Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0493/2010

Rozpravy :

PV 07/09/2010 - 11
CRE 07/09/2010 - 11

Hlasování :

PV 09/09/2010 - 5.2
CRE 09/09/2010 - 5.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0312

Přijaté texty
PDF 238kWORD 79k
Čtvrtek, 9. září 2010 - Štrasburk
Situace Romů v Evropě
P7_TA(2010)0312RC-B7-0493/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. září 2010 o situací Romů a o svobodě pohybu v Evropské unii

Evropský parlament,

–  s ohledem na Listinu základních práv EU, a zejména na její články 1, 8, 20, 21, 19, 24, 25, 35 a 45,

–  s ohledem na mezinárodní právní předpisy na ochranu lidských práv, zejména Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen a Úmluvu Organizace spojených národů o právech dítěte,

–  s ohledem na evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod, zejména Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR) a související judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, Evropskou sociální chartu a související doporučení Evropského výboru pro sociální práva a Rámcovou dohodu Rady Evropy o ochraně národnostních menšin,

–  s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii, v níž jsou zakotvena základní práva a zásady Evropské unie, včetně zásady zákazu diskriminace a zásady volného pohybu,

–  s ohledem na články 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 151, 153 a 157 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 28. dubna 2005 o situaci Romů v Evropské unii(1), ze dne 1. června 2006 o situaci romských žen v Evropské unii(2), ze dne 15. listopadu 2007 o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(3), ze dne 31. ledna 2008 o evropské strategii pro romskou menšinu(4), ze dne 10. července 2008 o soupisu romské komunity v Itálii na základě etnického původu(5), ze dne 11. března 2009 o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU(6) a ze dne 25. března 2010 o druhém summitu o romské otázce(7),

–  s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(8), směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(9), rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva(10), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(11) a na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(12),

–  s ohledem na zprávy o Romech, rasismu a xenofobii v členských státech EU za rok 2009, kterou zveřejnila Agentura Evropské unie pro základní práva(13) a na zprávy komisaře Rady Evropy pro lidská práva, Thomase Hammarberga,

–  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady z prosince 2007 a června 2008 a dále na závěry Rady ve složení pro obecné záležitosti z prosince roku 2008 a Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele týkající se začleňování Romů, které byly přijaty dne 8. června 2009 v Lucemburku,

–  s ohledem na skutečnost, že v roce 2005 zahájila řada členských států EU, kandidátských zemí a dalších zemí, ve kterých mají instituce EU výrazné zastoupení, iniciativu „Desetiletí začleňování Romů“ a zřídila fond pro vzdělávání Romů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2006 o přistěhovalectví žen: úloha a postavení přistěhovalkyň v Evropské unii(14),

–  s ohledem na závěry prvního evropského summitu o romské otázce (konaného v Bruselu dne 16. září 2008) a druhého evropského summitu o romské otázce (konaného v Córdobě dne 8. dubna 2010),

–  s ohledem na připravovanou zprávu svého Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o evropské strategii pro začleňování Romů do společnosti, která je plánována na konec roku 2010,

–  s ohledem na doporučení, která přijal Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace na svém 77. zasedání (2. až 27. srpna 2010),

–  s ohledem na zprávu Rady Evropy nazvanou „Čtvrtá zpráva komise ECRI o Francii“, která byla zveřejněna dne 15. června 2010,

–  s ohledem na deset společných základních zásad týkajících se začleňování Romů,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se Evropská unie zakládá na zásadách zakotvených v Listině základních práv EU a ve Smlouvách EU, mezi něž patří zásada nediskriminace, konkrétní práva definující občanství EU a právo na ochranu osobních údajů,

B.  vzhledem k tomu, že tyto zásady se uplatňují prostřednictvím výše uvedených směrnic 2000/43/ES, 2000/78/ES, 2004/38/ES a 95/46/ES,

C.  vzhledem k tomu, že 10 až 12 milionů evropských Romů i nadále trpí závažnou diskriminací v oblasti vzdělávání (zejména segregací), bydlení (zejména nuceným vystěhováváním a podřadnými životními podmínkami, často v ghettech), zaměstnání (zejména nízkou úrovní zaměstnanosti), a také pokud je o rovný přístup ke zdravotní péči a k dalším veřejným službám, přičemž vykazují neuvěřitelně nízkou míru účasti v politickém životě,

D.  vzhledem k tomu, že po rozšíření Unie v roce 2004 a 2007 se většina evropských Romů stala občany EU a že tedy požívají práva občanů EU a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,

E.  vzhledem k tomu, že postavení mnoha Romů a romských komunit, kteří se rozhodli usadit v jiném členském státě EU, než je stát, jehož jsou občany, je obzvláště nejisté,

