Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0211(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0230/2010

Ingivna texter :

A7-0230/2010

Debatter :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Omröstningar :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0308

Antagna texter
PDF 195kWORD 31k
Onsdagen den 8 september 2010 - Strasbourg
Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål ***II
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 september 2010 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0543),

–  med beaktande av artiklarna 251.2 och 95.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag till parlamentet (C6-0391/2008),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–  med beaktande av artiklarna 294.7 och 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen(1),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 13 maj 2009(2),

–  med beaktande av artiklarna 70 och 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0230/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 212 E, 5.8.2010, s. 170.
(2) EUT C 277, 17.11.2009, s. 51.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy