бъдат предприети за ефективното реинтегриране на работниците на пазара на труда; призовава държавите-членки да ускорят процедурата, като финансират предварително мерките, които следва да започнат от деня на подаването на заявлението, с цел възможно най-пълноценно използване на периода на прилагане на ЕФПГ в полза на засегнатите работници;

9.  Напомня на държавите-членки за задължението им, от една страна, да включат социалните партньори от самото начало в изпълнението на задачата, свързана с изготвянето на заявленията, в съответствие с член 5 от регламента за ЕФПГ, и, от друга, да спазват член 9 от този регламент, който изисква държавите-членки да предоставят информация и да направят публично достояние финансираните действия, като тази информация трябва да бъде адресирана и до засегнатите работници, местните и регионални органи и социалните партньори, а също така и да стандартизират процедурите; призовава държавите-членки да подсигурят участието на работническите съвети преди започването на всяка програма, за да се гарантира предоставянето на истинска помощ от страна на социалните партньори при формулирането на планове за преструктуриране, които да отговарят на нуждите на работниците и служителите, а не на предприятията;

10.  Изисква от държавите-членки да създадат комуникационна и административна структура за ЕФПГ на национално равнище, с консултиране на всички заинтересовани страни, по-специално социалните партньори, и да обменят най-добри практики на европейско равнище, което ще създаде възможност за бърза и ефективна намеса от страна на ЕФПГ в случай на мащабни съкращения;

11.  Отбелязва, че Регламент (ЕО) № 1927/2006 позволява няколко държави да внесат съвместно заявления за подпомагане от ЕФПГ, когато засегнати работници в даден географски район или определен сектор не са съсредоточени в една и съща държава-членка;

12.  Счита, че за да се ускорят и опростят процедурите, трябва да се гарантира по-ефективна координация между Комисията и Европейския парламент, така че да може да се намали срокът за вземане на решение, без да се накърнява оценката на заявленията, внесени от съответните комисии на ЕП, като следователно:

   a) Комисията трябва да отчита надлежно графика на ЕП по отношение на заседанията на парламентарните комисии, както и месечните сесии, като представя своите предложения своевременно, за да се ускори процедурата по вземане на решения;
   б) Комисията трябва да информира своевременно ЕП относно срещнатите трудности и/или пречки при оценяването на заявленията на държавите-членки;
   в) от друга страна, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по бюджети ще полагат максимални усилия, за да се гарантира, че решенията се вземат на следващото пленарно заседание след приемането им в комисия;

13.  Счита, че тези незабавни мерки за допълнителна гъвкавост и опростяване на процедурата за мобилизиране на ЕФПГ биха могли да се въведат в регламента при преразглеждането му, ако придобитият към тази дата опит дава основания за това; поддържа становището, че никоя от тези мерки не следва по никакъв начин да ограничава или намалява правомощията на Парламента, като част от бюджетния орган, при вземането на решения за мобилизирането на фонда;

14.  Счита, че освен подобряването на процедурата следва да се удължи до края на настоящата МФР срокът на действие на въведената през 2009 г. дерогация за подпомагане на работниците, загубили своята работа поради икономическата и финансовата криза, като поради това процентът на съфинансирането следва да се запази на 65 %, тъй като фундаменталните причини за нейното одобряване съвсем не са отстранени;

15.  Отбелязва включването за първи път в проектобюджета на Комисията за 2011 г. на бюджетни кредити за плащания за ЕФПГ и счита, че това е важен елемент от общия анализ на управлението и видимостта на този фонд; счита обаче, че тези бюджетни кредити за плащания може да не са достатъчни за покриване на сумите, необходими за заявленията за получаване на средства от ЕФПГ през 2011 г.; следователно отново призовава заявленията за средства от ЕФПГ да не се финансират изключително чрез трансфери от бюджетните редове за ЕСФ и призовава Комисията незабавно да определи и използва различни бюджетни редове за тази цел;

16.  Подчертава, че бъдещето на ЕФПГ ще бъде определено в рамките на преговорите по следващата МФР; счита, че за тази цел биха могли да се разгледат няколко възможности; счита, че следва да се обърне особено внимание на разглеждането на възможността да се създаде независим фонд с негови собствени бюджетни кредити за поети задължения и плащания, и призовава Комисията да представи предложения относно финансирането на такъв фонд; смята, че при евентуална бъдеща реформа на ЕФПГ той следва да запази своята гъвкавост, която понастоящем представлява сравнително предимство, що се отнася до структурните фондове на ЕС;

17.  Подчертава, че превръщането на настоящите мерки по линия на ЕФПГ в постоянен инструмент за подпомагане на активни мерки за търсене на работа ще демонстрира политическа воля за създаване на европейски социален стълб, в допълнение към социалните политики на държавите-членки, който ще бъде в състояние да възроди европейския подход в областта на професионалното обучение; с оглед на това отбелязва, че ЕФПГ следва да продължи да се различава по отношение на своите цели от Европейския социален фонд и европейските програми за обучение през целия живот, предвид факта, че ЕФПГ е съсредоточен по-скоро върху повишаването на уменията на всеки подпомаган работник, отколкото върху отговарянето на загрижеността на предприятията или предоставянето на всеобхватни услуги на заведения за професионална подготовка;

18.  Призовава държавите-членки, които използват ЕФПГ, да постигнат взаимодействие между ЕФПГ, ЕСФ и микрофинансирането с цел определяне на най-подходящата мярка за всеки отделен случай;

19.  Настоятелно призовава държавите-членки да използват ЕФПГ за изпълнението на европейските цели, за насърчаване придобиването на нови умения, за нови, устойчиви, екологични и висококачествени работни места в определени региони и за създаването на благоприятни условия за предприемачество и учене през целия живот, така че да се позволи на работниците да се развиват в професионален план и да дават своя принос за подобряване конкурентоспособността на Съюза в контекста на глобализацията;

20.  Призовава Комисията да изготвя по-добри отчети за използването на ЕФПГ, като значително разшири своите годишни доклади и редовно предоставя на Парламента данни за прилагането на финансовото подпомагане от страна на държавите-членки;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) OВ L 406, 30.12.2006 г., стp. 1.
(3) OВ L 167, 29.6.2009 г., стp. 26.
(4) Приети текстове от 25.3.2010 г. (P7_TA(2010)0071 и P7_TA(2010)0070), 9.3.2010 г. (P7_TA(2010)0044, P7_TA(2010)0043 и P7_TA(2010)0042), 16.12.2009 г. (P7_TA(2009)0107), 25.11.2009 г. (P7_TA(2009)0087), 20.10.2009 г. (P7_TA(2009)0049), 15.09.2009 г. (OВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 46), 5.5.2009 г. (OВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 165), 18.11.2008 г. (OВ C 16 E, 22.1.2010 г., стр. 84), 21.10.2008 г. (OВ C 15 E, 21.1.2010 г., стр. 117), 10.4.2008 г. (OВ C 247 E, 15.10.2009 г., стр. 75), 12.12.2007 г. (OВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 260) и 23.10.2007 г. (OВ C 263 E, 16.10.2008 г., стр. 155).
(5) COM(2010)0073 от 3 март 2010 г.
(6) COM(2010)0185 от 27 април 2010 г.

Правна информация - Политика за поверителност