Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2041(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0221/2010

Předložené texty :

A7-0221/2010

Rozpravy :

PV 06/09/2010 - 23
CRE 06/09/2010 - 23

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.15
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0305

Přijaté texty
PDF 236kWORD 73k
Úterý, 7. září 2010 - Štrasburk
Sociální integrace žen patřících k etnickým menšinám
P7_TA(2010)0305A7-0221/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o zařazení žen patřících k etnickým menšinám do společnosti (2010/2041(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na druhou část Smlouvy o fungování Evropské unie, v níž je stanovena povinnost Evropské unie bojovat s diskriminací,

–  s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(1), směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(2), směrnici 2006/54/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání(3) a směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování(4),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 21,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv(5), Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen(6) a Deklaraci OSN o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin(7),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na Stockholmský program(8),

–  s ohledem na Lisabonskou strategii a strategii EU 2020, která je v současnosti ve fázi vypracování,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013)(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o situaci romských žen v Evropské unii(10),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o rovném zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(11),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2006 o přistěhovalectví žen: úloha a postavení přistěhovalkyň v Evropské unii(12),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. ledna 2009 o stavu dodržování základních práv v Evropské unii v letech 2004–2008(13),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o aktivním začleňování lidí vyloučených z trhu práce(14),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2010 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2009(15),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0221/2010),

A.  vzhledem k tomu, že ve Smlouvě o Evropské unii a v Listině základních práv Evropské unie jsou stanoveny hodnoty, na nichž se EU zakládá, ve skutečnosti však z Listiny základních práv nemají prospěch všichni, kdo žijí v Evropské unii, zejména příslušnice národnostních menšin, včetně žen, které jsou oběťmi násilí, obchodování s lidmi a chudoby; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou navíc společné společnostem všech členských států, jež se vyznačují pluralizmem, zákazem diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů,

B.  vzhledem k tomu, že článek 21 Listiny základních práv Evropské unie zakazuje veškerou diskriminaci založenou na příslušnosti k určité národnostní menšině; vzhledem k tomu, že řada společenství etnických menšin žijících v EU nicméně stále zažívá diskriminaci, sociální vyloučení a segregaci,

C.  vzhledem k tomu, že rovné zacházení není výsadou, ale základním právem všech občanů, a vzhledem k tomu, že tolerance by měla být v životě uplatňována obecně a nikoli pouze vůči některým lidem; vzhledem k tomu, že proti všem formám diskriminace se musí bojovat se stejnou intenzitou,

D.  vzhledem k tomu, že příslušnice národnostních menšin jsou v nevýhodě nejen ve srovnání se ženami z většinové společnosti, ale také s muži, kteří jsou příslušníky národnostních menšin,

E.  vzhledem k tomu, že z hlediska důsledné politiky v oblasti zapojování příslušnic etnických menšin do společnosti je velmi důležitý integrovaný přístup EU, který by zahrnoval opatření pro boj proti diskriminaci a pro usnadnění přístupu k bydlení, zaměstnání, vzdělání, ke zdravotní péči a sociálním službám, a pro podporu dodržování základních práv,

F.  vzhledem k tomu, že neexistuje všeobecně uznávaná právní definice etnických menšin; vzhledem k tomu, že zásada rovných příležitostí a rovného zacházení založená na vzájemném respektu, pochopení a přijímání toho druhého by měla být centrem politiky EU týkající se všech jejích obyvatel bez ohledu na jejich původ,

G.  vzhledem k tomu, že přístup všech ke kvalitnímu vzdělání vede k většímu začlenění do pracovního trhu a k celkovému zlepšení kvality života; vzhledem k tomu, že příslušníci etnických menšin jsou v některých členských státech vyloučeni z plného a rovnoprávného zapojení do hlavních vzdělávacích systémů; vzhledem k tomu, že má-li být v rámci EU zajištěn rozvoj demokratické společnosti s širokým rozhledem, musejí vzdělávací systémy šířit hodnoty tolerance a rovnosti,

H.  vzhledem k tomu, že větší zapojení genderové perspektivy, která je nezbytná k tomu, aby se přihlíželo ke specifickým potřebám žen patřících k národnostním menšinám, je ku prospěchu integrační politiky týkající se státních příslušníků třetích zemí,

I.  vzhledem k tomu, že přistěhovalecká a azylová politika a právní předpisy v této oblasti by měly podporovat začleňování žen patřících k národnostním menšinám do společnosti,

J.  vzhledem k tomu, že abychom se vyhnuli mnohočetné diskriminaci, vytváření stereotypů, stigmatizaci a etnické segregaci, je zapotřebí uplatňovat cílený přístup k začleňování příslušnic národnostních menšin do společnosti,

K.  vzhledem k tomu, že rozdíly v kultuře, tradicích nebo náboženství by neměly bránit začleňování žen patřících k národnostním menšinám do společnosti,

L.  vzhledem k tomu, že předpokladem pro ochranu a podporu lidských práv žen a etnických menšin je shromažďování údajů členěných podle pohlaví a etnického původu, a vzhledem k tomu, že při absenci statistických údajů zůstává řada problémů skryta, což znamená, že nelze přijmout cílenou politiku,

M.  vzhledem k tomu, že existuje široká škála nástrojů a politik, které jsou vhodné k integraci žen z etnických menšin, že však tyto nástroje a politiky nejsou na úrovni členských států řádně uplatňovány a že se na úrovni EU projevuje nedostatek koordinace,

N.  vzhledem k tomu, že ve většině případů se příslušnice národnostních menšin potýkají s mnohočetnou diskriminací a snadněji se stávají obětí vyloučení ze společnosti a chudoby a také extrémního porušování lidských práv, jako je obchodování s lidmi a nucená sterilizace, než ženy z většinové společnosti nebo muži z menšinových skupin,

O.  vzhledem k tomu, že nižší sociálně-ekonomický status mnoha příslušnic národnostních menšin se v praxi promítá do omezeného uplatňování jejich základních práv, nedostatečného přístupu ke zdrojům, včetně zdrojů reprodukčního a sexuálního zdraví, a ztěžuje proces jejich začleňování do společnosti,

P.  vzhledem k tomu, že zdravotní stav žen má vliv nejen na ně samotné, ale i na zdraví jejich dětí,

Q.  vzhledem k tomu, že aktivní účast žen ve společnosti a jejich úspěšné začlenění bude mít pozitivní vliv na jejich děti i budoucí generace,

R.  vzhledem k tomu, že sociální vyloučení příslušnic etnických menšin může vést k obtížím v oblasti ekonomické nezávislosti, jejichž důsledkem mohou být přímé i nepřímé náklady obecních a veřejných rozpočtů,

S.  vzhledem tomu, že příslušnice etnických menšin jsou více ohroženy různými formami násilí a vykořisťování ze strany mužů, jsou-li do společnosti začleněny méně než ženy z většinové společnosti,

T.  vzhledem k tomu, že sociálnímu začlenění by prospěly častější a pravidelné konzultace se ženami ze skupin etnických menšin, jež by probíhaly na místní a regionální úrovni a na úrovni členských států a EU,

1.  zdůrazňuje, že neexistuje žádná všeobecně uznávaná právní definice etnických menšin a že se tento pojem vztahuje na širokou škálu případů různých etnických skupin žijících v členských státech EU;

2.  naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s nevládními organizacemi a skupinami občanské společnosti a za dodržování předpisů členských států týkajících se ochrany osobních údajů zajistily pravidelné shromažďování a analýzu údajů o otázkách spojených se zapojováním příslušníků národnostních menšin do společnosti, jako je přístup ke vzdělání, na pracovní trh, k systému sociálního zabezpečení a systému zdravotnictví a k bydlení, členěných podle pohlaví a etnické příslušnosti;

3.  domnívá se, že je mimořádně důležité uplatnit stávající právní předpisy včas, a provést tedy dané směrnice v právu členských států; zastává názor, že z hlediska zajištění lepší politiky a jejího trvalého vlivu na úrovni EU, jednotlivých členských států a na regionální a místní úrovní je zapotřebí uspořádanější koordinace politik EU a  státních, regionálních a místních koncepcí v oblasti národnostních menšin, a vyzývá politiky na všech úrovních, aby koncepce a opatření, jejichž cílem je zlepšit začlenění příslušnic národnostních menšin do společnosti, konzultovali se ženami, o jejichž práva jde, a také s jejich komunitami a organizacemi činnými v této oblasti;