F.  vzhledem k tomu, že k repatriaci a navracení Romů do vlasti dochází v několika členských státech a v nedávné době také ve Francii, kde vláda v období mezi březnem a srpnem 2010 vyhostila či na základě „dobrovolného“ rozhodnutí vrátila do vlasti stovky romských občanů EU,

G.  vzhledem k tomu, že francouzské orgány pozvaly italského, německého, britského, španělského, řeckého, kanadského a amerického ministra vnitra a později také zástupce z Belgie a Komise na schůzku konanou v září v Paříži, aby zde projednali „přistěhovalectví“ a otázky spojené s volným pohybem spadající do působnosti EU, přičemž ostatní členské státy na ni pozvány nebyly, a vzhledem k tomu, že italský ministr vnitra oznámil, že má v úmyslu usilovat o přísnější pravidla EU v oblasti přistěhovalectví a volného pohybu, zejména pokud jde o Romy,

H.  vzhledem k tomu, že toto chování je doprovázeno stigmatizací Romů a všeobecnou protiromskou náladou v politickém diskurzu,

I.  vzhledem k tomu, že správní soud města Lille potvrdil dřívější rozhodnutí soudu ze dne 27. srpna 2010 tím, že zrušil příkazy k deportaci sedmi Romů, jelikož státní orgány neprokázaly, že tito Romové „ohrožovali veřejný pořádek“,

J.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyzval Komisi k vypracování romské strategie EU, která by podporovala zásadu rovných příležitostí a začleňování do společnosti v celé Evropě,

K.  vzhledem k tomu, že EU má k dispozici řadu nástrojů, které je možno použít v boji proti sociálnímu vyloučení Romů, jako např. novou možnost věnovat částku do výše 2 % celkového přídělu z EFRR na výdaje na bydlení ve prospěch menšin, kterou skýtají strukturální fondy a která vstoupí v platnost v průběhu roku 2010, nebo stávající možnosti v rámci Evropského sociálního fondu,

L.  vzhledem k nerovnoměrnému a pomalému pokroku v boji proti diskriminaci Romů, který se zakládá na tom, že jim bude v členských státech zaručeno právo na vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení a svoboda pohybu, a vzhledem k tomu, že je nutné zvýšit zastoupení Romů ve vládních strukturách a státní správě členských států,

1.  připomíná, že Evropská unie je především společenstvím založeným na hodnotách a zásadách, jejichž cílem je zachovat a podporovat občanství EU a otevřenou společnost, z níž by nebyl nikdo vyloučen, zejména na základě zákazu všech forem diskriminace;

2.  zdůrazňuje, že všichni občané a jejich rodiny mají právo svobodně se pohybovat a pobývat na území celé EU, přičemž toto právo je jedním ze základních aspektů občanství EU, jak je definováno ve Smlouvách a prováděno na základě směrnice č. 2004/38/ES, kterou musí uplatňovat a dodržovat všechny členské státy;

3.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad opatřeními přijatými francouzskými orgány a orgány dalších členských států, která jsou zaměřena na Romy a kočovníky a umožňují jejich vyhoštění; naléhavě je žádá, aby okamžitě upustily od veškerého vyhošťování Romů, a zároveň vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby vznesly stejný požadavek;

4.  zdůrazňuje, že kolektivní vyhoštění jsou zakázána Listinou základních práv a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a že tato opatření představují porušení Smluv a právních předpisů EU, protože představují diskriminaci na základě rasy a etnického původu a porušují směrnici 2004/38/ES o volném pohybu občanů a jejich rodinných příslušníků v EU;

5.  je hluboce znepokojen zejména štvavou a otevřeně diskriminační rétorikou, která se vyskytla v rámci politického diskurzu v průběhu repatriace Romů, jenž opodstatňují rasistické výroky a akce extremistických pravicových uskupení; připomíná proto politickým činitelům jejich odpovědnost a odmítá jakékoli výroky, které spojují menšiny a přistěhovalectví s kriminalitou a vytvářejí diskriminační stereotypy;

6.  připomíná v této souvislosti, že směrnice 2004/38/ES obsahuje ustanovení o omezení svobody pohybu a vyhoštění občanů EU, avšak pouze ve výjimečných případech, pro něž stanoví konkrétní a jasná omezení; jde zejména o to, že při rozhodování o vyhoštění je nutné každý případ posuzovat a rozhodovat o něm jednotlivě a brát přitom v úvahu osobní situaci jednotlivých osob a zároveň zajistit procesní záruky a možnost opravného řízení (články 28, 30, 31);

7.  zdůrazňuje dále, že podle směrnice 2004/38/ES nelze automatické vyhoštění občanů EU v žádném případě zdůvodňovat nedostatkem finančních prostředků (bod odůvodnění 16, článek 14) a že k omezení volného pohybu a pobytu z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví lze přistoupit pouze na základě chování jednotlivců, nikoli na základě obecné prevence, etnického původu a státní příslušnosti;

8.  zdůrazňuje dále, že odebírání otisků prstů vyhoštěných Romů je protiprávní a je v rozporu s Listinou základních práv EU (čl. 21 odst.1 a 2), Smlouvami a právními předpisy EU, zejména se směrnicí 2004/38/ES a směrnicí 2000/43/ES a představuje diskriminaci na základě etnického původu či státní příslušnosti;

9.  naléhavě žádá členské státy, aby plnily veškeré své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU a odstranily nejednotné uplatňování ustanovení směrnice o volném pohybu; znovu opakuje svou výzvu členským státům, aby přezkoumaly a zrušily právní předpisy a politiky, které přímo či nepřímo diskriminují Romy na základě rasy a etnického původu, a vyzývá Radu a Komisi, aby sledovaly, zda členské státy uplatňují Smlouvy a směrnice, které stanoví opatření k boji proti diskriminaci a na podporu volného pohybu, zejména v souvislosti s Romy, a aby v opačném případě přijaly nezbytná opatření, zejména pak tím, že zahájí řízení o nesplnění povinností;

10.  má zato, že situace Romů v Evropě nemůže mít v žádném případě vliv na nadcházející vstup Rumunska a Bulharska do Schengenského prostoru ani na práva jejich občanů;

11.  s hlubokým politováním konstatuje, že Komise jakožto ochránkyně smluv reagovala opožděně a v omezeném rozsahu, pokud jde o kontrolu souladu opatření členských států s primárním právem a právními předpisy EU, zejména s výše uvedenou směrnicí o zákazu diskriminace, volném pohybu a právu na zachování důvěrné povahy osobních údajů; opakovaně vyjadřuje znepokojení nad důsledky stávajícího rozdělení úkolů mezi členy Komise, pokud jde o politiky týkající se Romů, a vyzývá k silnější horizontální koordinaci, která by v budoucnu zaručila, že Komise bude reagovat včas a účinně;

12.  vyzývá Komisi, aby se se vší rozhodností postavila za hodnoty a zásady vyjádřené v Listině základních práv EU a ve Smlouvách a aby urychleně provedla zevrubnou analýzu situace ve Francii a ve všech členských státech, pokud jde o soulad mezi romskými politikami a právními předpisy EU, přičemž by také měla vycházet z informací poskytnutých nevládními organizacemi a zástupci Romů;

13.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že Komise i přes naléhavost situace dosud nereagovala na žádost Parlamentu z ledna 2008 a března 2010, aby ve spolupráci s členskými státy vypracovala evropskou strategii pro romskou otázku; znovu vyzývá Komisi, aby vypracovala komplexní evropskou strategii pro začleňování Romů do společnosti;

14.  domnívá se, že EU nese spolu se všemi členskými státy společnou odpovědnost za podporu začleňování Romů do společnosti, přičemž tento úkol vyžaduje komplexní přístup na úrovni EU v podobě celounijní strategie pro romskou otázku, jež by vycházela ze závazků přijatých na druhém evropském summitu o romské otázce konaném v Córdobě:

   začleňování romských otázek do evropských a vnitrostátních politik v oblasti základních práv a ochrany proti rasismu, chudobě a sociálnímu vyloučení;
   vylepšení návrhu strategie integrované platformy pro začleňování Romů do společnosti a prosazovat přitom především klíčové cíle a výsledky,
   zajištění, aby se prostředky ze stávajících finančních nástrojů EU dostaly k Romům, a pomoc při zlepšování jejich integrace do společnosti sledováním využívání těchto prostředků; zavedení nových podmínek, čímž by se zajistilo, aby využívání daných prostředků lépe zohledňovalo situaci Romů;

15.  vyjadřuje hluboké politování nad nedostatečnou politickou vůlí ze strany členských států v průběhu druhého evropského summitu o romské otázce, kterého se zúčastnili pouze tři ministři, a vyzývá členské státy, aby přijaly konkrétní opatření, která by zajistila účinnost závazků vyplývajících ze společného prohlášení summitu o romské otázce, které vypracovala tři po sobě navazující předsednictví;

16.  pokládá za důležité, aby byl vytvořen komplexní program rozvoje, který se zaměří současně na všechny související politické oblasti a umožní okamžitý zásah v ghettech, která se potýkají s vážnými strukturálními znevýhodněními; vyzývá Komisi a členské státy k zajištění toho, aby se při provádění operačních programů opatření přísně dodržovala ustanovení o poskytování rovných příležitostí, tak aby projekty přímo či nepřímo neposilovaly segregaci a sociální vyloučení Romů; zdůrazňuje, že dne 10. února 2010 Parlament přijal zprávu o způsobilosti intervencí v oblasti bydlení ve prospěch opomíjených komunit, která umožňuje intervence ve prospěch zranitelných skupin v rámci ERRF, a žádá urychlené provádění revidovaného nařízení, aby mohly členské státy tuto možnost aktivně využívat;

