Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2759(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0491/2010

Ingivna texter :

B7-0491/2010

Debatter :

PV 07/09/2010 - 18
CRE 07/09/2010 - 18

Omröstningar :

PV 09/09/2010 - 5.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0313

Antagna texter
PDF 111kWORD 37k
Torsdagen den 9 september 2010 - Strasbourg
Långvård för äldre
P7_TA(2010)0313B7-0491/2010

Europaparlamentets resolution av den 9 september 2010 om långtidsvård för äldre

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av förslaget till direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (KOM(2008)0426),

–  med beaktande av frågan till kommissionen av den 30 juni 2010 om långvård för äldre (O-0102/2010 – B7-0457/2010),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att beakta de demografiska förändringarna under de senaste åren, särskilt den åldrande befolkningen, som har lett till ett ökat tryck på de offentliga finanserna och större efterfrågan på bättre infrastruktur för vård och omsorg. Medlemsstaterna uppmuntras att motverka social utestängning av äldre och alla former av åldersdiskriminering.

2.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att en grundläggande princip i den europeiska solidaritetsmodellen är att garantera god hälso- och sjukvård.

3.  Europaparlamentet erkänner vikten av kvalitativ och kontinuerlig vård och uppmanar medlemsstaterna att förbättra, underlätta och uppmuntra specialistutbildning och åtgärder för att underlätta återinträde på arbetsmarknaden för alla personer med långsiktigt vårdansvar för äldre, inklusive informella vårdgivare och de som behöver yrkeskompetens. Parlamentet anser att en sådan utbildning också kan bidra till att höja statusen på detta viktiga arbete. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med problemen med låga löner inom vårdyrket, personalbrist och brist på utbildning eller otillräcklig utbildning, som tillsammans innebär påfrestningar för vårdsektorn. Parlamentet noterar det betydelsefulla arbete som görs inom det civila samhället, kyrkan och välgörenhetsorganisationer när det gäller vård och omsorg.

4.  Europaparlamentet noterar vikten av att ”e-hälsan” utvecklas ytterligare, i syfte att förbättra produktiviteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården och ge stöd åt såväl informella vårdgivare som de äldre.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta de informella vårdgivarnas behov, eftersom de står för en väsentlig del av vård- och äldreomsorgen, och att vidta konkreta åtgärder för att stödja och bevara denna viktiga resurs genom att tillhandahålla utbildning, avlastning och möjligheter att förena arbets- och familjeliv.

6.  Europaparlamentet står fast vid att alla medlemsstater ska skydda de grundläggande rättigheterna för personer i långtidsvård och uppmanar därför medlemsstaterna att lägga mer kraft på tillämpning och iakttagande av kvalitetskriterier inom vården.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja äldre på alla sätt så att de kan klara sig själva i sina egna hem och att tillhandahålla olika former av stöd så att de kan fungera bättre i den miljön, eftersom detta är det bästa alternativet till institutionell vård.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning reglera kvalifikationskraven för vårdare av äldre och utarbeta och införa system för högre utbildning, i syfte att höja utbildningsnivån hos dem som arbetar inom äldreomsorgen och därmed förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds.

9.  Europaparlamentet konstaterar besviket att finansieringen och tillhandahållandet av specialiserad geriatrisk vård har dragits ner genom åren och att andra specialister på äldrefrågor inte har fått tillräcklig utbildning. Parlamentet noterar att detta i många fall har lett till en försämrad vård- och äldreomsorg och ibland resulterar i en orättvis särbehandling av äldre, och uppmanar därför medlemsstaterna att noga övervaka situationen för att kunna öka resurserna på området om så behövs.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera stöd till inrättandet av enheter för palliativ vård i hemmet.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samla in uppgifter om och göra en sammanfattning av varje medlemsstats infrastruktur för den institutionella och kommunala vården och omsorgen av äldre och för vården i hemmet av äldre.

12.  Europaparlamentet efterfrågar minimistandarder för alla kontrakt inom vård- och omsorgssektorn, inbegripet minimilön.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra mer för att fastställa hur många äldre i långtidsvården som har dött till följd av undernäring eller vätskebrist.

14.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att föra en informationspolitik och vidta förebyggande åtgärder som riktar sig till äldre och som särskilt fokuserar på kostvanor och förebyggande av uttorkning.

15.  Europaparlamentet noterar att EU:s strategi för äldre grundas på principen om ett samhälle för alla, vilket innebär att medlemsstaterna ska se till att människor i olika åldrar har möjlighet att till fullo delta aktivt i samhället, oavsett ålder.

16.  Europaparlamentet förespråkar att man inför program som tillhandahåller vård och omsorg i hemmet för äldre och att man i de länder där detta redan förekommer fortsätter att utveckla denna vård och omsorg som ska förvaltas av lokala myndigheter inom deras respektive behörighetsområde.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en grönbok om övergrepp mot och skydd av äldre i samhället och i alla vårdsituationer, med fokus på bland annat patientrörlighet och uppgifter om bästa praxis som redan finns i de 27 medlemsstaterna.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en studie som ska ge en tydligare bild av de ökade kraven för vård och omsorg av äldre och en uppskattning av behovet av specialister för perioden fram till 2020.

19.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genom den öppna samarbetsmetoden utbyta information om och uppslag till strategier och bästa metoder för tillhandahållande av långtidsvård för äldre, särskilt avseende åtgärder och lägsta yrkesmässiga krav, som syftar till att:

   a) minska ojämlikhet i hälsa och skydda äldre i samhället och i vårdsituationer,
   b) bekämpa övergrepp mot äldre,
   c) anta strategier för att åtgärda personalbrist och
   d) hjälpa till att sprida information och kommunikationsteknik för att främja (vård av äldre inom familjen och) äldre människors självständighet.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att garantera acceptabla hälso- och sjukvårdsstandarder för alla europeiska medborgare, oavsett deras materiella omständigheter.

21.  Med hänsyn till att EU:s befolkning blir allt äldre uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna och kommissionen till samarbete i alla former i syfte att ta fram hållbara finansieringssystem för tillhandahållande av långtidsvård, så att man i framtiden får ett hållbart system för finansiering av vård och omsorg av äldre och att de vårdtjänster som behövs finns tillgängliga.

22.  Europaparlamentet efterfrågar ett utbyte av bästa praxis för att så effektivt som möjligt utveckla relationer mellan generationerna, så att familjemedlemmar kan involveras mer i olika arrangemang för långtidsvård. Detta skulle enligt parlamentet medföra flera fördelar och göra det möjligt att bättre tillfredsställa vårdmottagarnas individuella behov.

23.  Europaparlamentet efterfrågar en integrerad strategi för ett aktivt åldrande för att få äldre att delta i sociala och kulturella sammanhang.

24.  Europaparlamentet efterfrågar åtgärder till följd av det kraftigt stigande antalet äldre, i syfte att garantera att de har lika tillgång till välfärdstjänster.

25.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att minska bördan för dem som vårdar äldre eller personer med funktionsnedsättningar och att inrätta integrerade vårdsystem för att göra det möjligt för vårdare att ta anställning.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy