Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2072(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0236/2010

Texte depuse :

A7-0236/2010

Dezbateri :

PV 06/09/2010 - 20
CRE 06/09/2010 - 20

Voturi :

PV 07/09/2010 - 6.13
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0303

Texte adoptate
PDF 224kWORD 86k
Marţi, 7 septembrie 2010 - Strasbourg
Finanțarea și funcționarea Fondului european de ajustare la globalizare
P7_TA(2010)0303A7-0236/2010

Rezoluția Parlamentului European din 7 septembrie 2010 referitoare la finanțarea și funcționarea Fondului european de ajustare la globalizare (2010/2072(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII din 17 mai 2006), în special punctul 28,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(3),

–  având în vedere rezoluțiile sale referitoare la propunerile de decizii ale Parlamentului European și ale Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară, adoptate începând cu 23 octombrie 2007 și până în prezent(4),

–  având în vedere Comunicările Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 2 iulie 2008 (COM(2008)0421) și din 28 iulie 2009 (COM(2009)0394) privind activitățile Fondului european de ajustare la globalizare în 2007 și 2008,

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și cel al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0236/2010),

A.  întrucât, pentru a atenua consecințele negative ale globalizării pentru lucrătorii care sunt victime ale concedierilor colective și pentru a marca solidaritatea sa cu lucrătorii respectivi, pe lângă sporirea posibilității de reangajare, Uniunea Europeană a creat un Fond european de ajustare la globalizare (denumit în continuare „FEG”) în vederea sprijinirii financiare a programelor personalizate de reintegrare a lucrătorilor concediați pe piața muncii; întrucât FEG este dotat cu o sumă anuală maximă de 500 de milioane de euro, care provine fie din marja existentă sub plafonul global de cheltuieli pentru exercițiul precedent, fie din creditele de angajament anulate în cele două exerciții anterioare, cu excepția celor referitoare la rubrica 1b din cadrul financiar; întrucât FEG a fost creat ca instrument de sprijin flexibil și specific menit să răspundă mai repede și mai eficient reintegrării lucrătorilor afectați de concedierile care decurg în urma schimbărilor majore din cadrul comerțului mondial;

B.  întrucât, pentru a răspunde creșterii șomajului în urma crizei economice și financiare și pentru a trage învățăminte din experiența acumulată în 2007 și 2008, Uniunea Europeană a modificat normele de utilizare a FEG în iunie 2009; întrucât această modificare vizează toate cererile depuse înainte de 31 decembrie 2011 și a constat într-o extindere temporară a domeniului de aplicare a FEG, o relaxare și o precizare a criteriilor sale de intervenție, o creștere temporară a ratei sale de cofinanțare și o prelungire a duratei de utilizare de către statele membre a contribuției sale financiare;

C.  întrucât evaluarea creditelor mobilizate în cadrul FEG între 2007 și sfârșitul primului semestru din 2009 demonstrează implementarea modestă a resurselor alocate, fiind mobilizate doar 80 de milioane de euro din 1,5 miliarde de euro care au fost disponibile, pentru 18 cereri, în beneficiul a 24 431 de lucrători și a 8 state membre pentru un număr extrem de limitat de sectoare (în special, industria textilelor și a automobilelor); întrucât aceste lipsuri sunt ilustrate și de diferențele constatate între nivelul sumelor alocate inițial și cel al sumelor executate în final, 24,8 de milioane de euro fiind rambursate a posteriori în primele 11 cazuri, adică 39,4 % din sumele mobilizate;

D.  întrucât, deși nu este încă posibil să se evalueze funcționarea FEG în temeiul regulamentului revizuit deoarece cererile prezentate începând cu luna mai 2009 sunt în curs de aprobare sau de execuție, se constată deja o accelerare clară a recurgerii la FEG, care confirmă pertinența modificărilor aduse; întrucât între mai 2009 și aprilie 2010, numărul cererilor prezentate a crescut astfel de la 18 la 46, al contribuțiilor solicitate de la 80 la 197 de milioane de euro, al statelor membre solicitante de la 8 la 18, iar numărul lucrătorilor care urmează să fie sprijiniți aproape s-a dublat (36 712 lucrători în plus) și sectoarele economice vizate s-au diversificat semnificativ;

