Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2759(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0491/2010

Внесени текстове :

B7-0491/2010

Разисквания :

PV 07/09/2010 - 18
CRE 07/09/2010 - 18

Гласувания :

PV 09/09/2010 - 5.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0313

Приети текстове
PDF 271kWORD 49k
Четвъртък, 9 септември 2010 г. - Страсбург
Дългосрочни грижи за възрастни хора
P7_TA(2010)0313B7-0491/2010

Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2010 г. относно дългосрочните грижи за възрастни хора

Европейският парламент,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид предложената директива относно равното третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426),

–  като взе предвид въпроса от 30 юни 2010 г. до Комисията относно дългосрочните грижи за възрастни хора (O-0102/2010 – B7-0457/2010),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

1.  Призовава държавите-членки да вземат под внимание демографските промени през последните години, особено застаряването на населението, които са свързани с увеличена тежест за бюджета и сериозна необходимост от по-добра инфраструктура в областта на здравните и социалните грижи; насърчава държавите-членки да водят борба срещу социалното изключване на възрастните хора и срещу всеки вид дискриминация, основаваща се на възраст;

2.  Припомня на държавите-членки, че гарантирането на достъп до подходящи услуги в областта на здравеопазването и грижите е основен принцип на европейския модел на солидарност;

3.  Отчита значението както на качеството, така и на непрекъснатостта на грижите и призовава държавите-членки да подобрят, улеснят и насърчат специализираното обучение, мерките в областта на образованието и връщането на пазара на труда за всички лица, носещи отговорност за полагането на грижи за възрастни хора в дългосрочен план, включително за тези, които полагат неформални грижи, и тези, които изискват професионална квалификация; счита, че такива обучения могат да допринесат и за повишаване на статута на тази важна дейност. Настоятелно приканва държавите-членки да се заемат с въпроси като ниското заплащане на трудовата дейност, свързана с полагането на грижи, недостига на персонал и липсата на обучение или неподходящото обучение, всички които представляват тежест за предоставянето на грижи. Отбелязва значимия принос на гражданското обществото, църковни и благотворителни организации в областта на предоставянето на грижи;

4.  Отбелязва значението на по-нататъшното развитие на „електронното здравеопазване“ с цел повишаване на производителността и ефективността на предоставянето на грижи, както и оказване на подкрепа за лицата, полагащи неформални грижи, и на самите възрастни хора;

5.  Призовава Комисията и държавите-членки да вземат под внимание потребностите на лицата, полагащи неформални грижи, които предоставят значителен дял от грижите, полагани за възрастни хора, и да предприемат конкретни мерки за подкрепа и запазване на този ресурс чрез обучения, отдих и мерки за балансиране на работата и семейния живот;

6.  Застъпва становището, че във всички държави-членки следва да съществуват гаранции, които да защитават основните права на лицата, получаващи грижи в дългосрочен план, и във връзка с това призовава държавите-членки да обърнат по-голямо внимание от досега на изпълнението и спазването на критериите за качество на предоставянето на услуги;

7.  Призовава държавите-членки да подкрепят възрастните хора по всякакъв начин, което е необходимо, за да се гарантира, че те могат да се справят сами в домовете си, и да предложат форми на подпомагане, които да им дадат възможност да се справят по-добре в тази среда, като се има предвид, че това е най-добрата алтернатива на институционалните грижи;

8.  Призовава държавите-членки да регулират съгласно своето национално законодателство изискванията за квалификация за работниците, полагащи грижи за възрастни хора, и да създадат и прилагат системи за задълбочено обучение, с които да се подпомогне повишаването на степента на образование на лицата, работещи в системата за грижи за възрастните хора, и по този начин да се подобри качеството на предлаганите услуги;

9.  Отбелязва със съжаление, че в редица държави-членки финансирането и предоставянето на специализирани медицински грижи в областта на гериатрията е намаляло в хода на времето и че не е осигурено достатъчно обучение на другите специалисти по въпроси, свързани с възрастните хора; отбелязва, че в редица случаи това е довело да понижаване на качеството на грижите, предоставяни на възрастните хора, което понякога представлява несправедлива дискриминация по отношение на тях. Призовава държавите-членки да продължават да следят положението с оглед увеличаване на средствата за тази област при необходимост;

