Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0493/2010

Разисквания :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Гласувания :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0312

Приети текстове
PDF 300kWORD 81k
Четвъртък, 9 септември 2010 г. - Страсбург
Положението на ромите в Европа
P7_TA(2010)0312RC-B7-0493/2010

Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно положението на ромите и свободата на движение в Европейския съюз

Европейският парламент,

–  като взе предвид Хартата на основните права на ЕС и по-специално членове 1, 8, 20, 21, 19, 24, 25, 35 и 45 от нея,

–  като взе предвид международното право в областта на правата на човека, и по-конкретно Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Конвенцията на ООН относно правата на детето,

–  като взе предвид европейските конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, и по-специално Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и свързаната с нея съдебна практика на Европейския съд по правата на човека, Европейската социална харта и свързаните с нея препоръки на Европейския комитет за социални права, както и Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства,

–  като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз, който определя основните права и принципи на Европейския съюз, включително принципите на недискриминация и свободно движение,

–  като взе предвид членове 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 151, 153 и 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своите резолюции от 28 април 2005 г. относно положението на ромите в Европейския съюз(1), от 1 юни 2006 г. относно положението на ромските жени в Европейския съюз(2), от 15 ноември 2007 г. относно приложението на Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки(3), от 31 януари 2008 г. за Европейска стратегия за ромите(4), от 10 юли 2008 г. относно преброяването на ромите в Италия на етническа основа(5), от 11 март 2009 г. относно социалното положение на ромите и подобряването на техния достъп до пазара на труда в ЕС(6), както и резолюцията от 25 март 2010 г. относно Втората среща на високо равнище, посветена на въпросите на ромите(7),

–  като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(8), Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно създаването на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите(9), Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(10), Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства да се придвижват и пребивават свободно на територията на държавите-членки(11), както и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламен и на Съвета от 24 октомври 1995 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(12),

–  като взе предвид докладите относно ромите, расизма и ксенофобията в държавите-членки на ЕС през 2009 г., публикувани от Агенцията за основните права(13), както и докладите на Томас Хамарберг, комисар по правата на човека в Съвета на Европа,

–  като взе предвид заключенията от заседанията на Европейския съвет, проведени през декември 2007 г. и юни 2008 г., заключенията на Съвета по общи въпроси, проведен през декември 2008 г., и заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси относно приобщаването на ромите, приети в Люксембург на 8 юни 2009 г.,

–  като взе предвид провъзгласяването през 2005 г. на Десетилетието на приобщаването на ромите и създаването на Фонда за образование на ромите от редица държави-членки на ЕС, страни кандидатки и други държави, в които институциите на Съюза имат значително присъствие,

–  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2006 г. относно имиграцията на жените: ролята и мястото на жените имигранти в Европейския съюз(14),

–  като взе предвид заключенията на Първата европейска среща на високо равнище, посветена на ромите (Брюксел, 16 септември 2008 г.), както и на Втората европейска среща на високо равнище, посветена на ромите (Кордоба, 8 април 2010 г.),

–  като взе предвид доклада относно „Стратегия на ЕС за приобщаване на ромите“ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, който се очаква към края на 2010 г.,

–  като взе предвид препоръките от 77-то заседание на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация (2-27 август 2010 г.),

–  като взе предвид доклада на Съвета на Европа, озаглавен „Четвърти доклад на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта (ЕКРН) относно Франция“, публикуван на 15 юни 2010 г.,

–  като взе предвид десетте общи основни принципа за приобщаване на ромите,

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз се основава върху принципите, залегнали в Хартата на основните права на ЕС и в Договорите за ЕС, които включват принципите на недискриминация, конкретните права, неразривно свързани с гражданството на ЕС, както и правото на защита на личните данни,

Б.  като има предвид, че тези принципи се прилагат с помощта на горепосочените директиви 2000/43/EО, 2000/78/EО, 2004/38/EО и 95/46/EО,

В.  като има предвид, че между десет и дванадесет милиона роми в Европа са подложени на сериозна систематична дискриминация в сферата на образованието (в частност сегрегацията), осигуряването на жилища (в частност случаите на принудително напускане на жилището и условията на живот под нормалните стандарти, често в гета), трудовата заетост (особено ниския процент на работещите сред тях) и равния достъп до системите на здравеопазването и други обществени услуги, както и изключително ниското равнище на тяхното участие в политическия живот,

Г.  като има предвид, че мнозинството от европейските роми станаха граждани на ЕС след разширяванията през 2004 г. и 2007 г. и че поради тази причина те и техните семейства се ползват от правото да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки,