E.  întrucât 9 state membre nu au recurs totuși încă la FEG, iar sumele mobilizate sunt în continuare cu mult inferioare sumei anuale maxime disponibile de 500 de milioane de euro și majoritatea cererilor vizează regiuni al căror PIB pe locuitor este superior mediei UE și unde rata șomajului rămâne moderată; întrucât, din acest punct de vedere, se poate concluziona că, deși îmbunătățirile aduse regulamentului inițial au fost importante, ele rămân modeste în raport cu creșterea numărului de concedieri colective din ultimii ani;

F.  întrucât ridicarea pragului de cofinanțare de la 50 % la 65 % cu ocazia revizuirii din iunie 2009 ar putea constitui unul dintre factorii explicativi ai creșterii numărului de cereri;

G.  întrucât slaba utilizare a FEG în regiunile cele mai sărace din Uniunea Europeană este legată fie de strategii naționale variabile, fie de dificultăți privind stabilirea situației exacte a beneficiarilor potențiali înaintea luării unei decizii la nivel european;

H.  întrucât, deși declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 17 iulie 2008 solicita un sprijin financiar cât mai rapid și eficient din partea FEG, durata procedurii din momentul concedierii colective și până la data la care FEG intervine în sprijinul statului membru solicitant este încă de aproximativ 12-17 luni; întrucât această durată explică parțial diferența dintre numărul de lucrători pentru care se cere intervenția FEG și numărul de lucrători ajutați;

I.  întrucât proiectul de acord interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare(5) nu modifică decât nesemnificativ procedura de mobilizare a FEG, făcând facultativă procedura de trilog, în conformitate cu practica; întrucât această modificare nu poate remedia caracterul greoi și lent al procedurii;

J.  întrucât, potrivit raportului de evaluare a funcționării la jumătatea perioadei a AII(6) întocmit de Comisie, unul dintre factorii care încetinesc procedura îl reprezintă necesitatea ca cele două componente ale autorității bugetare să ia o decizie specifică pentru mobilizarea FEG; întrucât acest lucru nu ar trebui să împiedice accelerarea și simplificarea deciziilor de mobilizare a FEG;

K.  întrucât nu sunt încă disponibile date fiabile și coerente privind implementarea FEG de la modificarea acestuia după 2009 și având în vedere că trebuie stabilite sarcini de asigurare a transparenței și de raportare periodică;

L.  întrucât cele 27 de decizii luate între 2007 și aprilie 2010 au fost toate pozitive și conforme, din punctul de vedere al sumei, cu propunerile Comisiei;

M.  întrucât fenomenul de globalizare și efectele crizei economice asupra locurilor de muncă vor persista și după 2013 și, drept urmare, este probabil ca numărul de cereri să crească în următorii ani; întrucât, cu toate acestea, scopul fondului nu este acela de substitut pentru lipsa inovării,

1.  este de părere că valoarea adăugată a FEG, ca instrument de politică socială a Uniunii Europene, constă în natura vizibilă, specifică, punctuală și temporară a sprijinului său financiar pentru programe personalizate de recalificare și reinserție profesională a lucrătorilor care sunt victime ale concedierilor colective în sectoare sau regiuni ce suferă de pe urma unei perturbări economice și sociale grave;

2.  consideră că creșterea numărului de cereri de intervenție a FEG și dificultățile legate de aplicarea procedurii sale de mobilizare și execuție reclamă modificări rapide ale dispozițiilor sale procedurale și bugetare; subliniază faptul că Comisia ar trebui să îmbunătățească informațiile despre FEG și vizibilitatea acestuia în rândul statelor membre și al beneficiarilor potențiali ai fondului; solicită, în consecință, Comisiei să devanseze la data de 30 iunie 2011 prezentarea evaluării sale de la jumătatea perioadei și să o completeze cu o propunere de revizuire a Regulamentului privind FEG pentru a diminua lipsurile cele mai evidente ale fondului înainte de sfârșitul cadrului financiar multianual actual (CFM);

3.  invită Comisia să evalueze în revizuirea la jumătatea perioadei contribuțiile acordate, cu referire la următoarele aspecte calitative:

   (a) nivelul de reușită a reinserției profesionale și evaluarea evoluției competențelor beneficiarilor;
   (b) o analiză comparativă a măsurilor finanțate ca răspuns la fiecare cerere FEG și rezultatele pe baza reinserției profesionale;
   (c) respectarea cerinței de nediscriminare în funcție de situațiile contractuale ale lucrătorilor concediați și ale celor care au făcut uz de dreptul lor la liberă circulație în UE;
   (d) modalitățile de consultare socială utilizate și cele neutilizate în momentul pregătirii cererilor și controlul punerii lor în aplicare;
   (e) impactul FEG asupra rețelei beneficiarilor și asupra întreprinderilor mici și mijlocii posibil afectate de planul de concediere și ai căror angajați ar putea beneficia de fond;
   (f) o analiză a implicațiilor diferitelor candidaturi FEG în funcție de instituția națională responsabilă cu administrarea acestora;
   (g) impactul contribuțiilor acordate de FEG în funcție de grupul de vârstă în statele membre și sectoarele beneficiare;

4.  invită Comisia să evalueze în revizuirea la jumătatea perioadei contribuțiile acordate din punct de vedere bugetar și să sublinieze în concluziile sale următoarele aspecte:

   (a) motivele care stau la baza diferenței mari între resursele solicitate de la FEG și sumele rambursate de statele membre beneficiare atunci când ajutorul a fost deja acordat;
   (b) în cazurile în care statele membre au efectuat rambursări, ce programe și măsuri finanțate nu au fost puse în aplicare;
   (c) motivele care stau la baza diferențelor mari existente între statele membre din punct de vedere al finanțării acordate pentru fiecare lucrător în diferitele cereri FEG;
   (d) o analiză a coordonării între diferitele programe cu finanțare europeană (inclusiv asistență FSE) care au fost puse în aplicare într-o regiune în care cererile FEG sunt în curs de evaluare și/sau evaluarea acestora a fost finalizată;
   (e) o analiză a proporției din finanțarea totală pe care Comisia a justificat-o făcând referire la alte măsuri de sprijin la nivel național și de întreprindere;

5.  este de părere că revizuirea regulamentului trebuie să țină seama de rezultatele evaluării modului de funcționare a FEG, precum și de experiența dobândită, și să includă măsuri care permit reducerea substanțială a duratei procedurii de mobilizare a fondului;

6.  invită Comisia Europeană să propună includerea în Regulamentul privind FEG a unei obligații pentru statele membre de a sprijini participarea asociațiilor de lucrători în etapa de punere în aplicare; invită Comisia Europeană să organizeze schimburi de experiență și de bune practici în ceea ce privește participarea lucrătorilor la punerea în aplicare a FEG, astfel încât lucrătorii care se confruntă cu această situație în prezent și în viitor să beneficieze de experiența dobândită anterior;

7.  subliniază faptul că timpul necesar pentru mobilizarea FEG poate fi redus cu 50 % în cazul în care se elaborează și se adoptă următoarele măsuri:

   (a) cererile de mobilizare a FEG ar trebui pregătite de către statele membre din momentul în care este anunțată intenția de concediere colectivă și nu după concretizarea acesteia;
   (b) Comisia ar trebui să informeze statele membre că cererile pot fi înaintate din prima zi în care criteriile de intervenție au fost îndeplinite;
   (c) toate mijloacele ar trebui să fie disponibile pentru a asigura o comunicare rapidă și mai bună cu statul membru vizat în acest proces;
   (d) cererile trimise de statele membre în limba lor proprie și într-o limbă de lucru a instituțiilor europene ar putea ajuta serviciul din cadrul Comisiei însărcinat cu evaluarea lor să poată proceda fără întârziere;
   (e) Comisia ar trebui să dețină resursele umane și tehnice necesare, respectând principiile neutralității bugetare, pentru examinarea cererilor prezentate de statele membre;
   (f) Comisia ar trebui să ia decizii privind mobilizarea FEG în termen de 3-4 luni de la primirea cererii, inclusiv a tuturor informațiilor necesare, din partea statului membru; în cazurile în care evaluarea unei cereri ar putea dura mai mult de 4 luni, Comisia ar trebui să informeze PE în cel mai scurt timp posibil și să menționeze motivele respectivei întârzieri;

8.  solicită Comisiei să ofere statelor membre un set de orientări pentru întocmirea și aplicarea cererilor de finanțare din partea FEG, urmărind realizarea unei proceduri rapide de depunere a cererilor și atingerea unui consens larg între părțile interesate în ceea ce privește strategia și măsurile care urmează să fie puse în aplicare în scopul reintegrării eficace a lucrătorilor pe piața muncii; invită statele membre să accelereze această procedură prin finanțarea anticipată a măsurilor, care ar trebui demarate începând cu ziua depunerii cererii pentru a utiliza pe deplin perioada de punere în aplicare a FEG în folosul lucrătorilor vizați;

9.  reamintește statelor membre că au obligația, pe de o parte, să implice partenerii sociali încă de la începutul pregătirii cererilor, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul privind FEG și, pe de altă parte, să respecte articolul 9 din regulament prin care se solicită statelor membre să furnizeze informații cu privire la acțiunile finanțate și să facă publice aceste acțiuni, informații care trebui adresate, de asemenea, lucrătorilor în cauză, autorităților locale și regionale și partenerilor sociali, precum și să standardizeze procedurile; invită statele membre să asigure implicarea comitetelor de întreprindere înainte de începerea programelor pentru a garanta faptul că partenerii sociali participă cu adevărat la elaborarea unor planuri de reconversie care răspund nevoilor angajaților și nu celor ale întreprinderilor;

10.  solicită statelor membre să instituie o structură de comunicare și de administrare a FEG la nivel național, în consultare cu toate părțile implicate, în special cu partenerii sociali, și să facă schimb de bune practici la nivel european, ceea ce va permite o intervenție rapidă și eficace a FEG în caz de concedieri în masă;

11.  reamintește că Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 permite mai multor țări să depună împreună cereri de asistență din partea FEG atunci când lucrătorii afectați dintr-o regiune geografică sau dintr-un anumit sector nu sunt concentrați în același stat membru;

12.  consideră că, pentru a accelera și simplifica procedurile, trebuie să se asigure o coordonare mai eficientă între Comisie și Parlamentul European, astfel încât perioada necesară pentru luarea deciziilor să poată fi redusă, fără a afecta evaluarea cererilor de către comisiile relevante ale PE, și de aceea:

   (a) Comisia trebuie să țină seama în mod corespunzător de calendarul PE, atât în ceea ce privește reuniunile comisiilor parlamentare, cât și perioadele de sesiune, prezentându-și propunerile în timp util, pentru a accelera procesul decizional;
   (b) Comisia trebuie să informeze PE în timp util cu privire la dificultățile și/ sau blocajele întâmpinate în procesul de evaluare a cererilor statelor membre;
   (c) pe de altă parte, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale va depune eforturi pentru a asigura adoptarea deciziilor în sesiunea plenară imediat următoare adoptării în comisie;

13.  consideră că aceste măsuri imediate de simplificare și relaxare a procedurii de mobilizare a FEG ar putea fi introduse în regulament în momentul revizuirii sale, dacă experiența acumulată până la acea dată justifică acest lucru; niciuna dintre aceste măsuri nu ar trebui să limiteze sau să reducă în vreun fel prerogativele Parlamentului, în calitatea sa de componentă a autorității bugetare, în procesul decizional privind mobilizarea fondului;

14.  este de părere că, pe lângă ameliorarea procedurii, este necesar să se prelungească până la sfârșitul cadrului financiar multianual actual derogarea introdusă în iunie 2009 pentru a ajuta lucrătorii care își pierd locul de muncă din cauza crizei economice și financiare și să se mențină astfel rata de cofinanțare la 65 %, având în vedere că motivele care au justificat aprobarea derogării respective sunt departe de a fi dispărut;

15.  ia act de includerea pentru prima dată în proiectul de buget 2011 al Comisiei a creditelor de plată pentru FEG și consideră că acesta este un element important care se reflectă în general asupra gestionării și vizibilității fondului; consideră însă că aceste credite de plată ar putea fi insuficiente pentru a acoperi sumele necesare pentru cererile de fonduri din partea FEG din 2011; își reiterează astfel solicitarea de a nu finanța cererile pentru fonduri din partea FEG exclusiv prin transferuri de la liniile bugetare destinate FSE și invită Comisia să identifice fără întârziere diferitele linii bugetare destinate acestui scop;

16.  subliniază faptul că viitorul FEG va fi stabilit în cadrul negocierilor pe marginea următorului CFM; consideră că, în acest scop, ar putea fi analizate mai multe opțiuni; consideră că trebuie să se acorde o atenție deosebită analizării opțiunii de înființare a unui fond independent cu credite proprii de angajament și de plată și invită Comisia să înainteze propuneri pentru finanțarea unui astfel de fond; consideră că orice viitoare reformă a FEG ar trebui să îi păstreze caracterul flexibil, care reprezintă în prezent un avantaj comparativ față de fondurile structurale ale UE;

17.  subliniază că transformarea actualelor acțiuni din cadrul FEG într-un instrument permanent de sprijinire a măsurilor active de căutare a unui loc de muncă ar semnala voința politică de a construi un pilon social european care să completeze politicile sociale ale statelor membre și să fie capabil să reînnoiască abordarea europeană în domeniul formării profesionale; în acest context, subliniază că acțiunile din cadrul FEG ar trebui să aibă obiective diferite față de FSE și de programele europene de învățare pe tot parcursul vieții, deoarece FEG se concentrează pe valorificarea capacităților fiecărui lucrător și nu pe răspunsul la îngrijorările întreprinderilor sau pe furnizarea de servicii orizontale instituțiilor de învățământ;

18.  invită statele membre care utilizează FEG să creeze sinergii între FEG, FSE și microfinanțare în vederea identificării măsurilor care se aplică cel mai bine la cazurile individuale;

19.  îndeamnă statele membre să facă uz de FEG pentru a pune în practică obiectivele europene, pentru a promova noi competențe pentru locurile de muncă noi, sustenabile, ecologice și de calitate dintr-o regiune anume și pentru a favoriza antreprenoriatul și învățarea de-a lungul vieții, astfel încât să permită lucrătorilor să își dezvolte cariera personală și să contribuie la îmbunătățirea competitivității Uniunii în contextul globalizării;

20.  solicită Comisiei să țină mai bine seama de utilizarea FEG, dezvoltând substanțial comunicările sale anuale și transmițând regulat Parlamentului European informații privind folosirea contribuțiilor financiare de către statele membre;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 167, 29.6.2009, p. 26.
(4) Texte adoptate, 25.3.2010 (P7_TA(2010)0071 și P7_TA(2010)0070), 9.3.2010 (P7_TA(2010)0044, P7_TA(2010)0043 și P7_TA(2010)0042), 16.12.2009 (P7_TA(2009)0107), 25.11.2009 (P7_TA(2009)0087), 20.10.2009 (P7_TA(2009)0049), 15.9.2009 (JO C 224 E, 19.8.2010, p. 46), 5.5.2009 (OJ C 212 E, 5.8.2010, p. 165), 18.11.2008 (JO C 16 E, 22.1.2010, p. 84), 21.10.2008 (JO C 15 E, 21.1.2010, p. 117), 10.4.2008 (JO C 247 E, 15.10.2009, p. 75), 12.12.2007 (JO C 323 E, 18.12.2008, p. 260) și 23.10.2007 (JO C 263 E, 16.10.2008, p. 155).
(5) COM(2010)0073 din 3 martie 2010.
(6) COM(2010)0185 din 27 aprilie 2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate