Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2759(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0491/2010

Pateikti tekstai :

B7-0491/2010

Debatai :

PV 07/09/2010 - 18
CRE 07/09/2010 - 18

Balsavimas :

PV 09/09/2010 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0313

Priimti tekstai
PDF 199kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2010 m. rugsėjo 9 d. - Strasbūras
Ilgalaikė pagyvenusių žmonių priežiūra
P7_TA(2010)0313B7-0491/2010

2010 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ilgalaikės vyresnio amžiaus asmenų priežiūros

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į siūlomą direktyvą dėl vienodo požiūrio į asmenis nepaisant religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos (COM(2008)0426),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 30 d. Komisijai pateiktą klausimą dėl ilgalaikės vyresnio amžiaus asmenų priežiūros (O-0102/2010 – B7–0457/2010),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

1.  ragina valstybes nares atsižvelgti į pastarųjų metų demografinius pokyčius, ypač į gyventojų senėjimo reiškinį, dėl kurių biudžetas patiria didesnį spaudimą ir kurie lemia didelį geresnės sveikatos ir socialinės priežiūros infrastruktūros poreikį; ragina valstybes nares kovoti su vyresnio amžiaus žmonių socialine atskirtimi ir bet kurios rūšies diskriminacija amžiaus pagrindu;

2.  primena valstybėms narėms, kad galimybė naudotis adekvačiomis sveikatos ir priežiūros paslaugomis yra pagrindinis Europos solidarumo modelio principas;

3.  pripažindamas priežiūros kokybės ir tęstinumo svarbą, ragina valstybes nares gerinti, sklandžiau rengti ir skatinti specialius mokymus, skirtus visiems už ilgalaikę vyresnio amžiaus asmenų priežiūrą atsakingiems asmenims, įskaitant neformalios priežiūros paslaugų teikėjus ir asmenis, kuriems būtina profesinė kvalifikacija, taip pat šių asmenų švietimą ir jų reintegravimo priemones; rengiant šiuos mokymus taip pat būtų pagerinta šio svarbaus darbo reputacija; ragina valstybes nares spręsti prasto atlyginimo už priežiūros paslaugas, darbuotojų trūkumo, mokymų stokos ar nepakankamai veiksmingo mokymo klausimus, dėl kurių sunkiau teikti priežiūros paslaugas; atkreipia dėmesį į svarbų pilietinės visuomenės, bažnyčios ir labdaros organizacijų indėlį teikiant priežiūros paslaugas;

4.  pabrėžia tolesnio e. sveikatos paslaugų vystymo svarbą siekiant, kad priežiūros paslaugos būtų teikiamos produktyviau ir veiksmingiau, taip pat palaikomi neformalios priežiūros paslaugų teikėjai ir patys vyresnio amžiaus asmenys;

5.  ragina Komisiją ir valstybes nares atsižvelgti į neformalios priežiūros paslaugų teikėjų, kurie labiausiai rūpinasi vyresnio amžiaus asmenimis, reikmes ir imtis konkrečių priemonių, kad šie ištekliai būtų palaikomi ir tausojami rengiant mokymus, organizuojant poilsį ir užtikrinant galimybes derinti darbą ir šeiminį gyvenimą;

6.  pabrėžia, kad visose valstybėse narėse turėtų būti nustatytos garantijos, skirtos pagrindinėms ilgalaikės priežiūros paslaugomis besinaudojančių asmenų teisėms apsaugoti, ir todėl ragina valstybes nares skirti daugiau negu iki šiol dėmesio siekiant užtikrinti, kad būtų nustatyti paslaugų teikimo kokybės kriterijai ir kad jų būtų laikomasi;

7.  ragina valstybes nares visapusiškai remti vyresnio amžiaus žmones, kad jie galėtų savarankiškai tvarkytis savo namuose, ir numatyti pagalbos priemones, skirtas jiems padėti geriau susidoroti su šioje aplinkoje kylančiais sunkumais, nes tai geriausia priežiūros specialioje įstaigoje alternatyva;

8.  ragina valstybes nares reguliuoti vyresnio amžiaus žmones prižiūrintiems rūpybos darbuotojams keliamus kvalifikacijos reikalavimus atsižvelgiant į savo šalies vidaus teisės nuostatas ir sukurti bei įgyvendinti pažangesnio mokymo sistemas, kurias taikant būtų užtikrintas aukštesnis vyresnio amžiaus žmonių priežiūros sistemoje dirbančių asmenų išsilavinimo lygis ir taip pagerinta teikiamų paslaugų kokybė;

9.  apgailestauja, kad bėgant metams daugelyje valstybių narių sumažintas profesionalios geriatrinės medicinos finansavimas ir paslaugų teikimas ir kad kitų sričių specialistai nepakankamai mokomi spręsti vyresnio amžiaus asmenims aktualias problemas; pažymi, kad dėl to daugeliu atvejų suprastėjo vyresnio amžiaus asmenims teikiamų priežiūros paslaugų kokybė, o tai tam tikrais atvejais lemia neteisingą šių asmenų diskriminaciją; ragina valstybes nares nuolat stebėti šią padėtį ir prireikus skirti šiai sričiai daugiau išteklių;