4.  zdůrazňuje, že vzdělání má z hlediska přijímání různých kultur a vlivu na diskriminaci a předsudky značný význam; konstatuje, že odpovědnost za účinné zapojování příslušnic národnostních menšin do společnosti mají jak tyto menšiny, tak i většinová společnost, které se musejí zasadit o integraci obou těchto skupin, pokud má být dosaženo sociální jednoty;

5.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření zaměřená proti ztrátě kvalifikace příslušnic etnických menšin tím, že jim poskytnou lepší přístup na pracovní trh, včetně přístupu k dostupné a kvalitní péči o děti, a zajistí přístup ke vzdělání, školením a k odbornému vzdělávání; vyzývá k účinnému uplatňování politik, které se zaměřují na příslušnice národnostních menšin a zavádějí jasné a urychlené postupy uznávání jejich dovedností a kvalifikace;

6.  poukazuje na význam pozitivních vzorů v otázkách zapojování se do společnosti a podporuje výměnu osvědčené praxe z členských států, které mají bohatší zkušenosti s tím, jak zabránit sociálnímu vyloučení; nabádá politické činitele na úrovni EU a na státní, regionální a místní úrovni, aby s organizacemi zaměřenými na příslušnice národnostních menšin konzultovaly koncepce a opatření, jejichž cílem je začlenění těchto žen do společnosti; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby navrhly opatření, která by v rámci EU podpořila existenci prostředníků mezi různými kulturami a prostředníků v sociálně-kulturní oblasti;

7.  domnívá se, že proces zapojování do společnosti musí být zahájen v raném věku, aby byly nabídnuty účinné alternativní možnosti bídy a sociálního vyloučení; zastává proto názor, že je nezbytné poskytnout institucionální rámec pro sociální a vzdělávací služby, které jsou určeny dětem a rodinám, jsou organizovány v rámci komunit a plní regionální i osobní potřeby, a na základě tohoto rámce zaručit rovný přístup k službám vysoké kvality; vyzývá proto Komisi, aby programům začleňování do společnosti v rané fázi poskytla zvláštní podporu;

8.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím Evropského sociálního fondu podporovala příležitosti k podnikání, jež se konkrétně mohou naskytnout ženám z etnických menšin, a současně vyzývá členské státy, aby tyto příležitosti podporovaly prostřednictvím svých sociálních fondů, a to pořádáním seminářů a kurzů zaměřených na problematiku podnikání a rovněž propagací rozvojových projektů;

9.  vyzývá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s nevládními organizacemi organizovaly informační kampaně zaměřené na příslušnice národnostních menšin i širokou veřejnost a zajistily řádné uplatňování příslušných ustanovení s cílem bojovat proti diskriminačním kulturním zvyklostem a patriarchálním vzorům, zabránit polarizaci a vyřešit otázku převládajících sexistických stereotypů a sociální stigmatizace, které jsou základem násilí páchaného na ženách, a aby zajistily, aby nedocházelo k ospravedlňování násilí na základě zvyků, tradic či náboženských hodnot;

10.  zdůrazňuje, že za účelem formování cílených integračních politik je zapotřebí větší množství průřezových průzkumů a ukazatelů týkajících se vlivu diskriminace a sociálního vyloučení na ženy patřící ke komunitám etnických menšin na území EU; v tomto ohledu vybízí Komisi, zejména GŘ pro výzkum, k financování takových výzkumných projektů;

11.  podporuje aktivní politickou a společenskou účast příslušnic etnických menšin ve všech sférách společnosti, včetně politického vedení a oblasti vzdělání a kultury, s cílem bojovat proti nedostatečnému zastoupení žen v těchto oblastech;

12.  poukazuje na to, že klíčovým faktorem, který zajistí plné zapojení žen do většinové společnosti, je jejich ekonomická nezávislost a posílení jejich postavení v hospodářské oblasti;

13.  vyzývá členské státy, aby dodržovaly základní práva všech žen, včetně příslušnic etnických menšin, a to zejména pokud jde o přístup ke zdravotní péči, možnost obracet se na soudy, přístup k právní pomoci a právnickým informacím a k bydlení;

14.  doporučuje Komisi, členským státům a regionálním a místním orgánům, aby se aktivně snažily o zlepšení a usnadnění přístupu ke vzdělání se zvláštním zaměřením na výuku jazyků (zejména úředních jazyků dané země) a přístupu k celoživotnímu vzdělávání a vyššímu vzdělání pro ženy a dívky z národnostních menšin, aby nedocházelo k vytváření rozdílů v dosaženém vzdělání v závislosti na příslušnosti k určitému pohlaví, které by mohly vést k vyloučení z pracovního trhu a k chudobě;

15.  zdůrazňuje, že příslušnice národnostních menšin musejí mít přístup k informacím o zdravotní péči v různých jazycích; poukazuje na to, že je důležité ve spolupráci se skupinami příslušnic národnostních menšin poskytovat zdravotnickým pracovníkům školení v oblasti mezikulturních vztahů;

Rovnost pohlaví

16.  naléhavě žádá Komisi, aby při rozhodování o koncepcích a opatřeních zaměřených na začleňování různých osob do společnosti přihlížela k genderovým otázkám;

17.  vyzývá členské státy, aby přijaly opatření, která by zajistila přístup k podpůrným službám zaměřeným na prevenci a ochranu žen před násilím ze strany druhého pohlaví nehledě na jejich právní status, rasu, věk, sexuální orientaci, etnický původ či náboženské vyznání;

18.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily řádné uplatňování stávajících právních předpisů v oblasti rovnosti pohlaví a zákazu diskriminace, tím že poskytnou prostředky na cílená školení a informativní opatření o právech, která příslušnice národnostních menšin již získaly, a o možnostech nápravy v případě porušování jejich práv;

19.  vyzývá členské státy, aby přidáním jednoznačných doložek a závazných ustanovení o mnohočetné diskriminaci do právního systému zajistily ochranu obětí mnohočetné diskriminace, jejichž velkou skupinu tvoří příslušnice národnostních menšin;

20.  trvá na aktivní účasti Evropského institutu pro rovnost mužů a žen na shromažďování údajů a provádění průzkumů ohledně otázek integrace týkajících se příslušnic etnických menšin, který by důsledně prosazoval zásadu začleňování otázky rovnosti žen a mužů do všech oblastí života a podporoval priority v oblasti sociální integrace;

21.  vyzývá Agenturu pro základní práva, aby zahrnula celkové hledisko rovnosti pohlaví a práv žen do všech aspektů víceletého rámce a aktivit, které z něj vyplývají, včetně otázky diskriminace z důvodu etnické příslušnosti a otázek základních práv Romů;

22.  vyzývá Evropský institut pro rovnost mužů a žen, aby systematicky shromažďoval údaje členěné podle pohlaví a etnického původu i jinak a představoval své výsledky rozdělené podle pohlaví a etnického původu; zdůrazňuje, že je nutné disponovat vhodnými mechanizmy shromažďování údajů a jejich ochrany, aby bylo možné zabránit zneužívání údajů k takovým účelům, jako je např. profilování na základě rasy;

23.  poukazuje na zásadní úlohu, kterou státní orgány zabývající se otázkou rovnosti pohlaví v jednotlivých členských státech hrají při poskytování pomoci obětem diskriminace a informací o jejich právech a povinnostech; vyzývá členské státy, aby zajistily účinné fungování a nezávislost státních orgánů zabývajících se otázkou rovnosti pohlaví v jednotlivých členských státech a aby jim na boj proti všem druhům diskriminace, i proti mnohočetné diskriminaci, poskytly dostatečné finanční i lidské zdroje; vyzývá tyto orgány, aby vypracovaly nástroje a školení týkající se mnohočetné diskriminace, včetně specifického postavení příslušnic etnických menšin;

o
o   o

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
(2) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
(3) Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
(4) Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37.
(5) Přijata rezolucí Valného shromáždění OSN 217A (III) ze dne 10. prosince 1948.
(6) Přijata rezolucí Valného shromáždění OSN 34/180 ze dne 18. prosince 1979.
(7) Přijata rezolucí Valného shromáždění OSN 47/135 ze dne 18. prosince 1992.
(8) Dokument 5731/10 Rady Evropské unie ze dne 3. března 2010.
(9) Úř. věst. L 301, 20.11.2007, s. 3.
(10) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 283.
(11) Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 317.
(12) Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
(13) Úř. věst. C 46 E, 24.2.2010, s. 48.
(14) Přijaté texty, P6_TA(2009)0371.
(15) Přijaté texty, P7_TA(2010)0021.

Právní upozornění - Ochrana soukromí