Д.  като има предвид, че множество роми и ромски общности, решили да се установят в държава-членка на ЕС, различна от тази, на която те са граждани, се намират в особено уязвимо положение,

Е.  като има предвид, че в редица държави-членки на ЕС бяха извършени репатрирания и връщания на роми, а неотдавна и във Франция, където между март и август 2010 г. правителството или е експулсирало, или е върнало „доброволно“ стотици граждани на ЕС от ромски произход,

Ж.  като има предвид, че френските органи поканиха министрите на вътрешните работи на Италия, Германия, Обединеното кралство, Испания, Гърция, Канада и САЩ, и впоследствие белгийския министър на вътрешните работи и представители на Комисията, за да вземат участие в среща за обсъждане на въпроси на „имиграцията“ и свободното движение от компетентността на ЕС в Париж през септември, като на тази среща не бяха поканени други държави-членки, и като има предвид, че министърът на вътрешните работи на Италия обяви намерението си да настоява за по-стриктни правила на ЕС относно имиграцията и свободното движение, по-специално за роми,

З.  като има предвид, че това поведение бива съпровождано от стигматизиране на ромите и от общи антиромски настроения в политическата реторика,

И.  като има предвид, че административният трибунал в Лил потвърди предишно съдебно решение от 27 август 2010 г. срещу заповедите за депортиране на седем роми на основание на това, че органите на властта не са доказали, че тези роми са „заплаха за обществения ред“,

Й.  като има предвид, че Европейският парламент е призовавал нееднократно Европейската комисия да разработи стратегия на ЕС за ромите и за насърчаване на принципите за равни възможности и социално приобщаване в цяла Европа,

К.  като има предвид, че ЕС разполага с редица инструменти, които могат да служат в борбата срещу изолацията на ромите, като например новата възможност, предоставена в рамките на структурните фондове, за заделяне до 2% от съвкупните средства на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за разходи за жилищно настаняване в полза на маргинализираните общности, което ще започне да се прилага през 2010 г., както и съществуващите възможности в рамките на Европейския социален фонд,

Л.  като има предвид, че напредъкът в борбата срещу дискриминацията спрямо ромите, чрез гарантиране на правата им на образование, заетост, здравеопазване, жилищно настаняване и свобода на движение, е бавен и се осъществява с неравни темпове, и като има предвид, че представителството на ромите в правителствените структури и публичната администрация в държавите-членки следва да бъде повишено,

1.  Припомня, че Европейският съюз е преди всичко общност, основана върху ценности и принципи, с цел запазване и поощряване на отворено и приобщаващо общество, както и гражданство на ЕС, особено чрез забраната на всички форми на дискриминация;

2.  Подчертава правото на всички граждани на ЕС и техните семейства да се движат и да пребивават свободно в целия ЕС, представляващо основен аспект на гражданството на ЕС съгласно определението в Договорите и въведено с Директива 2004/38/ЕО, която трябва да се прилага и спазва от всички държави-членки;

3.  Изразява дълбоката си загриженост относно мерките, предприети от френските органи и от органите на други държави-членки, насочени към роми и „пътуващи хора“ (Travellers) и предвиждащи тяхното връщане в страните на произход, и настоятелно призовава тези органи да прекратят незабавно всякакво експулсиране на роми, като същевременно призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да се намесят със същото искане;

4.  Подчертава, че Хартата на основните права и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи забраняват масовото експулсиране и че тези мерки са в нарушение на Договорите и правото на ЕС, тъй като са равнозначни на дискриминация, основаваща се на раса и етническа принадлежност, и в нарушение на Директива 2004/38/ЕО относно свободното движение на граждани и техните семейства в ЕС;

5.  Изразява дълбока загриженост по-специално относно подстрекателската и откровено дискриминационна реторика, отличаваща политическия дискурс в хода на репатрирането на ромите, която дава основания за расистки изявления и действия на десни екстремистки групировки; поради това припомня на политиците техните отговорности и отхвърля всякакви изявления, които свързват малцинствата и имиграцията с престъпността и създават дискриминационни стереотипи;

6.  Във връзка с това припомня, че в Директива 2004/38/ЕО ограниченията на свободата на движение и експулсирането на граждани на ЕС се разглеждат само като изключение и за тях се определят конкретни и ясни граници; по-специално, оценяването и вземането на решения за експулсиране трябва да става на индивидуална основа, като се отчитат личните обстоятелства и се предоставят процедурни гаранции и право на обжалване (членове 28, 30, 31);

7.  Подчертава също така, че съгласно Директива 2004/38/ЕО липсата на финансови средства в никакъв случай не може да представлява основание за автоматично експулсиране на граждани на ЕС (съображение 16, член 14) и че ограниченията на свободата на движение и пребиваване, налагани във връзка с обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве, могат да се основават единствено на личното поведение, а не на общи съображения за превенция или пък на етнически или национален произход;

8.  Освен това подчертава, че снемането на пръстови отпечатъци на експулсираните роми е незаконно и противоречи на Хартата на основните права на ЕС (член 21.1 и 21.2), Договорите и законодателството на ЕС, особено на директиви 2004/38/EО и 2000/43/EО, и е равносилно на дискриминация, основана на етнически или национален произход;

9.  Настоятелно призовава държавите-членки да спазват изцяло задълженията си съгласно законодателството на ЕС и да премахнат непоследователността при прилагането на изискванията на Директивата за свободното движение; повтаря предишните си призиви към държавите-членки да преразгледат и отменят закони и политики, които дискриминират ромите въз основа на раса и етническа принадлежност – пряко или косвено, и призивите си към Съвета и Комисията да контролират прилагането от страна на държавите-членки на Договорите и директивите, определящи мерките за борба срещу дискриминацията и относно свободата на движение, по-специално по отношение на ромите, като в случай на неспазване да предприемат необходимите мерки, а именно посредством даване на ход на процедури за нарушение;

10.  Счита, че положението на ромите в Европа не може по никакъв начин да окаже влияние върху предстоящото присъединяване на Румъния и България към шенгенската зона или върху правата на техните граждани;

11.  Отбелязва с дълбоко съжаление закъснялата и ограничена реакция на Европейската комисия, в качеството й на пазител на Договорите, за проверка на съответствието на действията на държава-членка с първичното право и законодателството на ЕС, най-вече с горепосочените директиви за недискриминация, свобода на движението и право на защита на личните данни; подчертава още веднъж своята загриженост по отношение на последствията от настоящото разпределение на отговорността за политиките, свързани с ромите, между държавите-членки и Комисията и призовава за силна хоризонтална координация, с която да се гарантира навременен и ефективен отговор в бъдеще;

12.  Призовава Комисията да застане твърдо зад ценностите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на ЕС и в Договорите, и да реагира незабавно с пълен анализ на ситуацията във Франция и във всички държави-членки по отношение на съответствието на политиките, свързани с ромите, със законодателството на ЕС, включително въз основа на информация, предоставена от неправителствени организации и от представители на ромите;

13.  Изразява дълбока загриженост относно факта, че въпреки неотложността на въпроса Комисията досега не е отговорила на исканията му от януари 2008 г. и март 2010 г. да изготви Европейска стратегия за ромите в сътрудничество с държавите-членки; отново призовава Комисията да разработи цялостна Европейска стратегия за приобщаването на ромите;

14.  Счита, че ЕС и всички държави-членки споделят отговорността за насърчаване приобщаването на ромите, което налага цялостен подход на равнище ЕС, под формата на Стратегия на ЕС за ромите, която да се основава на ангажиментите, поети на проведената в Кордоба Втора европейска среща на високо равнище, посветена на ромите:

   интегриране на въпросите, свързани с ромите, в европейските и националните политики за основни права и защита от расизма, бедността и социалната изолация;
   подобряване на проекта за пътна карта на интегрираната платформа за приобщаване на ромите и определяне на приоритетни ключови цели и резултати;
   гарантиране на това, финансирането в рамките на съществуващите финансови инструменти на ЕС да достига до ромите, и спомагане за подобряване на тяхната социална интеграция чрез контрол на използването на ресурсите; въвеждане на нови условия с цел да се гарантира, че фондовете се използват по-целенасочено за подобряване положението на ромите;

15.  Изразява дълбоко съжаление относно липсата на политическа воля, демонстрирана от държавите-членки по време на Втората европейска среща на високо равнище за ромите, в която взеха участие само трима министри, и призовава държавите-членки да подкрепят конкретни мерки, които да придадат реално изражение на ангажиментите, поети в съвместната декларация на тройното председателство от срещата на високо равнище за ромите;

16.  Счита за изключително важно създаването на комплексна програма за развитие, насочена едновременно към всички свързани области на политиката и позволяваща пряка намеса в районите на гетата, които се борят със сериозни структурни недостатъци; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че разпоредбите за равни възможности се спазват стриктно при изпълнението на оперативните програми, така че проектите да не засилват пряко или непряко сегрегацията и изолацията на ромите; подчертава, че в приетия от него на 10 февруари 2010 г. доклад относно допустимите интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на маргинализирани общности се предвиждат разпоредби за интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на уязвими групи, в рамките на ЕФРР, и призовава за бързо прилагане на преразгледания регламент, така че държавите-членки да използват активно тази възможност;

17.  Призовава за ефективното прилагане на политиките, насочени към жените от ромски произход, които са жертви на двойна дискриминация: като роми и като жени; поради това призовава Комисията и държавите-членки, в сътрудничество с НПО, да провеждат кампании за повишаване на общественото внимание, насочени към жените от ромски произход и към широката общественост, и да гарантират пълното прилагане на съответните разпоредби, за да се води борба срещу дискриминационните културни навици и патриархални ролеви модели, да се предотврати поляризирането и да се води борба срещу властващите сексистски стереотипи и социално заклеймяване, които подкрепят насилието срещу жени, и да гарантират, че няма оправдание за насилие, основаващо се на обичаи, традиции или религиозни съображения;

18.  Изразява загриженост по отношение на насилственото репатриране на роми в страните от Западните Балкани, където те могат да се окажат бездомни и да бъдат подложени на дискриминация; призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да гарантират зачитането на основните права на ромите, например чрез предоставянето на подходяща помощ и мониторинг;

19.  Настоятелно призовава Съвета да приеме обща позиция относно финансирането от структурните и предприсъединителните фондове, отразяваща европейския политически ангажимент за насърчаване на приобщаването на ромите, и да гарантира, че общите основни принципи за приобщаване на ромите се вземат предвид при всяко преразглеждане на съответните оперативни програми, включително при подготовката за следващия програмен период; настоятелно призовава Комисията да анализира и извърши оценка на настъпилите към момента социални последствия от инвестиции, насочени към уязвими групи, при които са използвани предприсъединителните и структурните фондове, да направи заключения и да разработи нови стратегии и правила, ако това се счита за необходимо в тази област;

20.  Призовава да бъде осигурено подходящо финансиране от страна на ЕС и държавите-членки за проекти за интеграцията на ромите, като се осъществява мониторинг върху разпределянето на тези средства между държавите-членки и върху тяхното оползотворяване, както и върху правилното осъществяване на проектите, и като се извършва оценка на тяхната ефективност; също така призовава Комисията и Съвета да изготвят доклад по този въпрос, заедно с необходимите предложения;

21.  Насърчава институциите на ЕС да включат ромските общности, като се започне от равнището на обикновените хора и се стигне до това на международните НПО, в процеса на разработване на всеобхватна политика на ЕС по отношение на ромите, във всички аспекти на планирането, прилагането и надзора, както и да използват натрупания опит от Десетилетието на приобщаването на ромите – 2005-2015 г., Плана за действие на ОССЕ и препоръките на Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и самия Парламент;

22.  Възлага на компетентната си комисия, след консултации с Агенцията за основните права, която следва да изготви доклад, както и НПО и организации, занимаващи се с правата на човека и проблемите на ромите, да следи този въпрос и да изготви доклад относно положението на ромите в Европа, въз основа на предишни резолюции и доклади на Парламента; на равнище ЕС следва да бъде създаден механизъм за партньорска оценка, съвместно с Европейския парламент и националните парламенти, за да се гарантира и следи спазването от страна на държавите-членки;

23.  Настоятелно призовава държавите-членки да спазват стриктно своите задължения по силата на Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, като незабавно подкрепят препоръките от 77-то заседание на Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и страните кандидатки, Европейския надзорен орган по защита на данните, Съвета на Европа и ОССЕ.

(1) ОВ C 45 E, 23.2.2006 г., стр. 129.
(2) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 283.
(3) ОВ С 282 Е, 6.11.2008 г., стр. 428.
(4) ОВ С 68 Е, 21.3.2009 г., стр. 31.
(5) ОВ С 294 Е, 3.12.2009 г., стр. 54.
(6) ОВ С 87 Е, 1.4.2010 г., стр. 60.
(7) Приети текстове, P7_TA(2010)0085.
(8) ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(9) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
(10) ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.
(11) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
(12) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(13) Доклад относно расизма и ксенофобията в държавите-членки на ЕС през 2009 г.; Проучване на положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз, доклад от поредицата „Данни на фокус“: Ромите през 2009 г.; Положението на гражданите на ЕС от ромски произход, живеещи в други държави-членки; както и Жилищни условия на ромите и на „пътуващите хора“ (Travellers ) в Европейския съюз: сравнителен доклад.
(14) OВ C 313 E, 20.12.2006 г., стр. 118.

Правна информация - Политика за поверителност