10.  ragina valstybes nares prioritetine tvarka remti namuose teikiamos paliatyviosios slaugos skyrių steigimą;

11.  ragina Komisiją surinkti duomenis ir parengti informacijos apie kiekvienoje valstybėje narėje veikiančią vyresnio amžiaus žmonėms skirtos institucinės, bendruomeninės priežiūros ir priežiūros namuose infrastruktūrą santrauką;

12.  reikalauja nustatyti minimalius visoms priežiūros sektoriaus sutartims taikomus standartus, įskaitant minimalų atlyginimą;

13.  ragina Komisiją atlikti išsamesnius mokslinius tyrimus ir nustatyti, kiek ilgalaikės priežiūros paslaugomis besinaudojančių vyresnio amžiaus asmenų miršta dėl priežasčių, susijusių su bloga mityba ar dehidracija;

14.  ragina valstybes nares vykdyti vyresnio amžiaus asmenims skirtą informavimo ir prevencijos politiką ypač daug dėmesio skiriant mitybos būdams ir dehidracijos keliamos rizikos prevencijai;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES politika vyresnio amžiaus asmenų atžvilgiu grindžiama principu „visuomenė visiems“, taigi valstybės narės turi užtikrinti, kad įvairaus amžiaus asmenys turėtų visas galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime nepaisydami savo amžiaus;

16.  pritaria, kad rūpybos pagalbos ir sveikatos priežiūros namuose programų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, inicijavimas, o šalyse, kur šios paslaugos jau teikiamos, – tolesnis jų įgyvendinimas turėtų būti administruojama savivaldybių ir vietos valdžios institucijų atitinkamai atsižvelgiant į jų atliekamas funkcijas;

17.  ragina Komisiją parengti Žaliąją knygą dėl vyresnio amžiaus asmenų skriaudimo ir jų apsaugos bendruomenėse bei visur, kur jiems teikiamos priežiūros paslaugos, ir ypač daug dėmesio skirti pacientų judumui ir išsamiai informacijai apie 27-iose valstybėse narėse jau esamą pažangiausią praktiką;

18.  ragina Komisiją parengti tyrimą, kuriuo remiantis būtų galima geriau perprasti didėjančius vyresnio amžiaus asmenų priežiūros reikalavimus, taip pat parengti numatomų specialių priežiūros paslaugų sąmatą laikotarpiui iki 2020 m.;

19.  ragina valstybes nares vadovautis atviru koordinavimo metodu ir keistis informacija, politikos idėjomis apie ilgalaikės vyresnio amžiaus asmenų priežiūros paslaugas ir pažangiausia šios srities praktika, ypač kai tai susiję su priemonėmis ir minimaliais profesiniais standartais, siekiant:

   a) mažinti nelygybę sveikatos priežiūros srityje ir apsaugoti vyresnio amžiaus žmones bendruomenėje ir priežiūros įstaigose,
   b) užkirsti kelią vyresnio amžiaus asmenų užgauliojimui,
   c) patvirtinti žmogiškųjų išteklių strategijas siekiant kovoti su darbuotojų trūkumu,
   d) padėti platinti informaciją ir ryšio technologijas (priežiūrai šeimose ir) vyresnio amžiaus asmenų savarankiškumui skatinti;

20.  ragina Komisiją dėti visas pastangas siekiant užtikrinti priimtinus sveikatos priežiūros standartus visiems Europos piliečiams nepaisant jų materialinės padėties;

21.  ragina valstybes nares ir Komisiją atsižvelgti į nuoseklų ES gyventojų senėjimą, ieškoti bet kokių bendradarbiavimo būdų siekiant sukurti tvarias ilgalaikės priežiūros paslaugų finansavimo sistemas ir užtikrinti, kad ateityje būtų įgyvendinta tvari sistema, skirta vyresnio amžiaus žmonių priežiūros paslaugoms finansuoti, ir kad būtų prieinamos reikalingos priežiūros paslaugos;

22.  ragina keistis pažangiausios praktikos pavyzdžiais ieškant veiksmingiausių kartų savitarpio santykių kūrimo būdų ir stengtis į ilgalaikės priežiūros veiklą labiau įtraukti šeimos narius, kadangi taip būtų užtikrinta visokeriopa nauda ir būtų sėkmingiau patenkintos individualios prižiūrimų asmenų reikmės;

23.  ragina sukurti integruotą aktyvaus senėjimo strategiją, pagal kurią būtų siekiama įtraukti vyresnio amžiaus žmones į socialinę ir kultūrinę veiklą;

24.  ragina imtis atsakomųjų priemonių, susijusių su ypatingu vyresnio amžiaus asmenų skaičiaus padidėjimu, ir užtikrinti jiems vienodas galimybes naudotis rūpybos paslaugomis;

25.  ragina valstybes nares mažinti naštą, su kuria susiduria vyresnio amžiaus asmenis ar neįgaliuosius prižiūrintys asmenys ir, siekiant užtikrinti prižiūrintiems asmenims galimybę įsidarbinti, kurti integruotas priežiūros sistemas;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją.

Teisinė informacija - Privatumo politika