17.  vyzývá k účinnému uplatňování politik, které se zaměřují na romské ženy, jež jsou oběťmi dvojí diskriminace: jako příslušnice romského etnika a jako ženy; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s nevládními organizacemi prováděly informační kampaně zaměřené na romské ženy a širokou veřejnost a zajistily řádné uplatňování příslušných ustanovení s cílem bojovat proti diskriminačním kulturním zvyklostem a patriarchálním vzorům, zabránit polarizaci a vyřešit otázku převládajících sexistických stereotypů a sociální stigmatizace, které stojí v pozadí násilí páchaného na ženách, a aby zajistily, aby nedocházelo k ospravedlňování násilí na základě zvyků, tradic či náboženských hodnot;

18.  vyjadřuje znepokojení nad nucenou repatriací Romů do zemí západního Balkánu, kde se mohou stát bezdomovci a být terčem diskriminace; vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby zajistily dodržování základních práv Romů, například poskytováním vhodné pomoci a sledováním jejich situace;

19.  naléhavě vyzývá Radu, aby přijala společný postoj k financování ze strukturálních a předvstupních fondů, který by odrážel evropský politický závazek podporovat začleňování Romů do společnosti, a zajistila, aby při revizích příslušných operačních programů byly vždy zohledněny společné základní zásady týkající se začleňování Romů do společnosti, a to i s ohledem na příští programové období; naléhavě vyzývá Komisi, aby analyzovala a vyhodnotila sociální účinky dosavadních investic předvstupních a strukturálních fondů zaměřených na zranitelné skupiny a aby vyvodila příslušné závěry a vytvořila nové strategie a pravidla, bude-li to v této oblasti nutné;

20.  vyzývá k tomu, aby EU a členské státy uvolnily dostatek finančních prostředků na projekty zaměřené na integraci Romů, na sledování toho, jakým způsobem jsou tyto prostředky rozdělovány mezi členské státy, jak jsou využívány, zda jsou projekty řádně uskutečňovány, a k hodnocení jejich účinnosti, a vyzývá Komisi a Radu, aby v této věci předložily zprávu spolu s příslušnými návrhy;

21.  nabádá orgány EU, aby zapojily romské komunity od místní úrovně až po mezinárodní nevládní organizace do procesu vytváření komplexní politiky EU pro Romy ve všech aspektech plánování, provádění a dohledu a aby rovněž využily zkušenosti získané v rámci iniciativy Desetiletí začleňování Romů 2005–2015, akčního plánu OBSE a doporučení Rady Evropy a Organizace spojených národů i samotného Parlamentu;

22.  vyzývá svůj příslušný výbor, aby ve spolupráci s vnitrostátními parlamenty a po konzultaci s Agenturou pro základní práva, která by měla vypracovat zprávu, a s nevládními organizacemi a subjekty, které se zabývají lidskými právy a romskými záležitostmi, tuto otázku dále sledoval a připravil zprávu o situaci Romů v Evropě, jež bude založena na předchozích usneseních a zprávách; na úrovni EU by měl být vytvořen vzájemný mechanismus hodnocení, jehož cílem by bylo sledovat a zajistit dodržování předpisů ze strany členských států;

23.  naléhavě vyzývá členské státy, aby důsledně plnily své závazky vyplývající z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace tím, že bezodkladně schválí doporučení, která vydal Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace na svém 77. zasedání;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Radě Evropy a OBSE.

(1) Úř. věst. C 45 E, 23.2.2006, s. 129.
(2) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 283.
(3) Úř. věst., C 282 E, 6. 11. 2008, s. 428.
(4) Úř. věst., C 68 E, 21. 3. 2009, s. 31.
(5) Úř. věst., C 294 E, 3. 12. 2009, s. 54.
(6) Úř. věst., C 87 E, 1. 4. 2010, s. 60.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2010)0085.
(8) Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
(9) Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
(10) Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 55.
(11) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
(12) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(13) Zpráva o rasismu a xenofobii v členských státech EU za rok 2009, Šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii, zaměřeno na údaje: Romové v roce 2009; Situace romských občanů EU, kteří se stěhují do jiných členských států EU a usazují se tam; a podmínky bydlení Romů a kočovníků v Evropské unii: srovnávací zpráva.
(14) Úř. věst. C 313E, 20.12.2006, s. 118.

Právní upozornění - Ochrana soukromí