10.  Призовава държавите-членки приоритетно да осигурят подкрепа за създаването на структури за предоставяне на палиативни грижи в домашна среда;

11.  Иска от Комисията да събере данни за и да изготви общ преглед на институционалните, общностните инфраструктури и на инфраструктурите за предоставяне на грижи по домовете за възрастните лица за всяка отделна държава-членка;

12.  Призовава за определянето на минимални стандарти за всички договори в сектора на грижите, в това число на минимално заплащане;

13.  Призовава за провеждането на допълнителни проучвания от страна на Комисията с цел установяване на броя на смъртните случаи при възрастните лица, за които се полагат дългосрочни грижи, дължащи се на недохранване или обезводняване;

14.  Призовава държавите-членки да провеждат политика за предоставяне на информация и за превенция, насочена към възрастните лица, която да акцентира по-специално върху избора на диета и превенцията на обезводняването;

15.  Отбелязва, че политиката на ЕС относно възрастните лица се основава на принципа на „общество за всички“, който изисква от държавите-членки да гарантират, че лицата от различните възрастови групи разполагат напълно с възможността да участват активно в обществения живот независимо от тяхната възраст;

16.  Застъпва се за въвеждането на програми за предоставяне на помощ и здравни грижи по домовете, предназначени за възрастните лица, или продължаване на функционирането им, там където подобни разпоредби съществуват, това да бъде ръководено от общинските и местни органи в рамките на съответните правомощия;

17.  Призовава за съставянето на зелена книга на Комисията относно злоупотребите с възрастни лица и закрилата на възрастните лица в общината и във всички институции за грижи за възрастни лица, включително със специално внимание върху мобилността на пациентите и подробности за вече съществуващите най-добри практики в 27-те държави-членки;

18.  Призовава Комисията да изготви проучване, което ще даде ясна представа за нарастващите изисквания по отношение на грижите за възрастните лица, както и прогноза за предвижданото осигуряване на специалисти за периода до 2020 г.;

19.  Призовава, посредством отворения метод на координация, за обмен на информация, идеи в областта на политиките и най-добри практики между държавите-членки относно предоставянето на дългосрочни грижи за възрастните лица и, по специално, мерки и минимални професионални стандарти за защита на възрастните лица, насочени към:

   а) намаляване на неравенствата по отношение на здравето и да се защитят възрастните лица в обществото и по местата за предоставяне на грижи,
   б) справяне със злоупотребите с възрастни лица,
   в) приемане на стратегии относно човешките ресурси за борба срещу недостига на персонал,
   г) подпомагане на разпространението на информационни и комуникационни технологии с оглед насърчаването на (грижите в рамките на семейството и) независимостта на възрастните лица;

20.  Настоятелно приканва Комисията да положи всички усилия, за да гарантира приемливи стандарти за здравни грижи за всички европейски граждани, независимо от тяхното материално положение;

21.  Имайки предвид, че населението н ЕС застарява мащабно призовава държавите-членки и Комисията да си сътрудничат по всички възможни начини с цел създаването на устойчиви финансови системи за предоставянето на грижи в дългосрочен план, така че да се гарантира, че в бъдеще ще бъде налице устойчива система за финансиране предоставянето на грижи за възрастните лица и че необходимите услуги за предоставянето на грижи ще бъдат налице;

22.  Призовава за обмен на най-добри практики с оглед намиране на най-ефективния начин за развиване на междурегионалните отношения с оглед увеличаване ангажираността от страна на членовете на семейството в договореностите по дългосрочното предоставяне на грижи, което да доведе до редица ползи, и да позволи по-успешното отговаряне на нуждите от грижи на отделните получатели;

23.  Призовава за разработването на интегрирана активна стратегия за застаряващото население, която да е насочена към ангажирането на възрастните лица в социални и културни дейности;

24.  Призовава за предприемането на мерки в отговор на значителното увеличаване на броя на възрастни лица, за да може да се гарантира, че те имат равен достъп до социални услуги;

25.  Призовава държавите-членки да намалят тежестта на тези, които полагат грижи за възрастните лица или за лицата с увреждания и за да се позволи на лицата, предоставящи грижи, да започнат работа - да се създадат интегрирани системи за предоставяне на грижи;

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност